31 Aralık 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27802 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

BAZI TİCARET POLİTİKASI ÖNLEMLERİ MEVZUATINA KONU

EŞYANIN İTHALATININ İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

İTHALAT: (2011/ 20)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in amacı, 25/7/1999 tarihli ve 23766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4412 sayılı Kanun ile değişik 1/7/1989 tarihli ve 20212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Kararname’nin eki İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihdas edilen önlemlerin etkinliğinin sağlanmasıdır.

Tanım

MADDE 2 – (1) İzleme: Bu Tebliğ’in 1’inci maddesinde belirtilen mevzuat çerçevesinde soruşturmaya konu eşyanın ithalinde, ithalatçının veya temsilcisinin gümrük beyannamesini tescil ettirmesi ile söz konusu eşyanın başka bir işleme gerek kalmaksızın izleme kapsamına alındığını ifade eder.

Genel hükümler

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ’in 1’inci maddesinde belirtilen mevzuat çerçevesinde soruşturmaya konu eşya, soruşturma açılışına dair tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren izleme kapsamına alınır.

(2) Bir önlemin yürürlükten kalkması veya açılan soruşturmanın önlemsiz kapanması ile başka bir işleme gerek kalmaksızın, söz konusu eşya izleme kapsamından çıkar.

(3) İzleme işlemi sonucunda, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar’ın 6’ncı Maddesi’nin 3’üncü fıkrasında belirtilen hallerin tespiti veya İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat çerçevesinde açılacak bir soruşturma ile, yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, Türkiye ile üçüncü bir ülke veya Türkiye ile önleme konu ülke veya Türkiye ile önleme konu ülkedeki firmalar arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde bir değişikliğin meydana geldiğine ve yürürlükteki önlemin etkisinin azaltıldığına veya bertaraf edildiğine dair delillerin bulunduğu hallerin tespit edilmesi, uygulanan önlemin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geriye dönük tahsil edilmesine mesnet teşkil edebilir.

(4) Bu Tebliğ, diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Geçici madde

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ’in yayımı tarihinden önce, 1’inci maddede belirtilen mevzuat çerçevesinde açılan soruşturmalar sonucunda önleme tabi olan eşya ile halen mezkur mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olan soruşturmalar konusu eşya da bu Tebliğ’in yürürlüğe girmesi ile birlikte izleme kapsamına alınmıştır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 5 - (1) 25/02/2010 tarihli ve 27504 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Ticaret Politikası Önlemleri Mevzuatına Konu Eşyanın İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ” (İthalat: 2010/21) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 –(1) Bu Tebliğ 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.