31 Aralık 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27802 (5. Mükerrer)

TEBLİĞ

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE UYGULANACAK OLAN ÜCRET

TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(BİK/TPE: 2011/1)

            MADDE 1- (1) Türk Patent Enstitüsü’nün vereceği hizmetler karşılığı alacağı ücretlerin türü ve tutarı ekli (1), (2), (3) ve (4) sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Bu ücretlere, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 8 sayılı tarifesinin I/2, I/3, I/4, I/5 ve I/6 nolu sütunlarında gösterilen Harçlar ve Katma Değer Vergisi dahil değildir. Ödenecek ücretlere, harç ve KDV ilave edilecektir. 15/01/2004 tarih ve 5070 sayılı e-imza Kanunu  hükümleri gereğince elektronik ortamda yapılan, Patent ve Faydalı Model başvurularında 10,- TL, Marka başvurularında 20,- TL ve Endüstriyel Tasarım başvurularında 30,- TL toplam başvuru ücretinden indirilir.

(2) Bu cetvellerdeki ücret tutarları, Yönetim Kurulunun teklifi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın uygun görüşü ile değiştirilebilir.

 

MADDE 2- (1) 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de ve 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında  Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte belirlenmiş olan süre içerisinde, bir işlemle ilgili ücret ödenmemesi halinde başvuru geri çekilmiş sayılır.

(2)  551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve  5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte belirlenmiş olan süre içinde, bir işlemle ilgili ücret ödenmemişse, işlem hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır.

(3) 5147 Sayılı Entegre Devre Topoğrafya Hakkındaki Kanunun uygulama şeklini gösterir Yönetmelikte  belirtilen  ücretin  ödenmemesi halinde, talep yapılmamış sayılır.

MADDE 3- (1) Patent, Faydalı Model ve Entegre Devre Topoğrafyaları başvurularıyla ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü Başkanlığına yapılacak ödeme tutarları, ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Patent ve Faydalı Model başvuruları için, yurtdışındaki araştırma ve inceleme kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanılması durumunda söz konusu kuruluşlara ödenecek ücret ve ödeme şekli, Türk Patent Enstitüsü ve Uluslararası Kuruluşlar arasındaki çalışma protokolleri hükümleri çerçevesinde yürütülür. Ödeme; anılan kuruluşlarca düzenlenen fatura tarihi itibarıyla, Katma Değer Vergisi de eklenerek, ilgili döviz cinsinden yapılır. Araştırma ve inceleme raporlarının Enstitü bünyesinde hazırlanması durumunda, araştırma-inceleme raporu hazırlık işlemleri ücreti ödenmeyecektir.

(3) 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik ve Patent İşbirliği Anlaşmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Patent ve Faydalı Model hizmet türlerine ilişkin olarak ve 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun ve anılan Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümlerine göre Entegre Devre Topoğrafyaları hizmet türlerine ilişkin olarak:

PATENTLER

 

·         Patent Başvuru Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi ikinci fıkrasındaki ücreti,

·         1 ila 8 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi ikinci fıkrasındaki ücreti,

·         Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·         Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·         Araştırma Raporu Değerlendirme Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·         Araştırma Raporu Hazırlık İşlemleri Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 28 inci maddesi birinci fıkrasındaki ücreti,

·         İnceleme Raporu Hazırlık İşlemleri Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki ücreti,

·         2.ve 3. İnceleme Raporu Hazırlık İşlemleri Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki ücreti,

·         Ek Süre Talebi Ücreti:

551 sayılı KHK’nin 60 ıncı maddesinin beşinci fıkrasındaki, 62 nci maddesinin onüçüncü fıkrasındaki, 551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ve 29 uncu maddesindeki ücreti,

·         Rüçhan Hakkı Belgesi (Menşe Memleket Vesikası) Düzenleme Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

·         Patent Belgesi Düzenleme Ücreti:

551 sayılı KHK’nin 60 ıncı maddesinin beşinci fıkrasındaki, 62 nci maddesinin onüçüncü fıkrasındaki ücreti,

·         Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti:

551 sayılı KHK’nin 124 üncü maddesindeki ücreti,

·         Devir İşlemi Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·         Lisans İşlemi Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·         Birleşme İşlemi Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·         Lisans Verme Teklifi Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·         Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·         Rehin İşlemi Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·         Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·         Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki ve 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·         Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 45 inci maddesindeki ücreti,

·         Patent Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin):

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 34 üncü maddesindeki ücreti,

·         Patent Başvurusunun F. Model Belgesi Başvurusuna Dönüştürme Talebi Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

·         Mücbir Sebep Ücreti:

551 sayılı KHK’nin 134 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

·         Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·         2. ila 20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

·         Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren  Başvurunun Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

·         Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

·         Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan  Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti:

Patent İşbirliği Anlaşmasına Dair Yönetmeliğin 17.1 inci maddesinin (b) fıkrasındaki ücreti,

·         Avrupa Patenti İstemleri Yayım Ücreti:

Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki ücreti,

·         Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti:

Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

·         Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi için Ek Süre Ücreti:

Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrasındaki ücreti,

·         Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin):

Patent İşbirliği Anlaşmasına Dair Yönetmeliğin 49.6 ncı maddesindeki ücreti,

·         Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde Araştırma Raporu Hazırlanması Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

·         Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki ücreti,

·         Araştırma Raporu Enstitü Bünyesinde Düzenlenmiş Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki ücreti,

·         Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde 2. ve 3. İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki ücreti,

·         Avrupa Patentinin İtiraz Sonucu Değişen Fasikül Yayın Ücreti:

Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye'de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca, Avrupa Patent Sözleşmesinin 99 uncu maddesine göre yapılan itiraz sonucunda değişen şekliyle verilen Avrupa patentlerinin ilan edilmesi için söz konusu yönetmeliğin 12 nci maddesi uyarınca ödenmesi gereken ücreti,

·         Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Fasikül Yayın Ücreti:

Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye'de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca, Avrupa Patenti veya başvurusu sahibi tarafından verilen düzeltilmiş Türkçe çevirinin yayımı için ödenmesi gereken ücreti,

 

·         Üçüncü Kişilerce Talep Edilen Değerlendirme Ücreti:

 

Kamu kurum kuruluşları ve özel sektör tarafından talep edilen araştırma ve yenilik değerlendirmesi faaliyetini içeren taleplerin, uzmanlarca nitelikli olarak yapılmasını gerektiren ücreti,

 

 FAYDALI MODELLER

 

 

·         Faydalı Model Başvuru Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·         1 ila 8 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·         Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·         Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·         Ek Süre Talebi Ücreti:

 

 

 

 

 

551 sayılı KHK’nin 162 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ve 551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki, 29 uncu maddesindeki ve 50 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·         Rüçhan Hakkı Belgesi (Menşe Memleket Vesikası) Düzenleme Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

·         Faydalı Model Belgesi Düzenleme Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

·         Devir İşlemi Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·         Lisans İşlemi Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·         Birleşme İşlemi Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·         Lisans Verme Teklifi Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·         Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·         Rehin İşlemi Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·         Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·         Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki ve 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·         Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 45 inci maddesindeki ücreti,

·         Faydalı Model Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin):

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 34 üncü maddesindeki ücreti,

·         F. Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürme Talebi Ücreti:

551 sayılı KHK’nin 167 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·         Mücbir Sebep Ücreti:

551 sayılı KHK’nin 134 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

·         Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·         2. ila 10.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

 

 ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARI

 

·         Entegre Devre Topoğrafya Başvuru Ücreti:

5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·         Enstitü Kararlarına İtiraz İnceleme Ücreti:

5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

·         Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti:

5147 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·         Adres Değişikliği Kayıt ve Yayım Ücreti:

5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·         Unvan Değişikliği Kayıt ve Yayım Ücreti:

5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·         Nevi Değişikliği Kayıt ve Yayım Ücreti:

5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·         Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti:

5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·         Birleşme İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti:

5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·         Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti:

5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 16 ncı maddesindeki ücreti,

·         Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti:

5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·         Rehin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti:

5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 18 nci maddesindeki ücreti,

·         Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Yeniden Düzenleme Ücreti:

5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki ücreti,

·         Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti:

5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·         Entegre Devre Topoğrafya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti:

5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·         Entegre Devre Topoğrafya Zorunlu Lisans Talep Ücreti:

5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

 

ifade eder.

 

MADDE 4-(1) Marka ve Coğrafi İşaret başvurularıyla ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü Başkanlığına yapılacak ödeme tutarları ekli (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

 (2) Coğrafi işaretlerin korunması ile ilgili başvurular için; konu hakkında uzman olan bir veya birden fazla kamu kuruluşu, üniversite veya tarafsız özel kuruluşların hizmetlerinden yararlanılması durumunda, söz konusu kuruluşların hizmetlerinden dolayı alacakları ücret ile birlikte (2) sayılı cetvelin 2.02.02 nci sırasında belirtilen ücret başvuru sahibi tarafından, itiraz dolayısıyla yaptırılan incelemelerde ise (2) sayılı cetvelin 2.02.04 üncü sırasında belirtilen ücret itiraz sahibi tarafından Enstitü’ye ödenir, ilgili kuruluşlara yapılacak ödemeler Enstitü tarafından yapılır.

(3) 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte öngörülen coğrafi işaret başvurularından menşe adı olanlar, Resmî Gazete ile coğrafi işaretin üretim alanını kapsayan ilde yayımlanan bir yerel gazetede, coğrafi işaretin ait olduğu üretim alanının birden fazla ili kapsaması durumunda ise, coğrafi işaretin kapsadığı bütün illerde yayımlanan yerel gazetelerden birinde; mahreç işareti olanlar ise, menşe adlar için geçerli olan Resmi Gazete ve yerel gazete ilanına ek olarak, başvurunun Resmî Gazete'de ilan edildiğine ilişkin bilgi ilanı, yurt çapında dağıtımı olan en yüksek tirajlı günlük iki gazeteden birinde yayımlanır. Yayıma ilişkin her türlü masraf başvuru sahibi tarafından, Enstitü’ye ödenir. 

(4) 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, anılan Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümlerine göre, marka hizmet türlerine ilişkin olarak ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve anılan Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümlerine göre coğrafi işaret hizmet türlerine ilişkin olarak:

 

MARKALAR

 

·         Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti:

556 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki ücreti,

·         Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti:

556 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki ücreti,

·         Marka Yenileme Ücreti :

556 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 17 nci maddesideki ücreti,

·         Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti:

556 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 17 inci maddesindeki ücreti,

·         Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti:

556 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 nci maddesindeki ücreti,

·         Marka Tescil Belgesi Süreti Ücreti:

556 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 28 inci maddesindeki ücreti,

·         Marka Sicil Sureti Ücreti:

556 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 29 uncu maddesindeki ücreti,

·         Devir - Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti:

556 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki ücreti,

·         Birleşme İşlemi Kayıt Ücreti:

556 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki ücreti,

·         Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti:

556 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki ücreti,

·         Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti:

556 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki ücreti,

·         Rehin İşlemi Kayıt Ücreti:

556 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki ücreti,

·         Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti:

556 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 18 inci maddesindeki ücreti,

·         Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti:

556 sayılı KHK’nin 18 inci maddesindeki ücreti

·         Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti:

556 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki ücreti,

·         Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti:

556 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki ücreti,

·         Menşe Memleket Belgesi Düzenleme Ücreti:

556 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 31.inci maddesindeki ücreti,

·         Enstitü Kararlarına İtiraz Ücreti:

556 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 36 ncı maddesindeki ücreti,

·         Resmi Marka Bülteninde Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti:

556 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·         Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti:

556 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 27 nci maddesindeki ücreti,

·         Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Başvurusunun WIPO’ya Bildirilmesi Ücreti:

556 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 33 üncü maddesindeki ücreti,

·         Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO’ya Bildirilmesi Ücreti:

556 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 33 üncü maddesindeki ücreti,

·         Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti:

556 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki ücreti,

·         Marka Başvurusu Bölünme Ücreti:

556 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 15 inci maddesindeki ücreti,

·         Hata  Düzeltme Ücreti :

556 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 24 üncü maddesindeki ücreti,

        

   COĞRAFİ İŞARETLER

 

 

·         Coğrafi İşaret Başvuru Ücreti:

555 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki ücreti,

·         Başvuruların İnceleme İçin İlgili Kuruluşa Gönderilmesi Ücreti:

555 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki ücreti,

·         İtiraz İnceleme Ücreti:

555 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki ücreti,

·         İtirazın İnceleme için İlgili Kuruluşa Gönderilmesi Ücreti:

555 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 6 inci maddesi ücreti,

·         Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti:

555 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki ücreti,

·         Coğrafi İşaret Tescil veya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti:

555 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki ücreti, 

·         Coğrafi İşaretin Türkiye’de Tescili Olduğuna Dair Avrupa Birliği’ne veya Diğer Ülkelere Verilmek İçin Belge Düzenleme Ücreti:

555 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki ücreti,

 

ifade eder.

MADDE 5- (1) Endüstriyel Tasarım başvurularıyla ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü Başkanlığına yapılacak ödeme tutarları, ekli (3) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 7 Şubat 2006 tarih ve 26073 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan anılan Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümlerine göre, Endüstriyel Tasarım tescil başvurularına ait hizmet türlerine ilişkin olarak;

 

ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR

 

·         Tasarım Tescil Başvuru Ücreti:

554 Sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b) fıkrası 2 nci bendinde  anılan ücreti,

·         İlave Her Tasarım İçin Tasarım Tescil Başvuru Ücreti:

554 Sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b) fıkrası 2 nci bendinde  anılan ücreti,

·          Siyah-Beyaz Yayım Ücreti (Her Bir 8x8 cm. Alan İçin):

554 Sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b)fıkrası 3 üncü bendinde anılan ücreti

·         Renkli Yayım Ücreti (Her Bir 8x8 cm. Alan İçin):

554 Sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b) fıkrası 3 üncü bendinde anılan ücreti

·         Yayım Erteleme Talebi Ücreti (Her Bir Tasarım İçin):

554 Sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b) fıkrası 5 inci bendinde anılan ücreti

·         Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin):

554 Sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 22 nci maddesi birinci fıkrasında anılan ücreti

·         Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin):

554 Sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini gösterir Yönetmeliğin 22 nci maddesi birinci fıkrasında anılan ücreti

·         6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti  (Tek Tasarım İçin):

554 Sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 22 nci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti

·         6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin):

554 Sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 22 nci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti 

·         Düzeltme Sicil Kayıt İlan Ücreti:

554 Sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 21 inci maddesinde anılan ücreti

·         Devir İşlemi Kayıt Ücreti:

554 Sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 24 üncü maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti

·         Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti:

554 Sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 26 ncı maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti

·         Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti:

554 Sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde anılan ücreti

·         Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti:

554 Sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 20 inci maddesi üçüncü fıkrasında anılan ücreti

·         Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti:

554 Sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 20 inci maddesi üçüncü fıkrasında anılan ücreti

·         Birleşme Kayıt Ücreti:

554 Sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 25 inci maddesinde anılan ücreti

·         Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti:

554 Sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b) fıkrası 4 üncü bendinde  anılan ücreti,

·         Tescil ve Sicil Sureti Düzenleme Ücreti:

554 Sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 32 inci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti

·         Menşe Memleket Belgesi Düzenleme Ücreti:

554 Sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 32 inci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti

·         Tasarım İtiraz İnceleme Ücreti (Her Bir Tasarım İçin):

554 Sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 18 inci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti

·         Tasarım Rehin ve Haciz Haklarının Yayım Ücreti:

554 Sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 27 inci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti

 

ifade eder.

MADDE 6- (1) Enformasyon ve Dokümantasyon hizmetleriyle ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından talep edilecek hizmetler için yapılacak ödeme tutarları ile vekil sicil kayıt  sicil yenileme ve Marka Patent Vekilliği belge ücretleri, ekli (4) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 7- (1) Resmi Marka Gazetesi ile Resmi Marka Bülteni ve CD, Resmi Patent Bülteni ve CD, Resmî  Endüstriyel Tasarımlar Bülteni ve CD  abonelikleri 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri için yapılır. Yıl içinde abone olacakların aboneliği, aboneliğin yapıldığı tarih ile 31 Aralık  tarihleri arasındaki dönemi kapsar.

(2) Yayımların ücreti, satışın yapıldığı yıl için belirlenmiş olan ücrettir.

 

ENFORMASYON HİZMETLERİ

·          Bir Kelime Bir Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma Ücreti:

     (Fonetik ve Detaylı):

Marka olabilecek bir kelimenin, 556 sayılı  KHK’nin Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin on birinci fıkrasındaki sınıflardan birisi için yapılacak benzerlik araştırması ücretini, 

·         İlave Her Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma Ücreti:

Marka olabilecek bir kelimenin, 556 sayılı  KHK’nin Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin on birinci fıkrasındaki sınıflardan birden çoğu için yapılacak benzerlik araştırması ücretini, 

·         Unvana Göre Marka Araştırma Ücreti:

556 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik Hükümlerine Göre Herhangi Bir Gerçek ya da Tüzel Kişi Adına Tescilli veya Başvurusu Yapılmış Markanın Olup Olmadığının, Var ise Kaç Tane Olduğunun Araştırması Ücretini,

·         Unvana Göre Tasarım Araştırma Ücreti:

554 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik Hükümlerine Göre Herhangi Bir Gerçek ya da Tüzel Kişi Adına Tescilli veya Başvurusu Yapılmış Tasarımın Olup Olmadığının, Var ise Kaç Tane Olduğunun Araştırması Ücretini,

·         Unvana Göre Patent/Faydalı Model Araştırma Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik Hükümlerine Göre Herhangi Bir Gerçek ya da Tüzel Kişi Adına Tescilli veya Başvurusu Yapılmış Patent/Faydalı Model Olup Olmadığının, Var ise Kaç Tane Olduğunun Araştırması Ücretini,

·         Patent/Faydalı Model Ön Araştırma Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik Hükümlerine Göre Verilen Anahtar Kelime veya Bilgilere Göre Türk Patentlerinin Veri Tabanında Yapılan Sorgulama ile Patent Dokümanlarının Yeni Olup Olmadığı Hakkında Yapılan Ön Araştırma Ücretini

·         Patent Ön Araştırma (EPOQUE’li)  Ücreti:

Avrupa Patent Ofisi (ıÜüEPO)'nin veri patent veri tabanlarından yapılan sorgulama ile Patent dokümanlarının yeni olup olmadığı hakkında yapılan araştırma ve/veya ön araştırma raporları ücretini,

·         Patent Suret Ücreti (Onaysız):

Paten tescil belgesi ve dosyası fotokopisinin ücretini, 

·         Faydalı Model Suret Ücreti (Onaysız):

Faydalı Model tescil belgesi ve dosyası fotokopisinin ücretini, 

·         Resmi Marka Bülteni Ücreti:

556 sayılı KHK’nin Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki bültenin ücretini, 

·         Resmi Marka Bülteni CD Ücreti:

556 sayılı KHK’nin Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki bültene ait CD’nin ücretini, 

·         Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni Ücreti:

554 sayılı KHK’nin Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasındaki bültenin ücretini,

·         Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni CD Ücreti:

554 sayılı KHK’nin Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasındaki bültene ait CD’nin ücretini, 

·         Resmi Patent Bülteni Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının f bendindeki bültenin ücretini, 

·         Resmi Patent Bülteni CD Ücreti:

551 sayılı KHK’nin Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının f bendindeki bültene ait CD’nin ücretini, 

·         Resmi Marka Gazetesi Ücreti:

556 sayılı KHK’nin Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasındaki Resmî Marka Gazetesinin ücretini, 

·         Resmi Marka Gazetesi CD Ücreti:

556 sayılı KHK’nin Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasındaki Resmî Marka Gazetesine ait CD’nin ücretini, 

·         Resmi Marka Gazetesi (Özel Sayı) Ücreti:

556 sayılı KHK’nin Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasındaki Resmî Marka Gazetesinin Koruma işaretleri ve Tanınmış Markaların yayımlandığı özel sayısının ücretini, 

·         TPE ve Sınai Mülkiyet Hakları Mevzuatı Ücreti:

 

Türk Patent Enstitüsü’nün kuruluşu ile tescil edilen Sınaî Mülkiyet Hakları konusundaki Kanun, Kararname ve Yönetmeliklerle, konu ile ilgili uluslararası anlaşmaların yer aldığı değişken sayfalı kitabın ücretini, 

·         Diğer Kitap Satışları Ücreti:

Enstitünün yayımladığı, Marka Tescilinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları kitabı ve benzeri yayımların ücretini, 

·         Marka Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti:

5000 sayılı Kanun’un 30 uncu Maddesine göre Marka Vekilliği Yeterlilik Sınavına girip kazananların marka vekilleri siciline yapılan kayıt ücretini,  

·         Patent Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti:

5000 sayılı Kanun’un 30 uncu Maddesine göre Patent Vekilliği Yeterlilik Sınavına girip kazananların patent vekilleri siciline yapılan kayıt ücretini,  

·         Marka Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti:

5000 sayılı Kanun’un 30 uncu Maddesinin uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 14 üncü Maddesine göre Marka Vekilliğinin devam etmesi için gerekli olan Sicil Kaydı yenilenme ücretini, 

·         Patent Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti:

 5000 sayılı Kanun’un 30 uncu Maddesinin uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 14 üncü Maddesine göre Patent Vekilliğinin devam etmesi için gerekli olan Sicil Kaydı yenilenme ücretini, 

·         Marka ve Patent Vekilliği Belge Düzenleme Ücreti:

Marka ve Patent Vekilliği Yeterlilik Sınavında başarılı olan ve ilgili vekillik siciline kaydını yaptıran vekile verilen belgenin yeniden düzenlenmesinin istenilmesi halinde gerekli olan ücretini, 

·         Marka Vekilliği Sınav Giriş Ücreti:

5000 sayılı Kanun’un 30 uncu Maddesine Göre Yapılan Marka Vekilliği Yeterlik Sınavına Giriş Ücreti,

·         Patent Vekilliği Sınav Giriş Ücreti:

5000 sayılı Kanun’un 30 uncu Maddesine Göre Yapılan Patent Vekilliği Yeterlik Sınavına Giriş Ücreti,

 

İfade eder.

MADDE 8- Ücret ödemeleri, Türk Patent Enstitüsü adına Ziraat Bankası Ankara Necatibey Şubesi nezdindeki TR280001000795065653835002 nolu TL, TR110001000795065653835017 nolu USD, TR310001000795065653835045 nolu EURO, TR360001000795065653835052 nolu CHF,; Ziraat Bankası Ankara Başkent Şubesi nezdindeki TR910001001683342721325030 nolu ve banka kurumsal tahsilat hesabı TR580001001683342721325236 nolu TL, TR640001001683342721325031 nolu USD, TR530001001683342721325035 nolu EURO, TR800001001683342721325034 nolu CHF,; Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdindeki 180001500158007283203102 nolu TL,; Halk Bankası Yıldız Şubesi nezdindeki TR930001200940900085000010 nolu ve banka kurumsal tahsilat hesabı TR340001200940900006000004, TR070001200940900006000005 nolu TL, TR400001200940900053000082 nolu USD, TR200001200940900058000016 nolu EURO, TR630001200940900073000001 nolu CHF hesaplarından birine yapılacak ve dekont aslı dilekçeye eklenecektir. 

MADDE 9- 07/01/2010 tarihli ve 27455 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan BİK-TPE 2010/1 No’lu Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

 

1 SAYILI CETVEL

 

Hizmetin Türü                                                                                                                Tutar

 

 

PATENT

 

 

1.01.01

Patent Başvuru Ücreti:

10,00 TL

1.01.02

1 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti:

     32,71 TL

1.01.03

2 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti:

34,24 TL

1.01.04

3 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti:

    31,53 TL

1.01.05

4 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti:

28,81 TL                                                   

1.01.06

5 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti:

26,10 TL                                   

1.01.07

6 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti:

23,39 TL

1.01.08

7 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti:

20,68 TL

1.01.09

8 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti:

17,97 TL

1.01.10

Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi Ücreti:

 

127,12 TL

1.01.11

Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Ücreti:

 

211,86 TL

1.01.12

Araştırma Raporu Değerlendirme Ücreti:

254,24 TL

1.01.13

Araştırma Raporu Hazırlık İşlemleri Ücreti:

42,37 TL

1.01.14

İnceleme Raporu Hazırlık İşlemleri Ücreti:

42,37 TL

1.01.15

2.ve 3. İnceleme Raporu Hazırlık İşlemleri Ücreti:

42,37 TL

1.01.16

Ek Süre Talebi Ücreti:

63,56 TL

1.01.17

Rüçhan Hakkı Belgesi (Menşe Memleket Vesikası) Düzenleme Ücreti:

 

20,85 TL

1.01.18

Patent Belgesi Düzenleme Ücreti:

147,63 TL

1.01.19

Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti:

147,63 TL

1.01.20

Devir İşlemi Kayıt Ücreti:

113,73 TL

1.01.21

Lisans İşlemi Kayıt Ücreti:

63,22 TL

1.01.22

Birleşme İşlemi Kayıt Ücreti:

118,64 TL

1.01.23

Lisans Verme Teklifi Kayıt Ücreti:

33,90 TL

1.01.24

Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti:

96,78 TL

1.01.25

Rehin İşlemi Kayıt Ücreti:

105,25 TL

1.01.26

Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti:

59,32 TL

1.01.27

Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt Ücreti:

 

80,51 TL

1.01.28

Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti:

3,56 TL

1.01.29

Patent Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin):

 

8,47 TL

1.01.30

Patent Başvurusunun F. Model Belgesi Başvurusuna Dönüştürme Talebi Ücreti:

 

29,66 TL

1.01.31

Mücbir Sebep Ücreti:

Ödenmesi gereken yıllık ücret +(ücret-harç+KDV)nin %50’si

1.01.32

Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret :

Ödenmesi gereken yıllık ücret+(ücret-harç+KDV)nin %25’i

1.01.33

2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

58,64 TL

1.01.34

3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

67,12 TL

1.01.35

4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

79,83 TL

1.01.36

5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

168,81 TL

1.01.37

6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

185,76 TL

1.01.38

7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

245,08 TL

1.01.39

8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

257,80 TL

1.01.40

9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

278,98 TL

1.01.41

10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

334,07 TL

1.01.42

11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

384,92 TL

1.01.43

12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

469,66 TL                                 

1.01.44

13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

562,88 TL

1.01.45

14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

664,58 TL

1.01.46

15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

774,75 TL

1.01.47

16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

893,39 TL

1.01.48

17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

1.003,56 TL

1.01.49

18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

1.122,20 TL

1.01.50

19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

1.249,32 TL

1.01.51

20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

1.384,92 TL

1.01.52

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren  Başvurunun Ücreti:

       

423,73 TL

1.01.53

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti:

 

 

211,86 TL

1.01.54

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan  Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti:

   

 

30   CHF

1.01.55

Avrupa Patenti İstemleri Yayım Ücreti:

326,27 TL

1.01.56

Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti:

466,10 TL

1.01.57

Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi için Ek Süre Ücreti:

 

305,08 TL

1.01.58

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin):

 

                       

699,15 TL                                    

1.01.59

Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde Araştırma Raporu Hazırlanması Ücreti:

 

254,24 TL

1.01.60

Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti:

 

254,24 TL

1.01.61

Araştırma Raporu Enstitü Bünyesinde Düzenlenmiş Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti:

 

 

169,49 TL

1.01.62

Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde 2. ve 3. İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti: 

 

84,75 TL

1.01.63

Avrupa Patentinin İtiraz Sonucu Değişen Fasikül Yayın Ücreti:

 

                279,66 TL

1.01.64

Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Fasikül Yayın Ücreti:

 

211,86 TL

1.01.65

Üçüncü Kişilerce Talep Edilen Değerlendirme Ücreti:

 

254,24 TL

 

 

 

FAYDALI MODEL

 

 

 

1.02.01

Faydalı Model Başvuru Ücreti:

10,00 TL

1.02.02

1 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti:

32,71 TL

1.02.03

2 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti:

34,24 TL

1.02.04

3 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti:

31,53 TL                            

1.02.05

4 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti:

28,81 TL

1.02.06

5 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti:

26,10 TL

1.02.07

6 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti:

23,39 TL

1.02.08

7 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti :

20,68 TL

1.02.09

8 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti:

17,97 TL

1.02.10

Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi Ücreti:

 

127,12 TL

1.02.11

Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Ücreti:

 

211,86 TL

1.02.12

Ek Süre Talebi Ücreti:

63,56 TL

1.02.13

Rüçhan Hakkı Belgesi(Menşe Memleket Vesikası)Düzenleme Ücreti:

 

20,85 TL

1.02.14

F.Model Belgesi Düzenleme Ücreti

147,63 TL

1.02.15

Devir İşlemi Kayıt Ücreti:

113,73 TL

1.02.16

Lisans İşlemi Kayıt Ücreti:

63,22 TL

1.02.17

Birleşme İşlemi Kayıt Ücreti:

118,64 TL

1.02.18

Lisans Verme Teklifi Kayıt Ücreti:

33,90 TL

1.02.19

Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti:

96,78 TL

1.02.20

Rehin İşlemi Kayıt Ücreti:

105,25 TL

1.02.21

Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti:

59,32 TL

1.02.22

 

Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt Ücreti:

 

80,51 TL

1.02.23

Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti:

 

3,56 TL

1.02.24

Faydalı Model Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin):

 

8,47 TL

1.02.25

F. Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürme Talebi Ücreti:

 

29,66 TL

1.02.26

Mücbir Sebep Ücreti:

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (ücret - harç+KDV)nin %50’si                                     

1.02.27

Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücreti:

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (ücret - harç+KDV)nin  %25’i

1.02.28

2.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

58,64 TL

1.02.29

3.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

67,12 TL

1.02.30

4.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

79,83 TL

1.02.31

5.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

168,81 TL

1.02.32

6.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

185,76 TL

1.02.33

7.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

245,08 TL

1.02.34

8.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

257,80 TL

1.02.35

9.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

278,98 TL

1.02.36

10. Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

334,07 TL

 

 

 

ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARI

 

 

1.03.01

Entegre Devre Topoğrafya Başvuru Ücreti:

296,61 TL

1.03.02

Enstitü Kararlarına İtiraz İnceleme Ücreti:

635,59 TL

1.03.03

Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi: Düzenleme Ücreti:

 

932,20 TL

1.03.04

Adres Değişikliği Kayıt ve Yayım Ücreti:

25,42 TL

1.03.05

Unvan Değişikliği Kayıt ve Yayım Ücreti:

59,32 TL

1.03.06

Nevi Değişikliği Kayıt ve Yayım Ücreti:

296,61 TL

1.03.07

Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti:

322,03 TL

1.03.08

Birleşme İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti:

296,61 TL

1.03.09

Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti:

211,86 TL

1.03.10

Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti:

423,73 TL

1.03.11

Rehin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti:

330,51 TL

1.03.12

Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Yeniden Düzenleme Ücreti:

 

932,20 TL

1.03.13

Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti:

 

84,75 TL

1.03.14

Entegre Devre Topoğrafya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti:

84,75 TL

1.03.15

Entegre Devre Topoğrafya Zorunlu Lisans Talep Ücreti:

84,75 TL

 

2 SAYILI CETVEL

 

Hizmetin Türü                                                                                                                Tutar

 

                         MARKA

 

2.01.01

Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti:

55,76 TL

2.01.02

Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti:

55,76 TL

2.01.03

Marka Yenileme Ücreti:

304,41 TL

2.01.04

Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti:

476,53 TL

2.01.05

Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti:

242,29 TL

2.01.06

Marka Tescil Belgesi Süreti Ücreti:

38,81 TL

2.01.07

Marka Sicil Sureti Ücreti:

4,92 TL

2.01.08

Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti:

250,34 TL

2.01.09

Birleşme İşlemi Kayıt Ücreti:

338,98 TL

2.01.10

Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti:

195,76 TL

2.01.11

Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti:

179,92 TL

2.01.12

Rehin İşlemi Kayıt Ücreti:

247,12 TL

2.01.13

Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti:

84,75 TL

2.01.14

Nevi Değişikliği Kayıt Ücret:

84,75 TL

2.01.15

Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti:

20,85 TL

2.01.16

Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti:

101,69 TL

2.01.17

Rüçhan Hakkı Belgesi (Menşe Memleket Vesikası) Düzenleme Ücreti:

 

84,75 TL

2.01.18

Enstitü Kararlarına İtiraz Ücreti:

254,24 TL

2.01.19

Resmi Marka Bülteninde Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti:

 

84,75 TL

2.01.20

Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti:

 

25,42 TL

2.01.21

Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Başvurusunun WIPO’ ya Bildirilmesi Ücreti:

 

123,56 TL

2.01.22

Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO’ ya Bildirilmesi Ücreti:

127,12 TL

2.01.23

Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti:

 

127,12 TL

2.01.24

Marka Başvurusu Bölünme Ücreti:

338,98 TL

2.01.25

Hata  Düzeltme Ücreti :

42,37 TL

 

 

COĞRAFİ İŞARETLER

 

 

 

 

 

2.02.01

Coğrafi İşaret Başvuru Ücreti:

73,56 TL

2.02.02

Başvuruların İnceleme İçin İlgili Kuruluşa Gönderilmesi Ücreti:

 

42,37 TL

2.02.03

İtiraz İnceleme Ücreti

42,37 TL

2.02.04

İtirazın İnceleme için İlgili Kuruluşa Gönderilmesi Ücreti:

 

42,37 TL

2.02.05

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti:

 

115,93 TL

2.02.06

Coğrafi İşaret Tescil veya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti:

 

18,47 TL

2.02.07

Coğrafi İşaretin Türkiye’de Tescilli Olduğuna Dair Avrupa Birliği’ne veya Diğer Ülkelere Verilmek İçin Belge Düzenleme Ücreti:

 

 

127,12 TL

  

3 SAYILI CETVEL

Hizmetin Türü                                                                                                            Tutar

 

                        ENDÜSTRİYEL TASARIM

 

3.01.01

Tasarım Tescil Başvuru Ücreti:

48,98 TL

3.01.02

İlave Her Tasarım İçin Tasarım Tescil Başvuru Ücreti:

20,08 TL

3.01.03

Siyah-Beyaz Yayım Ücreti (Her Bir 8x8 cm. Alan İçin):

16,95 TL

3.01.04

Renkli Yayım Ücreti (Her bir 8x8 cm. Alan İçin):

33,90 TL

3.01.05

Yayım Erteleme Talebi Ücreti(Her Bir Tasarım İçin):

 

21,19 TL

3.01.06

Yenileme Başvuru Ücreti  (Tek Tasarım İçin)

144,66 TL

3.01.07

Yenileme Başvuru Ücreti  (İlave Her Bir Tasarım İçin):

42,37 TL

3.01.08

6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti  (Tek Tasarım İçin):

 

174,07 TL

3.01.09

6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin):

50,85 TL

3.01.10

Düzeltme Sicil Kayıt İlan Ücreti

33,90 TL                                  

3.01.11

Devir İşlemi Kayıt Ücreti:

198,47 TL                                

3.01.12

Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti:

229,41 TL

3.01.13

Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti:

86,95 TL

3.01.14

Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti:

42,37 TL

3.01.15

Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti:

42,37 TL

3.01.16

Birleşme Kayıt Ücreti:

172,20 TL

3.01.17

Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti:

20,85 TL

3.01.18

Tescil ve Sicil Sureti Düzenleme Ücreti:

49,41 TL

3.01.19

Rüçhan Hakkı Belgesi (Menşe Memleket Vesikası) Düzenleme Ücreti:

 

20,85 TL

3.01.20

Tasarım İtiraz İnceleme Ücreti (Her Bir Tasarım için):

 

25,42 TL

3.01.21

Tasarım Rehin ve Haciz Haklarının Yayım Ücreti:

33,90 TL

  

 

 

4 SAYILI CETVEL

 

Hizmetin Türü                                                                                                              Tutar

 

                               ENFORMASYON HİZMETLERİ

 

4.01.01

Bir Kelime Bir Sınıf İçin Marka  Benzerlik Araştırma (Fonetik ve Detaylı) Ücreti:

                                   25,42 TL

4.01.02

İlave Her Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma Ücreti:

 

16,95 TL

4.01.03

Unvana Göre Marka Araştırma Ücreti:

25,42 TL

4.01.04

Unvana Göre Tasarım Araştırma Ücreti:

25,42 TL

4.01.05

Unvana Göre Patent/Faydalı Model Araştırma Ücreti:

25,42 TL

4.01.06

Patent/Faydalı Model Ön Araştırma Ücreti:

25,42 TL

4.01.07

Patent Ön Araştırma (EPOQUE’li)  Ücreti:

118,64 TL

4.01.08

Patent Suret Ücreti (Onaysız):

12,71 TL

4.01.09

Faydalı Model Suret Ücreti (Onaysız):

12,71 TL

4.02.01

Resmi Marka Bülteni Ücreti:

92,59 TL

4.02.02

Resmi Marka Bülteni CD Ücreti:

16,95 TL

4.02.03

Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni Ücreti:

64,81 TL

4.02.04

Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni CD Ücreti:

16,95 TL

4.02.05

Resmi Patent Bülteni Ücreti:

46,30 TL

4.02.06

Resmi Patent Bülteni CD Ücreti:

16,95 TL

4.02.07

Resmi Marka Gazetesi Ücreti:

185,19 TL

4.02.08

Resmi Marka Gazetesi CD Ücreti:

16,95 TL

4.02.09

Resmi Marka Gazetesi (Özel Sayı) Ücreti:

9,26 TL

4.02.10

TPE ve Sınai Mülkiyet Hakları Mevzuatı Ücreti:

64,81 TL

4.02.11

Diğer Kitap Satışları Ücreti:

9,26 TL

4.03.01

Marka Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti:

18,90 TL

4.03.02

Patent Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti:

18,90 TL

4.03.03

Marka Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti:

18,90 TL

4.03.04

Patent Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti:

18,90 TL

4.03.05

Marka ve Patent Vekilliği Belge Düzenleme Ücreti:

18,90 TL

4.03.06

Marka Vekilliği Sınav Giriş Ücreti:

127,12 TL

4.03.07

Patent Vekilliği Sınav Giriş Ücreti:

127,12 TL