31 Aralık 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27802 (5. Mükerrer)

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN

ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/2)

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

Madde 1- (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “delmeye mahsus aletlerden iş gören kısımları diğer maddelerden olanların diğerlerinden metal işlemeye mahsus iş gören kısımları diğer yüksek hız çeliğinden olanlar” (matkap uçları) ve “frezelemeye mahsus aletlerin metal işlemeye mahsus olanlardan iş gören kısımları diğer maddelerden parmak frezelerin diğerleri” (parmak frezeler) için 04/02/2005 tarihli ve 25717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin 2005/3 sayılı Tebliğ ile dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) ÇHC menşeli bahse konu matkap uçları ve parmak frezelere yönelik yürürlükte bulunan önlemin 5 yıllık yürürlük süresinin bitiminden önce, 20/06/2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/19 sayılı Tebliğ (2009/19 sayılı Tebliğ) ile yerli üretim dalının önleme konu ürünler ve ülke kapsamında bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabileceği ilan edilmiştir.

(3) Yerli üretim dalını temsilen Makine Takım Endüstrisi A.Ş. (Makine Takım)  bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için Müsteşarlığımıza başvuruda bulunmuştur. Oralsan Makine Takım Sanayi Ticaret A.Ş. (Oralsan) ile Evar Kesici Takım A.Ş. (Evar) firmaları da söz konusu şikâyeti desteklemişlerdir. 22/01/2010 tarih ve 27470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2010/4 sayılı Tebliğ (2010/4 sayılı Tebliğ) ile açılan nihai gözden geçirme soruşturması İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Tebliğ; 4412 sayılı Kanun’la değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının sonuçlarını içermektedir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

Madde 3- (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca, şikâyetin yerli üretim dalı adına yapıldığı ve bu bağlamda şikâyetçi üreticinin yerli üretim dalını temsil ettiği anlaşılmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

Madde 4- (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün yerli üreticilerine, Müsteşarlıkça tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC’de yerleşik ürünün bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların da bilgilendirilmesi için ÇHC Ankara Büyükelçiliği’ne, ilgili soru formları, başvurunun gizli olmayan özeti ve soruşturma açılış Tebliğine ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Tarafların soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(3) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Müsteşarlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(4) İthalatçı soru formunu doldurmaları için kendilerine soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulan ithalatçıların 18’inden yanıt alınmıştır.

(5) Öte yandan soruşturmaya tabi ülke olan ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formlarına yönelik herhangi bir yanıt alınmamıştır.

(6) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren Nihai Bildirim ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur. Nihai Bildirime ilişkin olarak, bildirim yapılmış olan 3 ithalatçı firmadan nihai bildirimde yer alan hususlara ilişkin görüş alınmıştır. İlgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

(7) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu Tebliğ’in ilgili bölümlerinde değinilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturması

Madde 5- (1) Yönetmelik’in 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici Makine Takım’ın İstanbul’daki idari tesislerinde ve Gebze’deki üretim tesislerinde yerinde doğrulama yapılmıştır.

Gözden geçirme dönemi

Madde 6- (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının değerlendirilmesine esas teşkil etmek üzere, 01/01/2006–31/12/2009 tarihleri arası gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.

İKİNCİ KISIM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

Madde 7- (1) Soruşturma konusu ürünler sırasıyla, 8207.50.60.00.00 GTİP altında yer alan “delmeye mahsus aletlerden iş gören kısımları diğer maddelerden olanların diğerlerinden metal işlemeye mahsus iş gören kısımları diğer yüksek hız çeliğinden olanlar” (matkap uçları) ile 8207.70.31.00.19 GTİP altında yer alan “frezelemeye mahsus aletlerin metal işlemeye mahsus olanlardan iş gören kısımları diğer maddelerden parmak frezelerin diğerleri” (parmak frezeler)dir.

 (2) Soruşturma konusu ürünlerin üretimi pim kesme işlemi ile başlayıp ürüne göre havsalama, taşlama, tornalama, ısıl işlemden geçirme, buhar menevişleme ve bileme gibi işlemlerle tamamlanmaktadır.

 (3) Matkap uçları, düşük alaşımlı çelik, döküm, metal ve ahşap malzemelerin delinmesi işine yönelik olup, konvansiyonel tezgâh ve el breyzinde kullanılmaktadır. Parmak frezeler ise genel olarak kalıp ve metal parça üretiminde alın ve yan yüz frezeleme işleri ile alaşımlı dövme çelikler, paslanmaz ve yüksek ısıya dayanıklı çelikler, takım çelikleri ve döküm alaşımlı malzemelerde uzun düz kama yuvaları açılmasında ve kanal frezelemede kullanılmaktadır.

(4) Yerli üretim dalı tarafından imal edilen “matkap uçları” ve “parmak frezeler” ile soruşturma konusu ülke menşeli “matkap uçları” ve “parmak frezeler”in benzer ürün olduğu tespiti mevcut önleme esas soruşturmada (esas soruşturma) yapılmıştır. Bu Tebliğ’e esas teşkil eden soruşturmada ise, fiziksel özellikler, ürün çeşitliliği, kullanım alanları, tüketici algılaması ve dağıtım kanalları bakımından yerli üretici tarafından üretilen ürün ile soruşturmaya konu ülke menşeli ürün arasında “benzer ürün” tanımı açısından ayrım yaratan herhangi bir farklılığın ortaya çıktığına ilişkin yeni bir bilgiye ulaşılmamıştır. Bu itibarla, 2005/3 sayılı Tebliğ’de soruşturma konusu ürün ve benzer ürüne yönelik tespitleri değiştirecek herhangi bir bilgi mevcut olmadığından anılan belirlemeler geçerliliğini sürdürmektedir. 

 (5) Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde soruşturma konusu maddelerin yukarıda belirtilen GTİP’ler dışında bir sınıflandırma altında ithal edildiğine ilişkin herhangi bir bulgu edinilmemiştir. Öte yandan, soruşturma konusu maddeler haricinde maddelerin mezkur GTİP’lerin altında ithal edildiğine dair bir itirazda da bulunulmamıştır.

   (6) Bir ithalatçı firma, bazı ürün tiplerinin yerli üretici tarafından üretilmediğini ve bu nedenle mevcut önlemin devamına karar verilmesi halinde söz konusu bu ürün tiplerinin önlem kapsamı dışında tutulması gerektiği yönünde görüş beyan etmiştir. İlgili mevzuat uyarınca bu Tebliğ’e esas teşkil eden soruşturma, benzer ürün tanımı çerçevesinde yürütülmüş olup, kapsam dışında bırakılması istenen ürünler söz konusu soruşturmanın konusunu teşkil eden matkap uçları ile parmak frezelerin alt tipleridir. Yerli üretim dalının bir soruşturmaya dahil ürünün tüm alt tiplerini üretme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

   (7) Soruşturma konusu eşya ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dampingin Devamı ve Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

Madde 8- (1) Yönetmelik’in 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde dampingin devam edip etmediği incelenmiştir. Soruşturma sırasında önleme konu ÇHC’de yerleşik hiçbir ihracatçı işbirliğinde bulunmamış olduğundan damping marjı yeniden hesaplanmamış, asıl soruşturmada hesaplanmış olan damping marjı gösterge olarak dikkate alınmıştır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Maddi Zararın Varlığı ve Devamı

Genel açıklamalar

Madde 9- (1) Yönetmelik’in 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde, yerli üretim dalında zarar durumu ve bu zararın devamına ilişkin incelemeler yapılmıştır. İthalat verileri incelenirken, önlemin etkisini görebilmek amacıyla önlem öncesi ve sonrası dönemi kapsayan 2005-2010 dönemi dikkate alınmıştır.

Maddenin genel ithalatı

Madde 10- (1) Önlem konusu ürünlerin 2005-2010 döneminde Türkiye’ye genel ithalatı ve ÇHC’den yapılan ithalatının incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır.

 (2) Önlem öncesi dönem olan 2005 yılında 178.510 Kg olan toplam matkap ucu ithalatının 2009 yılında 127.252 Kg olarak gerçekleştiği, 2010 yılının ilk 10 aylık döneminde ise bir önceki tam yılda gerçekleşen ithalatı aşarak 149.199 Kg’ye yükseldiği görülmüştür. Parmak frezeler ithalatının ise 2005 yılında 9.817 Kg, 2006 yılında 13.416 Kg, 2009 yılında ise 10.016 Kg olarak gerçekleştiği, 2010 yılının ilk 10 aylık döneminde ise bir önceki tam yılı aşarak 11.106 Kg olarak gerçekleştiği görülmektedir.

 (3) İthalat istatistiklerine değer olarak bakıldığında ise matkap uçları için 2005 yılında 2.888.074 ABD Doları olan toplam ithalatın, 2009 yılında 3.216.517 ABD Doları Kg, 2010 yılı ilk 10 aylık dönemde ise 4.410.211 ABD Doları olarak gerçekleştiği görülmektedir. Parmak frezelerde ise 2005 yılında 1.127.131 ABD Doları olarak gerçekleşen toplam ithalatın, 2006 yılında 1.766.857 ABD Doları, 2009 yılında 1.958.003 ABD Doları, 2010 yılı ilk 10 aylık dönemde ise 1.182.925 ABD Doları olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Maddenin soruşturma konusu ülkeden ithalatı

Madde 11- (1) Soruşturmaya konu ülkeden gerçekleşen matkap ucu ithalatının miktar olarak genel ithalat içindeki payı, soruşturma öncesi dönem olan 2005 yılında %35 iken, önlemin etkisiyle 2006 yılında %9’a gerilemiş, 2007 yılında %15’e, 2008 yılında %23 ve 2009 yılında ise tekrar soruşturma öncesi döneme yakın bir oran olan %31’e yükselmiştir. 2010 yılı ilk 10 aylık dönemde ise ÇHC menşeli ithalatın genel ithalat miktarı içindeki payı, önlemin alındığı yıldaki oranı da aşarak  %43’e yükselmiştir.

 (2) ÇHC menşeli parmak frezelerin miktar olarak genel ithalat içindeki payı 2005 yılında %41 iken, 2006 yılında önlemin etkisiyle %1’e gerilemiş, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında sırasıyla %2, %6 ve % 4 olarak gerçekleşmiş; 2010 yılının ilk 10 aylık döneminde ise %3 olarak gerçekleşmiştir.

 (3) ÇHC menşeli ithalata değer olarak bakıldığında ise matkap uçları için 2005 yılında 353.339 ABD Dolar olarak gerçekleşen ithalat, 2006 yılında 192.805 ABD Doları’na gerilemiş, müteakip yıllarda ise yeniden artış eğilimine girmiş ve 2010 yılının ilk 10 aylık döneminde 1.017.235 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

 (4) ÇHC menşeli parmak freze ithalatı ise değer olarak 2005 yılında 99.791 ABD Doları iken, önlemin etkisiyle 2006 yılında 23.504 Kg’ye gerilemiş ve 2009 yılında ise 77.937 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında ise ithalat değeri 11.505 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.

Önlem konusu ürün ithalatının tüketime göre değişimi

Madde 12- (1) Önlem konusu matkap uçları ile parmak frezelerin Türkiye toplam tüketimi, 2006-2009 dönemi için şikâyetçi yerli üretici Makine Takım ve şikâyeti destekleyen Evar firmasından temin edilen yurt içi satış miktarları ile ilgili yıllara ait ithalat miktarlarının toplanması suretiyle bulunmuştur.

 (2) Matkap uçları için 2006 yılında 100 olan Türkiye benzer mal tüketimi endeksi, 2009 yılında 147.915 67 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının 2006 yılında 100 olan pazar payı endeksi 2009 yılında 7’ye gerilemiş, ÇHC’nin ise 2006 yılında 100 olan pazar payı endeksi 2009 yılında 206’ya yükselmiştir. ÇHC’den ithalatın 2009 yılının özellikle ikinci yarısından itibaren hem miktar hem de genel ithalata göre oransal olarak artış içinde olduğu gözlemlenmektedir.

 (3) Parmak frezeler için ise 2006 yılında 100 olan Türkiye benzer mal tüketimi endeksi, 2009 yılında 66 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının 2006 yılında 100 olan pazar payı endeksi, 2009 yılında 68’e gerilemiştir. ÇHC menşeli ithalat ise önlem öncesi dönem olan 2005 yılında 4.026 Kg iken 2009 yılında 377 Kg olarak gerçekleşmiştir. ÇHC’nin 2005 yılında miktar olarak yaklaşık %41 olan genel ithalat içindeki payının, 2006 yılında %0,94, 2009 yılında %1,5 olarak gerçekleştiği görülmüştür. İthalattaki bu düşüşe bağlı olarak ÇHC’nin 2006 yılında olan yurt içi tüketim içindeki payı %1’den az olarak gerçekleşmiştir. Bu bağlamda ÇHC’nin 2006 yılında 100 olarak gerçekleşen pazar payı endeksi 2009 yılında 446’ya yükselmiştir.

Önlem konusu ürün ithalatının fiyatlarının gelişimi

Madde 13- (1) Önlem konusu matkap uçlarının Türkiye genel ithalatının birim fiyatı, 2006 yılında 26 ABD Doları/ Kg iken, 2007, 2008 ve 2009 yıllılarında sırasıyla 19, 30 ve 25 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. Parmak frezelerin ise genel ithalatının birim fiyatı 2006 yılında 132 ABD Doları/ Kg iken 2007, 2008 ve 2009 yıllarında sırasıyla 184, 268 ve 195 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.

 (2) ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın fiyatlarının seyrine bakıldığında ise, matkap uçları için 2006 yılında 11 ABD Doları/Kg olan birim fiyatın, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında sırasıyla 9, 13 ve 10 ABD Doları/Kg olarak gerçekleştiği görülmüştür. Parmak frezeler için ise ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatı 2006 yılında 182 ABD Doları/ Kg iken, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında sırasıyla 105, 66 ve 206 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.

Önlem konusu ithalatın yerli üretim dalının iç piyasa fiyatları üzerindeki etkisi

Madde 14- (1) Fiyat kırılması, soruşturma konusu ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatlarının (CIF ithal fiyatı + gümrük vergisi ve masrafları) yerli üretim dalının fiyatlarının altında olup olmadığını göstermektedir.

(2) Matkap uçları için fiyat kırılması hesaplanırken, TÜİK verilerinden elde edilen ithalatın birim fiyatına gümrük vergileri ve ithal masrafları eklenmek suretiyle elde edilen ithal birim fiyatı şikâyetçi yerli üretici Makine Takım’ın yurt içi satış fiyatı ile karşılaştırılmıştır. Bu şekilde 2009 yılı için 1,47 ABD Doları/Adet tutarında fiyat kırılması hesaplanmıştır.

(3) Parmak frezeler için de TÜİK verilerinden elde edilen birim fiyata gümrük vergisi ve ithal masraflarının eklenmesi ile elde edilen ithal fiyatı, Makine Takım’ın yurtiçi satış fiyatı ile karşılaştırılmıştır. Bu şekilde 2009 yılı için 0,86 ABD Doları/Kg tutarında fiyat kırılması hesaplanmıştır. Bununla beraber, önlemin etkisi ile ÇHC menşeli parmak frezelerin genel ithalat içindeki payı çok azalmış ve 2005 yılında bu pay %41 seviyesinde iken, 2009 yılında %4 seviyesine gerilemiştir. ÇHC menşeli ithalatın miktarının düşüklüğü ve düşük seviyede gerçekleşen bu ithalatın fiyatlarının aşırı yüksekliği sebebiyle, ithalat verilerinin parmak frezeler için fiyat kırılmasının hesaplanmasında gösterge niteliğini kaybettiği düşünülmektedir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

   Madde 15- (1) Dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, Makine Takım firmasının matkap uçları ve parmak frezelere ilişkin verileri esas alınmıştır. Üretim ve satışlarda miktar adet bazlı değerlendirilmiştir. Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmıştır.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

(1) Yerli üretim dalının matkap uçları için 2006 yılında 100 olan adet bazlı üretim miktar endeksi, 2007 yılında 100 olarak kalmış, 2008 yılında 86’ya ve 2009 yılında ise 74’e gerilemiştir. Söz konusu dönemde anılan ürünün üretim kapasitesinde herhangi bir değişiklik olmamış olup aynı dönem içerisinde KKO 100’den 74’e gerilemiştir. 

(2) Parmak frezeler için ise 2006 yılında 100 olan üretim miktar endeksi,  2007 yılında 93’e, 2008 yılında 54’e ve 2009 yılında ise 47’ye gerilemiştir. Söz konusu üründe yerli üretim dalının kapasitesi değişmemiş olup KKO endeksi ise 2006 ile 2009 yılları arasında 100’den 47’ye gerilemiştir.

(3) Yerli üretim dalının esas soruşturma dönemindeki verilerine bakıldığında, önlem sonrası dönemde kapasite kullanım oranında önlem öncesi döneme göre bir artışa gidemediği görülmüştür.

b) Yurtiçi satışlar ve ihracat

(1) Yerli üretim dalının matkap uçları için 2006 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi 2007’de de 100 olarak kalmış, 2008’de 82’ye, 2009’da ise 63’e gerilemiştir. 2006 yılında 100 olan satış hasılası ise 2009’da 63’e gerilemiştir.

(2) Parmak frezeler için 2006 yılında 100 olan yurt içi satış miktarı, 2007’de 91’e, 2008’de 69’a, 2009’da ise 57’ye gerilemiştir. 2006 yılında 100 olan satış hasılası ise 2009’da 65’e gerilemiştir.

(3) Yerli üretim dalının matkap uçları için 2006 yılında 100 olan ihracat miktar endeksi 2009’da 129’a yükselmiştir.

(4) Parmak frezeler için ise 2006 yılında 100 olan ihracat miktar endeksi 2009’da 31 olarak gerçekleşmiştir.

c) Yurtiçi satış fiyatları

(1) Yerli üreticinin matkap uçlarında adet bazında ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatı 2006 yılında reel bazda 100 iken, 2009’da 105’e yükselmiştir.

(2) Parmak frezelerde ise adet bazında ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatı 2006 yılında reel bazda 100 iken, 2009 yılında 115’e çıkmıştır.

ç) Pazar payı

(1) Yerli üretim dalının yurtiçi pazar payı endeksi 2006 yılında 100 iken, 2006 yılında 63, 2007 yılında 76 ve 2009 yılında 15 olarak gerçekleşmiştir.

(2) Parmak frezeler için ise yurt içi Pazar payı endeksi 2006 yılında 100 iken, 2007 yılında 94, 2007 yılında 82 ve 2009 yılında 69 olarak gerçekleşmiştir.

d) Verimlilik

(1) Üretimde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2006 yılında 100 iken, 2009 yılında matkap uçları için 77’ye, parmak frezeler için ise 52’ye gerilemiştir.

e) Stoklar

(1) Yerli üretim dalının matkap uçlarında 2006 yılında 100 olan stok miktar endeksi, 2009’da 51’e gerilemiştir. Stok çevrim hızına (satış/stok) bakıldığında ise 2006 yılında 13,8 iken 2009’da 21 olarak gerçekleşmiştir.

(2) Parmak frezelerde 2006 yılında reel bazda 100 olan stok miktar endeksi, 2009’da 52’ye gerilemiştir. Stok çevrim hızına (satış/stok)  bakıldığında ise 2006 yılında 6,6 iken 2009’da 7,2 olarak gerçekleşmiştir.

f) İstihdam

(1) Yerli üretim dalının 2006 yılında 100 olan direkt işçi sayısı endeksi matkap uçları için 2009 yılında 96’ya, parmak frezeler için ise 92’ye gerilemiştir.

g) Ücretler

(1) Yerli üretim dalının 2006 yılında 100 olan aylık brüt işçi ücreti istikrarlı bir seyir izleyerek 2007 yılında 103, 2008 yılında 102 ve 2009 yılında ise 105 olarak gerçekleşmiştir.

ğ) Maliyet ve kârlılık

(1) Yerli üretim dalının matkap uçları için 2006 yılında reel olarak 100 olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyeti, 2009 yılında 114 olarak gerçekleşmiştir.

(2) Parmak frezelerde ise 2006 yılında reel olarak 100 olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyeti 2009’da 164 olarak gerçekleşmiştir.

(3) Yerli üretim dalının matkap uçları için yurt içi satışlardan elde ettiği 2006 yılında adet bazlı 100 olan kârlılığı 2009 yılında -102’ye gerilemiştir. Yurt içi satışlardan elde edilen toplam kâr ise 2006 yılında 100 iken, 2009 yılında -64’e gerilemiştir.  

(4) Parmak frezelerdeki yurt içi satışlardan elde edilen 2006 yılında adet bazlı        (-)100 olan zarar durumu, 2009 yılında (-)646 olarak gerçekleşmiştir. Yurt içi satışlardan elde edilen toplam kâr ise 2006 yılında -100 iken 2009 yılında -367 olarak gerçekleşmiştir. Bu nedenle parmak frezeler için yurt içi satışlardan elde edilen toplam hasılada zararda olma durumu devam etmektedir.

h) Nakit akışı

(1)Yerli üretim dalının matkap uçları üretim ve satışı ile sağladığı reel nakit akışı (kâr+amortisman) 2006 yılında -100 iken (nakit çıkışı), 2009 yılında (-)503 olarak gerçekleşmiştir. 

(2) Parmak frezeler üretim ve satışı ile sağladığı reel nakit akışı (kâr+amortisman) ise 2006 yılında (-)100 iken, 2009 yılında (-)2 olarak gerçekleşmiştir.

   ı) Yatırımlar geri dönüş oranı

   (1) Yerli üretim dalının 2006 yılında (-)100 olan yatırımların geri dönüş oranı, 2009 yılında (-)384 olarak gerçekleşmiştir.

   i) Büyüme

   (1) Yerli üretim dalının 2006 yılında 100 olan aktifler toplamı, 2009 yılında 100 olarak kalmaya devam etmiştir.

  

   j) Sermaye ve yatırımları arttırma yeteneği

   (1) Yerli üretim dalının 2006 yılından itibaren herhangi bir tevsi ya da yenileme yatırımı olmamıştır.

   k) Damping marjının büyüklüğü

   (1) Esas soruşturmada önemli oranda damping marjı tespit edilmiştir.

Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

Madde 16- (1) Önlem sonrası dönemde söz konusu önlemin etkinliğini görebilmek amacıyla yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde matkap uçları için önlem sonrası dönemde ÇHC menşeli ithalatın önemli bir seviyede devam ettiği ve yerli üretim dalının fiyatlarını kırmaya devam ettiği görülmektedir. Yerli üretim dalının pazar payında önleme rağmen bir gerileme olduğu gözlemlenmektedir. Öte yandan matkap uçları için 2006 yılından itibaren piyasada bir daralma da olduğu gözlemlenmektedir. Bununla beraber piyasadaki daralma, yerli üretim dalının dampingli ithalat nedeniyle zarara uğramaya devam ettiği gerçeğini değiştirmemektedir. ÇHC menşeli dampingli ithalatın ve de piyasadaki daralmanın etkisiyle yerli üretim dalının önlem sonrası dönemde kapasitesini artırarak optimum üretim seviyesine ulaşamadığından katlanmak olduğu sabit maliyetler nedeniyle birim ticari maliyetinin arttığı gözlemlenmektedir. Diğer yandan yerli üretim dalının ihracatının birim fiyatının maliyetin altında olduğu ve bu durumun da toplam kârlılıkta olumsuz bir durum yarattığı gözlemlenmektedir. Yerli üretici, kendi ihracatının birim fiyatının aslında maliyet altında olmadığını, ekonomik göstergeler tablosunda yer alan birim maliyetin tüm ürün tiplerinin ortalaması olduğunu; bununla beraber ihracat satışlarının daha düşük maliyetli ürün tiplerini içerdiğini belirtmiştir.

(2) Parmak frezeler için ise, önlem sonrası dönemde ÇHC menşeli ithalat durma noktasına gelmiş olmasına rağmen, toplam satışlarda zararda olma durumunun kârlılığa dönmediği ve KKO’ da bir iyileşmenin olmadığı gözlemlenmektedir. Parmak frezeler için de piyasada bir daralma yaşandığı gözlemlenmektedir.

(3) Yukarıdaki veriler, her iki ürün grubunda da önleme rağmen yerli üretim dalının ekonomik göstergelerindeki olumsuzlukların devam ettiğini göstermektedir.

BEŞİNCİ KISIM

Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Oluşma İhtimali

            

Genel açıklamalar

Madde 17- (1) Yönetmelik’in 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.

(2) Bu çerçevede, önlem konusu ürünün uluslararası piyasasındaki gelişmeler, önleme konu ülkenin üretim kapasitesi, ihracat kabiliyeti ve ihraç fiyatları, önleme konu ülke için Türkiye pazarının önemi, talebi etkileyen unsurlar, esas soruşturmada tespit edilen damping marjı ve dampingli ithalatın muhtemel fiyatları gibi dampingin devamı veya yeniden meydana gelmesi ihtimaline ilişkin hususlar irdelenmiştir. 

Önleme tabi ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli

Madde 18- (1) Önlem konusu ürüne ilişkin olarak dünya pazarındaki gelişmelerin incelenmesinde Uluslararası Ticaret Merkezi (UTM) verileri esas alınmıştır. UTM verilerine göre ÇHC’nin gerek matkap uçları gerekse parmak frezeler için dünyadaki ana tedarikçi olduğu görülmektedir.

(2) Miktar bazında dünya matkap ucu ihracatına bakıldığında ÇHC’nin verilerinin incelendiği 2005 yılından itibaren söz konusu ürünün en büyük tedarikçisi olduğu ve dünya ihracatı içerisindeki payını düzenli olarak arttırdığı görülmektedir. Miktar bazında 2005 yılında 43.034 Ton ihracat rakamı ile dünyadaki toplam ihracatın %43’ünü teşkil eden ÇHC’nin, 2009 yılına gelindiğinde hem ihracatını miktar olarak artırdığı hem de genel ihracat içindeki payını oransal olarak artırdığı gözlemlenmiştir. Zira 2009 yılında 48.840 Ton ihracat rakamı ile dünya ihracatının %52’sini gerçekleşmiştir.

   (3) Parmak frezeler ihracatına bakıldığında ise 2005 yılında miktar olarak 774 Ton olarak gerçekleşen ÇHC menşeli ihracat bu miktar ile dünyadaki toplam ihracatın %8’ini teşkil etmiştir. ÇHC menşeli parmak freze ihracatı da 2005 yılından itibaren düzenli bir artış eğilimi içerisine girmiş ve 2009 yılına gelindiğinde 1.700 Ton ihracat rakamı ile toplam dünya ihracatının yaklaşık %20’sini teşkil etmiştir.

(4) Bütün bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu ürünlerde ÇHC’nin dünya piyasasında en büyük ihracatçı durumunda olduğu, ihracatını düzenli bir biçimde arttırdığı görülmektedir. Bu bağlamda ÇHC’nin, önlemin kalkması halinde Türkiye’ye yönelik ihracatını kolayca arttırabilecek durumda olduğu değerlendirilmektedir.  

                           

Türkiye pazarının durumu

Madde 19- (1) Türkiye’deki müteaddit sayıdaki ithalatçının ÇHC menşeli ürünleri önemli miktarlarda ithal ettiği ve ÇHC menşeli ithalatın önlem alınıncaya kadar genel ithalatın önemli bir kısmını teşkil ettiği dikkate alındığında Türkiye’nin ÇHC için önemli mahiyette bir pazar olduğu değerlendirilmektedir. Zira önlemden sonraki dönemde dahi ÇHC’den belirli bir düzeyde matkap uçları ithalatının devam ettiği görülmektedir. Önlem öncesi dönemde Türkiye piyasasında önemli bir paya sahip olmalarından dolayı, ÇHC üreticileri/ihracatçıları Türkiye pazarı, rekabet şartları, dağıtım ve pazarlama kanalları, ürünler ve fiyat seviyeleri hakkında iyi derecede bilgiye sahiptirler. Bu bakımdan anılan üretici/ihracatçıların Türkiye’deki dağıtım kanallarına erişim kolaylığı nedeniyle önlemsiz bir ortamda pazarda kolaylıkla yer edinebilecekleri anlaşılmaktadır. Dolayısıyla ÇHC, önlemin kalkması halinde Türkiye’ye olan ihracatını kolaylıkla arttırabilecek durumdadır. 

(2) Öte yandan dünya ekonomilerini derinden etkileyen küresel krizin reel ekonomiye etkileri ve bahse konu ürün talebinin fiyata hassaslığı değerlendirildiğinde, küresel piyasalarda fiyat rekabetinin devam edeceği değerlendirilmektedir.

(3) Netice itibariyle, matkap uçları ve parmak frezelere talep, ekonomik kriz ve sonrası dönemde bir miktar dalgalanma gösterse dahi Türkiye pazarının ÇHC için önemini koruyacağı değerlendirilmektedir.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjı

Madde 20- (1) Mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden esas damping soruşturması esnasında tespit edilen damping marjları, soruşturma konusu ülkede yerleşik üretici/ihracatçıların önlemin yürürlükten kalkması halinde muhtemel davranışlarını yansıtacak önemli bir gösterge niteliği taşıdığından dikkate alınmıştır.

(2) Buna göre esas soruşturmada matkap uçları için CIF bedelin %306’sı ve 18 ABD Doları/Kg tutarında; parmak frezeler için ise CIF bedelin %120’si ve 30 ABD Doları/Kg tutarında damping marjı tespit edilmiştir.  

Üçüncü ülkelerden ithalat ve diğer hususlar

Madde 21- (1) Soruşturma konusu ürünlerde ÇHC haricindeki ülkelerden yapılan ithalatın, genel ithalat içindeki payının önemli düzeylere çıkmasının en önemli etkeninin 2005 yılında damping önleminin yürürlüğe girmesi olduğu değerlendirilmektedir.

Değerlendirme

Madde 22- (1) Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde; önlemin kalkması halinde önlem konusu ülkenin muhtemel davranışlarını yansıtması bakımından esas soruşturmada hesaplanan damping marjlarının önemli düzeylerde olduğu, önlem konusu ülkenin söz konusu ürünlerin en büyük ihracatçısı konumunda olduğu, genel ihraç fiyatlarının dünya ticaretindeki ortalama fiyatların oldukça altında seyrettiği, önleme tabi ülkenin söz konusu üründe dünyanın en büyük ihracatçısı olduğu ve Türkiye’ye yönlendirebileceği ciddi kapasitesinin bulunduğu, Türkiye pazarının ÇHC için önemli olduğu, önlemin kalkması halinde fiyata duyarlı olan ürün tiplerinin kısmi küresel pazar daralması yaşanan mevcut konjonktürde büyük miktarlarda ve kolaylıkla Türkiye pazarına yönlendirilebileceğine ilişkin işaretlerin bulunduğu değerlendirildiğinden yürürlükteki önlemin kalkması halinde dampingli ithalatın devamı veya tekrarının muhtemel olduğu tespit edilmiştir.

ALTINCI KISIM

Sonuç

Karar

Madde 23- (1) Soruşturma sonucunda meri önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın devamının veya tekrarının muhtemel olduğu anlaşıldığından İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aşağıda belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

Menşe Ülke

GTİP

Madde İsmi

Dampinge Karşı Önlem

Çin Halk Cumhuriyeti

 

8207.50.60.00.00

 

Delmeye mahsus aletlerden iş gören kısımları diğer maddelerden olanların diğerlerinden metal işlemeye mahsus iş gören kısımları diğer yüksek hız çeliğinden olanlar

 

6 ABD Doları/Kg

 

8207.70.31.00.19

 

Frezelemeye mahsus aletlerin metal işlemeye mahsus olanlardan iş gören kısımları diğer maddelerden parmak frezelerin diğerleri

 

 

10 ABD Doları/Kg

 

Uygulama

MADDE 24- (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 25- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.