31 Aralık 2010 Tarihli ve 27802 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

Å

ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/1169      Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

2010/1205      Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar

2010/1207      Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Payamlı Bucağı, Keberli Köyüne Bağlı Güzelkuyu Köy Altı Yerleşim Biriminin Ana Köyden Ayrılarak Güzelkuyu Adıyla Bağımsız Köy Olması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—     Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

—     Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—     Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—     Vergi İnceleme ve Denetim Planının Hazırlanması, Uygulanması ve Sonuçlarının İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

—     Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

—     Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Teşekkülü ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—     Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—     Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerinin Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik

—     Ölçü Aletleri Yönetmeliğinde (2004/22/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—     Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Kira Yönetmeliği

—     Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Iğdır Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—     Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—     Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77)

—     Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2011 Yılı Tarifesi

—     Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2010/2)

—     Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2010/1)

—     İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/98)

—     Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/14)

—     Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/12/2010 Tarihli ve 2010/110 Sayılı Kararı

—     Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—     Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de; 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete'de; 6092 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Kesan Hesap Kanunu yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete'de; İthalat Rejimi Kararın, Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin ve Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve İthalat Tebliğleri yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete'de; 2010/1188-1213-1224 sayılı Milletlerarası Andlaşmalar yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı 5. Mükerrer Resmi Gazete'de; Tebliğler ile Kurul Kararı yayımlanmıştır.