31 Aralık 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27802

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı)’tan:

KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME

 YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 8/11/2008 tarihli ve 27048 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde geçen “kamu kurum ve kuruluşlarının” ifadesi “kurum ve kuruluşların” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “yerel yönetimlerin” ifadesi kaldırılmıştır.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/11/2008

27048

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/4/2009

27198