31 Aralık 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27802

YÖNETMELİK

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA

VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 25/10/2008 tarihli ve 27035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             “Başvuruların ertelenmesi

             GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 5 inci maddenin altıncı fıkrası uyarınca yetkilendirilmiş kurumlar, 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca şirketler, 15 inci ve 18 inci maddelerin birinci fıkraları uyarınca endüstriyel işletmeler tarafından yapılan başvurular 1 Ocak 2011 ilâ 31 Aralık 2011 tarihleri arasında alınmaz.”     

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/10/2008

27035

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/3/2009

27181