31 Aralık 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27802

YÖNETMELİK

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

VETERİNER SINIR KONTROL NOKTASI MÜDÜRLÜKLERİNİN

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ülkemize giriş yapan canlı hayvan, hayvansal yan ürünler dahil tüm hayvansal ürün ve hastalık bulaştırma riski olan sap, saman gibi bir takım bitkisel ürünlerin kalite ve sağlık yönünden kontrollerinin yapılarak insan ve hayvan sağlığının korunmasını sağlamak ve hayvan hastalıklarının yayılması riskini azaltmak, dış sınırlarda idari kapasiteyi güçlendirmek suretiyle veteriner kontrol hizmetlerini desteklemek ve yürütülen veteriner kontrollerinin Avrupa Birliği mevzuatına paralel olarak yapılmasını sağlamak amacıyla kurulan veteriner sınır kontrol noktalarının çalışma, görev ve yetkileri ile Merkezi Yetkili Makamın görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesine, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4 üncü, 6 ncı ve 22 nci maddelerine dayanılarak ve aşağıdaki AB mevzuatları dikkate alınarak hazırlanmıştır:

             a) Avrupa Birliğine Üçüncü Ülkelerden Gelen Canlı Hayvanların Veteriner Kontrollerinin Organizasyonunu Düzenleyen Prensiplere İlişkin Hükümleri Ortaya Koyan ve 89/662/EEC, 90/425/EEC ve 90/675/EEC sayılı Direktifleri Değiştiren 15/7/1991 tarihli ve 91/496/EEC sayılı Konsey Direktifi,

             b) Avrupa Birliğine Üçüncü Ülkelerden Gelen Ürünlerin Veteriner Kontrollerinin Organizasyonunu Düzenleyen Prensiplere İlişkin Hükümleri Ortaya Koyan 18/12/1997 tarihli ve 97/78/EC sayılı Konsey Direktifi,

             c)  İç Pazarın Tamamlanması Açısından Bazı Canlı Hayvanlar ve Ürünlerin Topluluk İçi Ticaretinde Veteriner ve Zooteknik Kontrollerini Ortaya Koyan 1990/425 sayılı Konsey Direktifi,

             ç) İnsan Tüketimi İçin Amaçlanmış Hayvansal Ürünlerin Resmi Kontrollerinin Organizasyonuna İlişkin Kuralları Ortaya Koyan 854/2004 sayılı Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü,

             d) Üçüncü Ülkelerden Topluluğa Giriş Yapan Ürünlerde Yapılacak Veteriner Kontrollerinden Sorumlu Sınır Kontrol Noktalarının Onaylanmasına İlişkin Şartları Ortaya Koyan 812/2001 sayılı Komisyon Kararı,

             e)  Topluluğa giriş yapan canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin veritabanı için talep edilen minimum verilerin oluşturulmasına ilişkin 6/6/1997 sayılı ve 97/394/EC sayılı Komisyon Kararı.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

             b) Belge kontrolü: Veteriner Sağlık Sertifikası ve sevkiyata eşlik eden diğer belgelerin kontrolünü,

             c) Bitkisel ürün: Hayvan hastalığı bulaştırma riski olan sap, saman gibi bitkisel ürünleri,

             ç) Canlı hayvan: Suda yaşayan hayvanlar, sürüngenler ve amfibik hayvanlar dahil omurgalı ve omurgasız canlıları,

             d) Fiziksel kontrol: Numune alma ve laboratuvar testlerini de içeren sevkiyatın kendisi üzerinde yapılan kontrolü,

             e) Giriş: Malların Türkiye Gümrük Bölgesine ve serbest bölgelere girişi, ithalatı ve transit rejimine tabi tutulması,

             f) Hayvansal ürün: İnsan tüketimine sunulan hayvansal gıda ve insan tüketimine yönelik olmayan hayvansal yan ürün ve üreme ürünleri dahil tüm hayvansal ürünleri,

             g) Hayvansal yan ürün: Yetiştiricilikte kullanılmayacak olan sperma, ovum, embriyo dahil, insanlar tarafından tüketimi amaçlanmayan hayvan kökenli ürünler veya hayvanların bütün vücut veya parçaları ile artıkları,

             ğ) Kimlik kontrolü: Veteriner sağlık sertifikası ve mevzuatın belirlediği sevkiyata eşlik eden diğer belgelerde beyan edilen bilgilerle sevkiyatın birbirini tutup tutmadığını anlamak amacıyla görsel olarak yapılan kontrolü,

             h)   Merkezi Yetkili Makam: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

             ı)  Resmi veteriner hekim: 5996 sayılı Kanun kapsamında verilen görevleri Bakanlık adına yapan Bakanlık personeli veteriner hekimi,

             i) Sevkiyat: Aynı tipten olan, aynı veteriner sağlık sertifikası veya veteriner mevzuatının öngördüğü başka bir belgenin eşlik ettiği, aynı nakliye vasıtaları ile taşınan ve aynı yabancı ülkeden/bölgeden gelen bir miktar canlı hayvan, hayvansal ürün ve hayvan hastalığı bulaştırma riski olan sap, saman gibi bitkisel ürünleri,

             j) Tehlike: İnsan ve hayvan sağlığı açısından olumsuz etki yaratma potansiyeli bulunan canlı hayvan, hayvansal ürün ve bazı bitkisel ürünlerin biyolojik, kimyasal veya fiziksel etmenler ile bulaşık olma şüphesi ve varlığını,

             k) Veteriner kontrolü: Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde, Merkezi Yetkili Makam tarafından yetkilendirilen ilgili personelin, hayvan ve insan sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak korumak amacıyla sınır kontrol noktalarında yürütülen belge, kimlik ve fiziksel kontrolleri kapsayan her türlü resmi kontrolü,

             l) Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü: Merkezi Yetkili Makam tarafından yetkilendirilmiş olan canlı hayvan, hayvansal ürünler ve hayvan hastalığı bulaştırma riski olan sap, saman gibi bitkisel ürünlerin ülkeye girişlerinde veteriner kontrollerinin yürütüldüğü gümrüklü saha içindeki doğrudan merkeze bağlı birimi,

             m) Yardımcı sağlık hizmetleri personeli: Bu Yönetmelik uyarınca, gerekli faaliyetleri yerine getirebilecek özelliklere sahip olan, Bakanlık tarafından görevlendirilen ve resmi veteriner hekimin yetki ve sorumluluğu altında çalışan veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve laborantı,

             n) Yükten sorumlu kişi: Gümrük mevzuatı uyarınca, sevkiyat ile ilgili gümrük mevzuatının kapsadığı çeşitli durumların gelişiminden sorumlu gerçek veya tüzel kişi ve ayrıca bu kişinin bu Yönetmelik ile belirlenen kontrolleri ve/veya formaliteleri izleme sorumluluğunu üstlenen temsilcisini,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki, Sorumluluk, İdari Yapı ve Yükümlülükler

             Merkezi Yetkili Makamın görev, yetki ve sorumlulukları

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesindeki veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinin görev ve çalışma esasları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi Merkezi Yetkili Makamın yetki ve sorumluluğu altındadır.

             (2) Merkezi Yetkili Makam, canlı hayvan, hayvan hastalığı bulaştırma riski olan sap, saman gibi bitkisel ürünler ve tüm hayvansal ürünlerin ülkeye girişi ile ilgili aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir;

             a) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinde yürütülecek iş ve işlemleri belirlemek ve bunlara ilişkin mevzuat, iş ve işlemlerde kullanılacak bilgileri hazırlamak, güncellemek ve dağıtmak,

             b) Hayvan ve halk sağlığı için tehdit oluşturabilecek tüm unsurlara yönelik gerekli tedbirleri almak,

             c) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinde yürütülen işlemlerde kullanılmak üzere bilgisayar destekli veri tabanını oluşturmak,

             ç) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlükleri arasında koordinasyonu ve bilgi akışının sürekliliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

             d) İthalat ve transit konularında diğer ülkelerle işbirliği yapmak,

             e) Gümrük Müdürlükleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak ve işbirliği yapmak,

             f) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlükleri personeline ilgili konularda gerekli eğitimleri vermek veya verilmesini sağlamak,

             g) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinin kontrolü, denetimi ile yürütülen resmi kontrollerden alınacak ücretleri belirlemek, merkezi veri tabanının işletilmesi ve geliştirilmesi için gerekli işlemleri yapmak,

             ğ) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinin bu Yönetmelik çerçevesindeki denetim ve kontrollerini yapmak.

             (3) Ülkedeki serbest bölgeler, geçici depolama yerleri, gümrük antrepoları ve gemi kumanyacıları ile ilgili ülkeye tüm hayvansal ürün ve hayvan hastalığı bulaştırma riski olan sap, saman gibi bitkisel ürünlerin girişinde insan ve hayvan sağlığını ilgilendiren hususlara ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak mevzuat ile belirlenir.

             Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinin idari yapısı ve bölümleri

             MADDE 5 – (1) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlükleri doğrudan merkeze bağlı taşra birimleri olarak çalışır ve Bakanlığın görevlendireceği bir müdür ve Bakanlığın görevlendireceği sayıda resmi veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, laborant, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanlı personelden oluşur.

             (2) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlükleri sevkiyat türlerine göre aşağıdaki birimlerden oluşur.

             a) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü canlı hayvanlar, insan tüketimine yönelik olan hayvansal ürünler ve insan tüketimine yönelik olmayan hayvansal ürünler olmak üzere üç gruba ayrılan sevkiyat türlerinden biri ya da birden fazlası için, deniz, kara, demiryolu ve havayolu olarak bulunduğu yerdeki ticaret akışına göre yetkilendirilebilir.

             b) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü; idari bölüm, personel odaları, yetkilendirildiği her bir sevkiyat türü için; muayene odası, laboratuvar, yükleme ve boşaltma alanı, oda ısısında, soğutulmuş ve dondurulmuş olmak üzere depolar, dezenfeksiyon odası, atık odası gibi bölümlerden oluşur.

             c) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü bünyesinde ihtiyaca göre halihazırda yetkilendirilmiş olduğu sevkiyat türü için yeni çalışma bölümleri oluşturulabilir veya yetkilendirilebilir.

             Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinin görevleri, sorumlulukları

             MADDE 6 – (1) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir.

             a) Canlı hayvan, tüm hayvansal ürünler ve hayvan hastalığı bulaştırma riski olan sap, saman gibi bitkisel ürünlerin ülkeye girişinde doküman kontrolü, kimlik kontrolü ve fiziksel kontroller gibi resmi kontrolleri yürütür.

             b) Canlı hayvan, hayvansal ürün ve hayvan hastalığı bulaştırma riski olan sap, saman gibi bitkisel ürünlerin ülkeye girişinde yürütülen resmi kontroller sonucunda, insan ve hayvan sağlığı için tehlike arz eden şüpheli bir durumda ileri tetkikleri yapar veya yaptırılmasını sağlar. Tetkikler sonucunda uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda gerekli önlemleri alır ve derhal Merkezi Yetkili Makama bilgi verir.

             c) Canlı hayvan, hayvansal ürün ve hayvan hastalığı bulaştırma riski olan sap, saman gibi bitkisel ürünlerin ülkeye girişi yasaklı veya izinli olan ülke/bölge/işletmelerin güncel listesini, model veteriner sağlık sertifikalarını ve diğer belgeleri bulundurur.

             ç)  Ülkeye canlı hayvan, hayvansal ürün ve hayvan hastalığı bulaştırma riski olan sap, saman gibi bitkisel ürünlerin girişini kısıtlayan ya da yasaklayan tüm kararların nüshalarını bulundurur.

             d) Ülkedeki tüm veteriner sınır kontrol noktası müdürlükleri ile devamlı iletişim kurar ve mevcut veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinin ayrıntılı listesini bulundurur.

             e) Ülkedeki serbest bölgelerin, geçici depolama yerlerinin, gümrük antrepolarının ve gemi kumanyacılığı yapan işletmecilerin listelerini bulundurur, serbest bölgelerde yer alan hayvansal ürün depolayacak geçici depolama yerlerini ve gümrük antrepolarını onaylar, düzenli denetimini yapar ve kontrol kayıtlarını tutar.

             f) Transit durumunda girişin yapılacağı veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğündeki sorumlu personel sevkiyatın çıkışının yapılacağı veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne sevkiyat hakkında detaylı bilgiyi iletir. Sevkiyatın çıkışını yapan veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğündeki sorumlu personel sevkiyatın çıkış yaptığına dair bilgiyi giriş veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne bildirir.

             g) Ülkeye girişi gerçekleşmiş canlı hayvan, hayvansal ürün ve hayvan hastalığı bulaştırma riski olan sap, saman gibi bitkisel ürünlerin verilerini veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde oluşturulmuş veritabanına girer, güncel kayıtlarını tutar.

             ğ) Ülkeye girişine izin verilmeyerek geri gönderilen, imha edilen ya da özel işleme tabi tutulan bütün sevkiyatların kaydını tutar. Ülkeye girişi hayvan ve insan sağlığı yönünden tehlike oluşturması sebebiyle reddedilmiş bir sevkiyata ilişkin bilgiler Bakanlığa ve ülkedeki diğer veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerine derhal bildirilir.

             h) Laboratuvar testleri yapılması amacıyla veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinde sevkiyatlardan alınan bütün numuneler ile istenilen laboratuvar testlerinin ayrıntıları ve bütün test sonuçlarının kaydını tutar.

             ı) İlgili Gümrük Müdürlüğü ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sürekli işbirliği ve iletişim içinde bulunur.

             i) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirir.

             İthalatçı veya yükten sorumlu kişinin sorumlulukları

             MADDE 7 – (1) İthalatçı veya yükten sorumlu kişinin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

             a) İthalatçı veya yükten sorumlu kişi, veteriner kontrollerine tabi sevkiyata eşlik eden belgeleri usulüne uygun şekilde düzenlemek ve sevkiyatın ülkeye giriş yapacağı veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş il müdürlüklerine sunmak zorundadır. Ayrıca, ithalatçı veya yükten sorumlu kişi veteriner kontrolleri esnasında her türlü kolaylığı göstermek, sevkiyatın red edilmesi durumunda malı sahiplenmek ve sevkiyatın nihai varış yerine ulaşması için gerekli önlemleri almak zorundadır.

             b)  İthalatçı veya yükten sorumlu kişi, Merkezi Yetkili Makamın belirleyeceği usul ve esaslara göre sevkiyatın ayrıntılı tanımını sevkiyat canlı hayvan ise en az bir gün önceden, sevkiyat hayvansal ürün ise ülkeye girişinden önce ülkeye giriş yapacağı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğüne veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş il müdürlüklerine yazılı olarak veya elektronik ortamda göndermekten sorumludurlar.

             c) Sevkiyatın veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinde depolanmasından doğacak olan masraflar ile sevkiyatın gümrük işlemleri, laboratuvar analiz ücretleri, red durumunda geri gönderilmesi, imha edilmesi veya insan ve hayvan sağlığını tehdit etmeyen durumlarda başka amaç doğrultusunda kullanılması için yapılan işlemlerden doğan tüm masraflar ithalatçı ve/veya yükten sorumlu kişiye aittir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel, Personelin Görev ve Sorumlulukları ile Eğitim

             Görevli personel

             MADDE 8 – (1)  Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinde görevlendirilecek personel için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlara ek olarak aşağıdaki özel şartlar aranır;

             a) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünün en üst amiri olan müdür için en az üç yıl ithalat ve transit konularında çalışmış olmak.

             b) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde çalışacak resmi veteriner hekim için, veteriner hekimlik, su ürünleri, halk sağlığı, gıda güvenliği ve hijyeni, hayvan sağlığı, üretim, nakliye ve kesim sırasında hayvan refahı, insan sağlığına ilişkin gıda kaynaklı risklerin kontrolü ve engellenmesi konularına hakim olmak ve ithalat ve transit konularında tercihen en az üç yıl çalışmış olmak ve tercihen farmasötik maddeler hakkındaki ulusal mevzuata, Dünya Ticaret Örgütü, Kodeks Alimentarius, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı konularına, HACCP yöntemleri, kavramları ve ilkelerine, gıda üretimine ilişkin çevresel konulara (atık yönetimi dahil) ve bilgisayar kullanımına hakim olmak, basit laboratuvar uygulamalarında tecrübeli olmak.

             c) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde çalışacak yardımcı sağlık hizmetleri personeli için aşağıdaki şartlar aranır.

             1) Veteriner sağlık teknisyeni ve laborantlar için, Anadolu tarım meslek liselerinden ve tarım meslek liselerinden mezun olmak ve en az üç yıl ilgili konularda tecrübe sahibi olmak.

             2) Veteriner sağlık teknikeri için, fakültelerin ilgili 2 yıllık meslek yüksek okullarından mezun olmak.

             3) Ayrıca, gelen ürünün özelliğine bağlı olarak gerektiğinde Merkezi Yetkili Makamın uygun görüşü ile çeşitli meslek gruplarından personel, veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde yardımcı sağlık hizmetleri personeli olarak çalıştırılabilir.

             ç) Müdür ve resmi veteriner hekim atamalarında, dil gerekliliği bakımından, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden en az birinden, son iki yıl içerisinde Kamu Personeli Dil Sınavından (C) veya üzeri ya da uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından eşdeğer puan almış olanlar tercih edilir.

             d) Destek hizmetlerini yürütecek olan idari personel sayısı, toplam personel sayısının

             yüzde yirmi beşini geçemez.

             Personelin görev ve sorumlulukları

             MADDE 9 – (1) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinde görevlendirilen personelin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

             a) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünün en üst amiri olan müdür; veteriner sınır kontrol noktasının görev ve sorumlulukları dahilindeki faaliyetlerin düzgün ve vaktinde yapılması için Müdürlük içinde görev dağılımını yapmak, veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerindeki dokümantasyonun usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak, resmi kontrolleri yapan personeli koordine etmek ve çalışmalarını takip etmek, çalışmaları ilgili mevzuata göre yürütmek, diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile sürekli işbirliğini koordine etmek ve Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmaktan sorumludur.

                b) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde istihdam edilen resmi veteriner hekim; canlı hayvan, hayvansal ürün ve hayvan hastalığı bulaştırma riski olan sap, saman gibi bitkisel ürünlerin Ülkeye girişinde Bakanlıkça belirlenen resmi kontrolleri yürütmek ve sevkiyat hakkında karar vermek, yürütülen resmi kontroller sonucunda insan ve hayvan sağlığı için tehlike oluşturacak bir şüphe durumunda ileri tetkikleri yapmak veya yaptırmak, yine şüphe durumunda tüm güvenlik önlemlerini almak, canlı hayvan sevkiyatında hayvan refahı kurallarına uygunluğu kontrol etmek, gerekli hallerde veteriner sınır kontrol noktasındaki tüm görev ve sorumlulukları ve verilecek diğer görevleri yerine getirmek ile yükümlüdür. İstisna olarak, su ürünlerinin ülkeye girişinde yürütülecek olan resmi kontrollerde su ürünleri mühendisi yukarıda belirtilen tüm görev ve sorumlulukları yerine getirebilir.

             c)  Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde istihdam edilen resmi veteriner hekimin yetki ve sorumluluğu altında çalışan yardımcı sağlık hizmetleri personeli, belgeleri kontrol etmek, numune alımı ve genel analizlerin yapılmasını gerçekleştirerek fiziksel muayene ve kimlik kontrollerini yürütmek ve idari görevler ile ilgili iş ve işlemlere yardımcı olmak ve verilecek diğer görevleri yerine getirmekten sorumludur.

             ç) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde istihdam edilen idari personel, veteriner sınır kontrol noktasında yürütülen destek hizmetlerine ilişkin olarak verilen güncel işleri yapmaktan ve verilecek diğer görevleri yerine getirmekten sorumludur.

             Eğitim

             MADDE 10 – (1) Merkezi Yetkili Makam, veteriner sınır kontrol müdürlükleri personeline aşağıda belirtilen konuları kapsayan eğitimler verir veya verilmesini sağlar.

             a) Veteriner hekimlik, halk sağlığı, gıda güvenliği ve hijyeni, hayvan sağlığı, üretim, nakliye ve kesim sırasında hayvan refahı ve farmasötik maddeler hakkındaki ulusal mevzuat ve Avrupa Birliği mevzuatı.

             b) Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Sağlık ve Bitki Sağlığı Anlaşması (SPS), Kodeks Alimentarius, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) kapsamında Ortak Tarım Politikası, piyasa tedbirleri, dolandırıcılık tespiti ilkeleri.

             c) HACCP yöntemleri, kavram ve ilkeleri,

             ç) İnsan ve hayvan sağlığını korumaya yönelik hayvan hastalıkları ve zoonoz hastalıklar ile gıda kaynaklı risklerin kontrolü ve engellenmesi.

             d) Veri işleme ve biyoistatistik uygulamaları.

             e) Atık yönetimi.

             f) Bakanlıkça gerekli görülen diğer konular.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Bilgisayar destekli veri tabanı

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında talep edilen tüm bilgiler bilgisayar destekli veri tabanında saklanır.

             (2) Kayıtlar, ilgili ulusal ve Avrupa Birliği ortak veri tabanları ile uyumlu ve söz konusu veri tabanları ile bilgi değişimine uygun olacak şekilde tutulur.

             (3) Bilgisayar destekli veri tabanında asgari olarak aşağıdaki bilgiler bulunur.

             a) Ülkede bulunan tüm veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinin isimlerini ve kodlarını içeren bilgiler.

             b) Sevkiyata ait bilgiler;

             1) Sevkiyatın nevi, GTİP numaraları,

             2) Sayı/miktar/ birim,

             3) İhracatçı ülke (ISO kodu ile beraber),

             4) Orijin işletmenin adı, adresi ve varsa onay numarası,

             5) Varış işletmesinin adı, adresi.

             c) Yürütülen kontrollere ilişkin bilgiler;

             1) Doküman Kontrolü,

             2) Kimlik Kontrolü,

             3) Fiziksel Kontrol,

             4) Laboratuvar Kontrolü.

             ç) Sonuca ait bilgiler;

             1) Onaylandı (tarih),

             2) Geri iade edildi (tarih),

             3) İmha edildi (tarih),

             4) İşleme tabi tutuldu (tarih).

             Kontrol ücretleri

             MADDE 12 – (1) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü tarafından yapılan kontroller, analizler ve verilen hizmetler için alınacak ücretler, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre belirlenir.

             İthalat yapmak üzere yetkilendirilmiş il müdürlükleri

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Canlı hayvan, hayvansal ürün ve hayvan hastalığı bulaştırma riski olan sap, saman gibi bitkisel ürünlerin ülkeye giriş işlemlerini yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş il müdürlükleri, yetkileri kaldırılıncaya kadar 6 ncı, 7 nci, 11 inci ve 12 nci maddelere uygun olarak resmi kontrolleri yürütür.

             Yürürlük

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

             Yürütme

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.