30 Aralık 2010 Tarihli ve 27801 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

Å

ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6093        Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/1178      8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2010/1181      Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon, Siyah-Beyaz Televizyon, Radyo, Video, Televizyon Uydu Alıcıları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2011 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlerin Tespiti Hakkında Karar

2010/1200      İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Darende İlahiyat Fakültesinin Adının İlahiyat Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2010/1201      Koç Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2010/1202      İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2010/1206      Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında Yer Alan Şube Müdürlüklerinin Bağlantılarının Düzenlenmesi Hakkında Karar

2010/1234      Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2010/1238      Başbakanlık Doğu ve Güneydoğu Eylem Planı, Devlet Planlama Teşkilatı Tarafından Yayınlanmış En Son İlçe Bazındaki Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Kriterleri, İlçelerin Sağlık Göstergeleri ile Coğrafi Konumları Dikkate Alınarak, Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin 2011 Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Devlet ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

GÖREVLENDİRME KARARLARI

—  Cumhurbaşkanlığı ile Devlet Bakanlığına Ait Görevlendirme Kararları

 

YÖNETMELİKLER

2010/1237      Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Sicil Amirleri Yönetmeliği

—  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği

—  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satış İşlemleri Yönetmeliği

—  Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

—  Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/96)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/97)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/99)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/100)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/101)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/102)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/103)

—  Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

 

KURUL KARARLARI

—  Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 6027)

—  Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 6027)

—  Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 6050)

—  2011 Ürün Yılından İtibaren Yazılı Sözleşme Esasına Göre Üretici Tütünlerinin Alım-Satımında Kullanılması Gereken Tip Sözleşme ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 6051)

—  Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 6064)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2009/52, K: 2010/16 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 26/6/2009 Tarihli ve 5918 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/50, K: 2010/49 Sayılı Kararı (28/7/1981 Tarihli ve 2499 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 21/2/2007 Tarihli ve 5582 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2009/34, K: 2010/72 Sayılı Kararı (6/1/1982 Tarihli ve 2577 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 15/7/2003 Tarihli ve 4928 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2010/66, K: 2010/91 Sayılı Kararı (5/11/2008 Tarihli ve 5809 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


30/12/2010 tarihli ve 27801 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de; 2010/1180 Sayılı İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.