30 Aralık 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27801

YÖNETMELİK

             Karar Sayısı : 2010/1237

             Ekli “Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 23/12/2010  tarihli ve 49270 sayılı yazısı üzerine, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                   B. ARINÇ                         A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                   M. Z. ÇAĞLAYAN                         F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                                S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                               S. ERGİN

        Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

           F. ÇELİK                                 B. ATALAY                    A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                  İçişleri Bakanı                    Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                           R. AKDAĞ                            B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                               Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                               R. AKDAĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanı     Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı  Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞINCA ÇALIŞTIRILAN

PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER İLE SÖZLEŞME USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği uygulaması kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemeler, bunların izinleri ve sözleşme esasları ile aile hekimliği uygulamaları için Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemelere ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, aile hekimliği uygulaması çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılanlar ile aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile hekimi: Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belirli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipleri,

b) Aile hekimliği birimi: Bir aile hekimi ve en az bir aile sağlığı elemanından oluşan yapıyı,

c) Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenini,

ç) Aile sağlığı merkezi: Bir veya birden fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşunu,

d) Aylık başarı oranı: Aile hekimi ve aile sağlığı elemanının,  o ay içinde yaptıkları aşılama, gebe ve bebek-çocuk takipleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere, o ay içinde Bakanlığın belirlediği usûl ve esaslar çerçevesinde yapmaları gereken aşılama, gebe ve bebek-çocuk takipleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerine oranını,

e) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

f) Entegre sağlık hizmeti: Bakanlıkça belirlenecek yerlerde, bünyesinde koruyucu sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, doğum, ana çocuk sağlığı hizmetleri, ayakta ve yatarak tıbbî ve cerrahî müdahale ile çevre sağlığı, adlî tabiplik ve ağız diş sağlığı hizmetleri gibi hizmetlerin de verildiği, birinci basamak sağlık hizmetlerini yoğunlukla yürütmek üzere tasarlanmış sağlık hizmetini,

g) Geçici aile hekimi: Aile hekiminin yıllık izin, hastalık izni ve benzeri nedenlerle görev başında bulunamadığı sürede yerine bakan veya boş aile hekimliği pozisyonuna yerleştirme yapılıncaya kadar bu pozisyona görevlendirilen aile hekimini,

ğ) Geçici aile sağlığı elemanı: Aile sağlığı elemanının yıllık izin, hastalık izni ve benzeri nedenlerle görev başında bulunamadığı sürede yerine bakan veya boş aile sağlığı elemanı pozisyonuna yerleştirme yapılıncaya kadar bu pozisyona görevlendirilen aile sağlığı elemanını,

h) Gezici sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleşim birimlerine, Bakanlıkça belirlenen usûl ve esaslara göre giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetini,

ı) Kanun: 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunu,

i) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,

j) Tavan ücret: Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile görevlendirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemelerin hesaplanmasında kullanılan, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personel için öngörülen brüt tavan ücreti,

k) Yerinde sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi toplu yaşam alanlarına Bakanlıkça belirlenen usûl ve esaslara göre giderek, yerinde vereceği sağlık hizmetini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarında aranacak genel şartlar, uyumlu çalışma

MADDE 5- (1) Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili olup tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre aile hekimliği uzmanı olanlar ile Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan diğer uzman tabip ve tabipler aile hekimi olabilirler. Sağlık meslek liseleri veya yüksek öğrenim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memurluğu (toplum sağlığı) veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar aile sağlığı elemanı olabilirler.

(2) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları ve yetmişbeş yaşından gün almamış olmaları gerekir. Altmışbeş yaşın üzerinde olanlar ile sözleşme imzalanabilmesi için, sağlık durumunun aile hekimi ve aile sağlığı elemanı görevini yapmasına engel teşkil etmeyeceğine ilişkin sağlık kurulu raporu alma şartı aranır.

(3) Aile hekimi ile aile sağlığı elemanı, ekip anlayışı içinde çalışır. Aile hekimi, birlikte çalıştığı aile sağlığı elemanını yönlendirme ve denetleme yetkisine sahiptir.

Sözleşmelerin içeriği, süresi ve dönemi

MADDE 6- (1) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile yapılacak sözleşmeler, Ek (1-A) ve Ek (1-B)’ye göre düzenlenir. Bu sözleşmeleri Bakanlık adına imzalamaya ve sözleşmeleri sona erdirmeye vali yetkilidir. Vali, sözleşme yapma yetkisini, vali yardımcılarından birine veya il sağlık müdürüne devredebilir.

(2) Sözleşmenin süresi ve dönemi en fazla iki malî yıl olup, sözleşmenin imzalandığı ve takip eden malî yılı kapsar.

Kazanç getirici başka iş yapma yasağı

MADDE 7- (1) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, bu görevleri dışında, bilimsel faaliyetler ve telif hakları hariç olmak üzere, mesleklerinin icrasından menfaat temin edemezler. Sanatsal ve sportif faaliyetler dışında esnaf veya tacir sayılmayı gerektiren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Herhangi bir yerde hizmet akdi ile çalışamazlar. Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar, ticarî mümessil, ticarî vekil, kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite ortak olamazlar.

İzinler

MADDE 8- (1) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izin süreleri otuz gündür. Malî yıl başladıktan sonra sözleşme imzalayarak göreve başlayan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına, malî yıl sonuna kadar çalışacakları sürenin bir yıllık çalışma süresine oranının, yıllık izin süresi ile çarpılması suretiyle bulunacak süre kadar yıllık izin verilir; hesaplamada kesirler tama iblağ edilir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları tarafından kullanılmayan izin süreleri bir sonraki sözleşme dönemine aktarılamaz. Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına mazeretleri sebebiyle yıllık izninin bitiminden sonra beş gün daha izin verilebilir.

(2) Aile hekimi ve aile sağlığı elemanının isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü hâlinde veya erkek aile hekimi ve aile sağlığı elemanına, eşinin doğum yapması sebebiyle beş gün izin verilir.

(3) Kadın aile hekimi ve aile sağlığı elemanına doğumdan önce sekiz hafta ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere, toplam onaltı hafta süreyle ücretli izin verilir. Çoğul gebelik hâlinde doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde sağlık durumunun uygun olduğunu hekim raporuyla belgeleyen aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda kadın aile hekimi ve aile sağlığı elemanının isteği hâlinde, doğum öncesinde çalışılan süreler doğum sonrası ücretli izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi sekiz haftalık ücretli iznin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası ücretli izne eklenir. Anneye, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmesi için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır. Seçim hakkını yapan aile hekimi ve aile sağlığı elemanı çalışma saatlerini aile sağlığı merkezinin görünür bir yerinde duyurur.

(4) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına, görev yapmalarını etkileyecek hastalıkları hâlinde, bir sözleşme dönemi içinde bir malî yılda, tek hekimin uygun görmesiyle en çok on günlük dönemler hâlinde, toplam kırk güne kadar hastalık izni verilebilir. Bir defada on günü aşan hastalık izni için sağlık kurulu raporu gereklidir. İdarenin sağlık raporlarının fenne ve usûle uygunluğunu sorgulama hakkı saklıdır. Doksan günü aşan hastalık raporlarının Bakanlığın belirlediği hakem hastane tarafından onaylanması zorunludur. Bir sözleşme dönemi boyunca rapor süresi yüzseksen günü aşan aile hekimi veya aile sağlığı elemanının sözleşmesi fesholunmuş sayılır.

(5) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimi veya aile sağlığı elemanı, izinli veya raporlu olduğu süre içinde, 5 inci maddede belirtilen şartları taşıyan hekim ya da sağlık personeli ile anlaşarak hizmetin görülmesini geçici olarak sağlar. Bu anlaşma, müdürlükçe uygun görülmesi hâlinde uygulanır. Bu mümkün olmadığı takdirde, müdürlükçe geçici aile hekimi veya geçici aile sağlığı elemanı görevlendirilir.

(6) Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının Bakanlıkça öngörülen hizmet içi eğitimler için görevlendirilmeleri veya acil hâller ile doğal afet gibi olağanüstü durumlarda valilikçe başka yerde görevlendirilmeleri hâlinde hizmetin devamı için müdürlükçe gerekli tedbirler alınır.

(7) Askerlik nedeni ile sözleşmesini usûlüne uygun olarak sona erdirenler terhis tarihinden itibaren bir ay, doğum nedeni ile sözleşmesini usûlüne uygun olarak sona erdirenler doğum nedeniyle kullandıkları ücretli izin süresinin bitimi tarihinden başlayan bir yıllık süre içinde müracaatları üzerine, ayrılmadan önce çalıştıkları ilde, 25/5/2010 tarihli ve 27591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde yer alan aile hekimliği uygulamasında atama ve nakille ilgili usûl ve esaslar çerçevesinde aile hekimi olarak başlatılırlar.

(8) Aile sağlığı elemanları, sözleşme imzaladığı aile hekiminin görevinden ayrılması veya yer değiştirmesi durumunda, sözleşme döneminin bitimine kadar o pozisyonda görevine devam edebilir ya da sözleşmesini sona erdirebilir. Bu sebeple sözleşmesini sona erdirmek istemesi hâlinde 15 inci madde hükmü uygulanmaz.

(9) İzin vermeye ve hastalık raporlarını izne çevirmeye müdürlük yetkilidir.

(10) Aile hekimliği uygulamaları için aile hekimliği sözleşmesi olmaksızın valilikçe görevlendirilen uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanları, izin kullanmaları yönünden kendi mevzuatına tâbidir.

Çalışma saatleri

MADDE 9- (1) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, görevlerini haftalık çalışma süresi kırk saatten az olmamak kaydıyla, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde yerine getirir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının, pozisyonlarının bulunduğu mahalde ikamet etmeleri esastır.

Sözleşme giderleri

MADDE 10- (1) Damga vergisi hariç, sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler Bakanlıkça karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetim, Sözleşmenin Sona Ermesi veya Erdirilmesi

Denetim

MADDE 11- (1) Aile sağlığı merkezi, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi hükmü çerçevesinde, olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, altı aylık aralıklarla denetlenir. Yapılan denetimler sonucunda ilgili mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırı fiillerin tespit edilmesi hâlinde aykırılığın mahiyetine göre; 

a) Adlî yönden, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre,

b) İdarî yönden 13 üncü ve 14 üncü madde hükümlerine göre,

c) Kamu zararı oluşturan malî hususlar yönünden; 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre,

gerekli işlemler tesis edilir.

Sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi

MADDE 12- (1) Ölüm hâlinde veya tâbi olduğu mevzuata göre zorunlu olarak emekli olması gerekenlerin sözleşmeleri, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Ancak yaş haddinden emekli olması gerekenler emekliliğe sevk edildikten sonra, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirilmesi kaydıyla, mevcut sözleşme şartlarına göre çalıştırılmaya devam edilebilir.

Sözleşmenin yetkili merci tarafından sona erdirilmesi

MADDE 13- (1) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanının sözleşmesi, vali tarafından herhangi bir ihbar veya ikaza gerek duyulmadan aşağıdaki hâllerde sona erdirilir:

a) Aile hekimine kayıtlı kişi sayısının aralıksız iki aydan fazla süreyle (aylık yapılan üçüncü bildirimde) bin kişinin altına düşmesi.

b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirlenen şartlar ile bu Yönetmelikte belirtilen şartların taşınmadığının anlaşılması veya bu şartların sonradan kaybedilmesi.

c) 7 nci maddede belirtilen faaliyetlerde bulunulduğunun tespit edilmesi,

ç) Kurumundan aylıksız veya ücretsiz izinli sayılanlar hakkında, yüksek disiplin kurullarınca verilen Devlet memurluğundan çıkarma cezasına veya sözleşmenin sona erdirilmesine dair kararın valiliğe bildirilmesi.

d) Çalışanın kadrosu veya pozisyonundan istifa etmesi.

e) Mücbir sebepler hariç, özürsüz olarak kesintisiz on gün görev başında bulunulmaması.

f) Sağlık sebebiyle bir sözleşme döneminde yüzseksen günü aşan süreyle görevin ifa edilememesi.

g) Eczane veya medikal firmaları, beşerî ilaç firmaları veya özel sağlık kuruluşları gibi mesleği ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcileri ile etik dışı haksız çıkar ilişkisinde bulunulduğunun tespit edilmesi.

ğ) Menfaat karşılığında gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlendiğinin tespit edilmesi.

h) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (E) bendinde yer alan suçların işlendiğinin mahkeme kararıyla sabit olması.

ı) Gözaltına alınması veya tutuklanması hâlinde görevi başında bulunamama süresinin sekiz haftayı aşması.

(2) Birinci fıkranın (b), (ç), (g), (ğ) ve (h) bentlerine göre sözleşmesi sona erdirilenler, beş yıl süreyle yeniden sözleşmeli olarak çalıştırılamazlar. Birinci fıkranın (c), (d) ve (e) bentlerine göre sözleşmesi sona erdirilenler bir yıl süreyle, (f) bendine göre sözleşmesi sona erdirilenler ise sağlık durumunun görevin sürekli ifasına engel olmadığına dair sağlık kurulu raporu ibraz edilinceye kadar yeniden sözleşmeli olarak çalıştırılamazlar.

(3) Bu maddede yer verilen fiillerin işlendiğinin sözleşme döneminden sonra öğrenilmesi veya sözleşme döneminde öğrenilse dahi başlatılan soruşturmanın ilgili sözleşme döneminde tamamlanamaması hâlinde, soruşturmanın aile hekimi veya aile sağlığı elemanının aleyhine sonuçlanması durumunda, soruşturmanın sona erdirildiği tarihte geçerli olan sözleşme sona erdirilir. 

 (4) Bakanlıkça bölgede çalışan aile hekimi sayısında değişiklik yapılması nedeniyle ihtiyaç duyulması hâlinde veya kayıtlı kişi sayısının iki aydan uzun süreyle bin kişinin altında seyretmesi nedeniyle sözleşmesi sona erdirilen aile hekimi yerine sözleşme yapılan aile hekimi hakkında, birinci fıkranın (a) bendi hükmü sözleşme tarihini takip eden birinci yılın sonundan itibaren uygulanır.

Sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi

MADDE 14- (1) Ek (2)’de yer alan fiilleri işleyen sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerine ve ilgili durumlarda aile sağlığı elemanlarına, tespitin mülkî idare amirleri ve il sağlık müdürleri veya bunların görevlendireceği personelce yapılması hâlinde vali tarafından, tespitin Bakanlık tarafından yapılması hâlinde Bakanlıkça, fiillerine karşılık gelen ihtar puanları uygulanmak suretiyle doğrudan yazılı ihtar yapılır. Bakanlıkça yapılan ihtarlar, işlem yapılmak üzere ilgili valiliğe bildirilir.

 (2) İlgili aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, valinin verdiği ihtara karşı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde il disiplin kuruluna, Bakanlığın verdiği ihtarlara karşı ise yüksek disiplin kuruluna itirazda bulunabilir. İtiraz mercileri otuz gün içinde itirazı inceleyerek karara bağlar ve kararı ilgilisine yazılı olarak bildirir.

(3) Bir sözleşme dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaşması hâlinde sözleşme, ilgili vali tarafından sona erdirilir.

(4) Sözleşmeleri ihtaren sona erdirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, bir yıl süreyle yeniden sözleşme imzalamak üzere talepte bulunamaz.

(5) Bir sözleşme dönemi içinde ihtar puanlarının yüz puana ulaştığının, sözleşme dönemi sona erdikten sonra tespit edilmesi hâlinde, tespit tarihinde geçerli olan sözleşme sona erdirilir.

(6) İhtarı gerektiren fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli işlem başlatılır. En geç iki ay içinde gerekli işlemlerin başlatılmaması, gerekli işlemlerin altı ay içinde sonuçlandırılmaması veya ihtarı gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde ihtar verilmemesi hâlinde, ihtar verme ve devamında sözleşmeyi sona erdirme yetkisi zamanaşımına uğrar.

 Sözleşmenin çalışan tarafından sona erdirilmesi

MADDE 15- (1) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları askerlik, doğum, emeklilik ve sair sebeplerle iki ay önceden bildirmek kaydıyla sözleşmenin sona erdirilmesini talep edebilirler. Müdürlük, şartların uygun olması durumunda, iki aylık süreyi beklemeden sözleşmenin sona erdirilmesini kabul edebilir. Müdürlüğün kabul etmemesi durumunda, bu süreyi doldurmadan görevden ayrılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, bir yıl süreyle sözleşmeli aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ödemelerde Uygulanacak Usûl ve Esaslar

Aile hekimine yapılacak ödemeler

MADDE 16- (1) Aile hekimliği uygulamasında sözleşmeyle çalıştırılan veya aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen aile hekimine, izin, rapor ve Bakanlıkça verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri hariç olmak üzere, çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda valilikçe veya Bakanlıkça görevlendirilenlere, ödeme tam olarak yapılır. Aylık olarak yapılacak ödemeler aşağıdaki (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan unsurlardan oluşur:

a) Kayıtlı Kişiler İçin Ödenecek Ücret: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine yapılacak ödemelerin hesaplanmasında, görev tanımlarında verilen hizmetler için aşağıdaki esaslara göre ödeme yapılır. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda yapılacak hizmetler için ayrıca bir ödeme yapılmaz. Kayıtlı kişiler için;

1) 0-59 ay grubu için (1,6) katsayısı,

2) Gebeler için (3) katsayısı,

3) 65 yaş üstü için (1,6) katsayısı,

4) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,25) katsayısı,

5) Diğer kişiler için (0,79) katsayısı,

esas alınır.

Birinci ila beşinci gruplardaki katsayı ile o gruptaki kayıtlı kişi sayısının çarpılması ile oluşan puanların toplamı üzerinden, kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk (1.000) puana kadar;

1) Uzman tabip veya tabip için 2.167 (ikibinyüzaltmışyedi) TL,

2) Aile hekimliği uzmanları için 3.139 (üçbinyüzotuzdokuz) TL,

ödeme yapılır. (1.000) puanın üzerindeki puanlar için, söz konusu puanların (1,4418)  değişken katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ayrıca ödeme yapılır.

Ödemeye esas olacak pozisyon planlamasının entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde olması veya nüfus ve coğrafî yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerdeki aile hekimlerine, ikinci paragrafa göre yapılacak ödemeler toplamının (1,65) katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ödeme yapılır. Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezler ile nüfus ve coğrafî yapısı nedeniyle kayıtlı kişi sayısının zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde, kayıtlı kişi sayısı (2.400)’den fazla, diğer yerlerde (4.000)’den fazla ise, kayıt tarihi esas alınmak üzere bu sayıları aşan kısım için aile hekimlerine herhangi bir ödeme yapılmaz.

b) Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeyi Ücreti: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi esas alınarak Ek (3)’teki listeye göre aile hekimi için belirtilen tutar ödenir.

c) Aile Sağlığı Merkezi Giderleri: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, hizmet verdiği merkezin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, küçük onarım, danışmanlık, sekretarya ve tıbbi sarf malzemeleri gibi Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 19 uncu ve 20 nci maddeleri ile belirlenen asgarî fizikî ve teknik şartların devamına yönelik giderleri için, her ay tavan ücretin % 50’sinin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan illerin satın alma gücü paritesi puanı ile çarpımı sonucuna göre bulunacak tutarda ödeme yapılır. Aile hekimliği pozisyonunun, sözleşmeli aile hekimi bulunmaması nedeniyle boş olması durumunda, bu ödeme müdürlüğün döner sermayesine aktarılır ve birimin giderleri müdürlüğün döner sermayesinden karşılanır.

Her aile hekimine ayrıca, yukarıdaki tutara ek olarak, her ay Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek (3)’ünde belirlenen aile hekimliği birimleri gruplandırmasına göre, tavan ücretin aşağıda belirlenen oranı kadar ödeme yapılır:

1) D grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin % 10’u.

2) C grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin % 20’si.

3) B grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin % 35’i.

4) A grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin % 50’si.

Bu gruplandırmalara göre daha yüksek ilave ödeme gerektiren gruba göre ödeme yapılabilmesi için, aile hekimince ilgili gruba ait tüm kriterlerin sağlandığına dair belgeleri içeren dosya ile müdürlüğe başvurulur. Başvuru tarihinden itibaren müdürlük veya Bakanlıkça ya da Bakanlıkça yetki verilen özel veya kamu kurum ve kuruluşlarınca en geç otuz gün içinde Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek (3)’üne göre yerinde değerlendirme yapılır. Değerlendirme evrakının bir nüshası aile hekimine verilir. Talep müdürlükçe, evrakın müdürlüğe intikalinden itibaren on gün içinde sonuçlandırılır. Talebin olumlu sonuçlanması hâlinde, takip eden ilk ödeme döneminde belirlenen yeni grup esas alınarak ödeme yapılır. Grup değiştiren aile hekimi aynı yer için üç aydan önce yeniden grup değiştirmek için müracaat edemez.

Aile hekimliği birimleri, müdürlükçe olağan dışı denetimlerin yanı sıra, aile hekimliği birimleri hizmet kalite standartları açısından, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek (3)’üne göre altı ayda bir denetlenir. Denetim ekibi veya ekipleri, müdürlük tarafından oluşturulur. Bu denetimlerde aile hekimliği birimlerinin ödeme aldığı hizmet kalite standartları grubunun şartlarını kaybettiği tespit edilirse, bu şartların hangi tarihten itibaren kaybedildiği ve hangi gruba göre ödeme alınması gerektiği denetim raporunda belirtilir. Denetim raporunun müdürlükçe onaylanmasını müteakiben, ödeme yeni duruma göre yapılır ve şartların kaybedildiği tarihe göre yapılan fazla ödemeler geri alınır.

Denetim ekibi tarafından oluşturulan denetim raporuna karşı yedi gün içinde itiraz edilebilir. Müdürlüğe yapılan bu itiraz, oluşturulan bir komisyon marifetiyle onbeş gün içinde değerlendirilir. İtiraz komisyonunun çalışma usûl ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

ç) Gezici Sağlık Hizmeti Giderleri: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, gezici sağlık hizmeti giderleri için, gezici sağlık hizmeti verilen her yüz kişi başına tavan ücretin binde onaltısı oranında ödeme yapılır.

Gezici sağlık hizmetinin yürütülmesinde, müdürlüğe ait gezici sağlık araçları aile hekimlerine kullandırılabilir. İklim ve ulaşım şartları gibi nedenlerle gezici sağlık hizmetinin normal araçlarla verilemediği durumlarda, müdürlük aile hekimine kar paletli araç, 4x4 çekerli arazi tipi araç ve vasıtalarla ulaşım imkânı sağlayabilir. Araç tahsisi yapılan durumlarda gidilen yer veya yerlere ait birinci paragrafta yer alan esasa göre yapılacak gezici sağlık hizmeti giderleri  aile hekimi yerine müdürlüğün döner sermayesine aktarılır..

d) Tetkik ve Sarf Malzemeleri Giderleri: Sözleşmeyle çalıştırılan veya geçici aile hekiminin ihtiyaç duyduğu tetkikler, müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılır. Bu tetkikler için gerekli sarf malzemelerini müdürlük temin eder. Müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılan tetkikler için belge karşılığında ödeme yapılır; belgelendirilemeyen kısım için herhangi bir ödeme yapılamaz. Tetkik ve sarf malzemeleri giderleri karşılığı yapılacak toplam ödeme tutarının, tavan ücretin % 100’ünü geçmesi hâlinde, aile hekiminin laboratuvar tetkikleri incelemeye tâbi tutulur.

(2) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine; birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri uyarınca her ay itibarıyla yapılacak brüt ödemeler toplamı ile Devletçe karşılanacak sosyal güvenlik prim veya kesenekleri toplamı, tavan ücretin altı katını aşamaz.

(3) Birinci fıkrada sayılan ödemelerden (a) bendinde belirtilenlerden gelir vergisi ve damga vergisi, diğer bentlerde belirtilenlerden damga vergisi kesilir.

(4) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerinin kendilerinden kesilecek sosyal güvenlik prim veya kesenekleri, birici fıkranın (a) bendinde belirtilen ödemeden düşülür.

(5) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerine bu Yönetmelikte belirlenen ödemelerin dışında, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eğitimlere katılmaları hâlinde, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenecek geçici görev yolluğu hariç olmak üzere, herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılamaz. Bu statüde çalışanlara, her ne şekilde olursa olsun, sözleşmelerinin sona ermesi veya erdirilmesi durumunda, sosyal güvenlik mevzuatı gereği ödenenler hariç herhangi bir ödeme yapılmaz.

(6) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkı bulunan aile hekimine birinci fıkranın (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak ödemelerde geçici iş görmezlik ödeneği miktarı düşülerek ödeme yapılır.

Geçici aile hekimlerine yapılacak ödemeler

MADDE 17- (1) 8 inci maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde veya Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eğitimlere katıldığı süre içinde, hizmetin görülmesini sağlaması hâlinde sözleşme ile çalıştırılan aile hekimine ödeme tam olarak yapılır. Bu mümkün olmadığı takdirde müdürlük, diğer aile hekimleri veya Bakanlık personelini geçici aile hekimi olarak görevlendirir. Bu durumda;

a) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak net ödeme miktarının % 50’si asıl aile hekimine, kalan % 50’si geçici aile hekimine,

b) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre ödenecek sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücretinin % 50’si asıl aile hekimine,

c) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre ödenecek aile sağlığı merkezi giderlerinin tamamı asıl aile hekimine,

ç) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre ödenecek gezici sağlık hizmeti gideri ödeneğinin tamamı, çalışılan gün sayıyla orantılı olarak geçici aile hekimine,

ödenir.

 (2) Boş veya boşalmış pozisyona görevlendirilen geçici aile hekimine; 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak net ödeme miktarının % 50’si ile 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre ödenecek gezici sağlık hizmeti gideri ödeneğinin tamamı, çalışılan gün sayısıyla orantılı olarak ödenir.

(3) Bakanlıkça yurtdışında sağlık hizmeti sunmak üzere yapılan görevlendirmelerde veya verilen izinlerde, aile hekimine iki aya kadar birinci fıkraya göre ödeme yapılır. 

(4) Bu madde gereği görevlendirilen personele yapılacak ödemeler çalışılan gün sayısıyla orantılı olarak yapılır.

(5) Aile hekimliği sözleşmesi bulunmayan geçici aile hekimine 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun uyarınca ek ödeme yapılmaz. Bunların aylık veya ücretlerinin kadro veya pozisyonlarının bulunduğu birimden ödenmesine devam edilir. Aylıklarına ve ücretlerine ilave olarak birinci ve üçüncü fıkralara göre yapılacak ödemelerin toplamı, tavan ücretin üç katını geçemez.

Aile hekiminden yapılacak kesintiler

    MADDE 18- (1) Koruyucu hekimlik hizmetlerinden; aşılama, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı, başarı oranına göre kesinti uygulanır. Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi veya geçici aile hekimi için 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan brüt ücretin;

a) Aylık başarı oranı, % 98 - % 97 ise % 2’si,

b) Aylık başarı oranı % 96 - % 95 ise % 4’ü,

c) Aylık başarı oranı % 94 - % 90 ise % 6’sı,

ç) Aylık başarı oranı % 89 - %85 ise % 8’i,

d) Aylık başarı oranı, % 85’ten daha düşük olanlar için % 10’u,

esas alınmak suretiyle hesaplanacak miktarlar, aşılama, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı değerlendirilerek aile hekimine yapılacak ödemeden düşülür.

(2) Aşılama, gebe, bebek-çocuk takiplerinin hangi aralıklarda ne şekilde yapılacağı ve kesintilerin usûl ve esasları Bakanlıkça belirlenerek duyurulur.

(3) Köy yollarının kar, çığ düşmesi, sel nedeniyle kapanması gibi mülkî idare amirinin takdir edeceği mücbir sebepler veya aşılama, gebe, bebek-çocuk takibinin ihbar düzenlenmesine rağmen yaptırılmaması gibi nedenlerle yerine getirilemeyen hizmetler, bu hesaplamalarda dikkate alınmaz.

(4) Bu madde uyarınca aile hekiminden yapılacak kesintilerin toplamı, 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hesaplanan brüt tutarın % 20’sinden fazla olamaz.

Aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödeme

MADDE 19- (1) Aile hekimliği uygulamasında sözleşmeyle çalıştırılan veya aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen aile sağlığı elemanına izin, rapor, Bakanlıkça verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri hariç olmak üzere, çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda valilikçe veya Bakanlıkça görevlendirilenlere, ödeme tam olarak yapılır. Aylık olarak yapılacak ödemeler aşağıdaki (a) ve (b) bentlerinde yer alan unsurlardan oluşur:

a) Kayıtlı Kişiler İçin Ödenecek Ücret: Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemelerin hesaplanmasında, görev tanımlarında verilen hizmetler için aşağıdaki esaslara göre ödeme yapılır. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda yapılacak hizmetler için ayrıca bir ödeme yapılmaz. Kayıtlı kişiler için;

1) 0-59 ay grubu için (1,75) katsayısı,

2) Gebeler için (3) katsayısı,

3) 65 yaş üstü için (1,75) katsayısı,

4) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,25) katsayısı,

5) Diğer kişiler için (0,80) katsayısı,

esas alınır.

Birinci ila beşinci gruplardaki katsayı ile o gruptaki kayıtlı kişi sayısının çarpılması ile oluşan puanların toplamı üzerinden, kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk (1.000) puana kadar;

1) Meslekî yüksek öğrenim mezunu olmayan aile sağlığı elemanına 1.158 (binyüzellisekiz) TL,

2) Meslekî yüksek öğrenim mezunu aile sağlığı elemanına 1.360 (binüçyüzaltmış) TL,

ödeme yapılır. (1.000) puanın üzerindeki puanlar için, söz konusu puanların (0,577) değişken katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ayrıca ödeme yapılır.

Ödemeye esas olacak pozisyon planlamasının entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde olması veya nüfus ve coğrafî yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerdeki aile sağlığı elemanlarına, ikinci paragrafa göre yapılacak ödemeler toplamının (1,65) katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ödeme yapılır. Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezler ile nüfus ve coğrafî yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde, kayıtlı kişi sayısı (2.400)’den fazla, diğer yerlerde (4.000)’den fazla ise, kayıt tarihi esas alınmak üzere bu sayıları aşan kısım için aile sağlığı elemanlarına herhangi bir ödeme yapılmaz.

b) Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeyi Ücreti: Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanına, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi esas alınarak Ek (3)’teki listede aile sağlığı elemanı için belirtilen tutar ödenir.

(2) Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanlarına, bu madde uyarınca her ay itibarıyla yapılacak brüt ödemeler toplamı ile Devletçe karşılanacak sosyal güvenlik prim veya kesenekleri toplamı, tavan ücretin birbuçuk katını aşamaz.

(3) Birinci fıkrada sayılan ödemelerden (a) bendinde belirtilenden gelir vergisi ve damga vergisi, (b) bendinde belirtilenden ise sadece damga vergisi kesilir.

(4) Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanlarının kendilerinden kesilecek sosyal güvenlik prim veya kesenekleri, (a) bendinde belirtilen ödemeden düşülür.

(5) Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanlarına bu Yönetmelikte belirlenen ödemelerin dışında, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eğitimlere katılmaları hâlinde, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenecek geçici görev yolluğu hariç olmak üzere, herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılamaz. Bu statüde çalışanlara, her ne şekilde olursa olsun, sözleşmelerinin sona ermesi veya erdirilmesi durumunda, sosyal güvenlik mevzuatı gereği ödenenler hariç herhangi bir ödeme yapılmaz.

(6) 5510 sayılı Kanuna göre geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkı bulunan aile sağlığı elemanına birinci fıkranın (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak ödemelerde geçici iş görmezlik ödeneği miktarı düşülerek ödeme yapılır.

Geçici aile sağlığı elemanına yapılacak ödemeler

MADDE 20- (1) 8 inci maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde veya Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eğitimlere katıldığı süre içinde, sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanı, 5 inci maddede belirtilen şartları taşıyan aile sağlığı elemanları ile anlaşarak, hizmetin görülmesini sağlar. Bu anlaşma müdürlükçe uygun görülmesi hâlinde uygulanır. Bu durumda asıl aile sağlığı elamanına ödeme tam olarak yapılır. Bu mümkün olmadığı takdirde müdürlük, diğer aile sağlığı elemanları veya Bakanlık personelini geçici aile sağlığı elemanı olarak görevlendirir. Bu durumda;

a) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak net ödeme miktarının % 50’si asıl aile sağlığı elemanına, % 25’i geçici aile sağlığı elemanına,

b) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre ödenecek sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücretinin % 50’si asıl aile sağlığı elemanına,

ödenir.

(2) Boş veya boşalmış pozisyona görevlendirilen geçici aile sağlığı elamanına 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak net ödeme miktarının % 25’i ödenir.

    (3) Bakanlıkça yurtdışında sağlık hizmeti sunmak üzere yapılan görevlendirmelerde veya verilen izinlerde, aile sağlığı elemanına iki aya kadar birinci fıkraya göre ödeme yapılır.

(4) Bu madde gereği görevlendirilen personele yapılacak ödemeler çalışılan gün sayısıyla orantılı olarak yapılır.

(5) Aile sağlığı elemanlığı sözleşmesi bulunmayan geçici aile sağlığı elemanına 209 sayılı Kanun uyarınca ek ödeme yapılmaz. Bunların aylık veya ücretlerinin kadro veya pozisyonlarının bulunduğu birimden ödenmesine devam edilir. Aylıklarına ve ücretlerine ilave olarak birinci ve ikinci fıkralara göre yapılacak ödemelerin toplamı, tavan ücretin % 75’ini geçemez.

Aile sağlığı elemanından yapılacak kesintiler

MADDE 21- (1) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre yapılacak kesintilerdeki usûl, esas ve oranlar, sözleşme veya görevlendirmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanları için 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan brüt gelir üzerinden hesaplanmak suretiyle aynen uygulanır.

(2) Bu madde uyarınca aile sağlığı elemanından yapılacak kesintilerin toplamı, 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hesaplanan brüt gelirinin % 20’sinden fazla olamaz.

Ödeme zamanı

MADDE 22- (1) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemeler, çalışılan ay sonuçlarının müdürlüğe bildiriminden itibaren onbeş gün içinde yapılır.

Ödemelerdeki artışlar

MADDE 23- (1) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında yer alan Türk Lirası tutarlar ve değişken katsayılar ile Ek (3)’te yer alan aile hekimi ve aile sağlığı elemanına ödenecek tutarlar tavan ücrette yapılan artış oranında artırılır.

Düzenleyici işlemler

MADDE 24- (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir. Bu düzenlemeler, Bakanlığın resmî internet sayfasında ilan edilir ve aile hekimlerine, aile sağlığı elemanlarına ve ilgililerine ilan tarihinde tebliğ edilmiş sayılır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 25- (1) 27/6/2005 tarihli ve 2005/9142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Aile hekimliği uygulamasına geçen illerde, aile hekimlerine ilin uygulamaya geçtiği tarihten itibaren altı ay süreyle, tavan ücretin % 100’ü herhangi bir kritere bağlı olmaksızın aile sağlığı merkezi gideri olarak ödenir. Aile hekimlerine bu maddeye istinaden ve öngörülen sürelerce yapılan ödemelerin dışında 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre ayrıca bir ödeme yapılmaz.

(2) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında yer alan Türk Lirası tutarlar ve değişken katsayılar ile Ek (3)’te yer alan aile hekimi ve aile sağlığı elemanına ödenecek tutarlar, tavan ücrette 2011 yılı Ocak ayında yapılacak artış oranında artırılır.

Yürürlük

MADDE 26- (1) Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

EK 1-A

AİLE HEKİMLERİNİN SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

1- T.C. Sağlık Bakanlığı adına …………Valiliği ile …………………………… arasında, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca aşağıdaki şartlarda bu sözleşme imzalanmıştır.

2- Sözleşmede geçen;

a) İlgili: Sözleşmeyi imzalayan aile hekimini,

b) Kanun: 5258 sayılı Kanunu,

c) Kurum: Sağlık Bakanlığını,

ç) Sözleşme: Bu hizmet sözleşmesini,

d) Sözleşme Yönetmeliği: Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,

e) Uygulama Yönetmeliği: Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğini,

 ifade eder.

3- İlgili, Kurumca belirlenen aile hekimliği çalışma bölgelerinden Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak tercih ettiği ............ nolu aile hekimliği biriminde, yürürlükteki kanun, yönetmelik, genelge ve verilecek talimatlara, hasta haklarına, mesleki ve genel etik kurallarına uygun olarak aile hekimliği görevini ifa etmeyi sözleşme süresince kabul eder.

4- Çalışma saatleri ve izinler konusunda Uygulama Yönetmeliği ile Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

5- İlgiliye yapılacak ödemeler ve kesintilerde Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bunun dışında herhangi bir ad altında başka bir ödeme yapılamaz.

6- İlgiliden her türlü prim, kesenek ve kurum karşılıkları sözleşme ücretlerinden kesilerek  Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır. 

7- İlgili hakkında 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.

8- İlgili tarafından Kuruma verilen zararlar tazmin ettirilir ve görevi esnasında veya görevi ile ilgili olarak üçüncü şahıslara verilen zararlar neticesinde bu kişilere Kurumca yapılmak zorunda kalınan ödemeler için genel hükümler çerçevesinde ilgiliye rücû edilir.

9- İlgili, görevi sırasında edindiği gizlilik taşıyan bilgileri ve kişisel verileri, görevinden ayrılsa dahi Kurumun yazılı izni olmadan açıklayamaz.

10- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde Kanun, Uygulama Yönetmeliği ve  Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

11- Sözleşmenin süresi 2 mali yıl ile sınırlı olup, bu sözleşme ………………….. tarihinden  ………………… tarihine kadar geçerlidir.

 

           Bu sözleşme 11 maddeden ibaret olup …/……/……… tarihinde  … (…..) nüsha olarak düzenlenmiştir

 

AİLE HEKİMİ

KURUM YETKİLİSİ

Adı Soyadı         :

Görev Yeri         :

Adresi :

(imza-tarih)

…………………..

…………….VALİSİ

 

(imza-tarih)

 

 

 

 


Ek 1-B

AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARININ SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

AİLE SAĞLIĞI ELEMANI HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

1- T.C. Sağlık Bakanlığı adına ……….. Valiliği ile ………………………………………… arasında, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca aşağıdaki şartlarda bu sözleşme imzalanmıştır.

2- Sözleşmede geçen;

a) İlgili: Sözleşmeyi imzalayan aile sağlığı elemanını,

b) Kanun: 5258 sayılı Kanunu,

c) Kurum: Sağlık Bakanlığını,

ç) Sözleşme: Bu hizmet sözleşmesini,

d) Sözleşme Yönetmeliği: Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,

e) Uygulama Yönetmeliği: Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğini,

 ifade eder.

3- İlgili, Kurumca belirlenen aile hekimliği çalışma bölgelerinden Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak tercih ettiği ............ nolu aile hekimliği biriminde, yürürlükteki kanun, yönetmelik, genelge ve verilecek talimatlara, hasta haklarına, mesleki ve genel etik kurallarına uygun olarak aile sağlığı elemanı görevini ifa etmeyi sözleşme süresince kabul eder.

4- Çalışma saatleri ve izinler konusunda Uygulama Yönetmeliği ile Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

5- İlgiliye yapılacak ödemeler ve kesintilerde Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bunun dışında herhangi bir ad altında başka bir ödeme yapılamaz.

6- İlgiliden her türlü prim, kesenek ve kurum karşılıkları sözleşme ücretlerinden kesilerek Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır. 

7- İlgili hakkında 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.

8- İlgili tarafından Kuruma verilen zararlar tazmin ettirilir ve görevi esnasında veya görevi ile ilgili olarak üçüncü şahıslara verilen zararlar neticesinde bu kişilere Kurumca yapılmak zorunda kalınan ödemeler için genel hükümler çerçevesinde ilgiliye rücû edilir.

9- İlgili, görevi sırasında edindiği gizlilik taşıyan bilgileri ve kişisel verileri, görevinden ayrılsa dahi Kurumun yazılı izni olmadan açıklayamaz.

10- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde Kanun, Uygulama Yönetmeliği ve Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

11- Sözleşmenin süresi 2 mali yıl ile sınırlı olup, bu sözleşme ………………….. tarihinden  ………………… tarihine kadar geçerlidir.     

 

Bu sözleşme 11 maddeden ibaret olup …/……/……… tarihinde  … (…..) nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

AİLE SAĞLIĞI ELEMANI

KURUM YETKİLİSİ

Adı Soyadı         :

Görev Yeri         :

Adresi :

(imza-tarih)

…………………..

…………….VALİSİ

 

(imza-tarih)

 


EK 2

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA UYGULANACAK İHTAR PUANI CETVELİ

UYGULANACAK İHTARLAR

İHTAR PUANLARI

Çalışma saatleri planına uymamak

3

İzinsiz işe gelmemek (işe gelmediği her gün için)

5

Afiş ve duyuruları usûlüne uygun şekilde asmamak

5

Aile Sağlığı Merkezi içi yönlendirme tabelalarının ve Aile Sağlığı Merkezi dış tabelalarının usûlüne uygun olmaması

5

Görevi esnasında ilaç reklamı içeren malzeme kullanmak

5

Görevleri ile ilgili kayıtları düzenli tutmamak veya müdürlük ya da Bakanlığa bildirmemek

10

Kayıtlı kişilerin kişisel sağlık kayıtlarını devretmemek

10

Aile Sağlığı Merkezinin tıbbi donanım eksiğini on gün içinde gidermemek (eksik olan her malzeme için)

10

Verilen eğitimler için belirlenmiş devamsızlık sürelerini aşmak

10

Miadı geçmiş ilaç bulundurmak

10

Yeşil ve kırmızı reçeteye tâbi ilaçları usûlüne uygun muhafaza altına almamak

10

Mesai saati içinde ilaç firma temsilcilerini aile sağlığı merkezi içinde kabul etmek

10

Bekleme ve tedavi alanlarında aydınlatmanın yetersiz olması

5

Veremli hastaların doğrudan gözetim tedavisini yapmamak veya yapılmasını sağlamamak

5

Evde bakım hizmetlerinden görevi olan kısımları yapmamak

10

Gezici sağlık hizmetlerini aksatmak veya planına uymamak

10

Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak

5

Forma giymemek

5

Kusurlu olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak

20

Kasıtlı olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak

50

Aile Sağlığı Merkezinin asgarî fizikî şartlarını 10 gün içinde uygun hâle getirmemek

10

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uymamak

20

Denetimlerde işbirliği yapmamak, istenilen verileri ibraz etmemek, gerçek dışı beyanda bulunmak

20

Mevzuatına göre mal bildiriminde bulunmamak

20

Koruyucu hekimlik uygulamalarında verilen görevleri yerine getirmemek, gerçek dışı beyanda bulunmak

20

Performansa tâbi aşılardan her birinin aşılama oranlarını mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dışında, % 90’ın altına düşürmek

10

Performansa tâbi gebelik izlem oranlarının mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dışında,  % 90’ın altına düşürmek

20

Koruyucu hekimlik uygulamalarından bebek-çocuk takip oranlarının mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dışında,  % 90’ın altına düşürmek

20

Soğuk zincir kurallarına uymamak

20

İlgili mevzuat hükümlerince hasta haklarına ve hasta mahremiyetine uymamak

20

Mesleki ve etik kurallar bakımından Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine uymamak

20

İş arkadaşları veya hizmet alanlara hakarette bulunmak ya da bunları tehdit etmek

20

Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek

50

Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek

50

 

 


EK 3

SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ ÜCRETİ

İl

İlçe

Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi

Sosyoekonomik Gelişmişlik Bölgesi

Ödeme Göstergesi

Aile Hekimine Ödenecek Tutar

(TL)

Aile Sağlığı Elemanına Ödenecek Tutar

(TL)

BURSA

Büyükşehir

7,95333

1

0

0,00

0,00

ADANA

Büyükşehir

5,71564

1

0

0,00

0,00

KOCAELİ

Körfez

5,07532

1

0

0,00

0,00

KOCAELİ

Gebze

4,56749

1

0

0,00

0,00

İZMİR

Aliağa

4,49592

1

0

0,00

0,00

ANTALYA

Merkez

3,99069

1

0

0,00

0,00

ESKİŞEHİR

Merkez

3,89817

1

0

0,00

0,00

GAZİANTEP

Büyükşehir

3,70467

1

0

0,00

0,00

DENİZLİ

Merkez

3,69197

1

0

0,00

0,00

KONYA

Büyükşehir

3,54941

1

0

0,00

0,00

KOCAELİ

Merkez

3,52581

1

0

0,00

0,00

İSTANBUL 

Büyükçekmece 

3,45162

1

0

0,00

0,00

MERSİN

Merkez

3,35555

1

0

0,00

0,00

KAYSERİ

Büyükşehir

3,32022

1

0

0,00

0,00

TEKİRDAĞ 

Çorlu

3,08189

1

0

0,00

0,00

ANTALYA

Kemer

2,79398

2

0

0,00

0,00

AYDIN

Kuşadası

2,75635

2

0

0,00

0,00

TEKİRDAĞ 

Marmaraereğlisi

2,74491

2

0

0,00

0,00

İZMİR

Çeşme

2,69252

2

0

0,00

0,00

SAKARYA

Merkez

2,60751

2

0

0,00

0,00

HATAY

İskenderun

2,56211

2

0

0,00

0,00

MUĞLA

Marmaris

2,51737

2

0

0,00

0,00

BALIKESİR

Bandırma

2,51255

2

0

0,00

0,00

MANİSA

Merkez

2,46533

2

0

0,00

0,00

SAMSUN

Merkez

2,46298

2

0

0,00

0,00

YALOVA

Merkez

2,42273

2

0

0,00

0,00

MUĞLA

Bodrum

2,42137

2

0

0,00

0,00

TRABZON

Merkez

2,39588

2

0

0,00

0,00

TEKİRDAĞ 

Çerkezköy

2,23899

2

0

0,00

0,00

EDİRNE

Merkez

2,14004

2

0

0,00

0,00

KARABÜK

Merkez

2,10701

2

0

0,00

0,00

ZONGULDAK

Ereğli

2,10159

2

0

0,00

0,00

BALIKESİR

Merkez

2,09334

2

0

0,00

0,00

ISPARTA

Merkez

2,09238

2

0

0,00

0,00

KIRKLARELİ

Lüleburgaz

2,08161

2

0

0,00

0,00

ÇANAKKALE

Bozcaada

2,05888

2

0

0,00

0,00

MALATYA

Merkez

2,01459

2

0

0,00

0,00

KOCAELİ

Derince

1,97738

2

0

0,00

0,00

ÇANAKKALE

Merkez

1,95451

2

0

0,00

0,00

ANTALYA

Alanya

1,9319

2

0

0,00

0,00

ERZURUM

Merkez

1,92489

2

0

0,00

0,00

KIRIKKALE

Merkez

1,92203

2

0

0,00

0,00

İZMİR

Urla

1,89214

2

0

0,00

0,00

TEKİRDAĞ 

Merkez

1,8642

2

0

0,00

0,00

KAYSERİ

Hacılar

1,80856

2

0

0,00

0,00

BURSA

Gemlik

1,79897

2

0

0,00

0,00

BOLU

Merkez

1,79561

2

0

0,00

0,00

ANKARA

Kazan

1,78712

2

0

0,00

0,00

AYDIN

Didim

1,75196

2

0

0,00

0,00

İSTANBUL 

Sultanbeyli

1,74182

2

0

0,00

0,00

BİLECİK

Bozüyük

1,71347

2

0

0,00

0,00

UŞAK

Merkez

1,70571

2

0

0,00

0,00

AYDIN

Merkez

1,6983

2

0

0,00

0,00

İZMİR

Torbalı

1,68983

2

0

0,00

0,00

ORDU

Merkez

1,68126

2

0

0,00

0,00

SİVAS

Merkez

1,66151

2

0

0,00

0,00

SAKARYA

Sapanca

1,66147

2

0

0,00

0,00

KÜTAHYA

Merkez

1,64375

2

0

0,00

0,00

AFYONKARAHİSAR

Merkez

1,5316

2

0

0,00

0,00

İSTANBUL 

Silivri

1,51671

2

0

0,00

0,00

İZMİR

Seferihisar

1,50888

2

0

0,00

0,00

İZMİR

Kemalpaşa

1,49886

2

0

0,00

0,00

ÇORUM

Merkez

1,47724

2

0

0,00

0,00

BALIKESİR

Ayvalık

1,4598

2

0

0,00

0,00

ANTALYA

Manavgat

1,45821

2

0

0,00

0,00

GİRESUN

Merkez

1,45632

2

0

0,00

0,00

KOCAELİ

Gölcük

1,44418

2

0

0,00

0,00

MUĞLA

Merkez

1,41047

2

0

0,00

0,00

ISPARTA

Uluborlu

1,40411

2

0

0,00

0,00

DİYARBAKIR

Merkez

1,39749

2

0

0,00

0,00

ELAZIĞ

Merkez

1,38624

2

0

0,00

0,00

K.MARAŞ

Merkez

1,37067

2

0

0,00

0,00

BURSA

İnegöl

1,3612

2

0

0,00

0,00

BURSA

Mudanya

1,35475

2

0

0,00

0,00

İZMİR

Selçuk

1,33781

2

0

0,00

0,00

BALIKESİR

Edremit

1,3315

2

0

0,00

0,00

MERSİN

Tarsus

1,29431

2

0

0,00

0,00

BURDUR

Merkez

1,28548

2

0

0,00

0,00

İZMİR

Foça

1,27305

2

0

0,00

0,00

MUĞLA

Datça

1,26732

2

0

0,00

0,00

RİZE

Merkez

1,26549

2

0

0,00

0,00

MANİSA

Turgutlu

1,23913

2

0

0,00

0,00

AYDIN

Nazilli

1,22549

2

0

0,00

0,00

İZMİR

Karaburun

1,2239

2

0

0,00

0,00

BİLECİK

Merkez

1,21727

2

0

0,00

0,00

ZONGULDAK

Merkez

1,21346

2

0

0,00

0,00

KASTAMONU

Abana

1,20486

2

0

0,00

0,00

YALOVA

Çınarcık

1,17381

2

0

0,00

0,00

NEVŞEHİR 

Merkez

1,16603

2

0

0,00

0,00

ARTVİN

Merkez

1,16436

2

0

0,00

0,00

BURSA

Kestel

1,15507

2

0

0,00

0,00

ANKARA

Elmadağ

1,15308

2

0

0,00

0,00

KARAMAN

Merkez

1,13624

2

0

0,00

0,00

ANKARA

Akyurt

1,13339

2

0

0,00

0,00

BURSA

Orhangazi

1,1305

2

0

0,00

0,00

BALIKESİR

Burhaniye

1,1276

2

0

0,00

0,00

TUNCELİ

Merkez

1,12096

2

0

0,00

0,00

DÜZCE

Merkez

1,11568

2

0

0,00

0,00

BURSA

Gürsu

1,11499

2

0

0,00

0,00

KOCAELİ

Karamürsel

1,11054

2

0

0,00

0,00

YALOVA

Çiftlikköy

1,10206

2

0

0,00

0,00

YALOVA

Altınova

1,09948

2

0

0,00

0,00

KIRŞEHİR 

Merkez

1,09067

2

0

0,00

0,00

MUĞLA

Ortaca

1,07099

2

0

0,00

0,00

ANKARA

Polatlı

1,06823

2

0

0,00

0,00

KIRKLARELİ

Merkez

1,06821

2

0

0,00

0,00

İSTANBUL 

Çatalca

1,05129

2

0

0,00

0,00

ÇANKIRI

Merkez

1,04942

2

0

0,00

0,00

KARABÜK

Safranbolu

1,04657

2

0

0,00

0,00

İSTANBUL 

Şile

1,04394

2

0

0,00

0,00

TEKİRDAĞ 

Muratlı

1,04158

2

0

0,00

0,00

AYDIN

Söke

1,04132

2

0

0,00

0,00

MUĞLA

Dalaman

1,03833

2

0

0,00

0,00

ARTVİN

Arhavi

1,03525

2

0

0,00

0,00

YALOVA

Armutlu

1,02851

2

0

0,00

0,00

SİNOP

Merkez

1,02409

2

0

0,00

0,00

MANİSA

Soma

1,01445

2

0

0,00

0,00

ÇANAKKALE

Gökçeada

0,99118

2

0

0,00

0,00

KASTAMONU

Merkez

0,99032

2

0

0,00

0,00

HATAY

Merkez

0,98304

2

0

0,00

0,00

ÇANAKKALE

Çan          

0,97671

2

0

0,00

0,00

OSMANİYE 

Merkez

0,97609

2

0

0,00

0,00

BALIKESİR

Erdek

0,96294

2

0

0,00

0,00

İZMİR

Menderes

0,95987

2

0

0,00

0,00

BALIKESİR

Marmara

0,94883

2

0

0,00

0,00

DENİZLİ

Honaz

0,93721

2

0

0,00

0,00

ISPARTA

Atabey

0,93583

2

0

0,00

0,00

MUĞLA

Fethiye

0,91185

2

0

0,00

0,00

ANKARA

Çubuk

0,88645

2

0

0,00

0,00

İZMİR

Dikili

0,87898

2

0

0,00

0,00

DÜZCE

Gümüşova

0,87346

2

0

0,00

0,00

KONYA

Yalıhüyük

0,86014

2

0

0,00

0,00

KONYA

Seydişehir

0,85217

2

0

0,00

0,00

RİZE

Ardeşen

0,84893

2

0

0,00

0,00

EDİRNE

Keşan

0,84485

2

0

0,00

0,00

MANİSA

Salihli

0,82197

2

0

0,00

0,00

TOKAT

Merkez

0,81785

2

0

0,00

0,00

HATAY

Belen

0,80827

2

0

0,00

0,00

ERZİNCAN 

Merkez

0,78524

2

0

0,00

0,00

YALOVA

Termal

0,78017

2

0

0,00

0,00

ÇANAKKALE

Gelibolu

0,77882

2

0

0,00

0,00

İZMİR

Menemen

0,76476

2

0

0,00

0,00

BURSA

Karacabey

0,76269

2

0

0,00

0,00

YOZGAT

Merkez

0,75984

2

0

0,00

0,00

BATMAN

Merkez

0,75922

2

0

0,00

0,00

ŞANLIURFA

Merkez

0,75601

2

0

0,00

0,00

KIRKLARELİ

Babaeski

0,74868

2

0

0,00

0,00

BOLU

Yeniçağa

0,7253

2

0

0,00

0,00

VAN

Merkez

0,71686

2

0

0,00

0,00

DENİZLİ

Sarayköy

0,71456

2

0

0,00

0,00

AMASYA

Merzifon

0,71109

2

0

0,00

0,00

ISPARTA

Gönen

0,69437

2

0

0,00

0,00

DÜZCE

Akçakoca

0,69084

2

0

0,00

0,00

TEKİRDAĞ 

Saray

0,69015

2

0

0,00

0,00

NİĞDE

Merkez

0,68957

2

0

0,00

0,00

ANTALYA

Serik

0,6845

2

0

0,00

0,00

AMASYA

Merkez

0,68128

2

0

0,00

0,00

ANKARA

Beypazarı

0,67674

2

0

0,00

0,00

BALIKESİR

Gönen

0,67568

2

0

0,00

0,00

KONYA

Ereğli

0,67151

2

0

0,00

0,00

DENİZLİ

Babadağ

0,66462

2

0

0,00

0,00

ARTVİN

Hopa

0,65695

2

0

0,00

0,00

TRABZON

Beşikdüzü

0,65167

2

0

0,00

0,00

ARTVİN

Murgul

0,64686

2

0

0,00

0,00

MUĞLA

Milas

0,63003

2

0

0,00

0,00

TEKİRDAĞ 

Şarköy

0,62666

2

0

0,00

0,00

AKSARAY

Merkez

0,62392

2

0

0,00

0,00

SAMSUN

Ondokuzmayıs

0,60049

3

0

0,00

0,00

BALIKESİR

Susurluk

0,59933

3

0,0012

0,61

0,31

KAYSERİ

Talas

0,59817

3

0,0023

1,23

0,62

GÜMÜŞHANE

Merkez

0,59389

3

0,0066

3,50

1,75

ÇANAKKALE

Eceabat

0,58507

3

0,0154

8,17

4,09

AMASYA

Suluova

0,58123

3

0,0193

10,21

5,11

İZMİR

Tire

0,58065

3

0,0198

10,52

5,26

ADIYAMAN 

Merkez

0,57604

3

0,0245

12,96

6,48

BİLECİK

Söğüt

0,56238

3

0,0381

20,20

10,10

KİLİS

Merkez

0,5486

3

0,0519

27,50

13,75

MANİSA

Akhisar

0,54044

3

0,06

31,83

15,91

MERSİN

Silifke

0,52395

3

0,0765

40,57

20,29

İZMİR

Bergama

0,52172

3

0,0788

41,75

20,88

ISPARTA

Yenişarbademli

0,51742

3

0,0831

44,03

22,02

HATAY

Dörtyol

0,51668

3

0,0838

44,42

22,21

SİİRT

Merkez

0,50841

3

0,0921

48,80

24,40

BURDUR

Bucak

0,50648

3

0,094

49,83

24,91

ANKARA

Ş.Koçhisar

0,5053

3

0,0952

50,45

25,22

ADANA

Ceyhan

0,50077

3

0,0997

52,85

26,42

ÇANAKKALE

Ezine

0,49619

3

0,1043

55,28

27,64

BİLECİK

Osmaneli

0,49485

3

0,1056

55,99

27,99

KARS

Merkez

0,48958

3

0,1109

58,78

29,39

TOKAT

Turhal

0,47802

3

0,1225

64,91

32,45

ADANA

Pozantı

0,4668

3

0,1337

70,86

35,43

NEVŞEHİR 

Ürgüp

0,46644

3

0,1341

71,05

35,53

SAKARYA

Pamukova

0,46365

3

0,1368

72,53

36,27

DÜZCE

Kaynaşlı

0,46294

3

0,1376

72,90

36,45

HATAY

Erzin

0,45779

3

0,1427

75,63

37,82

ESKİŞEHİR

İnönü

0,45294

3

0,1476

78,20

39,10

BURSA

M.Kemalpaşa

0,45191

3

0,1486

78,75

39,38

MERSİN

Anamur

0,44577

3

0,1547

82,00

41,00

İZMİR

Ödemiş

0,44508

3

0,1554

82,37

41,18

DENİZLİ

Çardak

0,43032

3

0,1702

90,19

45,10

ÇANAKKALE

Biga

0,42349

3

0,177

93,81

46,90

ANKARA

Nallıhan

0,419

3

0,1815

96,19

48,10

EDİRNE

Uzunköprü

0,41792

3

0,1826

96,76

48,38

SAMSUN

Bafra

0,40944

3

0,1911

101,26

50,63

MARDİN

Merkez

0,40114

3

0,1994

105,66

52,83

KONYA

Akşehir

0,39866

3

0,2018

106,97

53,48

DENİZLİ

Serinhisar

0,39827

3

0,2022

107,18

53,59

RİZE

Fındıklı

0,39417

3

0,2063

109,35

54,67

DÜZCE

Cumayeri

0,37792

3

0,2226

117,96

58,98

NİĞDE

Bor          

0,37449

3

0,226

119,78

59,89

BOLU

Gerede

0,37367

3

0,2268

120,21

60,11

MUĞLA

Ula          

0,37142

3

0,2291

121,41

60,70

ÇANKIRI

Çerkeş

0,37131

3

0,2292

121,47

60,73

KIRKLARELİ

Pınarhisar

0,37047

3

0,23

121,91

60,95

KÜTAHYA

Tavşanlı

0,36059

3

0,2399

127,15

63,58

ORDU

Fatsa

0,35842

3

0,2421

128,30

64,15

TRABZON