29 Aralk 2010 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 27800

YNETMELK

stanbul Arel niversitesinden:

STANBUL AREL NVERSTES TOPLUM ALIMALARI UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul Arel niversitesi Toplum almalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul Arel niversitesi Toplum almalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (ARELTOMER): stanbul Arel niversitesi Toplum almalar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Rektr: stanbul Arel niversitesi Rektrn,

) niversite: stanbul Arel niversitesini,

d) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Toplumun sosyal, ekonomik ve kltrel sorunlarnn zmne ynelik bilimsel aratrma, uygulama, yayn, eitim ve dokmantasyon almalar yapmak,

b) Sosyal bilimler alannda eitim kalitesinin artrlmas iin uygulamaya ynelik almalar yapmak,

c) evre sorunlarn aratrarak evre bilincini gelitirmek,

) niversitenin evreyle kaynamasn ve btnlemesini salamak,

d) evre halkna rehberlik ve danmanlk hizmeti sunmak,

e) Faaliyet amac ve alan ile ilgili almalarda ilgili kamu ve zel kurulularla ibirlii yapmak, bu amalar gerekletirmeye ynelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarn belirlemek, projeler gelitirmek, bilimsel toplantlar dzenlemek, konuyla ilgili sreli ve/veya sresiz yaynlar yapmak,

f) lgili resmi, zel ve sivil toplum kurulular ile ibirlii iinde almak ve sivil toplum ile ilgili alanlarda bilgi birikimi srecine katkda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Psiko-sosyal inceleme ve aratrmalar sonucu gvenilir bilimsel veriler toplanmasn salamak ve bu konuda veri taban oluturmak,

b) evre sorunlarn aratrarak ve belirleyerek, evrenin ada geliimine ilikin projeler ve yaklamlar gelitirmek, evredeki deerlerin korunmasna nclk etmek, sorumlu ve ilgili kamu ve zel sektr destei ile evre sorunlarnn zmne katkda bulunmak,

c) Psiko-sosyal ve fizik evreye ilikin zm nerileri ve gelitirme planlar oluturmak, gelitirilen planlarn gereklemesi iin yakn yerel ynetimler ve konuyla ilgili destek olabilecek kurulularla ibirlii yapmak,

) niversitenin evresiyle kaynamasn ve btnlemesini salamak,

d) Psiko-sosyal sorunlarn zm iin rehberlik ve danmanlk hizmeti vermek ve bu konuda ilgili kamu ve zel kurulular ile ibirlii yapmak,

e) Merkezin alma alanyla ilgili konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararas, resmi, sivil veya zel kurum ve rgtlerle Merkezin amac dorultusunda ilikiler kurmak, ibirlii ve ortak almalar yapmak,

f) Amacnn gereklemesine hizmet edecek konularda Trke ve/veya yabanc dillerde yaynlar yapmak,

g) Amac ile ilgili olan dier faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; niversitenin aylkl ve devaml statdeki retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr; grevlendirildii usul ile grevden alnabilir. Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere niversitenin aylkl ve devaml statdeki retim yeleri arasndan bir kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunar. Mdrn grevi sona erdiinde yardmcsnn grevi de sona ermi saylr. Mdrn geici olarak grevinden ayrlmas halinde yerine mdr yardmcs, o da bulunmad zamanlarda ise Ynetim Kurulu yelerinden birisi vekalet eder. Mdr yardmcs, Mdrn kendisine verecei grevleri yapar.

(2) Mdr, Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesinden ve gelitirilmesinden Rektre kar sorumludur.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Ynetim Kurulunu toplantya armak, bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak,

b) Merkezin alma, hedef ve planlar ile yllk faaliyet raporunu hazrlamak, Ynetim Kurulunun gr alndktan sonra Rektrle sunmak,

c) Merkezin idari ve mali ilerini yrtmek, personel ihtiyacn belirlemek ve Rektre sunmak,

) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurtii ve yurtd kurum ve kurulularla balant kurarak, Merkezin faaliyet konusu ve amacna uygun projelerin yrtlmesi ve bunlara ulusal ve uluslararas dzeyde destek ve mali kaynak salanmas iin giriimlerde bulunmak.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve mdr yardmcs dahil niversite retim elemanlar arasndan Mdrn nerisi ve Rektrn onay ile yl sre ile grevlendirilen ye olmak zere toplam be kiiden oluur. Grev sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. yeliin herhangi bir nedenle boalmas halinde kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye grevlendirilebilir.

(2) Mdr, Ynetim Kurulunun bakandr. Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine ylda en az iki kez salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin ynetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Rektrle sunulacak faaliyet raporunu grmek ve karara balamak,

c) Aratrmac ve uygulayc elemanlarn, aratrma, yayn ve bilimsel toplantlara katlmak iin yapacaklar mali destek isteklerini deerlendirmek,

) Merkeze gelen i ve proje tekliflerini deerlendirip, nerilerde bulunmak,

d) Merkez iin gerek duyulan alma gruplar ve komisyonlar kurmak,

e) lgili mevzuatla verilen dier grevleri yapmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; 2547 sayl Kanun, ilgili dier mevzuat hkmleri ve Senato kararlar uygulanr.

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Arel niversitesi Rektr yrtr.