29 Aralk 2010 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 27800

YNETMELK

stanbul Aydn niversitesinden:

STANBUL AYDIN NVERSTES NLSANS VE LSANS

ETM RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul Aydn niversitesine bal faklte, yksekokul ve meslek yksekokullarnda nlisans ve lisans dzeyinde eitim, retim, yabanc dilde hazrlk eitimi ile renci ilerinde uygulanacak esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul Aydn niversitesinde nlisans ve lisans dzeyinde yaplan eitim-retim, snav, deerlendirme ve renci kabulne ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc ve 44 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: stanbul Aydn niversitesi Mtevelli Heyet Bakann,

b) Blm bakan: Faklte blm bakann,

c) CAE: Certificate in Advanced English Snavn,

) ift anadal program: rencinin devam ettii lisans programna ek olarak kaytl olduu ikinci bir lisans programn,

d) Danman: rencilerin eitim, renim ve dier sorunlaryla ilgilenmek zere blm veya anabilim dal bakannca belirlenen ve faklte/yksekokul ynetim kurulu tarafndan grevlendirilen retim elemann,

e) Dekan: Faklte dekanlarn,

f) Ders kredisi: Bir kredi, bir yaryl iinde haftada bir ders saatlik teorik dersi ve/veya semineri, iki ders saatlik laboratuar, atlye, klinik almas, uygulama gibi almalar ve dier etkinlikleri ifade eden l birimini,

g) Faklte: stanbul Aydn niversitesine bal faklteleri,

) FCE: First Certificate in English Snavn,

h) Genel Sekreter: stanbul Aydn niversitesi Genel Sekreterini,

) IELTS: International English LanguageTesting System Snavn,

i) lgili kurul: Fakltelerde faklte kurulunu, yksekokullarda yksekokul kurulunu,

j) lgili ynetim kurulu: Fakltelerde faklte ynetim kurulunu, yksekokullarda yksekokul ynetim kurulunu,

k) Mdr: Yksekokul veya meslek yksekokulu mdrlerini,

l) Mtevelli Heyet: stanbul Aydn niversitesi Mtevelli Heyetini,

m) renci leri Daire Bakan: stanbul Aydn niversitesi renci leri Daire Bakann,

n) n koullu ders: Alnabilmesi iin alt yaryllarda yer alan derslerden bir veya birkann baarlmas koulu aranlan dersi,

o) Program bakan: Meslek yksekokulu program bakann,

) Rektr: stanbul Aydn niversitesi Rektrn,

p) Semeli ders: rencinin zorunlu dersler dnda alan iinden ve alan dndan istei dorultusunda ald, kaytl olduu programdaki semeli ders ad ile alm derslerden seebilecei gibi, ayn yldaki baka programlarn semeli veya zorunlu dersleri arasndan da seebilecei dersi,

r) Senato: stanbul Aydn niversitesi Senatosunu,

s) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Snavn,

) niversite: stanbul Aydn niversitesini,

t) Yandal program: rencinin devam ettii lisans programyla ilgili dier bir alanda yetimesini salayan program,

u) Ynetim Kurulu: stanbul Aydn niversitesi Ynetim Kurulunu,

) Yksekokul/Meslek Yksekokulu: stanbul Aydn niversitesine bal yksekokullar, meslek yksekokullarn,

v) Zorunlu ders: Bir programda ngrlen ve rencinin almas gerekli olan dersi

ifade eder.

KNC BLM

Eitim-retime likin Esaslar

renim sresi

MADDE 5 (1) niversiteye bal fakltelerde retim sresi drt yldr. Bu sreye, ngilizce hazrlk programnda geen sre dahil deildir. Lisans rencileri bu Ynetmelikte belirtilen geerli bir sebep olmadan renimlerini hazrlk snf hari en fazla yedi eitim ve retim yl iinde tamamlamak zorundadr. Meslek yksekokullarnda retim sresi iki yldr. Bu sreye ngilizce hazrlk programnda geen sre dahil deildir. Meslek yksekokulu rencileri, bu Ynetmelikte belirtilen geerli bir sebep olmadan renimlerini hazrlk snf hari, en fazla drt eitim-retim yl iinde tamamlamak zorundadr. Bu sre sonunda mezun olamayan rencilere, 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesi hkmleri uygulanr.

Akademik takvim

MADDE 6 (1) Bir eitim-retim yl, gz ve bahar olmak zere iki yaryldan ve her yaryl da en az yetmi i gnnden oluur.

(2) Akademik takvim; kayt-kabul, eitim-retim ve snavlar kapsar ve Senato tarafndan belirlenir. Senato gerektiinde yaryllara ek olarak Yksekretim Kurulunun (YK) onay ile yaz retimi almasna karar verebilir.

renim creti

MADDE 7 (1) rencilerden, her eitim-retim ylnda, Mtevelli Heyet tarafndan belirlenen miktarda renim creti alnr. Ayrca yaz retimine katlan rencilerden de her yaz dnemi iin Mtevelli Heyet tarafndan belirlenen miktarda retim creti alnr. niversite tarafndan sunulabilecek yurt, yemek, ulam ve benzeri ek hizmetlerin bedeli renim creti dndadr ve Mtevelli Heyet tarafndan ayrca belirlenir.

retim dili

MADDE 8 (1) niversitenin baz blm ve programlarnda retim dili Trkedir. Baz blm ve programlar ise YKn onay ile ngilizce olarak yrtlebilir.

Ders programlar

MADDE 9 (1) niversitede eitim-retim ders geme esasna gre yaplr. retim sresince okutulacak dersler ve derslerin dnemlere dalm, ilgili faklte, yksekokul veya meslek yksekokulu tarafndan dzenlenir ve Senatonun karar ile kesinleir.

Zorunlu, semeli ve n-koullu dersler

MADDE 10 (1) Dersler zorunlu, semeli ve n koullu olmak zere grup altnda dzenlenir ve okutulur.

(2) Her renci kaytl olduu blm veya programn zorunlu derslerini almakla ykmldr.

(3) Semeli dersler rencinin istei gz nnde tutularak ilgili blm veya program bakanl tarafndan kararlatrlr. rencinin, semeli ders kapsamnda fazladan ald dersler, rencinin talebi zerine akademik danmann onay ile ders ekleme-brakma sresi ierisinde yaplr.

Stajlar

MADDE 11 (1) renciler tarafndan yaplmas gereken stajlar ve bunlarn deerlendirilmesi; ilgili kurul ve 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mesleki ve Teknik Eitim Blgesi indeki Meslek Yksekokulu rencilerinin yerlerindeki Eitim, Uygulama ve Stajlarna likin Esas ve Usuller Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre yrtlr.

Proje almalar

MADDE 12 (1) rencilerin, renimlerini tamamlayabilmeleri iin proje yapmalarnn gerekip gerekmedii, gerekiyorsa proje yaplacak programn zelliklerine gre projenin alnmas, yaplmas ve deerlendirilmesine ilikin esaslar blm veya program bakanlnn nerisi ile ilgili kurul tarafndan belirlenir.

Derslerin kredi deeri

MADDE 13 (1) Bir dersin kredi deeri, o dersin haftalk teorik ders saatlerinin tamam ve varsa laboratuvar, uygulama, atlye ve stdyolarn haftalk saatlerinin yarsndan oluur. Not ortalamalarna katlmayaca ilgili kurul tarafndan nerilen ve Senato tarafndan kabul edilen dersler iin, kredi saat deeri tespit edilmez ve faklte, yksekokul veya meslek yksekokulu bu durumda, yaplan teorik ve uygulamal derslerin haftalk saatlerini belirler. almalarda bir ve iki saat bir kredi, ve drt saat iki kredi, drt ile alt saat kredi, alt ila sekiz saat drt kredi ve sekiz ila oniki saat alt kredi eklinde hesap edilir. Haftada bir gn olarak yaplan yerinde uygulama kredi saylr.

Ders yk

MADDE 14 (1) Bir rencinin kaytl olduu programda yaryl iin gsterilen derslerin, o yaryldaki kredileri toplam rencinin normal ders ykdr. Bir rencinin her dnemde alaca normal ders yk, rencinin ait olduu blm veya programda belirtilir. Dersler, kredi esasna gre blm veya program bakanlnn nerisi ile Senato tarafndan belirlenir. Mezuniyet aamasna gelmi rencilerin ders ykleri kendi istekleri; danmann nerisi, program/blm bakannn onay ve ilgili ynetim kurulunun karar ile devam durumu gz nnde bulundurularak en ok krk saate kadar arttrlabilir.

Devam, devamszlk ve snav mazereti

MADDE 15 (1) renciler derslere, uygulamalara ve snavlara katlmak zorundadr. Devam zorunluluu; o ylki toplam eitim-retim sresinin teorik dersler iin en az % 70i, uygulamalar ve ngilizce hazrlk snf iin % 80idir. Yurtii ve yurtd sportif, kltrel, bilimsel ve sanatsal faaliyetlere niversiteyi temsilen katlan rencilere ilgili ynetim kurulu karar ile verilecek izinler devamszlk kapsamnda deerlendirilmez. Bu renciler izin sresi ierisinde snavlarna giremedikleri derslerden ilgili ynetim kurulu karar ile mazeret snavna girerler.

Ders tekrar

MADDE 16 (1) Yl veya yaryl sonu snavlar sonucunda, bulunduu gz veya bahar yarylnn dersini baaramayan rencinin, bir sonraki yln ilgili yarylnda, ncelikle baarsz olduu dersleri tekrarlamas gerekir.

(2) Devam ettii blm veya programn bir dersinden devam alan renci, bu dersi tekrar aldnda devam etmek zorunda deildir. Bu hak, ders programlarnda deiiklik yaplmas halinde de geerlidir. Ancak, renci bu derslerin proje, laboratuar, uygulama, ara snav ve benzeri almalarna katlmak ve ykmllklerini yerine getirmek zorundadr.

NC BLM

renci Kayt ve Kabulne likin Esaslar

Kontenjanlar

MADDE 17 (1) niversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz renci says her yl Senatonun nerisi zerine Mtevelli Heyete belirlenir.

renci kabul

MADDE 18 (1) niversiteye, renci Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan yaplan snav veya zel yetenek snavn kazanm olan ve bunu geerli belgelerle kantlayanlar ile 2547 sayl Kanunun 45 inci maddesine gre mesleki ve teknik orta-retim kurumlarndan mezun olup, snavsz olarak niversiteye bal meslek yksekokullarna SYM tarafndan yerletirilen renciler kabul edilir.

Kesin kayt

MADDE 19 (1) niversiteye; kesin kayt yaptrmaya hak kazanan renci adaylar, YK ve niversite Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen esaslara gre, ilan edilen sreler iinde, aada yazl belgelerin ekli bulunduu bir dileke ile merkezi kayt brosuna bizzat bavururlar. Kayt srasnda rencinin yazl olarak beyan ettii adres, tebligat adresidir ve adres hatas nedeniyle yaplamayan tebligatlardan niversite sorumlu deildir. renci tebligat adresinde meydana gelen deiiklikleri en ge bir ay iinde renci leri Daire Bakanlna bildirmek zorundadr.

(2) retim cretini sresinde demeyen rencilerin kaytlar yaplmaz ve yenilenmez. Bu durumdaki renciler rencilik haklarndan yararlanamaz. Eksik belge veya posta ile kesin kayt yaplmaz. Ancak, belgelendirmek kouluyla geerli ve hakl sebepler veya beklenmedik hallerde renci adaylar belirledikleri vekili aracl ile kayt yaptrabilir. zel yetenek snav sonucu renci alan birimlere belirtilen gn ve saatte kaydn yaptrmayan aday renciler kayt haklarn kaybeder ve yerlerine yedek adaylar alnr.

(3) Kesin kayt iin Trk ve yabanc uyruklu rencilerden aadaki belgeler istenir:

a) Trk uyruklu rencilerden;

1) SYM Snav Sonu Belgesinin asl veya bilgisayar kts,

2) Lise diplomasnn asl veya diploma hazrlanmam ise mezuniyet belgesinin asl veya niversitece onayl sureti; liseyi yurt dnda bitirenler iin, ayrca Milli Eitim Bakanl denklik belgesinin asl veya Kurumca onayl sureti,

3) T.C. Kimlik Numaras beyan,

4) Erkek adaylar iin askerlikle iliiinin bulunmadna dair yazl beyan,

5) 6 adet renkli vesikalk fotoraf (4,5x6 cm),

6) renci adaynn kayt yaptraca blmn/programn koullar gerektiriyorsa, salk durumunun elverili olduuna dair salk kurulularndan alnacak salk raporu,

7) Mtevelli Heyetince belirlenen retim cretinin yatrldna dair makbuz.

b) Yabanc uyruklu rencilerden;

1) Yabanc renci Snav (YS) veya edeer snav sonu belgesinin asl veya bilgisayar kts,

2) renim vizesi ve pasaport ile bunlarn tercmelerinin noter tasdikli suretleri,

3) renim cretinin yatrldn gsteren makbuz,

4) l emniyet mdrlnden alnan ikametgah belgesinin asl veya onayl sureti,

5) 6 adet renkli vesikalk fotoraf (4,5x6 cm).

(4) rencilerin kaytl bulunduu faklte veya yksekokulun akademik takviminde belirtilen sre iinde renim harc makbuzunu ilgili broya teslim ederek ve ilgili ynetim kurulunca kararlatrlan usule uyarak ders kaydn yaptrmalar gerekir. Yabanc uyruklu renciler kaytlarn yenilerken bu belgelere ek olarak yabanc uyruklu renci bilgi formunu da doldururlar.

(5) Bu Ynetmeliin 37 nci maddesinde yer alan ve ilgili ynetim kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan zamannda kaydn yenilemeyen renci o yaryl/yl baarsz olmu saylr.

Ders kayd ve kayt yenileme

MADDE 20 (1) Ders kaytlar; her yaryl banda akademik takvimde belirtilen sreler iinde, rencinin o yaryl iinde alaca dersleri, kayt srasnda akademik danmanyla grerek tespit ettikten sonra Aydn Student Information System (AYSIS)den yapmak ve danmann yazl onayn almak zorundadr.

(2) Yaryl ders kaydn yaptrmayan renci, o yaryl rencilik haklarndan yararlanamaz. Akademik takvimde belirtilen sre iinde kaydn yenilemeyen, ancak mazereti ilgili ynetim kurulunca kabul edilen renci, belirtilen ek sre iinde kayt yaptrabilir. retim cretini dedii halde sresi iinde kayt yenileme formunu teslim etmeyen rencinin kayt yenileme ilemi yaplm saylmaz.

(3) renci, kayt yenilemedii yaryl veya yl iin eitim-retim cretini demek zorundadr. Kayt yenilemedii sreler azami renim sresine dahildir. Azami renim sresi ierisinde mezun olamayaca anlalan renciler hakknda 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesi hkmleri uygulanr.

Akademik danmanlk

MADDE 21 (1) niversiteye kaydn yaptran her renciye ilgili dekanlk veya mdrlk tarafndan bir akademik danman atanr.

(2) Akademik danman; rencinin renimiyle ilgili olarak retim sresi boyunca renciyi izler, yol gsterir, yardmc olur. Blm veya program bakan; gerektiinde retim elemanlarndan, akademik danman olduu rencilerin faaliyetleri ve baar durumlar hakknda rapor isteyebilir. Danmanlarn alma esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Yatay geiler

MADDE 22 (1) niversitenin nlisans ve lisans dzeyindeki yksekretim programlarnda yatay geiler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik ile ilgili dier mevzuat hkmlerine gre yrtlr. Yatay gei yapan rencinin renim sreleri, rencinin geldii yksekretim kurumunda kulland sre gz nnde bulundurularak hesaplanr.

(2) niversite iinde blm ve programlar arasndaki yatay geiler, Yksekretim Kurumlar Arasnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine gre yaplr.

Yurtdndaki niversitelerle renci deiimi

MADDE 23 (1) niversite ile yurt dndaki bir niversite arasnda yaplan anlamalar erevesinde, yurtdndaki niversitelere bir veya iki yaryl sreyle renci gnderilebilir. Senato tarafndan rencilerin daha ksa veya uzun sreli olarak yurtdna gnderilmesine karar verilebilir. Bu rencilerin kaytlar yurt dnda bulunduklar sre ierisinde niversiteye devam eder ve bu sre eitim-retim sresinden saylr. renciler o dnem iin kendi blmlerinde almalar gereken dersler yerine bu derslerin edeeri olabilecek dersleri alrlar ve okuduklar niversitede aldklar derslerden sorumlu saylrlar. Bu derslerin seimi, renci danmanlarnn nezaretinde yaplarak ilgili blmn teklifi ve faklte ynetim kurulunun onay ile kesinleir. Bu derslerden alnan notlar, bu Ynetmeliin 25 inci maddesinde ngrlen not sistemine evrilerek renci ktne ilenir ve akademik ortalamaya katlr. rencinin alm olduu bu derslerden baarsz olduu dersler varsa, renci onlarn yerine kendi blmnde almad dersler arasndan, danmannn uygun grecei ve blm bakannn nerisi zerine ilgili ynetim kurulunca onaylanan dersleri alr.

DRDNC BLM

Snavlar, Notlar, Ders Tekrar ve Derslerden Muafiyet

Snavlar ve deerlendirme

MADDE 24 (1) Faklte ve yksekokullarda verilen derslerde ksa sreli snavlar, ara snavlar ve dnem sonu snavlar yaplr.

(2) Ara snav yer ve tarihleri blm ve program bakanl tarafndan ilan edilir. Ara snav dnemindeki snav yeri ve tarih deiiklikleri dekann/mdrn onay ile yaplr. Ara snavlar dndaki ksa sreli snavlar nceden tarih belirlenmeden ilgili retim elemannca yaplabilir.

(3) rencilerin, snavlara nceden belirlenen tarihlerde ve yerlerde girmeleri, snava girerken yanlarnda kimlik belgesi ile istenecek dier belgeleri bulundurmalar gerekir.

(4) Dnem sonu snavlar; dekanlk veya mdrlk tarafndan belirlenen ve iln edilen yer ve zamanlarda yaplr. Bir renciye verilecek baar notu, dnem banda belirlenen en az bir ara snavdan veya snav yerine geebilecek proje, dev ve benzeri almalardan alnan notlarn ortalamasnn % 40 ve dnem sonu snavnn % 60 alnarak hesaplanr.

(5) YKn belirledii esaslar erevesinde, ilgili ynetim kurullarnca hakl ve geerli grlen bir sebeple ara snava giremeyen rencilere, ilgili ynetim kurulunda kabul edilen mazeret snav hakk verilir. rencilerin, mazeretlerinin bitimini izleyen be i gn ierisinde mazeretlerini yazl olarak ilgili dekanla veya mdrle bildirmeleri gerekir. Yerinde uygulama ve staj iin ara snav ve final snav yaplmaz. Sadece bu uygulamaya ilikin almalar ile dosyalar incelenir ve bu inceleme sonucu P veya F notu verilir. Yerinde uygulama ve stajlarda salk kurumlarndan alnan salk raporu ilgili ynetim kurulunca mazeret olarak kabul edilebilir. Final snavlarnda mazeret snav hakk verilmesi iin ilgili ynetim kurulunca kabul edilebilecek hakl ve geerli bir sebep veya salk kurumlarndan alnm salk raporu gerekir.

(6) Ara snav ve/veya dnem sonu snavn gerektirmeyen dersler, ilgili blm ve program bakanlnca belirlenerek renci leri Daire Bakanlna bildirilir. Bu durumda, dnem sonu baar notu, rencinin dnem ii almalar gz nnde tutularak verilir. Bir ders ve o dersin uygulama ve/veya laboratuvar ayr ayr deerlendirilebilir. Her dnem ya da yl sonu notlarnn retim elemanlar tarafndan dnem sonu snavlarn izleyen yedi i gn iinde bilgisayara girilmesi ve not listelerinin bal bulunduklar blm/program bakanlklarna ve dekanlklara veya mdrlklere verilmesi gerekir. Dekan ya da mdrn her dneme ait btn not listelerinin orijinal kopyalarn dnem sonu snavlarn izleyen onbe gn iinde renci leri Dairesi Bakanlna gndermesi gerekir.

Notlar

MADDE 25 (1) rencilere aldklar her ders iin, aadaki harf notlarndan biri bal deerlendirme sistemine gre, retim eleman tarafndan dnem sonu ders baar notu olarak takdir olunur:

a) Harf notlarnn katsaylar ve 100 puan zerinden karlklar aada gsterilmitir:

Puan Yaryl Ders Notu Katsays

90-100 AA 4.0

85-89 BA 3.5

80-84 BB 3.0

75-79 CB 2.5

70-74 CC 2.0

60-69 DC 1.5

50-59 DD 1.0

40-49 FD 0.5

00-39 FF 0.0

b) Ayrca, harf notlarndan;

1) I: Eksik notu; derste baarl olduu halde, hastalk veya bir baka nedenle ders iin gerekli almalar tamamlayamayan rencilere, dnem sonu snavnn yapld tarihten itibaren i gn ierisinde, dersi veren retim yesine verilecek belgelerin kabulne bal olarak verilir. Bir renci; I notu ald dersten, akademik takvimde notlarn renci bilgi sistemine girii iin son gn olarak belirtilen tarihten sonraki onbe gn iinde, eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadr. Aksi halde I notu, kredili dersler iin FF, kredisiz dersler iin F notuna dnr. Ancak rencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle uzamas durumunda, ilgili retim yesinin bavurusu zerine, ilgili ynetim kurulu bu sreyi, izleyen dnemin kayt sresinin balangcndan bir gn ncesine kadar uzatabilir. Bu ekilde verilen I notunun en ge kayt sresinin balangcndan bir gn nce harf notuna dntrlmesi gerekir.

2) NA: Devamsz notu; derse devam veya uygulama ile ilgili koullar yerine getirememi rencilere verilir. Bu not yaryl ve genel akademik baar not ortalamas hesaplanrken FF notu olarak ileme alnr.

3) P: Geer notu; kredisiz derslerden baarl olan rencilere verilir.

4) F: Kalr notu; kredisiz derslerden baarsz olan rencilere verilir.

5) M: Muaf notu; muafiyet snav sonucu muaf olunan dersler iin verilir.

6) T: Transfer notu; yatay ve dikey gei yoluyla gelen rencilerin edeerlii kabul edilen dersleri iin verilir.

7) W: ekilmi notu; rencinin sresi iinde ekildii derslere verilir. Bu not normal ders ekleme ve ders brakma sresi bittikten sonra rencinin programna ald dersten, yaryl/yl bandan itibaren ilk dokuz hafta iinde kendi istei ve dersten sorumlu retim elemannn onay ile vazgemesi durumunda verilir. renci nlisans/lisans renimi boyunca ald derslerin en ok 1/3nden vazgeebilir. Bir renci, daha nce geer not ald ve zorunlu olmad halde not ortalamasn ykseltmek amac ile tekrarlad dersler hari, lisans programnn ilk iki dnemindeki derslerden ekilemez. Bir renci, tekrarlamak zorunda olduu, daha nce W ald ve not ortalamasna katlmayan derslerden ekilemez. Bir renciye, ders yk normal ders yknn 2/3'nden aada olacak lde dersten ekilme izni verilmez. Bir renciye bir dnemde en ok bir ders olmak zere btn lisans renimi boyunca en ok alt dersten danmannn nerisi ve retim yesinin izniyle ekilme izni verilebilir.

8) E notu; deerlendirme ilemi yaplmam, notu girilmemi dersler iin verilir. renci ilgili derse yazlrken belirtilir ve retim yesi dersi deerlendirinceye kadar kalr. Final sonucunda E notu dier notlardan birine ilgili retim elemannca dntrlr, dnmemi E notu FF gibi ilem grr.

(2) rencilerin 100 puan zerinden ald notlar, o snfn not ortalamas ve standart sapmas gz nne alnarak, bal deerlendirme yntemi ile deerlendirilerek harf notuna dntrlr. Bal not sistemi, Senato tarafndan belirlenen esaslara gre uygulanr.

(3) renciye ald puann not tablosundaki karlndan daha dk harf notu verilmez. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notu alan renciler, o dersten dorudan baarl saylr. Herhangi bir dersten DD veya DC notu alan rencilerin o dersten baarl saylmalar iin; nlisans rencilerinin ikinci, lisans rencilerinin ikinci, drdnc ve altnc yaryllarn sonundaki, takip eden yaz dnemi dahil, yllk not ortalamalarnn 4.00 zerinden en az 2.00 olmas gerekir. Drt yar yllk eitim-retimini tamamlayan nlisans rencileri ile sekiz yar yllk eitim-retimini tamamlayan lisans rencilerinin, yllk ortalamalarna baklmadan varsa FF, FD, NA, I, E notlu dersleri tekrar almalar gerekir. Bu renciler isterlerse DD ve DC notlarn danmannn onay ile tekrar alabilir.

(4) Yllk not ortalamas 2.00n altnda olan renciler DD, DC notu aldklar derslerden FF ve FD notu alm gibi baarsz saylr ve bu dersleri tekrar almalar gerekir. Ancak, mezuniyet aamasna gelmi ve btn derslerinden devam alm rencilerden;

a) En ok iki dersi FF ve FD notu olan rencilere; yaryl not ortalamalarna baklmadan btnleme snav hakk verilir. Bir snav dneminde iki dersten btnleme snavna giren renci bu snav dneminde not ykseltme snavna giremez. Tek dersten btnleme snavna giren renci isterse bir dersten not ykseltme snavna da girer. Btnleme snav sonucu kmlatif not ortalamas 4.00 zerinden 2.00den az ise, bu renci bir sonraki dnem not ykseltme snavna girer. rencilerin btnleme snavna girebilmeleri iin; ilgili derslere son iki yarylda yazlm ve snava girme koullarn yerine getirmi olmalar gerekir. Azami renim sresini doldurmu ve btn derslerden devam alm rencilere baarsz olduklar btn dersler iin biri btnleme olmak zere iki ek snav hakk verilir. Bu snavlar sonunda baarsz ders saysn be derse indirenlere bu dersler iin yaryl, ek snavlar almadan be derse kadar baarsz olan rencilere drt yaryl, veya daha az dersten baarsz olanlara ise snrsz, baarsz olduklar derslerden alacak snavlara girme hakk verilir. rencilerin btnleme snavna girebilmeleri iin; btnleme snavna girecei dersleri belirtir bir dileke ile bavuruda bulunarak btnleme snav haklarn kullanmak istediklerini bildirmeleri gerekir. rencinin, btnleme snavndan baarl saylabilmesi iin en az, DD notu karl olan 100 zerinden 50 puan almas gerekir.

b) Almak zorunda olduu btn dersleri alm ve baarl olmu, ancak kmlatif not ortalamas 4.00 zerinden 2.00dan az olan rencilere not ortalamalarn ykseltmek zere diledikleri; nlisans rencilerine son iki yaryl, lisans rencilerine son drt yaryl derslerinden snrsz snav hakk verilir. Not ykseltme ve btnleme snav haklar her final snav dnemini izleyen dnemin bandan nce ilgili ynetim kurulunca belirlenen tarihte yaplr. Bu rencilerin, snava girmek istedii dersler ve snava giri iin yazl bavuruda bulunmalar gerekir.

Snav sonularna itiraz

MADDE 26 (1) Bir snavn sonucuna, ilan tarihinden itibaren en ge be i gn iinde AYSISten dolduraca form ile yazl olarak ilgili dekanla veya mdrle itiraz edilebilir. tirazn yapld snav sonucu, dersin retim eleman tarafndan konunun kendisine bildirildii tarihi izleyen gn iinde yeniden incelenir. nceleme sonucu yazl ve gerekeli olarak ilgili dekanla ya da mdrle bildirilir. Dekanlka/mdrlke itiraz sonular renci leri Daire Bakanlna yazl olarak bildirilir.

Arlkl not ortalamalar

MADDE 27 (1) Yaryl arlkl not ortalamas (DNO); bir rencinin bir yarylda ald derslerin kredi deerleri ile o derslerden ald harf notunun katsays ve baar puanlarnn arpmndan elde edilen toplam kredi deerinin, o yarylda alnan derslerin toplam kredi saatine blnmesiyle hesaplanr. Elde edilen ortalama, virglden sonra iki hane olarak gsterilir. Genel not ortalamas (GNO); rencinin niversiteye giriinden itibaren alm olduu ve kaytl bulunduu blm veya programda geerli olan derslerin tm dikkate alnarak hesaplanr. Gerek dnem ve gerekse genel not ortalamasnn hesabnda AAdan FFye kadar verilen notlar dikkate alnr. Genel not ortalamasnn hesaplanmasnda, tekrar edilen derslerden en son alnan harf notu kullanlr.

Ders tekrar

MADDE 28 (1) FF, F, NA, W, I, E notlar ile bu Ynetmeliin 25 inci maddesine gre baarsz olarak deerlendirilen, DC ve DD notu alan rencilerin; bu dersleri, verildii ilk yarylda tekrar almalar gerekir. Tekrarlanmas gereken dersler zorunlu olmayan semeli ders ise, renciler bu semeli derslerin yerine blm veya program tarafndan uygun grlen baka semeli dersleri tekrar dersi olarak alabilir. Ayrca, renciler genel not ortalamalarn ykseltmek amacyla DD ve DC notu aldklar dersleri tekrar alabilir. Bu gibi durumlarda tekrar alnan dersten rencinin ald en son not GNO hesaplarnda kullanlr.

Derslerden muafiyet

MADDE 29 (1) Daha nce baka bir yksekretim kurumuna devam ederek baz derslerden geer not alan renciler, SYM tarafndan yaplan snav ile yeni kabul edildikleri blmn programnda yer alan ayn derslerden muaf saylmak zere bavurabilir. Derslerden muafiyet karar ilgili ynetim kurulunca verilir. Bu ekilde muaf olunan dersler kredisiz muafiyet (T) olarak ilem grr ve genel not ortalamas hesabnda yer almaz. ngilizce hazrlk programna devam eden rencilerin, bavuruyu birinci snfa balarken yapmalar gerekir.

BENC BLM

zel renciler, Yaz retimi, ift Anadal ve Yandal Programlar

ve ngilizce Hazrlk Programna likin Esaslar

zel renci

MADDE 30 (1) zel renciler, bilgi edinmek amacyla niversitede baz ders ve programlar izlemelerine izin verilen rencilerdir.

(2) zel rencilerin herhangi bir yaryl iin bavurular ilgili blmn gr alnarak ilgili ynetim kurulu tarafndan incelenir ve karara balanr.

(3) zel renci statsnde alnan dersler hakknda muafiyet hkmleri uygulanmaz. zel rencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak kaytl olduklar dersleri ve varsa aldklar notlar gsteren bir belge verilebilir. zel rencilerin Mtevelli Heyet tarafndan belirlenen eitim cretini demeleri gerekir.

(4) zel renci olarak niversiteden ders alan rencilerden; niversiteye SYM tarafndan yaplan merkezi snav veya zel yetenek snavyla kayt yaptrma hakkna sahip olanlar ve kesin kayt yaptranlar, zel renci statsnde aldklar derslerden ve renim grdkleri programda yer alan edeer derslerden ilgili ynetim kurulu karar ile muaf saylabilir.

Yaz retimi

MADDE 31 (1) Yaz retiminin amalar; niversitenin eitim-retim imkanlarn yaz aylarnda da deerlendirmek, rencilerin normal dnemlerde alp baarsz olduklar derslerden baarl olmalarna veya baarl olduklar dersleri tekrar alarak notlarn ykseltmelerine imkan salamak, blmlerde meydana gelen renci ylmalarn gidermek ve eitim-retim verimini arttrmak, rencilerin hi almadklar dersleri alarak daha ksa srede mezun olmalarna imkan tanmak ve ngilizce hazrlk snfnda yl iinde baarsz olan rencilerin baarl olmalarna destek olmaktr.

(2) Yaz retimi; niversitede, eitim-retim ylnn normal iki dneminin dnda kalan yaz aylar iinde dzenlenir. Yaz retimi cretlidir. rencilerin yaz retiminde aldklar tm derslere %70 devam etmeleri gerekir. Burslu renciler iin yaz retimi cretlidir. Her yl iin denmesi gereken kredi bana cret, niversite Ynetim Kurulu karar ve Mtevelli Heyetin onay ile belirlenir.

(3) Yaz retiminin balang tarihi; bahar yaryl sonundaki yaryl sonu snavlarnn tamamlanmasndan en az iki hafta sonra olacak ekilde, niversitenin yetkili kurullar tarafndan akademik takviminde belirlenir. Yaz retiminin sresi yedi haftadr. Bu sre, yaz retiminde yaplacak snavlar kapsamaz. Yaz retiminde alan her ders iin normal dnemde yaplan toplam ders saati kadar ders yaplr. Yaz retiminde almas ngrlen nlisans ve lisans dersleri, ilgili blm bakanlklarnca belirlenir. Yaz retimi, belirlenen bu dersler esas alnarak, ilgili blm bakanlarnn, faklte/yksekokul ve meslek yksekokulunca nerilir ve Senato kararndan sonra, renci leri Dairesi Bakanl tarafndan dzenlenerek rencilere duyurulur. Yaz retiminde ders alacak rencinin, kesin ders kayt ilemlerini yaz retimi balamadan nce, niversitenin yetkili kurullarnca belirlenecek tarihler arasnda tamamlamas gerekir. Bir renci yaz retiminde en ok ders alabilir. Yaz retiminde ders ekleme-karma ve dersten ekilme uygulanmaz. Btn nlisans ve lisans eitim-retimlerinde yer alan zorunlu derslerin, verilmeleri gereken yaryllarda almas gerekir ve bu dersler yaz retimine ertelenmez. Yaz retiminde yer alan derslerin alabilmesi iin gerekli olan en az renci says, niversitenin yetkili kurullarnca belirlenir. Kesin ders kaytlar sonunda, renci saylar tespit edilir ve dersin alp almayacana ilgili kurullar karar verir. Yeterli sayda rencinin bavurmas halinde, yabanc dil hazrlk snf iin de yaz retimi yaplabilir. Bir ders yaz retiminde alamyorsa, rencinin blm bakannn almak istenen dersin kendi blmndeki derse edeer olduu nerisi ve dekanln/mdrln onay ile o ders baka niversiteden alnabilir ve ald not harf notu olarak rencinin transkriptinde gsterilir. Baka niversite rencileri de niversitede yaz retiminde alan bir dersi rencinin dekanlndan/mdrlnden dersi alabileceine dair uygunluk yazsn getirmesi halinde, ilgili dersi niversiteden alabilir.

(4) Yaz retiminde baar deerlendirmesi; bu Ynetmeliin 24 nc ve 25 inci maddelerine gre yaplr.

(5) Yaz retiminde her ders iin; en az bir ara snav ve bir final snav yaplr. Ara snav veya final snav yaplmas mmkn olmayan ders ve uygulamalar iin ders ve uygulamann niteliine gre bir deerlendirme yaplr.

(6) Yaz retimi derslerinden alnan tm notlar, transkriptlerde yaz retimi ad altnda alacak bir dnem olarak gsterilir. Yaz retiminde tekrar edilen dersin notu yaz dnem ortalamas ve genel not ortalamas hesaplanmasnda kullanlr. Bir nceki dnemde alnan not genel ortalamas hesabnda dikkate alnmaz, son alnan not genel not ortalamasnn hesabnda kullanlr. Yllk genel not ortalamas yaz retimi sonunda hesaplanr.

(7) nlisans ve lisans eitiminin son dneminde olan ve bu Ynetmeliin 5 inci maddesi ile 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesinde yer alan renim sresi kapsamna giren renciler; ek renim sresi hakk elde ettikleri ders ya da dersleri yaz retiminde alarak mezuniyet iin gereken koullar salayabilir. Yaz retiminde alnan derslerden dolay ayrca ek renim sresi hakk kullanlmaz. Gz veya bahar yaryl sonunda iliii kesilmi olan renciler yaz retiminden yararlanamaz. liik kesme ileminden nce n kayt ilemi yaplm ise bu ilem iptal edilir. Ders tekrar yapma durumunda olan rencilerin, ncelikle alt yaryllardan balayarak tekrar almalar gereken dersleri almalar gerekir.

ift anadal ve yandal programlar

MADDE 32 (1) ift anadal ve yandal eitim-retiminin amac; niversitede bir lisans eitim-retimine kaytl olan baarl rencilerin, istedikleri ve gerekli artlar saladklar takdirde, ikinci bir eitim-retim dalnda lisans diplomas almalarn veya ilgi duyduklar baka bir eitim-retim dalnda bilgilenmelerini salamaktr.

(2) ift anadal program; kendi blmlerinin lisans programlarn baar ile yrten rencilerin ayn zamanda ikinci bir lisans programnda en az 36 kredi ders alarak ift anadal lisans diplomas almaya hak kazandran eitim-retim programdr.

(3) Yandal program; kendi blmnn lisans programn baar ile yrten rencilerin, ilgi duyduklar ikinci bir lisans programnda en az 18 kredi ders alarak yandal sertifikas almaya hak kazandran eitim-retim programdr.

(4) ift anadal lisans eitim-retimi ile yandal eitim-retimi almas ve kabul koullar; ilgili kurulun nerisi zerine Senatonun karar ile kesinleir ve ilgili blmlerin ibirlii ile yrtlr. ift anadal lisans eitim-retiminin ka krediden ve hangi derslerden oluaca, bavurunun yapld blm bakanl tarafndan belirlenir ve akademik yl banda ilan edilir.

(5) lgili faklte veya yksekokul, yrtecei ift anadal lisans eitim-retimi ve yandal eitim-retimi kontenjanlarn belirleyerek Senatoya nerir ve bu neri dikkate alnarak Senatoca belirlenen kontenjanlar her eitim-retim yl banda duyurulur. renci, duyurulmu olan ift anadal lisans eitim-retimine kendi lisans eitim-retiminin en erken nc ve en ge beinci, yandal eitim-retimine ise en erken nc, en ge altnc yaryln banda bavurabilir. Bavuru, belirlenen tarihte dileke ve transkriptle birlikte renci leri Daire Bakanlna yaplr. Bir rencinin ift anadal lisans eitim-retimlerinden veya yandal eitim-retimlerinden birine bavurabilmesi iin; bavurduu dneme kadar, kendi eitim-retim programnn tm derslerini baaryla tamamlam olmas, bavuru srasnda kmlatif not ortalamasnn ift anadal lisans eitim-retimi iin 4.00 zerinden en az 3.00 ve anadal diploma programnn ilgili snfnda baar sralamas itibari ile en st % 20si iinde olmas, yandal eitim-retimi iin en az 2.50 olmas ve bavurusunun ilgili blm tarafndan uygun grlmesi gerekir.

(6) rencinin kendi lisans eitim-retimi ile almakta olduu ift anadal lisans eitim-retiminin veya yandal eitim-retiminin ayr ayr yrtlmesi gerekir. ift anadal lisans eitim-retimi veya yandal eitim-retimi nedeniyle, rencinin kendi lisans eitim-retimindeki baars ve mezuniyeti etkilenmez.

(7) ift anadal lisans eitim-retimi ve yandal eitim-retimi iin ayr transkriptler dzenlenir. ki eitim-retime birden saydrlan dersler blmler arasnda kararlatrlr ve rencinin eitim-retime kabul srasnda ilgili ynetim kurulu kararnda belirtilir. Bu dersler her iki transkripte de gsterilir. ift anadalna saydrlan dersler transfer dersleri olup, ift anadal blmndeki ortalamasna etki etmez ve transkriptinde T notu ile gsterilir. rencinin, ift anadal yapt blmn ortak olmayan dier tm derslerini alp tamamlamas gerekir. Bu derslerin kredisi 36 dan az ise, danman tarafndan uygun semeli dersler verilerek 36 krediye tamamlattrlmas gerekir.

(8) Bir renci, kendi lisans eitim-retimi srasnda ayn anda hem ift anadal lisans eitim-retimine hem de yandal eitim-retimine veya birden ok yandal eitim-retimine kaydolamaz.

ift anadal ve yandal eitim-retiminde baar ve mezuniyet

MADDE 33 (1) renci, ift anadal lisans eitim-retimini veya yandal eitim-retimini kendi istei ile brakabilir.

(2) Kendi lisans eitim-retiminden mezuniyet hakkn elde eden ve ift anadal yapt programn tm derslerini baarm ve genel not ortalamas en az 2.00 olan renciye ift anadal lisans eitim-retimi diplomas verilir. Kendi lisans eitim-retiminden mezuniyet hakkn elde eden ve yandal eitim-retimini en az 2.00 ortalama ile tamamlayan renciye de ald dersleri gsteren yandal sertifikas verilir.

(3) ift anadal lisans eitim-retiminden dolay dzenlenen, ikinci ift anadal lisans eitim-retimi diplomalarnda ve yandal sertifikalarnda; ilgili dekann ve Rektrn imzalar bulunur. ift anadal lisans eitim-retiminden dolay rencinin almaya hak kazand diplomann zerinde, izlemi olduu ift anadal lisans eitim-retiminin ad belirtilir. Yandal eitim-retiminden dolay rencinin almaya hak kazand sertifikann zerine de izlenen yandal eitim-retiminin ad yazlr.

(4) ift anadal ve yandal rencileri, kendi lisans eitimine kaytl blmnden mezun olduklar halde; ift anadal veya yandal programlarn tamamlayamazlarsa devam eden yllar iin ders kayd yaptrmalar ve cretlerini demeleri gerekir.

(5) renci; kaytl olduu lisans programndan mezun olmadan ift anadal veya yandal eitim-retim programn tamamlam olsa bile, ift anadal lisans diplomas veya yandal sertifikas alamaz.

ngilizce hazrlk program

MADDE 34 (1) niversitenin ngilizce hazrlk programnda verilen eitim-retimin amac; rencilere kaytl olduklar n lisans ve lisans programlarnn ngrd ngilizce dersleri takip edebilme ve bu dersler ile ilgili her trl yayn izleyebilme, seminer ve tartmalara etkin olarak katkda bulunabilme, metinleri ngilizceden Trke'ye, Trkeden ngilizceye evirebilme ve ayrca sosyal hayatta gerekli olan ngilizce iletiimi salayabilme yeterliini kazandrmaktr.

(2) ngilizce hazrlk programnn sresi iki yaryldr. Bu sre, rencinin kaytl bulunduu nlisans, lisans ve yksek lisans programnn eitim-retim sresine dahil deildir. rencilerin, her akademik yl balamadan nce niversitenin yapt ngilizce Seviye Tespit Snavna (STS) girmeleri gerekir. Bu snavlar neticesinde 70 ve zeri puan alan rencilerin akademik yl balamadan nce yaplacak olan ngilizce Yeterlik Snav (YS)na girmeleri gerekir. YSnda taban baar notu 100 tam not zerinden en az 70 puandr. YSden baarl olan renciler, ngilizce hazrlk programndan muaf olurlar. Bu snava katlmayan veya snavda baarl olamayan rencilerin, iki yaryl sreli ngilizce hazrlk programn takip etmeleri gerekir. Senato tarafndan belirlenen ngilizce hazrlk programndan muaf olmaya ilikin esaslara gre kabul edilen uluslararas dil snavlarnn birinden, snavn yapld tarihten itibaren yl iinde alnm ve sresi gememi olan ve aadaki tabloda belirlenen en az taban baar puann gsteren belgeler kabul edilir.

EN AZ TABAN BAARI

SINAV TR PUANI

TOEFL-IBT (Internet-based/nternet Tabanl) 79

TOEFL-CBT (Computer-based/Bilgisayar Tabanl) 200

TOEFL-PBT (Paper-based/Kat stnde Yaplan) 500

TOEIC 950

IELTS 6.50

FCE C

CAE C

(3) Yukarda belirlenen snavlara ilikin belgelerden herhangi birine sahip olan renciler, YSden en az gn nce ngilizce hazrlk programndan muaf olmak istediini belirten bir dileke ile belgelerini de ibraz ederek bavurabilir. Belgeleri niversitenin Yabanc Diller Yksekokulunca deerlendirilip uygun bulunan renciler ngilizce hazrlk programndan muaf saylr.

(4) YSden baarsz olan ve ibraz edilen belgeleri kabul edilmeyen renciler ile hazrlk programnda eitim-retim grmesi gereken renciler, STSden alm olduklar puanlara gre belirlenecek seviye gruplarnda eitim-retime balar. ngilizce hazrlk retiminin balad ilk iki hafta sonunda, ngilizce hazrlk program bakanl akademik nedenlere bal olarak rencilerin seviye gruplarn deitirebilir.

(5) Bir nceki akademik yl sonunda yurt iinde herhangi bir yksekretim kurumunda ngilizce hazrlk programna devam ederek baaryla tamamladn belgeleyen ve baar belgesini ibraz eden renciler, ngilizce hazrlk programndan muaf tutulur. Ancak, bu sreden nce alnm ngilizce hazrlk baar belgesine sahip olan rencilerin YSye girmeleri gerekir.

ngilizce hazrlk programnda baar deerlendirmesi

MADDE 35 (1) ngilizce hazrlk programnda baar deerlendirmesine ilikin esaslar unlardr:

a) Hazrlk programndaki rencilerin baar durumlar; derslere katlmlarn, proje almalarn, ortak kk ara snavlar, portfolio almalarnn tmn ieren btnleik deerlendirmenin oluturduu seviye sonu deerlendirmeler (SLICE) ve her seviye sonunda yaplan ara snavlar (ELAT) ile akademik yl sonunda yaplan yl sonu final snavnn (TOEFL-iBT-internet tabanl TOEFL snav) ortak deerlendirilmesiyle belirlenir. Ylsonu final snavna girebilmek iin derslerin % 85ine devam etmek zorunludur. Akademik yl boyunca uygulanan programlarn kapsam ve amalar gz nne alnarak, bir akademik ylda drtten az olmamak zere yeterli sayda ara snav yaplr.

b) Bir rencinin ylsonu baar durumunun toplam 100 puan zerinden hesaplanmasnda, okunan her bir seviyenin arlkl geme notlarnn srasyla; periyod-1 seviye baar arlkl ortalamasnn % 10u, periyod-2 seviye baar arlkl ortalamasnn % 20si, periyod-3 seviye baar arlkl ortalamasnn % 30u ve periyod-4 seviye baar arlkl ortalamasnn % 40 alnr ve yl ii arlkl baar ortalamas notu elde edilir. Yl ii arlkl baar notunun yl sonu genel deerlendirmeye katk oran % 60dr. Yl sonu final snavnn genel deerlendirmeye katks 100 tam not zerinden %40dr.

(2) Bir rencinin baarl saylabilmesi iin, yl sonu genel deerlendirmede genel not ortalamasnn toplam 100 puan zerinden en az 70 olmas gerekir. Akademik yl sonunda TOEFL-IBT snavndan en az 79 puan alan rencilerde bu art aranmaz.

(3) Genel deerlendirme sonularnn aklamasnda rencinin baarl olduu seviye grubu A, B ve C grubu eklinde belirlenir, her grubun rakamsal deerleri akademik yl balamadan nce belirlenir. Her deerlendirme dnemi sonunda yaplan genel deerlendirme sonular baarl ve baarsz olarak ilan edilir.

(4) Yl sonu genel deerlendirme neticesinde baarl olamayan renciler ngilizce yaz retimine katlabilir. ngilizce yaz retimi sonunda yaplan genel deerlendirmede baarl olamayan renciler akademik yl balamadan nce yaplacak olan YSye girebilir ve baarl olduklar takdirde blmlerine/programlarna kayt yaptrrlar.

(5) ngilizce hazrlk programnda renciler TOEFL-iBT snav sonular ile optik okuyucu ile belirlenen snav sonular hari, seviye sonu yaplan ara snavlarn, final snavlarnn ve yeterlik snavlarnn sonularna ilan tarihinden itibaren i gn iinde itiraz edebilir.

ngilizce hazrlk programnda baarszlk

MADDE 36 (1) retim dili ngilizce olan nlisans, lisans veya lisansst programlara/blmlere kaytl rencilerin, ngilizce hazrlk programnda iki yaryl retim grdkten sonra baarsz olmalar durumunda, hazrlk programn bir kez daha iki yaryl tekrar etmeleri gerekir. Baarsz olmalar halinde, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan, Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmeliin 7 nci maddesinin onikinci fkras hkmlerine gre rencinin tercih yapmas durumunda, SYM tarafndan edeer bir Trke programa yerletirilirler.

ALTINCI BLM

Kayt Dondurma, Kayt Silme ve liik Kesme

Kayt dondurma

MADDE 37 (1) rencilerin kayd; retim cretini demek kouluyla, hakl ve geerli sebeplerle, ilgili ynetim kurulu karar ile n lisans programlarnda en az bir yaryl, en ok iki yaryl lisans programlarnda ise bir kerede iki yaryl gememek zere en ok drt yaryl dondurulabilir.

(2) Askerlik, hastalk, tabii afetler veya nceden bilinmeyen dier sebeplerle belgelendirilmesi artyla kayt dondurulabilir.

(3) Kayd dondurulan renci eitim-retim faaliyetlerine katlamaz ve o dnemdeki ara snav ve yaryl sonu snavlarna giremez. Kayt dondurma isteklerinin yaryl banda ve ders kayt sresi bitmeden yaplmas gerekir. Bu sreler bittikten sonra, ancak salk sorunlar nedeniyle bavuruda bulunulabilir. Bu nedenle yaplacak bavurular iin, salk kurulularndan salk raporu alnmas ve bu rapor sresinin kayt dondurulacak yaryln zorunlu devam sresini kapsamas gerekir.

Kayt silme

MADDE 38 (1) Bu Ynetmelikte ngrlen eitim-retim sresini tamamlayp tamamlamadna baklmadan, aada belirtilen durumlar iin ilgili ynetim kurulu karar ile rencinin kayd silinebilir:

a) nlisans programlarnda iki yaryl ve lisans programlarnda drt yaryl st ste eitim-retim cretini yatrmamak ve ders kayd yaptrmamak,

b) Baarsz olduu dersi, ders ald halde nlisans programlarnda iki yaryl ve lisans programlarnda drt yaryl st ste almamak,

c) lgili mevzuatta ngrlen azami retim sresi iinde renimini tamamlayamamak.

(2) Kayd silinen renciye durumunu gsteren bir belge ve istei halinde renciye lise diplomasnn asl verilir. Diplomann tasdikli rnei ile kaytta alnan dier belgeler renciye geri verilmez.

(3) Kayt silinme durumundaki lisans rencilerine, ilk iki akademik yln tm derslerini tamamlam olmalar ve mracatlar halinde ilgili faklte ynetim kurulu karar ile nlisans diplomas verilebilir.

liik kesme

MADDE 39 (1) Asadaki nedenlerden dolay rencinin niversite ile iliii kesilir:

a) Kendi istei ile niversiteden ayrlmak istemek,

b) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre niversiteden karma cezas almak,

c) 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesinde belirtilen sreler sonunda, renimini tamamlayamamak veya tamamlayamayaca anlalm olmak.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yksek onur ve onur rencileri

MADDE 40 (1) Normal ders yk alm olan rencilerden bir akademik yl sonunda yllk ortalamas 3.50-4.00 arasnda olan ve NA, I, FF ile FD notu olmayan renciler yksek onur rencisi; bir akademik yl sonunda yllk not ortalamas 3.00-3.49 arasnda olan ve NA, I, FF ile FD notu olmayan renciler onur rencisi saylrlar ve bunlara onur veya yksek onur belgesi verilir. niversite, faklte, yksekokul, blm/program birincilerinin belirlenmesinde; yatay veya dikey geile gelen renciler dahil baar ortalamasnn eit olmas durumunda, tm yaryllar deerlendirmeye katlan rencilere ncelik verilir.

(2) Kmlatif not ortalamas 3.00-3.49 olan renciler onur, 3.50 ve daha yksek olanlar yksek onur rencisi olarak mezun olurlar. Bu durum diplomalarna yazlr.

Diploma

MADDE 41 (1) niversitenin eitim-retim programlarndaki ders ve dier almalarn tmnden baar salayan rencinin, ilgili ynetim kurulunca mezuniyetine karar verildikten sonra ilgili mevzuat hkmlerine uygun olarak diplomas verilir.

(2) rencilerin mezun olmas iin genel not ortalamasnn en az 2.00 olmas gerekir. rencilere, niversiteye girdikleri anda bulunduklar blm ve programlarn ismi belirtilerek diploma verilir. Diplomalara; T.C. Kimlik numaras, mezuniyet tarihi, diploma numaras ve mezuniyet dnemi yazlr. Diplomalarda; fakltelerde dekan ve Rektr, yksekokulda ve meslek yksekokulunda mdr ve Rektrn imzalar bulunur.

(3) Baka bir niversiteden yatay gei yoluyla gelen rencilerin diploma alabilmeleri iin, son iki yaryl niversitede okumu olmalar gerekir.

Burslar

MADDE 42 (1) lgili kurulun nerisi ve Mtevelli Heyetin onay ile kararlatrlacak programlara burslu renci kabul edilir. Burslarla ilgili esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Kimlik kart

MADDE 43 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre cretini deyen ve kesin kayt yaptran rencilere renci leri Daire Bakanl tarafndan niversite rencisi olduklarn belirten ve geerlik sresi bir yl olan fotorafl bir kimlik kart verilir.

Disiplin

MADDE 44 (1) niversitede renim gren rencilerin disiplin i ve ilemleri, Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 45 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; ilgili dier mevzuat hkmleri ile Mtevelli Heyet, Senato ve ilgili ynetim kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 46 (1) 14/7/2009 tarihli ve 27288 sayl Resm Gazetede yaymlanan stanbul Aydn niversitesi nlisans-Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 47 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 48 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Aydn niversitesi Rektr yrtr.