29 Aralk 2010 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 27800

YNETMELK

Erzincan niversitesinden:

ERZNCAN NVERSTES N LSANS ETM -RETM VE

SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 18/3/2010 tarihli ve 27525 sayl Resm Gazetede yaymlanan Erzincan niversitesi n Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 15 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 15 (1) renci Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan yaplan snavla niversitenin herhangi bir akademik birimine kayt hakk kazananlar ile 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine gre kurumlar aras yatay gei yapan rencilerin; daha nce devam ettikleri yksekretim programnda baarl olduklar derslerin muafiyeti ile dier yksekretim kurumlarndan ve/veya uzaktan eitim kurumlarndan alnan derslerin notlarnn, bu Ynetmeliin 24 nc maddesine gre muaf (M) ile deerlendirilebilmesi iin, dekanla/mdrle muafiyet istedikleri dersleri ieren bir dileke ve ekinde onayl not dkm belgesinin asl ile bavurmalar gerekir. Bavurular, rencinin ders kaydn yaptrd ilk yaryln/yln ilk haftasnn sonuna kadar yaplr. renciler, muafiyet talebinde bulunduklar derse/derslere muafiyet istekleri sonulanncaya kadar devem eder. Muafiyet istekleri ilgili ynetim kurulunca deerlendirilir ve sonu renciye yaz ile bildirilir. Muafiyeti kabul edilen dersin baar notu muaf (M) olarak not dkm belgesine ilenir. (2) Erzincan niversitesi mezunlar veya rencilerinden SYM tarafndan yaplan snavla niversitenin herhangi bir akademik birimine yeniden kayt hakk kazananlar ile ift anadal, yandal program ve kurum ii yatay gei yapanlardan muafiyet istekleri kabul edilen rencilerin; daha nce alm ve baarm olduklar derslere ait snav notlar, niversitede uygulanan not sistemine dntrlerek rencinin not dkm belgesine ilenir.

(3) Uluslararas ve ulusal renci deiim programlar kapsamnda rencinin ald derslerin notlar ile muafiyet istekleri kabul edilen rencilerin daha nce alm ve baarm olduklar derslere ait snav notlar, niversitede uygulanan not sistemine dntrlerek rencinin not dkm belgesine ilenir.

(4) Daha nce intibak yaplan derslerden muaf saylan renciler, bu dersleri hibir ekilde ikinci kez alamazlar.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin birinci, drdnc ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bir rencinin baar notunun hesaplanmasnda bal deerlendirme sistemi kullanlr. Bu deerlendirmede, dersin retim eleman dersi alan rencinin yaryl/yl ii ve yaryl/yl sonu snavlarndan ald puanlarn istatistiksel sonularn dikkate alr. statistiksel ilemlerin yaplma ekli Senato tarafndan belirlenir. lgili retim eleman deerlendirme yaparken DKL altndaki puanlar deerlendirmeye almaz. DKL 100 zerinden 35i geemez. DKL uygulamas sonunda, deerlendirme d kalan renci says dersten devam alan renci saysnn % 30unu aamaz. Ayrca, kesin kalmakoullu geme snr (F-DD) olanlar iin, belirlenmi ALde gz nne alnr. Ham baar puan, ALnin altnda kalan renci, (F) olarak deerlendirilerek baarsz saylr. Ancak, puan AL ve DKL arasnda kalan rencinin puan dier puanlarla birlikte istatistiksel deerlendirmeye katlr. ALnin deeri, 4535 arasnda olmak art ile ilgili kurulca belirlendikten sonra Senatonun onayna sunulur.

(4) Harfle iln edilen baar notlar aadaki ekilde tanmlanr:

Szel Harf Notu Arlk Katsays

Pekiyi AA 4.00

- Pekiyi BA 3.50

yi BB 3.00

- yi CB 2.50

Orta CC 2.00

- Orta DC 1.50

Baarszlk snrnda DD 1.00

Baarsz F 0.00

Muaf M -

Geer G -

Devamszlk D -

(5) Bunlardan;

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarndan birini alan renci o dersi baarm saylr.

b) Bir dersten alnan (DC) ve (DD) notlar, bu dersin koullu olarak baarldn belirtir. (F) notu ise, baarsz renciye verilir. (F) notu alan renci bu dersi verildii ilk yarylda/ylda tekrarlar.

c) (M) notu; bu Ynetmeliin 15 inci maddesine gre ilgili ynetim kurulu karar ile baarl sayldklar dersler iin kullanlr.

) (G) notu, ortak zorunlu dersler iin kullanlr.

d) Dier yksekretim kurumlarnn yaz okulu programnda alnan derslerin notlar niversitede uygulanan not sistemine dntrlr.

e) Baar notu (M) ve (G) ile takdir edilen dersler, AGNOnun hesaplanmasnda deerlendirmeye katlmaz.

f) (D) notu, AGNO hesabnda (F) notu ilemi grr. (D) ile deerlendirilen ders verildii ilk yarylda/ylda tekrar alnr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Arlkl genel not ortalamas (AGNO), rencinin meslek yksekokulunda renimine balad andan itibaren, tamamlam olduu yaryl/yl da dahil olmak zere, o gne kadar kayt yaptrd her dersin kredi saatinin bu Ynetmeliin 24 nc maddesinde belirtilen baar notunun arlk katsays ile arplarak tamamnn toplanmasndan elde edilen saynn, toplam kredi saatine blnmesi ile hesaplanr. Yaz okulu sonunda hesaplanan AGNO, rencinin yaz okuluna balamadan nceki AGNOsunun yerine geer. Blme sonucu, virglden sonra iki hane olacak ekilde yuvarlatlr.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Erzincan niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

18/3/2010

27525