29 Aralk 2010 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 27800

YNETMELK

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

PETROL PYASASI BLG SSTEM YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 9/12/2005 tarihli ve 26018 sayl Resm Gazetede yaymlanan Petrol Piyasas Bilgi Sistemi Ynetmeliinin 7 nci maddesine nc fkradan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

Bu Ynetmeliin 9 uncu maddesinde belirlenen sreler ierisinde yaplmam olan ya da eksik yaplm olan bildirimler ile 10 uncu maddesi kapsamnda yaplmas gereken bildirimlerin yaplmamas ya da eksik yaplmas halinde sz konusu ykmllk, Kurumca eksikliin tespitinin ilgili kiilere teblii tarihinden itibaren 15 i gn ierisinde tamamlanr. Bu sre ierisinde ykmlln tamamlamayanlar hakknda 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayl Resm Gazetede yaymlanan Petrol Piyasasnda Yaplacak Denetimler ile n Aratrma ve Soruturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik kapsamnda ilem balatlr.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Enerji Piyasas Dzenleme Kurulu Bakan yrtr.