29 Aralk 2010 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 27800

YNETMELK

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

SIVILATIRILMI PETROL GAZLARI (LPG) PYASASI LSANS

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Lisans Ynetmeliinin 31 inci maddesine nc fkradan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

Bu Ynetmeliin 33 nc maddesinde belirlenen sreler ierisinde yaplmam olan ya da eksik yaplm olan bildirimler ile 34 nc maddesi kapsamnda yaplmas gereken bildirimlerin yaplmamas ya da eksik yaplmas halinde sz konusu ykmllk, Kurumca eksikliin tespitinin ilgili kiilere teblii tarihinden itibaren 15 i gn ierisinde tamamlanr. Bu sre ierisinde ykmlln tamamlamayanlar hakknda 10/5/2006 tarihli ve 26164 sayl Resm Gazetede yaymlanan Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG Piyasasnda Yaplacak Denetimler ile n Aratrma ve Soruturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik kapsamnda ilem balatlr.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Enerji Piyasas Dzenleme Kurulu Bakan yrtr.