29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27800

YÖNETMELİK

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA, DENETLEME

USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.