28 Aralk 2010 SALI

Resm Gazete

Say : 27799

TEBL

Maliye Bakanlndan:

MLL EMLAK GENEL TEBL

(SIRA NO: 332)

25/2/1998 tarihli ve 4342 sayl Mera Kanununun geici 3 nc maddesinin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar belirlemek amacyla Bakanlmzca hazrlanan ve 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren 314 Sra Sayl Milli Emlak Genel Tebliinin Mera Kanununun geici 3 nc maddesinin ikinci ve nc fkralar kapsamnda kalan tanmazlar hakknda yaplacak dava amama, alm davalardan ve mahkemece verilen ve infaz edilmeyen kararlarn infazndan vazgeme ve devir ilemlerini dzenleyen C- Gerek kiilerle zel hukuk tzel kiileri hakknda yaplacak ilemler ve -Maddenin nc fkras gereince yaplacak uygulama balkl blmlerinde; bu blmler kapsamnda kalan tanmazlar hakkndaki ilemlerin yaplmas, bu tanmazlarn bedellerinin ilgililerinden pein olarak tahsil edilmesi kouluna balandndan; bir ok kiinin bu bedelleri pein olarak demede glk ektikleri, bu sebeple de, bu kiilerin Mera Kanununun geici 3 nc maddesi ve bu Tebliin uygulanmasndan yararlanamadklar ve madur olduklar anlaldndan; bu kiilerin maduriyetlerinin giderilerek bu uygulamadan yararlanabilmeleri amacyla, 314 Sra Sayl Milli Emlak Genel Tebliinin;

-C-Gerek kiilerle zel hukuk tzel kiileri hakknda yaplacak ilemler balkl blmnn ) Bedelin tahsili balkl alt blm;

) Bedelin tahsili

Mera Kanununun deiik geici 3 nc maddesinde; tanmazlarn bedelinin denmesi art koulduundan ve bu tanmazlarla ilgili olarak dava amama, alm davalardan ve mahkemece verilen ve infaz edilmeyen kararlarn infazndan vazgeme veya devir ilemlerinin yaplmas bedelin tamamnn denmesine bal olduundan, bu ilemler; bu tanmazlarn bedelinin pein denmesi halinde hemen, taksitle denmesi halinde ise; taksit tutarlarnn tamamnn denmesi veya kalan taksit tutarlar ile bunlarn kanuni faizlerini karlayacak miktarda kesin ve sresiz banka teminat mektubu verilmesi ya da Hazine lehine ipotek tesis edilmesi halinde yaplacaktr.

Bu madde kapsamnda yaplan zel nitelikli satlardan elde edilecek gelirlerden 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayl Kanunun 5 inci maddesine gre belediyelere pay verilmeyecek ve 20/7/1966 tarihli ve 775 sayl Gecekondu Kanununa gre oluturulan fon hesabna pay aktarlmayacaktr. eklinde,

--Maddenin nc fkras gereince yaplacak uygulama balkl blmnn nc fkras ise; Bu nitelikteki tanmazlarn tahsis tarihindeki arsa deerlerine devir tarihine kadar geen sre iin yasal faiz eklenerek belirlenecek bedelin ilgililerce yukarda (C) blmnn () alt balkl alt blmnde belirtilen ekilde pein veya taksitli olarak Hazineye denmesinden sonra, yine ayn alt blmde belirtilen ekilde bu tanmazlarn adlarna tahsis yaplan gerek kiiler ile zel hukuk tzel kiilerine devirleri yaplacaktr. eklinde,

Deitirilmitir.

Tebli olunur.