23 Aralık 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27794

YÖNETMELİK

Kırklareli Üniversitesinden:

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları programlarındaki kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar, değerlendirme, mezuniyet ve diplomalara ilişkin esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırklareli Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları programlarındaki kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar, değerlendirme, mezuniyet ve diplomalar ile ilgili hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Birim: Kırklareli Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

             b) Dekan: Kırklareli Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,

             c) Fakülte: Kırklareli Üniversitesine bağlı fakülteleri,

             ç) İlgili kurul: Kırklareli Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurullarını,

             d) İlgili yönetim kurulu: Kırklareli Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,

             e) Lisans öğrencisi: Kırklareli Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul öğrencilerini,

             f) Meslek Yüksekokulu: Kırklareli Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

             g) Müdür: Yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürünü,

             ğ) Ön lisans öğrencisi: Kırklareli Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulu öğrencilerini,

             h) Rektör: Kırklareli Üniversitesi Rektörünü,

             ı) Senato: Kırklareli Üniversitesi Senatosunu,

             i) Üniversite (KLÜ): Kırklareli Üniversitesini,

             j) Üniversite Yönetim Kurulu: Kırklareli Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

             k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

             l) Yüksekokul: Kırklareli Üniversitesine bağlı yüksekokulları

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul, Kayıt, Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti,

Kimlik Kartına İlişkin Esaslar

             Öğrenci sayıları

             MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerin ilk yarıyılına alınacak öğrenci sayıları ve giriş koşulları, ilgili kurumun önerisi ve Senatonun kararı doğrultusunda YÖK tarafından belirlenir.

             Öğrenci kabulü

             MADDE 6 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerdeki önlisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen esaslara göre yapılır.

             (2) Özel yetenek gerektiren programlara başvurular, doğrudan programın bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokula yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri ile aranacak genel ve özel şartlar, ilgili kurulun görüşü alınarak Senato tarafından belirlenir, ilgili birim tarafından yürütülür.           

             Kesin kayıt işlemleri

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu programlarına kesin kayıt yaptırabilmek için; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilgili birime yerleştirilmiş olmak, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi hariç, başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak ve belirlenen tarihlerde şahsen başvurmak gerekir. Posta ile başvuru kabul edilmez. Zorunlu hallerde, onsekiz yaşından küçük olanların kanuni temsilcileri, onsekiz yaşından büyük olanların yetkili kıldıkları kişiler aracılığı ile öğrenci adına kayıt yaptırılabilir.

             (2) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, YÖK ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, ÖSYM ve Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile kayıt bürosuna bizzat başvururlar.

             (3) Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez. Özel yetenek sınavı sonucu öğrenci alan bölüm ve programlara akademik takvimde belirtilen gün ve saatte kesin kaydını yaptırmayan aday öğrenciler kayıt haklarını kaybederler ve yerlerine yedek adaylar alınır.

             (4) Belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanların veya başka bir yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile iptal edilir. Söz konusu öğrencilere, üniversiteden mezun oldukları için verilen diploma ve mezuniyet belgeleri iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

             (5) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

             (6) Üniversitenin birinci yarıyılına kayıt yaptıran öğrencilerin ilk yarıyıl ders kayıt işlemleri doğrudan yapılmış sayılır.

             Kayıt yenileme

             MADDE 8 – (1) Kayıt yenileme süresi yarıyılın başlangıcından önceki haftadır. Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Bakanlar Kurulunca belirlenen miktar ve esaslara göre katkı payını ödeyerek bilgisayar ortamında danışmanından onay alarak derslere kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kaydını kendisi yaptırmakla yükümlüdür ve tüm kayıt yenileme işleminden sorumludur. Yarıyıl başlangıç tarihinden itibaren ilk beş iş günü içinde danışmanının onayı ile öğrenci alacağı dersleri değiştirebilir.

             (2) Mazeretleri dolayısıyla kayıt yenileyemeyen ve mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini yarıyılın ilk iki haftasının sonuna kadar yaptırabilir. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreleri devamsızlıktan sayılır. Belirtilen süreden sonra teslim edilen kayıt formları danışmanlarca işleme alınmaz ve öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

             (3) Her öğretim yılında Bakanlar Kurulunca belirlenen miktar ve esaslara göre katkı payını ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez. İkinci öğretim öğrencileri, ücretlerini her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde öderler. Bu esaslar çerçevesinde ikinci öğretim ücretlerini ödemeyen öğrencilerin derse yazılma işlemi iptal edilir. Katkı payını ödeyip süresi içerisinde kayıt yenileme formunu öğrenci işlerine teslim etmeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemi yapılmış sayılmaz.

             (4) Kayıt yenilemesi yapılmayan öğrenciler, ders alamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

             (5) Kayıt yenileme, yıl içi ve final sınavlarında geçerli mazeretler tabii afet, birinci veya ikinci derece akrabanın ölümü, sağlık problemi ve trafik kazası olup; sağlık mazeretinin kabulü için bu durumun, sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

             (6) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre mezuniyeti için gerekli tüm dersleri alarak devam şartını yerine getirmiş, ancak bazı derslerden başarısız olmuş ve ek sınav hakları tanınmış öğrencilerin, bu sınav haklarını kullanabilmeleri için; sınavlarına girecekleri derslerin kayıtlarını yarıyıl/yıl başında, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme süresi içinde yaptırmaları gerekir. Öğrenci, dersin programdan kalkmış olması durumunda, ilgili kurulca onaylanmış eşdeğer derse kaydını yaptırır ve öğrencinin bu dersten başarılı olması gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, mezun oluncaya kadar katkı paylarını bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde ödemek zorundadır.

             Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri

             MADDE 9 – (1) Öğrenciler, her yıl ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği katkı payını öderler. Hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler, öğrencisi oldukları fakülte veya yüksekokulun öğrenci katkı payına eşit miktarda katkı payını veya öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür.

             (2) Katkı payları dışında öğrencilerden alınacak kayıt ile ilgili giderlerin karşılıkları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Katkı payını ve diğer giderlerin karşılıklarını süresi içinde ödemeyen öğrenciler hakkında yapılacak işlemleri Üniversite Yönetim Kurulu belirler.

             (3) 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen öğrenim ücretinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Bu ücretin ikinci taksitini ödemeyen öğrencilere ise bir aylık ek süre tanınır, bu süre içerisinde de öğrenim ücretini kanuni gecikme faiziyle birlikte ödemeyen öğrencinin, ilgili yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir.

             (4) Her ne sebeple olursa olsun öğrencinin Üniversiteden ayrılması ve kaydının silinmesi halinde alınan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

             Kimlik kartı

             MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre katkı payını yatırarak Üniversiteye kesin kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye, üzerinde geçerlilik süresi belirtilmiş fotoğraflı bir kimlik kartı verilir. Öğrenci kimlik kartı, her akademik yıl başında bandrol yapıştırılmak koşulu ile öğrenimi süresince geçerlidir. Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır.

             (2) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde, yerel bir gazetede yayımlanmış ilan ve yazılı başvuruya dayalı olarak; kendisine, aynı dönemde geçerli olacak yeni kimlik kartı verilir.         

             (3) Kimlik kartlarının kullanılmayacak kadar yıpranması halinde, öğrencinin yazılı talebi ve eski kimlik kartının iadesi koşuluyla öğrenciye yeni kimlik kartı düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

             Akademik takvim

             MADDE 11 – (1) Üniversitenin tüm birimleri tarafından uygulanacak akademik takvim, ilgili kurumların önerileri göz önüne alınarak her yıl eğitim-öğretim başlamadan önce YÖK tarafından tespit edilen ilkeler çerçevesinde Senato tarafından belirlenir ve ilân edilir.

             (2) Akademik takvim süresi güz ve bahar olmak üzere en az ondört haftalık iki yarıyıldan oluşur ve bu süre içinde eğitim-öğretim, yarıyıl esasına göre yapılır. Ancak, ilgili kurul kararı ve Senato onayı ile bazı dersler yıllık okutulabilir. Yarıyıllara, ara ve yarıyıl/yıl sonu sınav süreleri dahil değildir. Akademik yıl Senatonun belirlediği gün başlar ve izleyen eğitim-öğretim yılı başlangıcında biter. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir.

             (3) Resmi tatil günleri ders ve sınav yapılmaz. Ancak, gerekli hallerde Rektörlüğü bilgilendirmek kaydıyla ilgili kurul önerisi ve Senato onayı ile Cumartesi ve/veya Pazar günleri ile mesai saatleri dışında ders ve/veya sınav yapılabilir.

             (4) İlgili bölümlerin olumlu görüşü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının önerisi ve Senatonun kararı ile yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimi; 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Kırklareli Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

             Öğretim türü

             MADDE 12 – (1) Üniversitede örgün öğretim yapılmakta olup, ayrıca ilgili kurulların kararı ve Senato onayı ile yaygın, açık öğretim, uzaktan eğitim programları, yoğunlaştırılmış yaz programı ile çift ana dal ve yan dal programı açılabilir.

             Eğitim-öğretim süresi

             MADDE 13 – (1) Üniversitede yapılan iki yıllık ön lisans öğretiminin normal süresi dört, dört yıllık lisans öğretiminin normal süresi sekiz, beş yıllık lisans öğreniminin normal süresi on yarıyıldır. Yabancı dil hazırlık süresi bu sürelere dahil değildir.

             (2) Öğrencilerin, normal öğretim süresi dört yarıyıl olan programları sekiz yarıyılda, sekiz yarıyıl olan programları on dört yarıyılda, on yarıyıl olan programları onaltı yarıyılda, oniki yarıyıl olan programları ise onsekiz yarıyılda tamamlamaları gerekir. Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olamayanlardan durumları uygun olanlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde tanınan ek süre ve sınavlardan yararlanırlar.

             (3) Lisans öğrencilerinden; mezuniyet için gerekli dersleri tamamladıktan sonra genel not ortalaması yüksek olan başarılı öğrenciler, daha kısa sürede mezun olabilir.

             (4) Üniversiteden süreli olarak uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

             Derslerin kredi değeri ve saati

             MADDE 14 – (1) Üniversitenin bütün bölüm ve programlarında kredili sistem uygulanır. Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Bir dersin kredi değeri; o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuar, uygulama, atölye veya stüdyoların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

             (2) Senato tarafından not ortalamalarına katılmayacağı kabul edilen dersler için kredi değeri tespit edilmez. Bu derslerin sadece haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirtilir.

             (3) Teorik ve uygulamalı derslerin her bir ders saati süresi elli dakikadır. Haftalık ders çizelgeleri, dersler arasında on dakika bırakılacak şekilde düzenlenir.

             Dersler

             MADDE 15 – (1) Öğretim programındaki dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçimlik dersler, önkoşullu dersler ve önkoşul dersleri olarak gruplandırılır. Bunlardan;

             a) Zorunlu dersler: Öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu derslerdir. Eğitim-öğretim programlarındaki zorunlu ders ve zorunlu diğer faaliyetlerin kredileri, öğretim programının toplam kredisinin %60’ından az olamaz.

             b) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile Yabancı Dil dersleri zorunlu ve kredili olarak ve her biri 60 ders saatinden az olmamak üzere; ön lisans öğreniminde tercihen ilk iki yarıyıla, lisans öğreniminde tercihen ilk dört yarıyıla veya iki yarıyıla toplanmış olarak okutulur.

             c) Seçimlik dersler: Öğrencinin kaydolduğu programda yer alan ve öğrencinin seçimine bağlı derslerdir. Bu dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür veya farklı ilgi alanlarından dersler de olabilir. Eğitim-öğretim programlarındaki seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gereken toplam kredinin en az %20’si ve en çok %40’ını oluşturacak biçimde düzenlenir. Zorunlu yabancı dil hazırlık programı uygulanan bölüm veya programlarda seçmeli dersler %30’u geçmemek koşuluyla İngilizce yapılabilir ve bu derslerin sınavları da İngilizce yapılır.

             ç) Senato, seçmeli dersleri niteliklerine göre Üniversite seçmeli, alan seçmeli, bölüm seçmeli dersler olarak gruplandırır. Üniversite seçmeli kümesindeki dersler, ilgili bölümün/programın yer aldığı fakülte dışındaki derslerden oluşur. Alan seçmeli kümesindeki dersler, bölümle/programla ilgili olabileceği gibi, başka bölümlerin/programların ders planlarında yer alan dersleri de içerebilir. Bölüm seçmeli ders kümesi, bir bölümün/programın açtığı derslerden oluşur. Seçmeli dersler, ilgili kurullar tarafından bölümlerin ve programların özelliği göz önünde tutularak belirlenir. Bir bölümün Üniversite, alan, bölüm seçmeli ders kümelerinde ortak ders bulunmaz. Öğrenciler seçmeli derslerden istediğini belirleyerek kayıt olabilir. Ancak fakülte öğrencileri yüksekokul ve meslek yüksekokulu ders planlarından ders seçemez.

             d) Ön koşullu ders: Öğrencinin kayıt yaptıracağı ders; bir veya daha çok önkoşul dersinin başarı ve/veya alınma durumlarına bağlı ise bu ders önkoşullu bir derstir.

             e) Ön koşul dersi: Öğrencinin ön koşullu derse kaydının, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durumlardan birine bağlı olduğu derstir.

             (2) Ön koşullu bir dersi alabilmek için ders planlarına göre önceki yarıyıllarda alınması gereken bir veya daha çok dersin başarılmış olması gerekir. Hangi dersin veya derslerin ön koşul olduğu ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

             Öğretim programları

             MADDE 16 – (1) Eğitim-öğretim; ilgili akademik birimlerin özelliklerine göre öğretim planında görülen teorik dersler, uygulamalı dersler ve pratik çalışma, atölye, tıbbi ve klinik uygulamalar, laboratuar çalışması, eskizler, arazi üzerinde uygulama, bitirme projesi, diploma projesi, staj, ödev çalışması ve seminer gibi uygulamalardan oluşur. Aksi kararlaştırılmadıkça, her dersin uygulama, laboratuar ve benzerlerinin süresi bir yarıyıldır.

             (2) Önlisans/lisans öğrenimi süresince izlenecek ders programları ve derslerin yarıyıllara dağılımı, ilgili bölüm kurulunun veya programın tek bir bölüm tarafından yürütülmemesi durumunda ilgili kurul tarafından görevlendirilen eğitim-öğretim koordinatörlüklerinin önerisi ile ilgili kurul tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

             (3) Öğretim programında; her yarıyılda/yılda okutulacak dersler ile bu derslerin kredi ve teorik ile uygulamalı ders saatleri, zorunlu/seçimlik oldukları ile Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) kredileri yer alır.

             (4) Staj, bitirme/diploma projesi ve tez gibi eğitim-öğretim faaliyetlerinin hazırlanması, sunulması, değerlendirilmesi gibi hususlara ilişkin esaslar ilgili birimlerce hazırlanacak ve Senato tarafından onaylanacak esaslar ile belirlenir.

             (5) Beden Eğitimi veya Güzel Sanat dallarındaki derslerden birisi, zorunlu ve kredili olmamak kaydıyla okutulabilir ve hangi yarıyılda kaç saat okutulacağı ilgili kurul tarafından belirlenir.

             (6) Üniversitenin önlisans/lisans programında okutulan dersler haftada toplam 14 krediden az, 26 krediden fazla olamaz. Ancak, Üniversitenin Sağlık Yüksekokulunda ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda üst sınır 28 krediye arttırılabilir. Ortak zorunlu derslerin kredileri, bu toplama dahil değildir.

             (7) Bazı derslerin uygulamaları ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara denk özel kuruluşlarda da yapılabilir. Uygulamalar ilgili birimin öğretim elemanlarının gözetim ve denetiminde yapılır. Bu süre içerisinde öğrenci hakkında, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             (8) Haftalık ders programları akademik yıl başlamadan; akademik takvime göre ilgili kurul tarafından eğitim-öğretimin başlamasından yirmi iş günü önce hazırlanarak ilan edilir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Zorunlu hallerde haftalık programlarda değişiklikler yapılabilir.

             Ders açma esasları

             MADDE 17 – (1) Her yarıyıl/yıl hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim elemanlarınca okutulacağı, bölüm/program kurullarından gelen öneriler akademik kurullarda değerlendirilerek, birim yönetim kurullarında kararlaştırılır. Derslerin öğretim elemanlarına dengeli bir şekilde dağıtımı esastır.

             (2) Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz.

             (3) Seçimlik derslere kaydolan öğrenci sayısının ondan az olması halinde, bu dersin açılıp açılmamasına ilgili kurulca karar verilir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini izleyen hafta içinde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçimlik derslere kaydı, öğrenci danışmanının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.

             (4) Yaz okulunda hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim üyeleri/görevlilerince okutulacağı, ilgili mevzuat hükümlerine göre bölüm/program kurullarından gelen öneriler akademik kurullarda değerlendirilerek, ilgili kurul önerisi ile Üniversite Yönetim kurulunda kararlaştırılır.

             Dersin gruplara ayrılması

             MADDE 18 – (1) Bir ders için ilgili kurul kararı ile birden fazla grup oluşturulabilir. Bir derse yazılan öğrenci sayısı seksen ve üzeri ise öğretim elemanının teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile ders gruplara bölünebilir. Uygulama veya seçimlik derslerde gruptaki öğrenci sayısı onbeş kişiden az olamaz.

             Ders izleme programı

             MADDE 19 – (1) Her yarıyılın başlangıcından en az on gün önce, o yarıyıl açılacak derslere ait başarı değerlendirme sisteminin ayrıntıları, dersi verecek öğretim elemanı tarafından önerilir ve ilgili bölüm/program kurulu kararı ile onaylanan ders izleme programları, kayıt yenileme döneminin başlangıcından önce öğrencilere ilan edilir. Herhangi bir ders için yarıyıl içi değerlendirmesinde en az bir ara sınav ve kısa sınav olması zorunludur.

             (2) Ders izleme programında; dersin amacı, teorik ve uygulama kısımlarına ilişkin içeriği, haftalık günü ve saati, ders konu başlıklarının haftalara göre dağılımı, derse ait kaynak ve araçlar, öğretim teknik ve yöntemleri, öğretim üyeleri/görevlileri ve yardımcılarına ait iletişim bilgileri ve dersin ölçme ve değerlendirme araçları yer alır.

             (3) Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, başarı notuna katkı oranları ve yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı; öğretim üyesi/görevlisi tarafından, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası esas alınarak ilgili kurulun kararı doğrultusunda ders izleme programında belirtilir.

             Danışmanlık hizmetleri

             MADDE 20 – (1) Her öğrenciye, bu Yönetmeliğe uygun bir akademik program izlemesini sağlamak üzere bir öğretim üyesi/görevlisi danışman olarak atanır. Danışmanlık görevleri, öğretim üyelerine/öğretim görevlilerine dengeli bir şekilde dağıtılır. Yeterli sayıda öğretim üyesinin/görevlisinin bulunmadığı durumlarda araştırma görevlileri de danışman olarak atanabilir.

             (2) Danışman; bölüm başkanı, bulunmadığı birimlerde anabilim/anasanat dalı başkanları veya program danışmanları tarafından önerilir ve birim yöneticisi tarafından görevlendirilir. Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle görevinde bulunamayacak olan danışman, bu durumu bir yazı ile birim yöneticisine bildirir. Mazereti kabul edilen danışman yerine, bu fıkrada öngörüldüğü şekilde ve geçici olarak bir öğretim üyesi/görevlisi görevlendirilir ve bu görevlendirme ilgili öğrencilere duyurulur.

             (3) Geçici değişiklikler dışında danışman veya öğrencinin değişiklik isteği, bölüm başkanının/program danışmanının görüşüyle ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

             (4) Danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu program çerçevesinde öğrencinin her yarıyıl/yıl izleyeceği dersler ve bunlarla ilgili yapılacak değişiklikler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçimlik dersler; devam ettiği programdaki başarı durumu yanında derslerin program içindeki dağılımı, yapısal özellikleri ve benzeri teknik değerlendirmeler de göz önüne alınmak suretiyle danışmanı tarafından belirlenir.

             (5) Öğrenci, yarıyıl/yıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini danışmanı ile birlikte düzenler ve dersler danışmanı tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.

             (6) Danışmanlığın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, her birim kendi belirleyeceği esaslara göre öğrenci izleme dosyası tutar.

             Ders yükü ve ders alma esasları

             MADDE 21 – (1) Ders yükü; bir öğrencinin her dönemde alacağı ders yükü öğrencinin ait olduğu bölümün veya programın ders planlarında belirtilen kredi yüküdür.

             (2) Öğrenci katkı payını ödedikten sonra, azami öğrencilik süresinden sayılması koşulu ile ikinci yarıyıldan itibaren ders kaydını yaptırarak ya da yarıyıl için öngörülen en fazla kredi/saat ders yükünün altında kalan dilediği kadar sayıda derse kayıt yaptırarak öğrenimini sürdürebilir.

             (3) Üniversitenin birinci yarıyılına kesin kayıt yaptıran öğrencilerin seçmeli dersi olmaması koşulu ile ilk yarıyıl derslerine ders kayıt işlemleri doğrudan yapılmış sayılır. Seçmeli ders olduğunda bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükümleri uygulanır. Derslere yazılmaya ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde tanımlanan GANO’ su 1.80’in altında olan öğrenciler üst yarıyıldan yeni ders alamaz. Ancak başarısız oldukları alt yarıyıl derslerini tekrar eder. Bu durumda olan öğrenciler ulusal ve/veya uluslararası değişim programından yararlanamaz.

             b) GANO’su 1.80 ve üzeri olan öğrencilerin alt yarıyıllardan alacakları derslerle, kayıt yaptıracakları yarıyıldaki derslerin kredilerinin toplamı, o bölüm veya programda en son kayıt yaptıracağı yarıyıl ders planında yer alan ders yükünün 1/3 oranında olabilir. Ancak bir yarıyılda alınacak toplam ders kredisi ortak zorunlu dersler hariç 30 krediyi geçemez. Böyle durumlarda bırakılan dersler, tekrar açıldığı ilk yarıyılda alınır.

             c) Son yarıyılda alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve bölüm veya programdan mezun olabilmesi için ders yükünü aşacak durumda sadece bir dersi kalan öğrenciler ilgili yönetim kurulu kararı ile bu tek derse de yazılmak koşuluyla ders yükünü bir ders artırabilirler.

             (4) Daha önceki yarıyıllarda kayıt yaptırılan ve (FD), (FF), (FG), (DZ) veya (YZ) alınan dersler; açıldıkları ilk yarıyılda haftalık programda çakışmaması durumunda en alttaki yarıyıl derslerinden başlamak şartı ile bulundukları yarıyılda tekrarlanır. Tekrarlanan derslerde de devam zorunludur. Eğer bu dersler seçmeli ders ise veya ders planlarından kaldırılan dersler ise, öğrencinin ilgili bölümün belirlediği başka bir eşdeğer dersi almasına izin verilir. Öğrenci, GANO’sunu yükseltmek amacı ile, tekrar kayıt, devam, sınav ve benzeri zorunlulukları yerine getirmek şartı ile muaf olduğu dersler de dahil dilediği önceki yarıyıllarda DD ve DC aldıkları derslerini tekrar alabilir.Bu durumda;

             a) Tekrar edilen dersin zorunlu ders olması halinde GANO alınan en son not üzerinden hesaplanır.

             b) Tekrar edilen seçmeli ders ise ilgili dönemde öngörülen dönemsel seçmeli ders sayısından fazla sayıda seçmeli ders alınması durumunda; alınan dersler arasından en yüksek nota sahip olan derslerin dönemsel seçmeli ders sayısı kadarı GANO hesabına katılır.

             (5) Öğrenciler, önkoşul dersleri göz önünde bulundurarak önkoşullu derslere kayıt yaptırırlar.

             (6) Bölümler arası ortak bir dersin birden çok gruba ayrılması halinde; öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm/program için açılan gruba kaydolmak zorundadır. İstisnai durumlar, danışman ve bölüm başkanının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

             (7) Öğrenciler; birimin belirlediği kontenjan varsa, bu kontenjan dâhilinde derslere kaydolurlar.

             (8) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen öğrencilerin, önceki yarıyıllardan ders almak zorunda bulundukları yarıyıllar, öğrenim süresinden sayılır.

             (9) Ders tekrarı ile GANO’sunu istenilen düzeye getiren öğrenciler, normal öğretim programlarına devam eder.

             (10) Üniversiteye yatay ve dikey geçişle kayıt yaptıran öğrencilere, intibak sınıflarında bu maddenin yedinci fıkrasında belirtilen GANO sınırlandırılması uygulanmaz.

             (11) GANO’su en az 3,00 olan öğrenciler, bir yarıyılda/yılda üst yarıyıllardan/yıllardan, bu maddenin birinci fıkrasındaki koşula uyarak en fazla üç ders ile sınırlı olmak kaydıyla ders alabilir.

             (12) Öğretim programı dikkate alınarak ilgili yarıyıl/yıl için gereken dersleri almış ve GANO’su en az 3,00 olan öğrenciler; ders gün ve saatinin programındaki dersleriyle çakışmaması koşuluyla, danışmanın ve bölüm başkanının/program danışmanının önerisi, ilgili yönetim kurulu kararları ile öğretim programları dışında, tüm öğrenim süresi içinde en fazla dört ilave ders alabilir. Ancak, böyle bir dersin alınıp başarısız olunması halinde; öğrencinin mezun olabilmesi için, bu ders veya eşdeğer sayılacak başka bir dersi başarma şartı aranır. Bu dersler, kredisiz (NC) olarak işaretlenir.

             (13) Öğrenciler başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan zorunlu dersler yerine, kayıtlı oldukları bölüm veya program tarafından uygun görülen eşdeğer dersleri, ilgili Kurulun onayı ile alabilir.

             (14) Tekrar edilecek ders seçimlik ise, öğrenciler aynı dersi veya bu dersin yerine sayılabilecek eşdeğer kredili diğer seçimlik dersleri alabilir.

             (15) Kayıtlı olduğu programda akademik bir alanda uzmanlaşmaya imkan veren yönelme/uzlanım ders gruplarından birini seçen öğrenci, grubun ders gereklerini tamamlayıp başarmak zorundadır. Öğrenci yönelme/uzlanım ders grubunu değiştirebilir. Yönelme/uzlanım ders grubu değişikliği yapan öğrencilerde, öğrencilerin yeni gruplarının ders gereklerini tamamlayıp başarmaları şartı aranır. Bu durumdaki öğrencilerin eski grubundaki derslerini başarma şartı aranmaz, ancak iptal edilen grubun başarılı veya başarısız tüm dersleri kredisiz (NC) ders olarak işaretlenir ve alınan başarı notları, not döküm belgesinde (transkript) gösterilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme ve Mezuniyet

             Derslere devam

             MADDE 22 – (1) Bir dersten veya uygulamadan yarıyıl/yıl sonu ve varsa bütünleme sınavlarına girebilmek için; öğrencinin teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ve laboratuarların ise en az %80’ine devam zorunludur. Yabancı dil ve Türkçe hazırlık programlarında en az % 85 devam şartı aranır. Bunu sağlamayan öğrenciler yarıyıl sınavına giremezler. Derslere devam durumu, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından ilgili kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde yapılan yoklamalarla tespit edilir.

             (2) Sağlık raporu alınması devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ancak Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden etkinliklerde yer alan öğrencilerin, öğrenime devam edemedikleri süreler devam süresinin hesabında dikkate alınmaz ve bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler.

             (3) Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi; yoklama listeleri ile birlikte ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonunda, ilgili bölüm başkanlığı veya programın tek bir bölüm tarafından yürütülmemesi durumunda ilgili kurul tarafından görevlendirilen eğitim-öğretim koordinatörlüğü aracılığıyla ilgili dekanlık veya müdürlüğe teslim edilir. Teslim edilen listeler yarıyıl/yıl sonu sınavlarından önce birimin internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir.

             Sınav esasları ve düzeni

             MADDE 23 – (1) Her yarıyıl/yıl açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav ve bir yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılır. Yapılması öngörülen ara sınavlara ek olarak; ödev, uygulama ve haberli küçük sınavlar ile sayı ve zamanını önceden duyurmadıkları kısa sınavları da ders saatinin bir bölümünü ayırarak yapabilirler. Yarıyıl düzeninde eğitim-öğretim veren birimlerde bütünleme sınavı yapılmaz.

             (2) Akademik takvime uygun olarak sınav gün ve saatleri ilgili bölümler/programlar tarafından hazırlanıp sınavlardan en az onbeş iş günü önce ilgili birim tarafından ilan edilir. Sınav tarihleri ilan edildikten sonra, ancak ilgili yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

             (3) Bir öğretim programında aynı yarıyıl, yıllık düzende eğitim veren birimlerde aynı yıl içerisinde yer alan derslerden en çok ikisinin sınavları aynı günde yapılabilir. Sınavlardan bazıları, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

             (4) Sınavların düzeni ilgili birimlerce sağlanır. Sınava giren öğrenci, idare veya ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

             (5) Sınavlar, ilgili yönetim kurulunca belirlenecek esaslara göre yapılır. Öğrenciler sınavlara sınav programında gösterilen zaman ve yerde girmek, öğrenci kimliği ile yönetimce istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

             Sınavlarda mazeret hali

             MADDE 24 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak bildirir. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler, ara sınav hakkını idarece akademik takvime uygun olarak belirlenmiş olan mazeret sınav döneminde kullanırlar. Yıl esasına göre eğitim yapan birimlerde; ara sınavların mazereti yapılır, yıl sonu sınavlarının mazereti bütünleme sınavında uygulanır, bütünleme sınavının mazereti yapılmaz.

             (2) Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime bir dilekçeyle başvurmaları zorunludur.

             (3) Rektörün onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslar arası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden etkinliklere katılan öğrenciler mazeret sınavlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girer. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

             Sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz

             MADDE 25 – (1) Sınavlarda öğrenciler, 100’lük puan sistemine göre sayısal olarak ölçülür. Sınavı yapan öğretim elemanları sınav tarihini takip eden sekiz iş günü içinde yıl içi sınav sonuçlarını sayısal, yarıyıl sonu sınav sonuçlarını başarı notu olarak ilan eder. Öğretim elemanı gerek ara sınavlar, gerekse yarıyıl sonu sınavlarının sonuç listelerini 3 nüsha olarak, sınav kağıtları, sorular ve cevapları ile birlikte ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen ilkelere göre düzenleyerek bölüm veya program başkanlığına teslim eder. Sınav sonuçları, son sınav tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgili dekanlık veya müdürlük tarafından öğrencilere ilan edilir. Yazılı sınav evraklarının saklanma süresi iki yıldır.

             (2) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren beş iş günü içerisinde ilgili birime dilekçe vererek itiraz edebilir.

             (3) İtiraz üzerine maddi hata yönünden sınav kâğıdı, dersin öğretim üyesi/görevlisi tarafından, konunun kendisine intikal ettirilmesinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirilir. Gerektiğinde dekan veya müdür, ilgili kurulun kararı ile biri dersi okutan öğretim elemanı olmak şartıyla ilgili bölüm elemanlarından en az üç kişilik komisyon kurarak sınav evrakını incelettirir.

             (4) İlan edilen sınav sonucunda herhangi bir maddi hatanın yapılmış olmasının öğretim elemanı tarafından fark edilmesi halinde öğretim elemanı, düzeltme talebini ve gerekçeli başvurusunu ilan tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde ilgili dekanlık veya müdürlüğe yapmak zorundadır.

             (5) Not değişikliği, ancak ilgili yönetim kurulunun onayı ve birim yöneticisi veya yetkilendireceği yardımcıları gözetiminde ilgili öğrenci işleri bürosunca yapılabilir. Kesinleşen başarı notlarına tekrar itiraz edilmez. Bu şekilde yapılacak düzeltmeler bağıl değerlendirme sonuçlarını etkilemez.

             Başarı durumu

             MADDE 26 – (1) Herhangi bir ders için yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi en az bir ara sınav ve kısa sınav olmak koşuluyla ödev, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşur. Her dersin değerlendirilmesinde; öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların başarı notuna katkı oranları dikkate alınır.

             (2) Başarı notu; yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notlarından hesaplanır. Sınavlar, tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %40’ı ile yarıyıl/yıl sonu sınavında alınan notun %60’ının toplamıdır. Ancak, yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı birimler tarafından en az %50 en çok %70 olacak şekilde belirlenebilir.

             (3) İlgili kurul veya ilgili kurulun alacağı karara göre öğretim üyeleri/görevlileri, yarıyıl/yıl içi değerlendirmesini oluşturacak çalışmaların başarı notuna katkılarını belirler. Yarıyıl/yıl içi değerlendirmesinde belirlenmiş ara sınavın/sınavların başarı notuna katkısı en az %20’dir.

             (4) Yarıyıl/yıl sonu ve/veya varsa bütünleme sınavına girmeyen öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.

             (5) Başarı notu; bağıl değerlendirme yöntemi uygulanarak hesaplanır. Bağıl değerlendirme yöntemi uygulama esasları Senato tarafından belirlenir. Bağıl değerlendirmeye esas olacak üç sınır değer, yarıyıl/yıl sonu sınavı alt limiti (YSSL), başarı notu alt limiti (BNAL) ve bağıl değerlendirmeye katma limiti (BDKL); birimler tarafından belirlenir ve bu sınır değerler ilgili kurulların önerisi ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer. 100 puan üzerinden YSSL ve BNAL 40’tan, BDKL 20’den az olamaz.

             (6) Bağıl değerlendirme uygulanmayan derslerde bir dersten veya uygulamadan değerlendirmeye alınmak için öğrencinin yarıyıl/yıl sonu sınav notu ve varsa bütünleme notunun 100 puan üzerinden en az 50 olması gerekir. Bu puanın altında kalan öğrenciler doğrudan başarısız sayılır.

             (7) Bir dersin başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre; aşağıdaki şekilde harfli başarı notu ve başarı katsayısına dönüştürülür:

 

             Başarı değerlemesi                   Harfli başarı notu       Başarı katsayısı           Puanı

             Pekiyi                                                 AA                           4,00                  90-100

             İyi-Pekiyi                                           BA                           3,50                   85-89

             İyi                                                       BB                            3,00                   80-84

             Orta-İyi                                              CB                            2,50                   75-79

             Orta                                                    CC                            2,00                   65-74

             Orta-Geçer                                         DC                           1,50                   55-64

             Koşullu Geçer                                    DD                           1,00                   50-54

             Başarısız                                             FD                            0,50                   45-49

             Başarısız                                             FF                            0,00                    0-44

             Yarıyıl/yıl sonu sınavına

             girmedi (başarısız)                              FG                            0,00                       --

             Devamsız (başarısız)                          DZ                           0,00                       --

             Mazeretli                                           MZ                             --                         --

             Yeterli (başarılı)                                   S                             0,00                  50-100

             Yetersiz (başarısız)                              U                             0,00                    0-49

             Tamamlanmamış/Eksik                        E                               --                         --

             Devam ediyor                                     DE                              --                         

             (8) Öğrencinin başarı durumuna ilişkin yukarıda belirtilen harfli başarı notlarına ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir:

             a) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD ve S notlarından birisini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

             b) FD, FF, FG, DZ ve U başarısız harf notlarıdır.

             c) MZ, E ve DE henüz başarı durumu netleşmemiş harf notlarıdır.

             ç) FG: Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınavına girmeyen öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci o dersten başarısız sayılır. Bu başarı derecesi, öğrencinin öğrenimi süresince tamamlamakla yükümlü olduğu toplam kredi ve genel ağırlıklı not ortalaması (GANO)/yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) hesabında; ilgili dersin başarı katsayısı 0,00 alınarak GANO/YANO hesabına dersin kredisi katılmak suretiyle FF notu gibi işleme alınır.

             d) DZ: Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş, devamsızlık nedeniyle o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Bu not, bu fıkranın (ç) bendindeki gibi FF notu olarak işleme alınır.

             e) MZ: Yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmeye hak kazandığı halde, bu Yönetmelikte belirtilen nedenlerle yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giremeyen ve ilgili yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrencilerin sınavlarına giremedikleri dersler için verilir. Bu durumdaki öğrencinin başarı durumu belli olmadığından bu not, bu aşamada toplam kredi ve GANO/YANO hesabına katılmaz. Bu not, daha sonra yapılacak mazeret sınavı sonucu alınacak harf notuyla değiştirilir.

             f) S: Bu not, aşağıdaki durumlarda kullanılır:

             1) Öğrencilerin başka birimlerden transfer etmiş olduğu, ilgili yönetim kurulunca başarılı kabul edilen derslere verilir. Bu tür derslerin kredisi, öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır, fakat GANO/YANO hesabına katılmaz.

             2) Muafiyet sınavı sonucu başarılı olunmuş muaf olunan derslere verilir.

             g) U: S notunun verilebildiği derslere uygulanabilir ve başarısız olarak değerlendirilir.

             ğ) E: Hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı yarıyıl/yıl içinde derse ilişkin gereken koşullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere bu ders için, dersin öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Bu not, bu aşamada toplam kredi ve GANO/YANO hesabına katılmaz. Bu notu almış bir öğrencinin, notların birimlerin öğrenci işleri bürolarına son teslim tarihinden itibaren on iş günü içerisinde eksiklerini tamamlaması ve bir not alması gerekir. Bu süre içerisinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu FF notuna dönüşür.

             h) DE: Kayıt yenileme sürecinde, öğrencilerin kaydolduğu derslere ilk değer olarak doğrudan DE notu verilir. Dersin öğretim üyesi/görevlisi tarafından harfli başarı notu verilinceye kadar yarıyıl/yıl içerisinde bu not geçerli olur. Bu not, bu aşamada toplam kredi ve GANO/YANO hesabına katılmaz.

             ı) Kredisiz (sıfır kredili) derslerin başarı değerlendirmesinde S ve U harfli başarı notları kullanılmaz.

             i) Öğretim programında gerekli dersleri almış öğrencilerin; gün ve saatinin programındaki dersleriyle çakışmaması koşuluyla, öğretim programı dışı aldığı derslerin başarı değerlendirmesinde S ve U harfli başarı notları kullanılmaz.

             İşaretler

             MADDE 27 – (1) Öğrencilerin bir dersteki durumunu belirten işaretler aşağıdaki şekilde tanımlanır:

             a) R (Tekrar): Dersin önceden başarılmış veya başarılmamış olmasına bakılmadan ilgili dersin tekrar edildiğini gösterir.

             b) NC (Kredisiz): Dersin kredisinin olup olmamasına ve/veya kredi miktarına bakılmaksızın ilgili dersin kredisiz olarak alındığını gösterir. Bu işaretin verildiği dersler; öğrencinin öğretim programında belirtilen, öğrenim süresi içerisinde tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılmaz ve GANO/YANO hesaplarına katılmaz.

             c) T (Transfer): Bu işaret, dersin başka bir yükseköğretim kurumunda alınmış olması ve yukarıdaki transfer türlerine dâhil edilemediği durumlarda kullanılır. Daha önceden başka kurumlarda kısmen veya tamamen eğitim almış ve geçiş yapmadan üniversiteye giriş sınavlarıyla birimde okumaya hak kazanmış öğrencilerin, ilgili kurulca kabul edilmiş dersleri bu şekilde değerlendirilir. Bu işaretin kullanıldığı derslere S notu verilir.

             ç) TI (Transfer - İç yatay geçiş): Birimin başka bir bölümünden veya anabilim dalından iç yatay geçiş yapmış öğrencilerin ilgili kurulca kabul edilen dersleri için kullanılır. Bu derslerin CC ve üzeri notları aynen aktarılır, ancak yeni öğretim programında yer almayan transfer edilen dersler, kredisiz (NC) olarak işleme alınır.

             d) TY (Transfer - Dış yatay geçiş): Başka bir birimden veya yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapmış öğrencilerin ilgili kurulca denkliği kabul edilen dersleri için kullanılır. Bu derslerin CC ve üzeri notları aynen aktarılır.

             e) TD (Transfer - Dikey geçiş): Herhangi bir önlisans programından bir lisans programına dikey geçiş yapmış öğrencilerin, ilgili kurulca kabul edilen dersleri için kullanılır. Bu derslerin CC ve üzeri notları aynen aktarılır.

             f) TS (Transfer - Diğer kurum yaz okulu): Üniversite tarafından uygun görülüp ilgili yönetim kurulunca kabul edilen, Üniversite öğrencilerinin başka yükseköğretim kurumlarının yaz okullarında alıp başarmış olduğu dersleri için kullanılır. Bu derslerin CC ve üzeri notları aynen aktarılır.

             g) M (Muafiyet sınavı ile muaf, kredisiz): Muafiyet sınavı yoluyla öğrencinin öğretim programında öngörülen yabancı dil gibi bir kısım derslerden muaf tutulduğu anlamına gelir. Muaf tutulan bu dersler öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılmaz ve GANO/YANO hesaplarına katılmaz. Öğrencinin öğretim programında belirtilen toplam krediyi tamamlaması için öğrenciye bu dersler yerine başka dersler önerilir.

             ğ) MK (Muafiyet sınavı ile muaf, kredili): Muafiyet sınavı yoluyla öğrencinin öğretim programında öngörülen temel bir kısım derslerden muaf tutulduğu anlamına gelir. Muaf tutulan bu derslerin notları aynen aktarılır ve öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır. Bu dersler tekrar edilmez.

             h) DP (Öğrenci değişim programı): Bu işaret; öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrencilerin almış olduğu, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş dersler için kullanılır. Bu derslerin CC ve üzeri notları aynen aktarılır.

             ı) TK (Tek ders sınavı): Dersin tek ders sınavıyla alındığı durumlarda kullanılır.

             i) CY (Çift anadal programı/yandal programı): Bu işaret, dersin çift anadal programı (ÇAP)/yandal programı dâhilinde alındığını gösterir.

             j) ES (Öğrenim süresi sonu ek sınavlar): Bu işaret, normal eğitim süresini doldurmuş, fakat mezun olamamış öğrencilerin 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde tanınmış olan sınav hakları çerçevesindeki dersleri için kullanılır.

             Akademik başarı not ortalamaları

             MADDE 28 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait YANO ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan GANO ile izlenir. Yıl düzeninde eğitim-öğretim yapan birimlerde, YANO/GANO hesaplarında yarıyıl yerine yıl esas alınır.

             (2) Bu ortalamalar; ilgili derslerden, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre alınmış harfli başarı notlarının, her birinin karşılığı olan başarı katsayılarının, o dersin kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle ve bu Yönetmeliğin 27 nci ve 29 uncu maddeleri göz önünde tutularak elde edilir. Bu hesaplamalar sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Virgülden sonraki üçüncü hane, beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, ikinci haneyi bir artıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır.

             (3) Bir yarıyıla/yıla ait YANO hesabı için, sadece o yarıyıla/yıla ait dersler; GANO hesabı içinse, öğrencinin almış olduğu tüm dersler göz önünde tutulur. Tekrarlanan derslerde alınan en son başarı katsayısı kullanılır. Kayıtlı bulunulan yarıyıl/yıl sonu itibariyle YANO veya GANO belirlenirken öğretim programında belirtilen alınmamış dersler ortalama hesaplarına katılmaz. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

             Ders tekrarı

             MADDE 29 – (1) Bir dersten başarısız olan veya dersi alması gereken yarıyılda/yılda alamayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda/yılda almak zorundadır.

             (2) Öğrenciler, GANO’larını yükseltmek için DD, DC notu aldıkları derslerini danışmanın onayı ile tekrarlayabilir. TY notu, CC notu ve üzeri notlarla başarılmış dersler tekrar edilmez.

             (3) Tekrar edilen derslerde, alınan en son not geçerlidir ve YANO/GANO hesabında bu son not kullanılır.

             Tek ders sınavı

             MADDE 30 – (1) Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmamış öğrencilerden, devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gerekleri yerine getirmiş öğrencilere; bu sınav sonucu alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir dersten tek ders sınav hakkı tanınır. Tek ders sınavında en az CC notu alan öğrenci başarılı sayılır. Sınav günü akademik takvimde belirtilir.

             (2) Bu öğrenciler sınava girecekleri yarıyılın öğrenci katkı payını öderler.

             (3) Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci, akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına alınır. Tek ders sınavları için mazeret sınavları yapılmaz.

             (4) Uygulamalı olan derslerle ilgili tek ders sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.

             Mezuniyet, diploma, diploma eki ve sertifika

             MADDE 31 – (1) Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

             (2) Lisans öğrenimini tamamlayan ve GANO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler, onur öğrencisi; GANO’su 3,50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir.

             (3) İlgili yönetim kurulu tarafından mezuniyetine karar verilen öğrencilere birim ve bölüm veya program adı açıklanmak suretiyle lisans diploması verilir. Diplomalar, Rektör ile ilgili dekan veya müdür tarafından imzalanır. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge diploma verilirken geri alınır ve herhangi bir nedenle yenisi verilmez.

             (4) Verilen bir diplomanın kaybedilmesi halinde bir ikinci nüsha (duplikata) hazırlanır. Diplomada başarı derecesi belirtilmez, sadece öğrencinin başarılı olduğu yazılır. Gerektiğinde diploma derecesi GANO hesaplanarak belirlenebilir.

             (5) Yarıyıl/yıl sonunda mezuniyeti için azami süreyi kullanmış ve izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not almış, ancak mezuniyet için GANO 2,00 şartını yerine getiremediğinden ilişikleri kesilme durumuna gelmiş öğrencilere; GANO’larını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden, ara vermeden sonraki yarıyıldan/yıldan başlamak koşuluyla sınırsız sınav hakkı tanınır. Bu öğrenciler, sadece yarıyıl/yıl sonu sınavlarına açıldıkları yarıyıllarda/yıllarda girerler. Aynı derse ait notlar içinde en yüksek olanlar dikkate alınır.

             (6) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam eder ve her yarıyıl girecekleri sınava ait derslerin kaydını yaparak kayıtlarını yeniler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

             (7) Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Çift anadal programlarına ait diplomalar, programların ait olduğu birimler tarafından verilir.

             (8) Uluslararası ortak programlarda mezuniyet hakkı kazanmış öğrenciler her iki üniversiteden ayrı ayrı diploma alır. Bu diplomalarda; her iki üniversitenin akademik birim ve ortak programının adı belirtilir. Öğrenciler, uluslararası programın her iki kurumdaki akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamaz.

             (9) Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez. Sertifikalar, programların bağlı olduğu birimler tarafından verilir. Sertifikalarda öğrencinin anadalına ait diploma unvanı ayrıca belirtilir. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir.

             (10) Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır.

             (11) Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz. Yandal sertifikasının ne şekilde değerlendirileceği, öğrenciyi istihdam eden birim tarafından belirlenir.

             (12) Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

             Önlisans diploması

             MADDE 32 – (1) Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden; ilgili lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, başvurmaları halinde önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Önlisans diploması almayla ilgili olarak; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurulması, İlişik Kesme ve Kendi İsteğiyle Üniversiteden Ayrılma

             Kayıt dondurulması

             MADDE 33 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde mazeretini kanıtlayacak gerekli belgelerle ilgili öğrencinin veya kanuni temsilcisinin yazılı talebi üzerine ilgili yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin kaydının dondurulmasına karar verilebilir:

             a) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

             b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

             c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi,

             ç) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

             d) Öğrencinin tutukluluk hali,

             e) Ekonomik nedenlerle öğrencinin öğrenimine devam edememesi,

             f) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet halinin bulunması veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

             g) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine göre öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi,

             ğ) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak diğer nedenlerin ortaya çıkması.

             (2) Bu nedenlerin ispatı için aranacak belgeler, ilgili yönetim kurulunca belirlenir.

             (3) Öğrencinin başvurduğu yarıyıldan itibaren; bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde sayılan hallerde bir veya iki yarıyıl, (ç) bendinde belirtilen hallerde askerlik süresi boyunca, (d) bendinde belirtilen hallerde tutukluluk halinin devamı süresince, (f) bendinde belirtilen hallerde ise mahkûmiyeti süresince kaydı dondurulur.

             (4) Yukarıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin kabul edilebilmesi, bu nedenin ortaya çıkışından veya akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinin bitiminden itibaren en geç on iş günü içerisinde ilgili öğrencinin kayıtlı olduğu birime bildirilmesi şartına bağlıdır. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde, aynı şekilde işlem yapılır. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulduğunda, kayıt dondurma işlemi onaylandığı tarihten itibaren geçerli olur ve öğrencinin kayıt dondurma tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki sınav hakları saklı kalır. Bu haklar, kayıt dondurma bitimini izleyen ve o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulması halinde, kayıt dondurma işlemi yarıyıl başından itibaren uygulanmaz. Ancak belirtilen nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim kurulu tarafından kayıt dondurma süresinin uzatılması yoluna gidilebilir.

             (5) Mazereti kayıt dondurma süresinin bitiminden önce sona eren öğrenciler, dilekçeyle başvurarak bir sonraki başlamamış yarıyıldan/yıldan itibaren eğitimlerine ilgili yönetim kurulu kararıyla devam edebilir. Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde, normal kayıt döneminde kaydını yaptırır ve kaydını dondurduğu öğretim durumundan başlayarak öğrenciliğe devam eder. Kayıtları iki yarıyıl süre ile dondurulmuş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek isteyenlerin, bir dilekçe ile ilgili dekanlık veya müdürlüğe başvurmaları gerekir.

             (6) Başvurular, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Kayıt dondurma süreleri öğrencinin öğrenim süresinden sayılmaz.

             İlişik kesme

             MADDE 34 – (1) Öğrencilerin, aşağıda sayılan hallerde ilgili yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir:

             a) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde öngörülen sürelerde gerekli başarıyı sağlayamamak,

             b) Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak,

             c) Mazeretsiz olarak süresi içinde önlisans programlarında iki yarıyıl, lisans programlarında üç yarıyıl arka arkaya ders kaydı yaptırmamak,

             ç) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal bozuklukları nedeniyle lisans programlarında öğrenimine dört yarıyıl ara vermek ve bu süre sonunda sağlık durumunun öğrenime devam edebilmesi için uygun olduğunu belgeleyememek,

             d) Azami öğrenim süresi sonunda devam şartı sağlanamamış ve/veya hiç alınmamış ders sayısı toplamı altı veya daha fazla olmak,

             e) Azami öğrenim süresi sonunda girilen ek sınavlar sonucunda hiç alınmamış veya alınıp da devam şartı sağlanamamış dersler de dahil olmak üzere, altı veya daha fazla dersten başarısız olmak,

             f) Ek sınavlara girildikten sonra, öğrenciye tanınan üç veya dört yarıyıl süre içerisinde yapılan sınavlarda, hiç alınmamış veya alınıp da devam şartı sağlanamamış dersler de dahil olmak üzere, dört veya daha fazla dersten başarısız olmak,

             g) Sınırsız sınav hakkı elde edildikten sonra, açılan sınavlara üst üste veya aralıklı olarak üç öğretim yılı girmemek.

             (2) Üniversiteye kayıt sırasında, sahte veya yanlış bilgi ve belge verdikleri sonradan anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmadan, ilgili yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu öğrenciler, Üniversiteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen diploma dahil belgelerin tümü iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

             (3) Öğretim dili yabancı dil olan programların hazırlık sınıflarından kaydı silinen öğrenciler, aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara YÖK’ün belirlediği esaslara göre ÖSYM tarafından yerleştirilebilir. Bu öğrenciler, yerleştirildikleri programlardaki hazırlık sınıflarına devam edemez. Bu öğrencilerin, mezun olabilmeleri için yerleştirildikleri üniversitelerce açılacak yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olmaları gerekir.

             Kendi isteğiyle üniversiteden ayrılma

             MADDE 35 – (1) Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçeyle kayıtlı olduğu birime başvurması gerekir. Başvuru, ilgili yönetim kurulunca incelenerek öğrenci hakkında kayıt silme kararı alınır.

             (2) Üniversiteden ayrılanlara yazılı istekleri halinde, öğrenim durumunu gösterir bir belge verilir ve üniversiteye girişte alınan belgelerden, isteği halinde sadece diploması ilgili birim yöneticisinin onayladığı bir sureti alınarak iade edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Meslek Yüksekokullarına Geçiş ve İntibak Esasları,

Üniversite İçi Yatay Geçiş ve Yeniden Kayıtta Muafiyet

             Meslek yüksekokullarına geçiş ve intibak esasları

             MADDE 36 – (1) Bir lisans programının en az ilk iki yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans programının en az % 60’ından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, ilgili birim ile ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde müracaat etmek şartıyla meslek yüksekokullarının benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler. Bu konuda; Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yeniden kayıtta muafiyet

             MADDE 37 – (1) Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra yeniden ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunmazlarsa, kaydoldukları birimin tüm eğitim-öğretiminden sorumlu olurlar.

             (2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu önceden okuduğu dersleri değerlendirerek; hangilerinden muaf tutulacağına karar verir. Bu durumda, her yarıyılda en fazla 17 kredilik ders geçileceği varsayılarak, muaf tutulan derslerin toplam kredisini ve programın yarıyıl veya yıl başına ortalama kredisini dikkate alarak karşılık olan yarıyıl veya yıl sayısı alt tamsayıya yuvarlanarak hesaplanır ve bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen süreden düşülür. Muafiyet talepleri üniversiteye ilk kayıttan itibaren on iş günü içerisinde yapılır. Belirtilen süreden sonra yapılan muafiyet talepleri kabul edilmez.

             Yatay ve dikey geçiş yoluyla öğrenci kabulü, intibak ve muafiyet

             MADDE 38 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından, Üniversiteye yatay geçişler ile Üniversite içindeki eşdeğer yükseköğretim programları arasındaki yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.

              (2) Meslek yüksekokulu mezunlarının Üniversiteye bağlı lisans programlarına dikey geçişleri; Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

             (3) Başvurular; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca, yatay geçiş yapılacak birimin kontenjanı dikkate alınarak yapılacak sıralamaya göre kabul edilir. Geçiş müracaatı ve kabul edilen öğrencinin intibak durumu da, geçiş yapacağı birimin ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

             Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul, kayıt ve intibakları

             MADDE 39 – (1) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararı ile belirlenir.

             (2) Üniversiteye kayıt olan ve Türkçe düzeyi yeterli olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, Rektörlüğün veya bir başka üniversitenin bu konu ile ilgili görevlendirdiği birim veya bölüme kayıt yaptırarak bu birim veya bölüm tarafından yürütülen Türkçe derslerine devam eder. Bu öğrenim sonunda başarılı olan öğrenciler ilgili yönetim kurulu kararı ile ön lisans/lisans öğrencisi olur, başarısız olan öğrencilerin ise Üniversite ile ilişikleri kesilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Çift anadal lisans programları

             MADDE 40 – (1) Çift anadal programları aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen lisans diploma programları arasında, ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayıyla açılır. Bilim alanları yakın olan ve lisans diploması verilen tüm programlar arasında açılabilir. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlar, ancak kendi aralarında çift anadal programları yürütebilir.

             (2) Hangi bilim alanlarının çift anadal programı oluşturmak üzere eşleşebileceği ve ikinci lisans programlarının ders uygulama içerikleri; programları yürüten birimlerin ve ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

             (3) Çift anadal programlarına ait hususlar Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

             (4) Uluslararası ortak programlara kayıtlı öğrenciler çift anadal programlarına katılamaz.

             Yandal programları

             MADDE 41 – (1) Yandal programları lisans öğrenimini üstün başarıyla yürütmekte olan bir öğrencinin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında bilgilenmek üzere sınırlı öğrenim görmesini sağlayan sertifika amaçlı eğitim-öğretim programıdır. Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlar, ancak kendi aralarında yandal programları yürütebilir. Hangi bilim alanlarının yandal programı oluşturmak üzere eşleşebileceği ve yandal programlarının ders/uygulama içerikleri, ilgili bölümlerin ve ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

             (2) Yandal programlarına ait hususlar Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

             (3) Uluslararası ortak programlara kayıtlı öğrenciler yandal programlarına katılamaz.

             Yabancı dille eğitim-öğretim

             MADDE 42 – (1) Yabancı dille eğitim-öğretim; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.

             Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi

             MADDE 43 – (1) Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Bölümünün hazırlık eğitimi; lisans düzeyinde yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programların hazırlık sınıflarını, Türkçe eğitim-öğretim yapılan programların bir yıl süreli zorunlu hazırlık sınıflarını, isteğe bağlı ve kontenjan dâhilinde Türkçe eğitim-öğretim yapılan programların bir yıl süreli hazırlık sınıflarını kapsar.

             (2) Yabancı Diller Bölümünce yürütülen hazırlık sınıfı düzeyinde yabancı dil eğitim-öğretiminin esasları ile devam, sınav ve ilişik kesmeye ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

             (3) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin normal süresi, lisans öğrencileri için bir yıldır. Ancak;

             a) Yabancı dilde veya Türkçe eğitim-öğretim yapılan programlarda başarısız olan öğrenciler, bir yıl daha hazırlık eğitimine devam ederler.

             b) İkinci yılın sonunda başarısız olan öğrencilerden, yabancı dille eğitim-öğretim yapan programlara kayıtlı olan öğrencilerin kaydı silinir ve bu öğrenciler hakkında bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır. Türkçe eğitim-öğretim yapılan programlarda ise ikinci yılın sonunda başarısız olan öğrenciler, doğrudan birinci sınıfa geçiş yapar. Ancak, bu öğrencilerin mezun oluncaya kadar Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil muafiyet sınavından başarılı olmaları gerekir.

             c) İsteğe bağlı hazırlık sınıfları bir yıl sürelidir. Bu süre sonunda öğrenciler, doğrudan birinci sınıfa geçiş yapar.

             İkinci öğretim

             MADDE 44 – (1) Üniversitede ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ikinci öğretim uygulanır.

             Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimi

             MADDE 45 – (1) Öğrenciler; Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak, ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilir. Bu öğrencilerde geçmiş tüm öğrenim faaliyetlerini başarmış olma şartı aranır. Öğrenciler, normal öğrenim sürelerinin ilk iki ve son iki yarıyılında değişim programlarına katılamaz.

             (2) Öğrencilerin söz konusu yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlerin; öğrencinin kendi öğretim programındaki ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının/program danışmanının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla önceden belirlenir.

             (3) Öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllarda; akademik takvime uygun olarak, kendi kurumuna ait öğrenci katkı payını ödemek ve kayıt yenilemek zorundadır.

             (4) Bu Yönetmeliğin 26 ncı ve 27 nci maddelerinde yer alan başarı katsayıları ve işaretler dikkate alınarak, öğrencinin başarılı olduğu faaliyetlere ait CC ve üzeri notların aynen kabulü ile bu not ve işaretler kendi öğretim programındaki eşdeğer faaliyetler yerine not döküm belgesinde gösterilir.

             (5) Öğrenci, anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda alıp başarısız olduğu faaliyetlere karşılık olan, kendi öğretim programındaki eşdeğer faaliyetlerden de başarısız olmuş sayılır.

             (6) Öğrencinin anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.

             Öğrenci işlemleri

             MADDE 46 – (1) Öğrencilerin kayıt yaptırmaları, kayıt dondurmaları, yatay ve dikey geçişleri, öğretim ve sınavlara ait işlemleri ve fakülte/yüksekokul ile ilişiklerinin kesilmesi hakkında ilgili yönetim kurulu karar verir.

             (2) Öğrenciler, bu kararlara karşı yedi gün içerisinde Rektörlüğe itiraz edebilir ve itirazları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

             Stajlar

             MADDE 47 – (1) Öğretim programlarının özelliklerine göre zorunlu görülecek meslek stajlarına ilişkin esaslar, ilgili kurul tarafından belirlenir ve Senato tarafından onaylanır. Tüm ders ve uygulama yükümlülüklerini tamamladığı halde, stajını eksik yapan veya yaptığı stajda başarısız görülen öğrenciler, stajlarını tamamlayana kadar mezun olamaz ve her kayıt döneminde kayıtlarını yenilemek zorundadır.

             Bitirme çalışması

             MADDE 48 – (1) İlgili yönetim kurulu kararıyla mezun olacak öğrenciye, öğrenim süresi içerisinde istenen mesleki düzeye ulaştığını gösteren bitirme çalışması adı altında çalışmalar yaptırılabilir. Bu çalışmaların esasları, ilgili kurullarca kabul edilerek, Senato tarafından belirlenir. Eğitim ve öğretimin belirli oranda yabancı dille yürütülerek tamamlanması gereken programlarda, öğrencinin istemesi ve bitirme çalışması yürütücüsünün uygun görmesi durumunda, bitirme çalışması yabancı dilde hazırlanabilir.

             Giyim ve genel görünüş

             MADDE 49 – (1) Fakülte/yüksekokul öğrencileri, eğitimleri süresince dershane, laboratuar ve uygulama alanları ile bunların eklentilerinde giyim ve genel görünüşleri konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.

             Disiplin işleri

             MADDE 50 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

             Sağlık, kültür ve spor hizmetleri

             MADDE 51 – (1) Öğrencilerin sağlık sorunlarına, rehberlik hizmetleri ile boş zamanlarını değerlendirmeye yönelik kültürel ve sportif etkinliklere ilişkin hizmetler; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve bağlı birimleri tarafından yürütülür.

             (2) Kültür, sanat ve spor etkinliklerinde, Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsil için ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğrencilerin devam ve sınav hakları saklı tutulur.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve birimlerin ilgili kurullarının kararları uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 53 – (1) 1/2/2008 tarihli ve 26774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırklareli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             İntibak

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce Üniversiteye kayıtlı öğrencilere, bu Yönetmeliğin 53 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             (2) Söz konusu öğrencilerin intibaklarına ilişkin uygulama esasları Senatoca karara bağlanır.

             Yürürlük

             MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Üniversitesi Rektörü yürütür.