19 Aralık 2010 Tarihli ve 27790 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

Å

ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6085   Sayıştay Kanunu

6086   Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik

—  Meslek Eğitimi Fonu Yönetmeliği

—  Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarınca Yapılacak Mesleki Eğitim Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

—  Fırat Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Kuruluş ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 3)

—  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Tebar Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Ticaret A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2010-18)

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri