18 Aralık 2010 Tarihli ve 27789 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

Å

ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6087 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/1132    Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, Karacadağ Bucağı, Erkonağı Köyüne Bağlı Dönemeç Köy Altı Yerleşim Biriminin Ana Köyden Ayrılarak Dönemeç Adıyla Bağımsız Köy Olması Hakkında Karar

2010/1153    Bazı Alanların Sekbanlı-Sepetçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 330)

—   Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/55)

—   4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2010/1)

—   4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 25 nci Maddesine Göre 2011 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2010/2)

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/12/2010 Tarihli ve 2007/ÖİB-K-19 Sayılı Kararı

—   Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2011 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/1)

 

KURUL KARARI

—   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 16/12/2010 Tarihli ve 3980 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—   Yargıtay 14. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri