18 Aralık 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27789

YÖNETMELİK

Ulaştırma Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının  (c) bendinde geçen “25/2/2004 tarihli ve 25384” ibaresi  “11/6/2009 tarihli ve 27255” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (o) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “o) Taşımacı: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgesi sahiplerini,”

             “(2) Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen tanımlar bu Yönetmelik için de geçerlidir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişiler, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgelerinden herhangi birine sahip olmak zorundadırlar.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde geçen “Yeni Türk Lirası (500 YTL)” ibaresi “Türk Lirası (500 TL)” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin başlığı “Uyarmalar” şeklinde; aynı maddede geçen “ihtar” ibareleri “uyarma”, “ihtarların” ibareleri “uyarmaların”, “ihtarlar” ibareleri “uyarmalar”, “YTL” ibaresi ise “TL” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinde geçen “ihtarlarının” ibareleri “uyarmalarının”, “ihtar” ibaresi “uyarma”, “ihtarlar” ibareleri “uyarmalar” şeklinde değiştirilmiş; aynı maddenin üçüncü fıkrasında geçen “25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 42 – (1) Bu Yönetmeliğin;

             a) 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri 1/1/2011 tarihinde,

             b) İşaretleme, etiketleme ve ambalajlamayla ilgili hükümleri 1/1/2012 tarihinde,

             c) Taşıma araçlarıyla/üniteleriyle ilgili hükümleri 1/1/2013 tarihinde,

             ç) Diğer hükümleri 1/1/2014 tarihinde,

             yürürlüğe girer.”

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/3/2007

26479

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/6/2008

26907

2-

10/7/2009

27284