17 Aralık 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27788

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA

İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA

GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: VIII, NO: 73)

             MADDE 1 – 30/5/2009 tarihli ve 27243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VIII, No: 61 sayılı Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

             a) 5070 sayılı Kanun: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nu,

             b) Borsa: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nı,

             c) Elektronik İmza: 5070 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imzayı,

             ç) Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı: 5070 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcısını,

             d) Elektronik Sertifika: 5070 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen nitelikli elektronik sertifikayı,

             e) Fon: Katılma payları Borsa’da işlem gören fonları,

             f) İmza Sahibi: Bildirimlerini elektronik imzalı olarak göndermek zorunda olan ortaklıklar, aracı kurumlar ve fon kurucuları ile bağımsız denetim kuruluşlarının yönetim kurulları tarafından yetkili kılınan ve elektronik imza oluşturmak amacıyla, bir güvenli elektronik imza oluşturma aracını kullanan gerçek kişiyi ve bağımsız denetim kuruluşlarında sorumlu ortak başdenetçiyi,

             g) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP): Sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemi,

             ğ) Kanun: 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu,

             h) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

             ı) Ortaklık: Sermaye piyasası araçları Borsa’da işlem gören anonim ortaklıkları,

             i) Zorunlu Haller: Yangın, doğal afetler, harp hali, terör faaliyetleri, ortaklık faaliyetlerinin sürdürülebilmesini önemli ölçüde etkileyebilecek diğer gelişmeler, genel ağ bağlantısında meydana gelen önlenemeyen teknik aksaklıklar, ortaklık bilgi işlem sisteminin ortaklığa isnat edilemeyen nedenlerle işlevsiz kalması ve bu gibi halleri

             ifade eder.

             (2) Elektronik veri, imza oluşturma verisi, güvenli elektronik imza oluşturma aracı, imza doğrulama verisi, güvenli elektronik imza doğrulama aracı ve zaman damgası, 5070 sayılı Kanunun 3 üncü, 6 ncı ve 7 nci maddelerindeki anlamlarıyla kullanılmıştır.”

             MADDE 2 – Aynı Tebliğ’in 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Aşağıda belirtilen ve elektronik veri olarak hazırlanan bildirimlerde, güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan elektronik imza kullanılır.

             a) Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gönderilmesi gereken finansal raporlar ve bağımsız denetim raporları,

             b) Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca gönderilmesi gereken özel durum açıklamaları,

             c) Kurul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan izahname, sirküler ve diğer duyuru metinleri,

             ç) Kurulun yatırım ortaklıklarına ve fonlara ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması gereken bildirimler,

             d) Ortaklıkların genel kurul toplantı tutanakları ve hazirun cetvelleri,

             e) Ortaklıkların esas sözleşmeleri ve fonların içtüzükleri,

             f) Kurul ve/veya Borsa tarafından belirlenen ve elektronik veri olarak düzenlenmesi istenen diğer bildirimler.”

             “(2) Yukarıda belirtilen bildirimler, ortaklıklar, aracı kurumlar ve fon kurucuları tarafından Kurul ve/veya Borsa tarafından belirlenen biçim, içerik ve süreye uygun şekilde elektronik imza ile imzalanarak elektronik ortamda KAP’a gönderilir. Ayrıca, (a) bendinde belirtilen finansal tablo ve raporlara ilişkin olarak bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenlenerek ortaklıklara, aracı kurumlara ve fon kurucularına elektronik ortamda gönderilen bağımsız denetim raporlarında da güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan elektronik imza kullanılır.”

             MADDE 3 – Aynı Tebliğ’in 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 4 – Aynı Tebliğ’in 7 nci maddesinin birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Borsada işlem görmek üzere sermaye piyasası araçlarını ilk defa halka arz edecek ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının ve ilk defa kayda alma başvurusunda bulunacak fonların katılma paylarının kayda alınması talebiyle Kurul’a başvuru yapıldığı tarihte, yeterli sayıda ortaklık/fon personeli tarafından elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına elektronik sertifika başvurusunda bulunulmuş olması zorunludur. Ortaklıklar ve fonlar, bildirim göndermeye yetkili olacak kişilerin elektronik sertifika başvuru belgesini kayda alma başvurusu aşamasında Kurul’a ibraz ederler. Ortaklık/fon adına bildirim göndermeye yetkili olacak kişilerin daha önce alınmış elektronik sertifikalarının bulunması halinde kayda alma başvurusu aşamasında Kurul’a ilgili ortaklık/fon tarafından konuya ilişkin bir beyan yazısı verilmesi gerekir. Borsa tarafından kotasyon kararı veya pazar kaydına/listesine alma kararı verilebilmesi için elektronik sertifikaların alınmış olması şartı aranır. Sermaye piyasası araçlarını ilk defa halka arz edecek ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının veya ilk defa kayda alma başvurusunda bulunmuş olan fonların katılma paylarının kayda alınmaması,  kayda alma başvurusundan vazgeçilmesi ya da borsada işlem görememesi hallerinde, daha önceden KAP sistemine erişim yetkisi verilen elektronik sertifikalar doğrudan veya Kurul’un bildirimi üzerine, Borsa tarafından KAP sistemine erişim yetkileri iptal edilir ve durum hakkında ilgili kuruluş ve sertifika sahibine bilgi verilir.”

             “(2) Aracı kurumlar ve bağımsız denetim kuruluşlarının ise, Kurulca yetkilendirildikleri tarihten itibaren 15 gün içinde yeterli sayıda personeli için elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına elektronik sertifika başvurusunda bulunmaları zorunludur.”

             “(4) Elektronik sertifikaların değişmesini gerektiren durumlarda, sertifika başvurusunun, değişikliğin meydana geldiği tarihi izleyen 3 işgünü içerisinde yapılması zorunludur.”

             “(5) Bu Tebliğ kapsamındaki ortaklıklar, aracı kurumlar, fonlar ve bağımsız denetim kuruluşları elektronik sertifika iptal işlemi ve yeni elektronik sertifikanın kullanıma açılması işlemi tamamlandığında, konuya ilişkin olarak derhal Borsa’ya bilgi verir.”

             MADDE 5 – Aynı Tebliğ’in 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 6 – Aynı Tebliğ’in 9 uncu maddesinin başlığı ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Elektronik sertifika tahsis edilmeyecek kişiler ve sertifika sahibinin KAP sistemine erişim yetkisinin iptalini gerektiren haller”

             “(2) İmza yetkisinin kaldırılması veya sınırlandırılması, aracı kurumların faaliyetlerinin sürekli olarak durdurulması, bağımsız denetim kuruluşunun bağımsız denetimle yetkili kuruluşlar listesinden çıkarılması, ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının veya fonların katılma paylarının sürekli olarak Borsa kotundan, pazarlarından/listesinden çıkarılması hallerinde, daha önce tahsis edilen elektronik sertifikaların KAP sistemine erişim yetkisi, doğrudan veya Kurul’un bildirimi üzerine, Borsa tarafından derhal iptal edilerek, durum hakkında ilgili kuruluş ve sertifika sahibine bilgi verilir.”

             MADDE 7 – Aynı Tebliğ’in 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 11 – (1) Kurul tarafından uygun görülen hallerde, KAP güvenli elektronik sertifika yönetim prosedürlerine, söz konusu prosedürler çerçevesinde imza sahiplerinden ve tüzel kişilerden taahhütname alınmasına ve KAP’a bildirim gönderilmesi esaslarına ilişkin olarak Borsa tarafından düzenleme yapılabilir.”

             MADDE 8 – Aynı Tebliğ’in Geçici 1 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Nitelikli elektronik sertifikaya geçiş dönemi

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5070 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Ulusal Elektronik Kriptoloji Araştırma Enstitüsü tarafından sertifika hizmet sağlayıcısı işlemleri yürütülen elektronik sertifikaya sahip kişiler, söz konusu sertifikalarını Borsa tarafından duyurulacak tarihe kadar KAP’a bildirim göndermek amacıyla kullanabilirler. Borsa tarafından duyurulacak tarihten itibaren KAP’a bildirim gönderilmesini teminen yeni elektronik sertifika talepleri, bu Tebliğin 3 üncü maddesi birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.”

             MADDE 9 – Aynı Tebliğ’in Geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 10 – Aynı Tebliğ’in 1 ve 2 nolu ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 11 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.