16 Aralık 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27787

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

             “(5) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, ihale konusu işin niteliği dikkate alınarak işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemleri bulunması halinde, bu kalemlerin kapsamındaki işler dahil, ihale konusu işin yerine getirilmesi için çalıştırılacak asgari personel sayısının ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, işçi sayısı yerine, yaptırılacak işi oluşturan iş kalemi veya kalemleri üzerinden teklif alınabilir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

             “b) Yangın ile mücadele, arama-kurtarma ve havadan zirai mücadele hizmetleri amacıyla hava aracı kiralanması.

             “(2) Hava ambulansı hizmeti alımına ilişkin olarak ilanı veya duyurusu 1/1/2016 tarihinden önce yapılacak ihalelerde, adaylardan ve isteklilerden ekonomik ve mali yeterlik belgeleri ile iş deneyimini gösteren belgeler istenmez.

             “(3) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında ilanı veya duyurusu 1/1/2011 tarihinden önce yapılacak ihaleler ile ikinci fıkra kapsamında ilanı veya duyurusu 1/1/2016 tarihinden önce yapılacak ihalelerde, bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin son fıkrasında düzenlenen ve bu Yönetmeliğin eki Tip İdari ve Tip Ön Yeterlik Şartnamelerinin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri/Ön Yeterlik Başvurusu İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri/Yeterlik Başvurusu İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı maddelerinde yer verilen sicil, izin ruhsat gibi belgelerin iş ortaklarından herhangi biri tarafından sunulmasına ilişkin düzenleme sivil havacılık mevzuatı esas alınarak yapılır.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek 1’inde yer alan standart formlardan Standart Form- KİK015.3/H Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarına İlişkin Birim Fiyat Teklif Cetveli yürürlükten kaldırılmış ve KİK015.3/H Birim Fiyat Teklif Cetveli ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek 2’sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.5.3. maddesinin (14) numaralı dipnotuna aşağıdaki (2) numaralı paragraf eklenmiş, mevcut (14) numaralı dipnotun (2) numaralı paragrafı, (3) numaralı paragraf olarak teselsül ettirilmiş ve 7.7.6. maddesinin (17) numaralı dipnotunun (2) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Deney ve/veya kalibrasyon laboratuvarlarının ve/veya muayene kuruluşlarının kalite yeterliğine ilişkin belgelerin istenildiği ihalelerde köşeli ayraç içerisinde bulunan uygun ibare seçilerek aşağıdaki metne yer verilecektir:

             “[Deney laboratuvarlarının/Kalibrasyon laboratuvarlarının/Muayene kuruluşlarının/Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının/Deney laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının/Kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının/Deney ve kalibrasyon laboratuvarları ile muayene kuruluşlarının kalite yeterliğine ilişkin belgelerin] Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu akreditasyon kurumlarının Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu [belgenin/belgelerin] ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.””

             “(2) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin maddede kalite yönetim sistem belgesi ve/veya çevre yönetim sistem belgesi ve/veya deney ve/veya kalibrasyon laboratuvarlarının ve/veya muayene kuruluşlarının kalite yeterliğine ilişkin belgelerin istenilmesi durumunda, köşeli ayraç içerisinde idarece istenen kalite ve/veya standarda ilişkin belgenin/belgelerin adı yazılarak aşağıdaki metne yer verilecektir:

             “7.7.6.1. Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenen […………………….kalite ve/veya standarda ilişkin belgenin/ belgelerin adı yazılacaktır………………..], Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısıyla birlikte sunulması zorunludur. Bu belgeler tasdik işleminden muaftır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

             7.7.6.2. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit yazısı alınması zorunlu değildir. Ayrıca, bu belgelerden yurt dışında düzenlenenler de tasdik işleminden muaftır. Ancak, yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.””

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek 3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.5.3. maddesinin (14) numaralı dipnotuna aşağıdaki (2) numaralı paragraf eklenmiş, mevcut (14) numaralı dipnotun (2) numaralı paragrafı, (3) numaralı paragraf olarak teselsül ettirilmiş ve 7.9.6. maddesinin (19) numaralı dipnotunun (2) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Deney ve/veya kalibrasyon laboratuvarlarının ve/veya muayene kuruluşlarının kalite yeterliğine ilişkin belgelerin istenildiği ihalelerde köşeli ayraç içerisinde bulunan uygun ibare seçilerek aşağıdaki metne yer verilecektir:

             “[Deney laboratuvarlarının/Kalibrasyon laboratuvarlarının/Muayene kuruluşlarının/Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının / Deney laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının/Kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının/Deney ve kalibrasyon laboratuvarları ile muayene kuruluşlarının kalite yeterliğine ilişkin belgelerin] Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu akreditasyon kurumlarının Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu [belgenin/belgelerin] ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.””

             “(2) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin maddede kalite yönetim sistem belgesi ve/veya çevre yönetim sistem belgesi ve/veya deney ve/veya kalibrasyon laboratuvarlarının ve/veya muayene kuruluşlarının kalite yeterliğine ilişkin belgelerin istenilmesi durumunda, köşeli ayraç içerisinde idarece istenen kalite ve/veya standarda ilişkin belgenin/belgelerin adı yazılarak aşağıdaki metne yer verilecektir:

             “7.9.6.1. Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenen […………………….kalite ve/veya standarda ilişkin belgenin/belgelerin adı yazılacaktır………………..], Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısıyla birlikte sunulması zorunludur. Bu belgeler tasdik işleminden muaftır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

             7.9.6.2. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit yazısı alınması zorunlu değildir. Ayrıca, bu belgelerden yurt dışında düzenlenenler de tasdik işleminden muaftır. Ancak, yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.””

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek 5’inde yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b),(c),(f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.5.3. maddesinin (14) numaralı dipnotuna aşağıdaki (2) numaralı paragraf eklenmiş, mevcut (14) numaralı dipnotun (2) numaralı paragrafı, (3) numaralı paragraf olarak teselsül ettirilmiş ve 7.7.6. maddesinin (17) numaralı dipnotunun (2) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Deney ve/veya kalibrasyon laboratuvarlarının ve/veya muayene kuruluşlarının kalite yeterliğine ilişkin belgelerin istenildiği ihalelerde köşeli ayraç içerisinde bulunan uygun ibare seçilerek aşağıdaki metne yer verilecektir:

             “[Deney laboratuvarlarının/Kalibrasyon laboratuvarlarının/Muayene kuruluşlarının/Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının/Deney laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının/ Kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının/Deney ve kalibrasyon laboratuvarları ile muayene kuruluşlarının kalite yeterliğine ilişkin belgelerin] Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu akreditasyon kurumlarının Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu [belgenin/belgelerin] ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.””

             “(2) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin maddede kalite yönetim sistem belgesi ve/veya çevre yönetim sistem belgesi ve/veya deney ve/veya kalibrasyon laboratuvarlarının ve/veya muayene kuruluşlarının kalite yeterliğine ilişkin belgelerin istenilmesi durumunda, köşeli ayraç içerisinde idarece istenen kalite ve/veya standarda ilişkin belgenin/belgelerin adı yazılarak aşağıdaki metne yer verilecektir:

             “7.7.6.1. Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenen […………………….kalite ve/veya standarda ilişkin belgenin/belgelerin adı yazılacaktır………………..], Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısıyla birlikte sunulması zorunludur. Bu belgeler tasdik işleminden muaftır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

             7.7.6.2. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit yazısı alınması zorunlu değildir. Ayrıca, bu belgelerden yurt dışında düzenlenenler de tasdik işleminden muaftır. Ancak, yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.””

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek 6’sında yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a),(d),(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.5.3. maddesinin (14) numaralı dipnotuna aşağıdaki (2) numaralı paragraf eklenmiş, mevcut (14) numaralı dipnotunun (2) numaralı paragrafı, (3) numaralı paragraf olarak teselsül ettirilmiş ve 7.7.6. maddesinin (17) numaralı dipnotunun (2) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Deney ve/veya kalibrasyon laboratuvarlarının ve/veya muayene kuruluşlarının kalite yeterliğine ilişkin belgelerin istenildiği ihalelerde köşeli ayraç içerisinde bulunan uygun ibare seçilerek aşağıdaki metne yer verilecektir:

             “[Deney laboratuvarlarının/Kalibrasyon laboratuvarlarının/Muayene kuruluşlarının/ Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının/Deney laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının/ Kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının/Deney ve kalibrasyon laboratuvarları ile muayene kuruluşlarının] kalite yeterliğine ilişkin belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu akreditasyon kurumlarının Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu [belgenin/belgelerin] ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.””

             “(2) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin maddede kalite yönetim sistem belgesi ve/veya çevre yönetim sistem belgesi ve/veya deney ve/veya kalibrasyon laboratuvarlarının ve/veya muayene kuruluşlarının kalite yeterliğine ilişkin belgelerin istenilmesi durumunda, köşeli ayraç içerisinde idarece istenen kalite ve/veya standarda ilişkin belgenin/belgelerin adı yazılarak aşağıdaki metne yer verilecektir:

             “7.7.6.1. Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenen […………………….kalite ve/veya standarda ilişkin belgenin/belgelerin adı yazılacaktır………………..], Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısıyla birlikte sunulması zorunludur. Bu belgeler tasdik işleminden muaftır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

             7.7.6.2. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit yazısı alınması zorunlu değildir. Ayrıca, bu belgelerden yurt dışında düzenlenenler de tasdik işleminden muaftır. Ancak, yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.””

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek 7’sinde yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 18.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “18.1. İşin, sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, Genel Şartnamenin Dördüncü Bölümünde belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir28

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 7 nci madde eklenmiştir.

             “İlanı veya duyurusu 1/1/2011 tarihinden önce yapılmış olan ihaleler

             GEÇİCİ MADDE 7 – İlanı veya duyurusu 1/1/2011 tarihinden önce yapılmış olan ihaleler, yazılı olarak duyurulduğu veya ilan edildiği tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

             MADDE 10 – Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/3/2009

27159/Mükerrer

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/7/2009

27277

2-

10/1/2010

27458

3-

4/3/2010

27511