11 Aralık 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27782

YÖNETMELİK

Başbakanlık(Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı)’tan:

KALKINMA AJANSLARI DENETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 3/8/2009 tarihli ve 27308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan, “1/7/2010 tarihine kadar” ibaresi “1/1/2012 tarihine kadar” şeklinde, “1/7/2011 tarihine kadar” ibaresi ise “1/7/2012 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/8/2009

27308

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/12/2009

27440