10 Aralık 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27781

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/1115

             Ekli “Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma Bakanlığınca Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığının 25/10/2010 tarihli ve 17500 sayılı yazısı üzerine, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu ve geçici 7 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                M. AYDIN                        A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                   M. Z. ÇAĞLAYAN                             F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                                   S. ERGİN

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                    A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                    Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                           R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                            C. YILMAZ                        B. YILDIRIM                                 T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.   Sanayi ve Ticaret Bakanı V. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

ŞEHİR İÇİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ METROLAR VE BUNLARLA İLGİLİ TESİSLERİN
ULAŞTIRMA BAKANLIĞINCA DEVRALINMASI VE TAMAMLANMASINI
MÜTEAKİP DEVRİ İLE İLGİLİ ŞARTLARIN
BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 − (1) Bu Kararın amacı, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu ve geçici 7 nci maddeleri uyarınca şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metrolar ve bunlarla ilgili tesislerin Ulaştırma Bakanlığınca devralınması ve tamamlanmasını müteakip devri ile ilgili usul ve esasların belirlenmesidir.

Tanımlar

MADDE 2 − (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

b) Belediye: Bakanlar Kurulunca projeleri Bakanlığa devredilmesine karar verilen büyükşehir belediyelerini,

c) Proje: Şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metro hatları ve bunlarla ilgili tesisleri,

ifade eder.

Projelerin devri

MADDE 3 − (1) Her bir proje için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, yapımına devam edilmekte olan projeler bakımından yüklenicilerin, 13/7/2010 tarihinden önce belediyeler ile akdedilmiş bulunan sözleşmeleri ile aynı şartlarda işi yürütmeye yazılı olarak muvafakat etmeleri kaydıyla Bakanlık, söz konusu projenin mevcut sözleşmeleri ile devir alınmasına karar verebilir. Bu durumda, yükleniciler sözleşmelerinde yer alan hakların dışında Bakanlığa karşı yeni bir hak iddiasında bulunamazlar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen muvafakatın sağlanamaması halinde belediyeler, her bir projenin devri bakımından ayrı ayrı geçerli olmak üzere, her türlü hukuki ve sözleşmeden kaynaklı sorumluluk kendilerinde kalmak üzere, mevcut sözleşmelerini fesih veya tasfiye etmek kaydıyla Bakanlıktan işin devralınmasını talep edebilirler.

(3) Bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla belediyece birden fazla sözleşme akdedilmiş olması halinde, yüklenicilerden bir kısmının yazılı olarak muvafakat vermemesi durumunda muvafakat verilmeyen işler bakımından fesih veya tasfiye yoluna gidilebilir.

Protokol düzenlenmesi

MADDE 4 − (1) Devir alma işlemi belediyeler ile Bakanlık arasında düzenlenecek protokollerle gerçekleştirilir. Her bir projenin devri için ayrı ayrı protokol düzenlenir.

(2) Belediyeler, bu Karar hükümleri çerçevesinde Bakanlığa devrettikleri projeler dolayısıyla devir tarihine kadar yapılmış bulunan iş ve işlemler ile harcamalarını Bakanlıktan talep edemezler.

Mevcut altyapı tesislerinde değişiklik

MADDE 5 − (1) Bu Karar hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça yerine getirilecek iş ve işlemler açısından zorunluluk doğması halinde, belediyelere ait atıksu, temizsu, doğalgaz tesisleri gibi kentsel altyapı tesisleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait telekomünikasyon, elektrik, doğalgaz ve petrol boru hatları gibi altyapı tesislerinin yer değiştirmesine Bakanlık yetkilidir. Söz konusu kuruluşlar, Bakanlık tarafından bu amaçla kendilerine yapılacak talepleri geciktirmeksizin yerine getirirler.

Kontrol ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 6 − (1) Bakanlık, projelerin yapımı süresince belediyelerin yapı kontrol elemanlarından veya kontrol ve danışmanlık hizmetlerinden, düzenlenen protokoller çerçevesinde yararlanabilir.

Mevcut protokoller

MADDE 7 − (1) Projelerin yapımı dolayısıyla belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşları arasında akdedilmiş bulunan protokoller, mevcut hükümleri ile Bakanlık tarafından ayrıca başka bir işleme gerek kalmaksızın devralınmış sayılır. Ancak, mevcut protokollerde belediyelerce yerine getirilmesi öngörülen yükümlülükler ilgili belediyeler tarafından yerine getirilmeye devam olunur.

Mülkiyet devrine ilişkin hususlar

MADDE 8 − (1) Projenin Bakanlıkça yapımının tamamlanmasından sonra, Bakanlığın bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları dışında bir kuruluşa mülkiyetin devri maliyet bedeli üzerinden gerçekleştirilir. Devir işlemi Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınarak düzenlenecek protokol ile yapılır.

(2) Devralan kuruluş, merkezi yönetim bütçesinden karşılanan proje maliyetlerinin ifa edildiği tarihe kadar, tüm brüt gelirlerini Hazine Müsteşarlığınca belirlenen banka hesabına aktarır. Hazine Müsteşarlığı ve belediyelerle birlikte belirlenecek periyotlarda bu hasılatın % 15’i Hazine Müsteşarlığının hesaplarına aktarılır. Kalan miktar devralan kuruluş hesaplarına intikal ettirilir.

(3) Devralan kuruluşun belediye bağlı idaresi, belediye bağlı idaresinin ve/veya belediyenin sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirket olması halinde ve herhangi bir sebeple faaliyetlerinin sonlandırılması halinde, bu Karar kapsamında ilgili kuruluş tarafından yerine getirilmesi gereken tüm yükümlülükler ilgili belediye tarafından üstlenilmiş sayılır. Bu husus Bakanlık ile belediyeler arasında yapılan protokollerde de  ayrıca belirtilir.

Devralma yetkisi verilen projeler

MADDE 9 − (1) Bu Karar kapsamında Bakanlıkça projeleri devralınacak belediyeler ve devralma yetkisi verilen projeler şunlardır:

a) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait projeler:

1) 2009E060020 proje nolu Bakırköy (İDO)-İncirli-Kirazlı Metro Hattı.

2) 2007E060040 proje nolu Bakırköy-Beylikdüzü Metro Hattı.

3) 1999E060240 proje nolu Otogar-Bağcılar-İkitelli Metro Hattı.

b) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait projeler:

1) Ankara Metrosu 2. Aşama (M2): Kızılay-Çayyolu-2 İstasyonu arası metro hattı.

2) Ankara Metrosu 3. Aşama (M3): Batıkent-Sincan (OSB İstasyonu) arası metro hattı.

3) Ankara Metrosu 4. Aşama (M4): Tandoğan (TCDD Ankara Garı)-Keçiören (Gazino İstasyonu) arası metro hattı.

4) Ankara Metrosu 3. Aşama Elektro-Mekanik İşleri ile M2, M3, M4 arasının sinyalizasyon sistemlerinin yapılması ve M1 sisteminin yeni sisteme uyumunun sağlanması için gerekli revizyonların yapılması işi.

(2) Birinci fıkrada sayılan projelerin devralınabilmesi ve her bir hattın işletmeye açılarak hizmet verebilir hale getirilebilmesi için ihale edilmiş olan veya ihale edilmesi gereken altyapı inşaatları, hat işleri (ray döşenmesi, travers, balast, makas, 3. ray ve benzeri), hat yapıları (aç-kapa, delme tünel), istasyonlar (bina elektrik ve mekanik tesisatları, yürüyen merdivenler, asansörler ve benzeri), elektro mekanik sistemleri, hatların işletilmesi için gerekli depo sahalarının inşa edilmesi, bunlarla ilgili kamulaştırma işlemleri dahil olmak üzere her türlü etüt, proje, iş ve işlemlerin yapılması, yaptırılması, müşavirlik ve kontrollük hizmetlerinin satın alınması, söz konusu hatlarda kullanılacak araçların temini ve bu amaçlarla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yapılabilmesi hususlarında Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 10 − (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 − (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.