10 Aralk 2010 CUMA

Resm Gazete

Say : 27781

KANUN

TAPU VE KADASTRO GENEL MDRL TEKLAT

VE GREVLER HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6083 Kabul Tarihi: 25/11/2010

BRNC BLM

Ama, Tanmlar, Grev ve Yetki

Ama ve tanmlar

MADDE 1 (1) Bu Kanunun amac; mlkiyet hakkn tespit etmek zere tanmazlarn kadastro almalarn planlamak, yrtmek, yenilenmesini ve gncellenmesini salamak, tapu sicillerini oluturmak, arivlenerek korunmasn salamak, harita yapmak, retim standartlarn tespit etmek ve arivlenmesini salamak zere, Bayndrlk ve skn Bakanlna bal Tapu ve Kadastro Genel Mdrlnn kurulu, grev, yetki ve sorumluluklar ile tekilatlanmasna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Kanunun uygulanmasnda;

a) Bakan: Bayndrlk ve skn Bakann,

b) Bakanlk: Bayndrlk ve skn Bakanln,

c) Genel Mdr: Tapu ve Kadastro Genel Mdrn,

) Genel Mdrlk: Tapu ve Kadastro Genel Mdrln,

d) Kurul: Tapu ve Kadastro Kurulunu,

ifade eder.

Genel Mdrln grev ve yetkileri

MADDE 2 (1) Genel Mdrln grev ve yetkileri unlardr:

a) Devletin sorumluluu altndaki tapu sicillerinin dzenli bir biimde tutulmasn, tanmazlarla ilgili her trl akitli ve akitsiz tapu ilemleri ile tescil ilerinin yaplmasn, siciller zerindeki deiikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve belgelerin arivlenerek korunmasn salamak.

b) lkenin kadastrosunu yapmak, deiiklikleri takip etmek, tapu planlarnn yenilenmesini ve gncellenmesini salamak, bunlara ilikin kontrol ve denetim hizmetlerini yrtmek.

c) Byk lekli kadastral ve topografik haritalarn retilmesi amac ile jeodezik altyap, havadan fotoraf alm, 1/5000 ve daha st lekli fotogrametrik ve yersel harita retim hizmetlerini yapmak veya yaptrmak, kontrol etmek, denetlemek ve temel prensipleri tespit etmek.

) Mekansal bilgi sistemi altyapsn ve harita retim izleme merkezini oluturmak, verilerden gerek ve tzel kiiler ile kamu kurum ve kurulularnn faydalanmasn salamak, corafi bilgi sistemleri konusunda verilecek grevleri yapmak.

d) Yabanc uyruklu gerek ve tzel kiilerin lkedeki tapu ve kadastro ile ilgili ilemlerini yapmak, Trkiye Cumhuriyeti uyruklu gerek ve tzel kiilerin yurtdndaki tanmazlar ile ilgili hak ve menfaatlerini korumak, devletleraras emlak mzakerelerine katlmak.

e) Grev alanyla ilgili konularda, dier lkeler ve uluslararas kurulular ile ibirlii yaparak mterek projeler planlamak, yrtmek.

f) 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayl Lisansl Harita Kadastro Mhendisleri ve Brolar Hakknda Kanun hkmlerine gre harita ve kadastro mhendislik brolarna lisans vermek, bu brolarn faaliyet usul ve esaslarn belirlemek ve denetlemek.

g) Tanmaza ynelik araclk faaliyetlerini dzenlemek, lisans vermek, bu faaliyetlerin usul ve esaslarn belirlemek ve denetlemek.

) Genel Mdrln grev, hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak, dier kamu kurum ve kurulular ile meslek kurulularnca uyulacak esaslar belirlemek, koordinasyonu salamak.

h) Kanunlarla verilen dier grevleri yerine getirmek.

KNC BLM

Genel Mdrlk Tekilat

Genel Mdr, genel mdr yardmclar ve yetki devri

MADDE 3 (1) Genel Mdr, Genel Mdrln en st amiri olup, Genel Mdrl temsil eder.

(2) Genel Mdr, Genel Mdrlk hizmet ve faaliyetlerini; kurumsal ama ve politikalara, kalknma planlarna, yllk programlara, stratejik plana, performans programlarna ve mevzuata uygun olarak, grev alanna giren konularda dier kurum ve kurulularla ibirlii ierisinde Bakana kar sorumlu olarak yrtr.

(3) Genel Mdr, merkez ve tara tekilatnn faaliyetlerini, ilemlerini ve hesaplarn denetlemekle grevli ve yetkilidir.

(4) Genel Mdr, hizmet birimlerine faaliyet alanlarna giren konularda benzer grevler verebilir.

(5) Genel Mdre yardmc olmak zere en fazla genel mdr yardmcs atanabilir. Genel mdr yardmclar, Genel Mdr tarafndan verilen grevleri yerine getirir.

(6) Genel Mdr ve her kademedeki yneticiler, snrlarn aka belirlemek artyla yetkilerinden bir ksmn astlarna devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluunu kaldrmaz.

(7) Genel Mdrln her kademedeki yneticileri; yapmakla ykml bulunduklar hizmet ve grevleri mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ltlerine ve hizmet kalite standartlarna uygun olarak yrtmekten st kademelere kar sorumludur.

Tapu ve Kadastro Kurulu

MADDE 4 (1) Genel Mdrle intikal eden tapu ve kadastroyla ilgili konular ile bunlara ilikin uygulama ve gr farkllklarn gidermek zere Tapu ve Kadastro Kurulu kurulmutur. Kurul; Genel Mdrn veya incelenen konunun niteliine gre grevlendirecei bir genel mdr yardmcsnn bakanlnda, Tefti Kurulu Bakan, I. Hukuk Maviri, Tapu Dairesi Bakan ve Kadastro Dairesi Bakan ile Genel Mdr tarafndan grevlendirilecek drt yeden oluur.

(2) Genel Mdr tarafndan grevlendirilecek yelerin ikisi kadastro ve teknik, ikisi de tapu ve hukuk konularnda bilgi ve deneyim sahibi kiiler arasndan seilir.

(3) Kurul, dorudan Genel Mdre baldr.

(4) Genel Mdrlk dndan grevlendirilen Kurul yelerine, ayda drt toplanty gememek zere, katldklar her toplant iin (3000) gsterge rakamnn memur aylk katsays ile arpm sonucu bulunacak tutarda huzur hakk denir.

Tekilat

MADDE 5 (1) Genel Mdrlk, merkez tekilat ve tara tekilatndan oluur. Merkez tekilat; ana hizmet, danma ve denetim birimleri ile yardmc hizmet birimlerinden oluur. Genel Mdrln merkez tekilat ekli (I) sayl cetvelde gsterilmitir.

(2) Genel Mdrln ana hizmet birimleri ve grevleri unlardr:

a) Tapu Dairesi Bakanl;

1) Tapu hizmetlerinin etkin ve zamannda sunulmasn salamak, tapu ilemlerinin mevzuata uygun olarak gerekletirilmesi iin gerekli dzenlemeleri yapmak,

2) Tapu Mdrlklerinin sevk ve idaresine ynelik faaliyetler ile i hacimlerine gre yllk alma programlarn hazrlamak, yaptklar ilemlere ait istatistiki bilgileri toplamak ve sonularn deerlendirmek,

3) Tapu sicillerinin oluturulmasn ve dzenli ekilde tutulmasn salamak,

4) Tapu ilemleri ile ilgili her trl konuyu incelemek ve sonucunu bildirmek,

5) Akit ve tescil ilemleri ile tapu planlarnn reddine dair tapu mdrlklerince verilen kararlara kar yaplan itirazlar inceleyerek Genel Mdrlk grn hazrlamak,

6) Tapu mdrlklerinin denetimi sonucunda hazrlanan raporlar incelemek, gereini tespit ve takip etmek,

7) Tanmaza ynelik araclk faaliyetlerini dzenlemek, lisans vermek, bu faaliyetlerin usul ve esaslarn belirlemek.

b) Kadastro Dairesi Bakanl;

1) Kadastro hizmetlerinin etkin ve zamannda sunulmasn salamak, kadastro ilemlerinin mevzuata uygun olarak gerekletirilmesini salamak iin gerekli dzenlemeleri yapmak,

2) Kadastro mdrlklerinin sevk ve idaresine ynelik faaliyetler ile tanmazlarn kadastro almalarn; kalknma planlarna ve yllk programa uygun olarak planlamak, i programlarn onaylamak ve 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayl Kadastro Kanununa gre yaplmasn salamak, mdrlklerin yaptklar ilere ait istatistiki bilgilerin sonularn deerlendirmek,

3) 5368 sayl Kanun hkmlerine gre harita ve kadastro mhendislik brolarna lisans vermek, bu brolarn faaliyet usul ve esaslarn belirlemek, sicil ve kaydn tutmak,

4) Tapu planlarnn yenilenmesine, saysallatrlmasna ve gncellenmesine karar vermek, yllk alma programlarn yapmak ve yaplan ileri takip etmek,

5) Tapu planlarnn teknik ynden reddine dair mdrlklerce verilen kararlara kar yaplan itirazlar inceleyerek Genel Mdrlk grn hazrlamak,

6) Kadastro mdrlklerinin denetimi sonunda hazrlanan raporlar incelemek, gereini tespit ve takip etmek,

7) Kadastro ve teknik ilemler ile ilgili her trl konuyu incelemek ve sonucunu bildirmek,

8) Kadastro almalarnn teknik ilerinin bir ksmn veya tamamn gerek veya tzel kiilere yaptrmak, sonularn takip etmek ve denetlemek,

9) Talebe bal ilemler ile imar, toprak ve tarm reformu, arazi toplulatrmas, afet ve dier sebeplerle meydana gelen zemin dzenlemeleri ve deiikliklerin tescili ile ilgili teknik ilerin yaplmasn planlamak, izlemek ve gerekli tedbirleri almak.

c) Harita Dairesi Bakanl;

1) Kalknma plan ve yllk programlar erevesinde harita ve harita bilgileri retimi ile ilgili planlama yapmak, almalar koordine ve takip ederek deerlendirmek,

2) Byk lekli harita ve harita bilgileri retim standartlarn tespit etmek ve retimin belirlenen standartlara uygunluunu denetlemek,

3) Byk lekli kadastral ve topografik haritalarn retilmesi amac ile jeodezik altyap, havadan fotoraf alm, 1/5000 ve daha st lekli fotogrametrik ve yersel harita retimi hizmetlerini yapmak, yaptrmak ve kontrol etmek,

4) Harita ve harita bilgilerini tutmak, verilerden bedeli karlnda ilgililerin faydalanmasn salamak,

5) Harita retim izleme merkezini oluturmak ve srdrlebilirliini salamak,

6) Harita ileri ile ilgili her trl konuyu incelemek ve sonucunu bildirmek.

) Yabanc ler Dairesi Bakanl;

1) Genel Mdrln uluslararas kurulularla ilikilerini ve ilemlerini yrtmek,

2) Yabanc uyruklu gerek ve tzel kiilerin lkedeki tapu ve kadastro ile ilgili ilemlerini takip etmek, dzenlemek ve kaytlarn gncel ekilde tutulmasn salamak,

3) lgili bakanlk ve kurulularla ibirlii yaparak, Trkiye Cumhuriyeti uyruklu gerek ve tzel kiilerin yurtdndaki tanmaz mallar ile ilgili hak ve menfaatlerini kollamak,

4) Yurtdndaki Trk vatandalar ile yabanc uyruklu gerek ve tzel kiilerin her trl tapu ve kadastro ilemlerini, bulunduklar lkede yerine getirebilmesi iin gerekli dzenlemeleri yapmak, i ve ilemleri yrtmek,

5) Genel Mdrln Avrupa Birlii ile ilgili yapaca almalar, dier birimler ve kurumlarla koordinasyon salayarak yrtmek,

6) Genel Mdrln grev alanyla ilgili konularda uluslararas alandaki gelimeleri takip etmek, Trkiyede dzenlenecek uluslararas toplantlarn organizasyonunu yapmak ve bunlara ilikin ilemleri yrtmek.

d) Ariv Dairesi Bakanl;

1) Ariv bilgi sistemini kurmak ve yrtmek, merkezi ve tara arivleme hizmetlerini dzenlemek,

2) Sicillerin ve arivin elektronik ortamda tutulmasyla ilgili dzenlemeleri yapmak, i ve ilemleri yrtmek,

3) Yurtii ve yurtdnda tesis edilmi tapu kayt ve belgeleri, kadastro ve tapulama paftalar ile teknik belgelerin merkezde veya tarada arivlenmesini salamak,

4) Eski yazl tapu kayt ve belgeleri yeni yazya evirmek, kayt ve belgeleri deerlendirmek, tarihi deeri haiz olan eski yazl tapu kayt ve belgelerini uzmanlarn bilimsel almalarna hazrlamak ve almalarn sonularn deerlendirmek,

5) Ariv malzemesinin kopyalarn kararak devamlln salamak, tahribini nleyecek tedbirleri almak, onarm ve yenileme ilerini yapmak, modern arivleme usul ve metotlar hakknda aratrmalar yaparak sonularna gre yenilikleri tespit etmek ve bu yeniliklerin uygulanmalarn salamak ve bunlarn hacimlerini kltmek iin film, mikrofilm, fotokopi ve gerektiinde dier ileri tekniklerden yararlanmak,

6) lgililerin talebi zerine tapu kayt ve belge rneklerini karmak ve ilgililere vermek,

7) Tarih, kltrel ve estetik deeri olan ariv malzemelerini korumak ve gerektiinde sergilemek,

8) Kurum arivi hizmetlerini yrtmek.

(3) Genel Mdrln danma ve denetim birimleri ve grevleri unlardr:

a) Tefti Kurulu Bakanl;

1) Genel Mdrn emri veya onay zerine, merkez ve tara tekilatnn her trl faaliyet ve ilemiyle ilgili olarak Genel Mdr adna tefti, inceleme, n inceleme ve soruturma ilerini yrtmek,

2) Mfettilerin aratrma, inceleme, n inceleme ve denetim sonucu dzenleyecekleri raporlar Bakanlk gr ile birlikte Genel Mdrlk makamna sunmak,

3) zel kanunlarla verilen dier grevleri yapmak.

b) Hukuk Mavirlii;

1) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayl Kanun hkmlerine gre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazrlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Genel Mdrl temsil etmek,

2) Genel Mdr, Genel Mdrlk birimleri, Babakanlk, Bakanlklar ile dier kamu kurum ve kurulular tarafndan gnderilen kanun, tzk ve ynetmelik taslaklar ile dier hukuki konular hakknda gr bildirmek,

3) Genel Mdrln dier birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonular douracak ilemler hakknda gr bildirmek,

4) Genel Mdrln grevleriyle ilgili kanun, tzk ve ynetmelik taslaklarn hazrlamak,

5) Genel Mdrln menfaatlerini koruyucu, anlamazlklar nleyici hukuki tedbirleri zamannda almak, anlama ve szlemelerin bu esaslara uygun olarak yaplmasna yardmc olmak,

6) Genel Mdrln amalarn daha iyi gerekletirmek, mevzuata, plan ve programa uygun almasn temin etmek amacyla gerekli hukuki teklifleri hazrlamak ve Genel Mdre sunmak.

c) Strateji Gelitirme Daire Bakanl;

1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayl Kanunun 15 inci maddesi ve dier mevzuatla strateji gelitirme ve mali hizmetler birimlerine verilen grevleri yapmak.

(4) Genel Mdrln yardmc hizmet birimleri ve grevleri unlardr:

a) nsan Kaynaklar Dairesi Bakanl;

1) Genel Mdrln insan kaynaklar politikas ve planlamas konusunda almalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,

2) Genel Mdrlk personelinin atama, sicil, disiplin, emeklilik, nakil, terfi, cret, sendika ve benzeri zlk haklar ilemlerini yrtmek,

3) Genel Mdrlk personelinin hizmet ii eitim programn hazrlamak, uygulamak ve deerlendirmek, grevde ykselme ve unvan deiiklii eitimini planlamak, snavlarn yapmak veya yaptrmak,

4) Genel Mdrln grev ve faaliyetleriyle ilgili konularda, dier birimler ile koordineli olarak eitim programlar hazrlamak, uygulamak ve deerlendirmek, snavlarn yapmak veya yaptrmak.

b) Destek Hizmetleri Dairesi Bakanl;

1) Genel Mdrlk hizmetlerinin yrtlmesi iin gerekli ara, gere ve krtasiye malzemelerini temin etmek, datmn salamak, onarm hizmetlerini yrtmek, koordine etmek ve kaytlarn tutmak,

2) Genel Mdrlk iin ihtiya duyulan hizmet binas ve dier tesisleri yapmak veya yaptrmak, tahsisini salamak, inaat ve yapm ilerini yrtmek, takip ve kontrol etmek,

3) Genel Mdrlk iin ihtiya duyulan tanr ve tanmazlarn kiralanmas ilemlerini yrtmek,

4) Genel Mdrln salk ve sosyal hizmetleri ile hizmet binalarnn gvenlik, temizlik, aydnlatma, stma, bakm, onarm, tama ve benzeri ilerini yrtmek,

5) Genel evrak ilerini yrtmek,

6) Genel Mdrln i ve d protokol hizmetleri ile tantm, yayn, basn ve halkla ilikilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve yrtlmesini salamak,

7) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayl Bilgi Edinme Hakk Kanunu erevesinde bilgi edinme hakkn kullanmak isteyenlerin bilgi almasn kolaylatracak ekilde organize olmak, bu kapsamda, ilgili birimler ile bilgi edinme hakkn kullananlar arasnda koordinasyon grevini yrtmek,

8) Genel Mdrln sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yrtmek.

c) Bilgi Teknolojileri Dairesi Bakanl;

1) Genel Mdrln bilgi ilem sistemini kurmak, iletmek, bakm ve onarmlarn yapmak veya yaptrmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yrtmek; bilgi ilem projeleri ile ilgili olarak birimler arasnda koordinasyonu ve ibirliini salamak,

2) E-Devlet uygulamalarnn Genel Mdrlk ile ilgili almalarn yapmak, meknsal bilgi sistemini oluturmak, koordine etmek ve yrtmek,

3) Biliim teknolojisindeki gelimelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve i ak dzenini kurmak, buna ynelik yazlmlar retmek veya salamak,

4) Genel Mdrln grev alanna giren konularda ulusal ve uluslararas kapsamda, sistemler aras evrim ii ve evrim d veri akn, paylamn ve koordinasyonu salamak ve buna ilikin usul ve esaslar belirlemek,

5) Biliim teknolojisinin geliimini izlemek, bilgi ilem donanm ve yazlmnn kullanlmasnda dier kamu kurum ve kurulularyla ibirlii yapmak,

6) Genel Mdrlk birimleri ve dier ilgili kurulularla ibirlii yaparak bilgi ilem sisteminin etkin ve verimli bir ekilde almasn salamak,

7) Tapu ve kadastro ilemlerine ilikin istatistiki verileri toplamak.

(5) Genel Mdrln tara tekilat, blge mdrlkleri ile bu mdrlklere bal kadastro mdrlkleri ve tapu mdrlklerinden oluur. Kadastro mdrlkleri illerde; tapu mdrlkleri, merkez ile ve dier ilelerde kurulur.

(6) lenin sosyal ve ekonomik gelimilik durumu, nfus says ve tapu ilemi hacmi dikkate alnmak kaydyla, tapu mdrlklerinin grev ve yetkilerinin baka tapu mdrlne devredilmesine, Genel Mdrn teklifi zerine Bakan yetkilidir.

(7) Blge Mdrleri, kendilerine bal birimlerin amiri ve Genel Mdrln tara tekilatndaki en yetkili temsilcisi olup, blgesindeki i ve ilemlerden dolay st kademelere kar sorumludur.

NC BLM

stihdam

Personele ilikin hkmler

MADDE 6 (1) 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayl Bakanlklar ve Bal Kurulularda Atama Usulne likin Kanun hkmleri dnda kalan memurlarn atamalar Genel Mdr tarafndan yaplr. Ancak Genel Mdr bu yetkisini gerekli grd alt kademelere devredebilir.

(2) Daire Bakan ve st grevlere atanmak iin en az drt yllk yksekrenim grm olmak arttr.

(3) Yurtdnda yaayan Trk vatandalar ile yabanc uyruklu gerek ve tzel kiilerin lkemizdeki tapu ve kadastro ilemlerini yrtmek zere, Genel Mdrlke nerilen personel 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayl Dileri Bakanlnn Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanunun 10 uncu maddesinin altnc fkrasna istinaden grevlendirilebilir.

(4) Genel Mdrlk merkez tekilatnda; Genel Mdr, Genel Mdr Yardmcs, Tefti Kurulu Bakan, I. Hukuk Maviri, Daire Bakan, Hukuk Maviri, Tapu ve Kadastro Uzman ve Uzman Yardmcs kadrolarna atananlar, kadrolar karlk gsterilmek suretiyle, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ve dier kanunlarn szlemeli personel altrlmas hakkndaki hkmlerine bal olmakszn szlemeli olarak altrlabilir.

(5) Kadro karl szlemeli olarak Genel Mdrlkte fiilen alan personele bu Kanuna ekli (II) sayl cetvelde unvanlar itibaryla yer alan taban ve tavan cretleri arasnda kalmak zere, Genel Mdr tarafndan belirlenecek tutarda aylk brt szleme creti denir. Sz konusu personele, altklar gnlerle orantl olarak (hastalk ve yllk izinleri dahil), ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarnda birer aylk szleme creti tutarnda ikramiye denir. Bunlardan stn gayret ve almalar sonucunda emsallerine gre baarl alma yaptklar tespit edilenlere Genel Mdrn teklifi, Bakann onay ile haziran ve aralk aylarnda birer aylk szleme creti tutarna kadar tevik ikramiyesi denebilir. Bu fkrann uygulanmasna ilikin usul ve esaslar ile sz konusu personele yaplacak dier demeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

Tapu ve kadastro uzmanlar ve mfettiler

MADDE 7 (1) Genel Mdrlk ana hizmet birimlerinde, tapu ve kadastro uzman ve uzman yardmcs istihdam edilebilir.

(2) Tapu ve kadastro uzman yardmclna atanabilmek iin 657 sayl Kanunun 48 inci maddesinde saylan genel artlara ek olarak aadaki artlar aranr:

a) En az drt yllk eitim veren yksekretim kurumlarnn hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iletme, iktisadi ve idari bilimler faklteleri; harita, harita kadastro, jeodezi, jeodezi ve fotogrametri mhendisi yetitiren faklteler ile arivcilik, ktphanecilik, bilgi ve belge ynetimi blmleri ile programnda Osmanl Paleografyas derslerine yer verilen tarih ve Trk dili ve edebiyat blmlerinden ya da bunlara denklii Yksekretim Kurulunca kabul edilmi yurtii veya yurtd yksekretim kurumlarndan mezun olmak.

b) Her snav dneminde Genel Mdrlke tespit edilecek Kamu Personeli Seme Snav puan trnden snav ilannda belirtilen taban puan alm olmak.

c) Yarma snavnn yapld gn itibaryla otuz yan doldurmam olmak.

) Genel Mdrlk tarafndan yaplacak mesleki bilgiyi ieren yarma snavnda baarl olmak.

(3) kinci fkraya gre tapu ve kadastro uzman yardmclna atananlar, en az yl fiilen almak, bu sre iinde olumlu sicil almak ve hazrladklar tez kabul edilmek kaydyla, alacak yeterlik snavna girme hakkn kazanrlar. Yeterlik snavnda baarl olanlar, Tapu ve Kadastro Uzman kadrolarna atanrlar.

(4) Yaplacak yeterlik snavna girmeye hak kazand halde geerli mazereti olmakszn snava girmeyenler ile yeterlik snavnda st ste iki defa baarl olamayanlar bu unvanlarn kaybeder ve durumlarna uygun baka kadrolara atanrlar.

(5) Tapu ve kadastro uzman yardmclarnn seilme, tez hazrlama, mesleki yeterlik snavlar ile alma usul ve esaslar ynetmelikle dzenlenir.

(6) Mfetti yardmclna atanabilmek iin 657 sayl Kanunun 48 inci maddesinde saylan genel artlara ek olarak aadaki artlar aranr:

a) En az drt yllk eitim veren yksekretim kurumlarnn hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iletme, iktisadi ve idari bilimler ile harita, harita kadastro, jeodezi, jeodezi ve fotogrametri mhendisi yetitiren fakltelerden ya da bunlara denklii Yksekretim Kurulunca kabul edilmi yurtii veya yurtd yksekretim kurumlarndan mezun olmak.

b) Salk durumunun, her trl iklim ve yolculuk koullarna elverili olduunu salk kurulu raporu ile belgelendirmek.

c) Her snav dneminde Genel Mdrlke tespit edilecek Kamu Personeli Seme Snav puan trnden snav ilannda belirtilen taban puan alm olmak.

) Yarma snavnn yapld gn itibaryla otuz yan doldurmam olmak.

d) Genel Mdrlk tarafndan yaplacak yarma snavnda baarl olmak.

(7) Mfetti yardmclnda en az yl fiilen almak ve olumlu sicil almak artyla alan mesleki yeterlik snavnda baarl olanlar Mfetti kadrosuna atanrlar.

(8) Yaplacak mesleki yeterlik snavna girmeye hak kazand halde geerli mazereti olmakszn snava girmeyenler ile yeterlik snavnda st ste iki defa baarl olamayanlar bu unvanlarn kaybeder ve durumlarna uygun baka kadrolara atanrlar.

(9) Yaplacak yarma ve yeterlik snavnn ekli ve uygulama esaslar ile mfettilerin yetitirilmeleri ynetmelikle belirlenir.

DRDNC BLM

Dner Sermaye letmesi, eitli ve Son Hkmler

Dner sermaye iletmesi

MADDE 8 (1) Genel Mdrlk, rettii her trl tapu, kadastro, harita ve ariv bilgi ve belgeleri ile sunduu hizmetlerden gelir elde etmek zere merkez veya blge mdrlkleri bnyesinde dner sermaye iletmeleri kurar.

(2) Dner sermaye iletmeleri iin kendi kaynaklarndan karlanmak zere drt milyon Trk Liras sermaye tahsis edilmitir. Bu miktar Maliye Bakanlnn uygun gr zerine Bakanlar Kurulunca be katna kadar artrlabilir. Bu suretle artrlan sermaye elde edilen krlarla karlanr. denmi sermaye tutar tahsis edilen sermaye tutarna ulatktan sonra elde edilen krlar, dner sermaye hizmetlerinde kullanlmak zere ertesi yln gelirlerine ilave edilir.

(3) Genel Mdrlk faaliyetlerinin gerektirdii ara, gere, satn alma, bakm, onarm, yapm, sigorta, kiralama, aratrma, tantm, temsil, eitim giderleri, yurtdnda yrtlecek proje giderleri, kadastro hizmetlerinin yaplmas, yenilenmesi, gncellenmesi ve her trl harcamalar dner sermaye gelirlerinden karlanabilir.

(4) Dner sermaye faaliyetlerine ilikin hizmetler Genel Mdrlk personeline ek grev olarak yaptrld takdirde, dner sermaye gelirlerinden denmek zere, kendilerine (100-300) rakamlarnn memur aylklarna uygulanan katsay ile arpmndan elde edilecek tutardan, yaptklar hizmetin zelliine ve glne gre Genel Mdrn onay ile belirlenecek miktarda aylk ek grev creti verilebilir.

(5) Dner sermaye iletmelerinin ynetimi, faaliyet alanlar, ileyii, sermaye kaynaklar, her trl idari ve mali ilemleri ile gelirlerine ilikin usul ve esaslar Maliye Bakanlnn da gr alnarak kartlacak ynetmelikle belirlenir.

Dzenleme grev ve yetkisi, yetki alnarak tapu ilemi yaplmas

MADDE 9 (1) Genel Mdrlk, kanunla yerine getirmekle ykml olduu hizmetleri tzk, ynetmelik, tebli, genelge ve dier idari metinlerle dzenlemekle grevli ve yetkilidir.

(2) Tapu ve Kadastro Kurulu ile Tefti Kurulunun alma usul ve esaslar ynetmelikle dzenlenir.

(3) Tapu Mdrlkleri, hak sahibinin talebi zerine, kendi yetki alan dnda bulunan tanmazlarla ilgili tapu ilemlerini, tanmazn bulunduu tapu mdrlnden yetki almak ve kanunen bir engel olmadn tespit etmek suretiyle yapmaya yetkilidir. Bu fkraya gre yaplacak tapu ilemlerine ilikin usul ve esaslar ynetmelikle dzenlenir.

(4) Genel Mdrlk, sicillerin ve arivin elektronik ortamda tutulmasna karar vermeye yetkilidir.

Eklenen, deitirilen ve yrrlkten kaldrlan hkmler ile atflar

MADDE 10 (1) 657 sayl Kanunun;

a) 36 nc maddesinin Ortak Hkmler blmnn (A) fkrasnn (11) numaral bendine Vakf Uzman Yardmclar, ibaresinden sonra gelmek zere Tapu ve Kadastro Uzman Yardmclar, ibaresi; Vakf Uzmanlna, ibaresinden sonra gelmek zere Tapu ve Kadastro Uzmanlna, ibaresi,

b) 152 nci maddesinin II- Tazminatlar ksmnn A- zel Hizmet Tazminat blmnn (i) bendine Vakf Uzmanlar, ibaresinden sonra gelmek zere Tapu ve Kadastro Uzmanlar, ibaresi,

c) Ekli (I) sayl Ek Gsterge Cetvelinin I- Genel dare Hizmetleri Snf blmnn (h) bendine Vakf Uzmanlar, ibaresinden sonra gelmek zere Tapu ve Kadastro Uzmanlar, ibaresi; (II) sayl Cetvelin 2-Yarg Kurulular, Bal ve lgili Kurulular ile Yksek retim Kurulularnda baln tayan blmnde yer alan Trkiye statistik Kurumu Blge Mdr, ibaresinden sonra gelmek zere Tapu ve Kadastro Blge Mdr, ibaresi,

eklenmitir.

(2) 657 sayl Kanunun Ekli (II) sayl Ek Gsterge Cetvelinin 5-Yarg Kurulular, Bal ve lgili Kurulular ile Yksek retim Kurulularnda blmnden Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Mdr, ibaresi karlm; (II) sayl Cetvelin 5-Yarg Kurulular, Bal ve lgili Kurulular ile Yksek retim Kurulularnda blmnde yer alan Tapu ve Kadastro Kurs Mdr ibaresi Tapu ve Kadastro Eitim Mdr olarak deitirilmitir.

(3) 657 sayl Kanunun Ekli (II) sayl Ek Gsterge Cetvelinin 5-Yarg Kurulular, Bal ve lgili Kurulular ile Yksek retim Kurulularnda blmnde yer alan Tapu Sicil Mdr ibaresi Tapu Mdr olarak deitirilmitir.

(4) Ekli (I) sayl listede yer alan kadrolar iptal edilerek, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayl Genel Kadro ve Usul Hakknda Kanun Hkmnde Kararname eki (I) sayl cetvelin Tapu ve Kadastro Genel Mdrlne ait blmnden karlm, ekli (II), (III) ve (IV) sayl listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek ayn Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvelin Tapu ve Kadastro Genel Mdrlne ait blmne (II) ve (IV) sayl listeler ve Bayndrlk ve skan Bakanl blmne (III) sayl liste eklenmitir.

(5) 657 sayl Kanunun 152 nci maddesinin II-Tazminatlar ksmnn A) zel Hizmet Tazminat blmnn (i) bendinde yer alan , Tapu ve Kadastro Denetmenleri ibaresi ile ayn Kanuna ekli (I) sayl Ek Gsterge Cetvelinin Genel dare Hizmetleri Snf blmnn (h) bendinde yer alan Tapu ve Kadastro Denetmenleri, ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

(6) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanununun 33 nc maddesinin (b) bendinde yer alan Tapu ve Kadastro Denetmenleri ve Denetmen Yardmclar ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

(7) 26/9/1984 tarihli ve 3045 sayl Tapu ve Kadastro Genel Mdrl Kuruluu ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin Deitirilerek Kabul Hakknda Kanun ile 3402 sayl Kanunun 37 nci ve 38 inci maddeleriyle, 47 nci maddesinin birinci fkrasnn (G) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

(8) Dier mevzuatta Tapu Sicil Mdrne veya Tapu Sicil Mdrlne yaplm atflar, ilgisine gre Tapu Mdrne veya Tapu Mdrlne yaplm saylr.

(9) Dier mevzuatta 3045 sayl Kanuna yaplm atflar, bu Kanuna yaplm saylr.

(10) Bu Kanunun uygulanmasnda 22/4/1925 tarihli ve 657 sayl Harita Genel Komutanl Kanunu hkmleri sakldr.

Gei hkmleri

GEC MADDE 1 (1) Genel Mdrlk tekilat, bu Kanun esaslarna gre alt ay ierisinde yeniden dzenleninceye kadar bu Kanunun yrrle girdii tarihte uygulanmakta olan mevcut kadrolarn kullanmna devam olunur.

(2) Bu Kanunun yrrle girdii tarihte, Genel Mdr, Genel Mdr Yardmcs, Daire Bakan, Tefti Kurulu Bakan, I. Hukuk Maviri ile Blge Mdr kadrolarnda bulunanlardan uygun grlenler grevlerine devam ederler. Bunlardan grevlerine devam uygun grlmeyenler ile kadro unvan kaldrlan veya deitirilenlerden Genel Mdr ve Genel Mdr Yardmcs kadrolarnda bulunanlar bu Kanunla Bayndrlk ve skan Bakanl adna ihdas edilen ekli (III) sayl listede yer alan Bakanlk Maviri kadrolarna; Daire Bakan, Tefti Kurulu Bakan, I. Hukuk Maviri ile Blge Mdr kadrolarnda bulunanlar bu Kanunla Genel Mdrlk adna ihdas edilen ekli (IV) sayl listede yer alan Mavir kadrolarna bir ay iinde atanrlar. Bunlar, sz konusu kadrolara atanncaya kadar eski kadrolarna ait aylk, ek gsterge, szleme creti, ikramiye (bir aya isabet eden tutar), her trl zam ve tazminatlar ile dier mali haklarn almaya devam ederler. Sz konusu personelin, atandklar yeni kadrolarn aylk, ek gsterge, szleme creti, ikramiye (bir aya isabet eden tutar), her trl zam ve tazminatlar ile dier mali haklar (fazla alma creti hari) toplamnn net tutar, eski kadrolarna bal olarak en son ayda almakta olduklar aylk, ek gsterge, szleme creti, ikramiye (bir aya isabet eden tutar), her trl zam ve tazminatlar ile dier mali haklar (fazla alma creti hari) toplam net tutarndan az olmas halinde, aradaki fark, farkllk giderilinceye kadar atandklar kadrolarda kaldklar srece herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmakszn tazminat olarak denir. Ekli (III) ve (IV) sayl listelerde yer alan kadrolar, herhangi bir sebeple boalmas halinde hibir ileme gerek kalmakszn iptal edilmi saylr.

(3) Bu Kanuna gre kadro ve grev unvanlar deien yahut kaldrlan personel, en ge alt ay iinde kazanlm hak aylk derecelerine uygun olmak kaydyla Genel Mdrlkte ihtiya duyulan dier kadrolara atanrlar. Bunlar, yeni bir kadroya atanncaya kadar, eski kadrolarna ait aylk, ek gsterge ve her trl zam ve tazminatlar ile dier mali haklarn almaya devam ederler. Sz konusu personelin atandklar yeni kadrolarn aylk, ek gsterge, her trl zam ve tazminatlar ile dier mali haklar (fazla alma creti hari) toplamnn net tutar, eski kadrolarna bal olarak en son ayda almakta olduklar aylk, ek gsterge, her trl zam ve tazminatlar ile dier mali haklar (fazla alma creti hari) toplam net tutarndan az olmas halinde, aradaki fark atandklar kadroda kaldklar srece herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmakszn tazminat olarak denir.

(4) Bu Kanunun yrrle girdii tarihte ube mdrlerinin grevleri devam eder. Merkez tekilat ana hizmet birimlerindeki ube mdrlerinin kadrolar herhangi bir ekilde boalmas halinde hibir ileme gerek kalmakszn iptal edilmi saylr.

(5) Bu Kanunun yaym tarihinden itibaren bir yl sreyle, 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 9 uncu maddesinin drdnc fkrasnda yer alan snrlama ile bal olmakszn bo kadrolarda unvan; dolu ve bo kadrolarda derece deiiklii yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(6) Bu Kanuna gre yeniden dzenleme yaplncaya kadar deien veya yeniden kurulan birimlere verilen grevler daha nce bu grevleri yapmakta olan birimler tarafndan yaplmaya devam olunur. Genel Mdrlk, tekilat ve kadrolarn en ge alt ay iinde bu Kanuna uygun hale getirir.

(7) Bu Kanunun yrrle girdii tarihteki mevcut blge mdrlklerinin grev ve yetkileri aynen devam eder. Genel Mdrln tara tekilat, bu Kanunun esaslarna gre yeniden dzenleninceye kadar grev ve hizmetleri mevcut tara tekilat tarafndan yrtlmeye devam olunur.

(8) Bu Kanunun ilgili maddelerinde dzenlenmesi ngrlen ynetmelikler en ge alt ay iinde yrrle konulur. Bu ynetmelikler karlncaya kadar mevcut dzenlemelerin bu Kanuna aykr olmayan hkmlerinin uygulanmasna devam olunur.

(9) Bu Kanunun yrrle girdii tarihte, Genel Mdrlkte Tapu ve Kadastro Denetmeni ve Tapu ve Kadastro Denetmen Yardmcs olarak grev yapmakta olan personel bir ay iinde talep etmeleri halinde, srasyla Tapu ve Kadastro Uzman ve Tapu ve Kadastro Uzman Yardmcs kadrolarna atanrlar. Anlan personelin Tapu ve Kadastro Denetmenliinde veya Tapu ve Kadastro Denetmen Yardmclnda geirmi olduklar sreler atandklar kadrolarda geirilmi saylr.

(10) Bir defaya mahsus olmak zere, bu Kanunun yrrle girdii tarih itibariyle Genel Mdrlkte 657 sayl Kanuna tabi olarak be yl sreyle grev yapan ve krk yandan gn almam olanlar, bu Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fkrasnn (b) ve (c) bendi hari dier artlar tamalar kaydyla ve Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren alt ay iinde bavurmalar halinde, Genel Mdrlk tarafndan alacak yeterlik snavna girmeye hak kazanrlar. Yaplacak snavn usul ve esaslar Genel Mdrlk tarafndan belirlenir. Yaplan snavda baarl olanlar Tapu ve Kadastro Uzmanl kadrosuna atanrlar. Ancak bu ekilde atanacaklarn says, toplam tapu ve kadastro uzman kadrolar saysnn yzde yirmisini geemez.

Devir hkmleri

GEC MADDE 2 (1) Bu Kanunun yrrle girdii tarihte Genel Mdrlk tara tekilatnda kapatlan birimlere ait tanr, ara, gere, malzeme, demirba, tat ve her trl hak ve ykmllkler ile tahsisli hizmet binalar ve lojmanlar hibir ileme gerek kalmakszn Genel Mdrlke mevcut mevzuat hkmlerine gre belirlenecek usul ve esaslar erevesinde Tapu ve Kadastro Blge Mdrlkleri, Kadastro Mdrlkleri ve Tapu Mdrlklerine devredilir. Bu devir ilemleri her trl vergi, resim ve hartan muaftr.

Yrrlk

MADDE 11 (1) Bu Kanun yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 12 (1) Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

9/12/2010

 
(I) SAYILI CETVEL
TAPU VE KADASTRO GENEL MDRL MERKEZ TEKLATI
 

Genel Mdr

Genel Mdr Yardmcs

Ana Hizmet Birimleri

Danma ve Denetim Birimleri

Yardmc Hizmet Birimleri

Genel Mdr

Genel Mdr Yardmcs

1- Tapu Dairesi Bakanl

1- Tefti Kurulu Bakanl

1- nsan Kaynaklar Dairesi Bakanl

 

Genel Mdr Yardmcs

2- Kadastro Dairesi Bakanl

2- Hukuk Mavirlii

2- Destek Hizmetleri Dairesi Bakanl

 

Genel Mdr Yardmcs

3- Harita Dairesi Bakanl

3- Strateji Gelitirme Daire Bakanl

3- Bilgi Teknolojileri Dairesi Bakanl

 

 

4- Yabanc ler Dairesi Bakanl

 

 

 

 

5- Ariv Dairesi Bakanl

 

 

 

  

(II) SAYILI CETVEL
 
TAPU VE KADASTRO GENEL MDRL
SZLEMEL PERSONELNE LKN AYLIK CRET SINIRLARI (BRT TL)
  
GREV UNVANI

TABAN CRET

TAVAN CRET

Genel Mdr
2475,00
2675,00
Genel Mdr Yardmcs,
Tefti Kurulu Bakan,
I. Hukuk Maviri

1790,00

2575,00
Daire Bakan
1690,00
2360,00
Hukuk Maviri
1675,00
2305,00
Tapu ve Kadastro Uzman
 
 
Kadro Derecesi 1
1650,00
2200,00
Kadro Derecesi 2
1600,00
2150,00
Kadro Derecesi 3
1550,00
2100,00
Kadro Derecesi 4
1500,00
2050,00
Kadro Derecesi 5
1450,00
2000,00
Kadro Derecesi 6
1400,00
1950,00
Kadro Derecesi 7
1350,00
1900,00
Tapu ve Kadastro Uzman Yardmcs
1300,00
1650,00
 
 
 

 


( I ) SAYILI LSTE

 

 

 

 

 

KURUMU     : TAPU VE KADASTRO GENEL MDRL

 

 

TEKLATI : MERKEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

PTAL UYGUN GRLEN KADROLARIN

 

 

 

 

 

SINIFI

UNVANI

DERECES

ADED

TOPLAMI

GH

TAPU ARV DARES BAKANI

1

1

1

GH

FEN DARES BAKANI

1

1

1

GH

FOTOGRAMETR VE GEODEZ DARES BAKANI

1

1

1

GH

TASARRUF LEMLER DARES BAKANI

1

1

1

GH

PERSONEL DARES BAKANI

1

1

1

GH

ETM DARES BAKANI

1

1

1

GH

DAR VE MAL LER DARES BAKANI

1

1

1

GH

TAPU VE KADASTRO KURS MDR

1

1

1

GH

UZMAN

1

2

2

GH

UZMAN

3

1

1

GH

MTERCM

3

1

1

GH

MTERCM

7

1

1

GH

ZMLEYC

1

3

3

GH

ZMLEYC

2

2

2

GH

ZMLEYC

3

3

3

GH

ZMLEYC

4

1

1

GH

ZMLEYC

5

2

2

GH

KORUMA GVENLK EF

3

1

1

GH

KORUMA GVENLK EF

5

1

1

GH

EF

3

64

64

GH

EF

4

9

9

GH

EF

5

9

9

GH

EF

6

11

11

GH

EF

7

2

2

GH

AYNYAT SAYMANI

1

3

3

GH

MEMUR

5

11

11

GH

MEMUR

6

3

3

GH

MEMUR

7

4

4

GH

MEMUR

8

6

6

GH

MEMUR

10

11

11

GH

AMBAR MEMURU

5

2

2

GH

AMBAR MEMURU

10

4

4

GH

AYNYAT MEMURU

5

4

4

GH

TAPU ARV MEMURU

7

3

3

GH

TAPU ARV MEMURU

8

6

6

GH

TAPU ARV MEMURU

9

3

3

GH

TAPU ARV MEMURU

10

3

3

GH

TAPU TETKK MEMURU

4

4

4

GH

TAPU TETKK MEMURU

5

5

5

GH

TAPU TETKK MEMURU

6

13

13

GH

MUTEMET

5

2

2

GH

MUTEMET

7

3

3

GH

MUTEMET

8

2

2

GH

SEKRETER

6

4

4

GH

VER HAZ. VE KONT. LETMEN

3

53

53

GH

VER HAZ. VE KONT. LETMEN

4

33

33

GH

VER HAZ. VE KONT. LETMEN

5

68

68

GH

VER HAZ. VE KONT. LETMEN

6

27

27

GH

VER HAZ. VE KONT. LETMEN

7

35

35

GH

VER HAZ. VE KONT. LETMEN

8

14

14

GH

VER HAZ. VE KONT. LETMEN

9

17

17

GH

VER HAZ. VE KONT. LETMEN

10

36

36

GH

OFR

5

5

5

GH

OFR

7

2

2

GH

OFR

8

4

4

GH

OFR

9

4

4

GH

OFR

11

4

4

GH

OFR

12

5

5

GH

MATBAACI

5

1

1

GH

MATBAACI

7

2

2

GH

MATBAACI

9

2

2

GH

MATBAACI

10

4

4

THS

KONTROL MEMURU

2

23

23

THS

KONTROL MEMURU

3

7

7

THS

KONTROL MEMURU

4

1

1

THS

KONTROL MEMURU

5

1

1

THS

KADASTRO TEKNSYEN

3

29

29

THS

KADASTRO TEKNSYEN

4

9

9

THS

KADASTRO TEKNSYEN

5

5

5

THS

KADASTRO TEKNSYEN

6

3

3

THS

KADASTRO TEKNSYEN

7

1

1

THS

KADASTRO TEKNSYEN

8

1

1

THS

KADASTRO TEKNSYEN

10

1

1

THS

TEKNKER

3

13

13

THS

TEKNKER

4

2

2

THS

TEKNKER

5

4

4

THS

TEKNKER

6

2

2

THS

NRENG TEKNSYEN

3

21

21

THS

NRENG TEKNSYEN

4

4

4

THS

NRENG TEKNSYEN

5

2

2

THS

NRENG TEKNSYEN

6

3

3

THS

NRENG TEKNSYEN

7

4

4

THS

STEREO KIY.TEKNSYEN

3

11

11

THS

STEREO KIY.TEKNSYEN

4

6

6

THS

STEREO KIY.TEKNSYEN

5

2

2

THS

STEREO KIY.TEKNSYEN

6

5

5

THS

STEREO KIY.TEKNSYEN

8

1

1

THS

UAK TELSZCS

4

1

1

THS

UAK TELSZCS

6

1

1

THS

UAK KONTROL MAKNST

3

2

2

THS

UAK KONTROL MAKNST

5

2

2

THS

KARTOGRAF

3

7

7

THS

KARTOGRAF

4

2

2

THS

RASIT

1

1

1

THS

RASIT

3

1

1

THS

RASIT

5

2

2

SH

DARE TABB

1

2

2

SH

HEMRE

1

1

1

YHS

TEKNSYEN YARDIMCISI

5

14

14

YHS

TEKNSYEN YARDIMCISI

7

1

1

YHS

TEKNSYEN YARDIMCISI

9

1

1

YHS

HZMETL

5

18

18

YHS

HZMETL

7

2

2

YHS

HZMETL

8

11

11

YHS

HZMETL

9

5

5

YHS

HZMETL

10

6

6

YHS

HZMETL

11

6

6

YHS

HZMETL

12

5

5

YHS

HZMETL

13

4

4

YHS

HZMETL

14

2

2

YHS

KALORFERC

8

2

2

YHS

BEK

5

3

3

YHS

BEK

6

2

2

YHS

BEK

10

2

2

 

TOPLAM

 

800

800

 

 

 


( I ) SAYILI LSTE

 

 

 

 

 

KURUMU     : TAPU VE KADASTRO GENEL MDRL

TEKLATI : TARA

 

 

 

 

 

 

 

 

PTAL UYGUN GRLEN KADROLARIN

 

 

 

 

 

SINIFI

UNVANI

DERECES

ADED

TOPLAMI

 

 

 

 

 

GH

TAPU VE KADASTRO DENETMEN

1

1

1

GH

TAPU VE KADASTRO DENETMEN

2

8

8

GH

TAPU VE KADASTRO DENETMEN

3

4

4

GH

TAPU VE KADASTRO DENETMEN

4

5

5

GH

TAPU VE KADASTRO DENETMEN

5

5

5

GH

TAPU VE KADASTRO DENETMEN

6

7

7

GH

TAPU VE KADASTRO DENETMEN YARDIMCISI

7

10

10

GH

TAPU VE KADASTRO DENETMEN YARDIMCISI

8

33

33

GH

TAPU VE KADASTRO DENETMEN YARDIMCISI

9

17

17

GH

KADASTRO MDR

1

192

192

GH

KADASTRO MDR

2

29

29

GH

KADASTRO MDR

3

47

47

GH

KADASTRO MDR

4

3

3

GH

KADASTRO MDR YARDIMCISI

1

65

65

GH

KADASTRO MDR YARDIMCISI

2

5

5

GH

KADASTRO MDR YARDIMCISI

3

17

17

GH

KADASTRO MDR YARDIMCISI

4

13

13

GH

KADASTRO MDR YARDIMCISI

5

10

10

GH

KADASTRO EF

3

140

140

GH

TAPU SCL MDR          

1

850

850

GH

TAPU SCL MDR          

2

34

34

GH

TAPU SCL MDR          

3

131

131

GH

TAPU SCL MDR          

4

13

13

GH

TAPU SCL MDR          

5

17

17

GH

EF

3

410

410

GH

EF

4

138

138

GH

EF

5

70

70

GH

EF

6

31

31

GH

EF

7

4

4

GH

AYNYAT MEMURU

5

2

2

GH

KORUMA GVENLK GREVLS

5

2

2

GH

KORUMA GVENLK GREVLS

6

1

1

GH

KORUMA GVENLK GREVLS

7

8

8

GH

KORUMA GVENLK GREVLS

8

10

10

GH

KORUMA GVENLK GREVLS

9

18

18

GH

KORUMA GVENLK GREVLS

10

6

6

GH

SANTRAL MEMURU

10

15

15

GH

SCL MEMURU

5

21

21

GH

SCL MEMURU

6

20

20

GH

SCL MEMURU

7

47

47

GH

SCL MEMURU

8

27

27

GH

SCL MEMURU

9

124

124

GH

SCL MEMURU

10

37

37

GH

SCL MEMURU

12

20

20

GH

SCL KATB

5

36

36

GH

SCL KATB

6

19

19

GH

SCL KATB

7

28

28

GH

SCL KATB

8

34

34

GH

SCL KATB

9

15

15

GH

SCL KATB

10

141

141

GH

SCL KATB

12

19

19

GH

TAPU ARV MEMURU

5

84

84

GH

TAPU ARV MEMURU

6

50

50

GH

TAPU ARV MEMURU

7

163

163

GH

TAPU ARV MEMURU

8

45

45

GH

TAPU ARV MEMURU

9

35

35

GH

TAPU ARV MEMURU

10

120

120

GH

VER HAZIRLAMA KONTROL LETMEN

3

861

861

GH

VER HAZIRLAMA KONTROL LETMEN

4

454

454

GH

VER HAZIRLAMA KONTROL LETMEN

5

501

501

GH

VER HAZIRLAMA KONTROL LETMEN

6

510

510

GH

VER HAZIRLAMA KONTROL LETMEN

7

707

707

GH

VER HAZIRLAMA KONTROL LETMEN

8

589

589

GH

VER HAZIRLAMA KONTROL LETMEN

9

429

429

GH

VER HAZIRLAMA KONTROL LETMEN

10

273

273

GH

OFR

5

111

111

GH

OFR

7

50

50

GH

OFR

8

74

74

GH

OFR

9

47

47

GH

OFR

10

19

19

GH

OFR

11

25

25

GH

OFR

12

33

33

GH

OFR

13

14

14

GH

MATBAACI

5

1

1

GH

MATBAACI

8

1

1

THS

KADASTRO YES

2

19

19

THS

KADASTRO YES

3

54

54

THS

KADASTRO YES

4

75

75

THS

KADASTRO YES

5

49

49

THS

KONTROL MEMURU

2

200

200

THS

KONTROL MEMURU

3

80

80

THS

KONTROL MEMURU

4

5

5

THS

KONTROL MEMURU

5

37

37

THS

KONTROL MEMURU

6

32

32

THS

KADASTRO TEKNSYEN

3

33

33

THS

KADASTRO TEKNSYEN

4

31

31

THS

KADASTRO TEKNSYEN

5

22

22

THS

KADASTRO TEKNSYEN

6

20

20

THS

KADASTRO TEKNSYEN

7

16

16

THS

KADASTRO TEKNSYEN

8

5

5

THS

KADASTRO TEKNSYEN

9

8

8

THS

KADASTRO TEKNSYEN

10

73

73

THS

TEKNKER

3

41

41

THS

TEKNKER

4

66

66

THS

TEKNKER

5

19

19

THS

TEKNKER

6

9

9

THS

TEKNKER

7

305

305

THS

TEKNKER

8

10

10

THS

TEKNKER

9

21

21

THS

TEKNKER

10

17

17

THS

TEKNSYEN

3

7

7

THS

TEKNSYEN

4

2

2

THS

TEKNSYEN

5

1

1

THS

TEKNSYEN

9

1

1

SH

HEMRE

3

3

3

SH

HEMRE

4

3

3

SH

HEMRE

8

7

7

YH

HZMETL

7

100

100

YH

HZMETL

8

80

80

YH

HZMETL

9

80

80

YH

HZMETL

10

70

70

YH

HZMETL

11

41

41

YH

HZMETL

12

60