10 Aralk 2010 CUMA

Resm Gazete

Say : 27781

KANUN

YKSEK RENM KRED VE YURTLAR KURUMU KANUNU VE BAZI

KANUNLARDA DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6082 Kabul Tarihi: 25/11/2010

MADDE 1 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayl Askerlik Kanununun 77 nci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

Muvazzaflk hizmeti esnasnda anne, baba, karde, e veya ocuu vefat eden erba ve erlere, talepleri zerine asgari tugay/alay ve eidi (Jandarma Genel Komutanl, Sahil Gvenlik Komutanl ile Deniz/Hava Kuvvetleri Komutanlklarnda eidi) birlik komutanlnn onay ile birinci fkrada yazl izinlere ek olarak 10 gn izin verilir. Bu izin sresi muvazzaflk hizmetinden saylr.

MADDE 2 16/8/1961 tarihli ve 351 sayl Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

"Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Babakanla baldr. Babakan Kurumun ynetimi ile ilgili yetkilerini gerekli grd takdirde bir bakan aracl ile kullanabilir."

MADDE 3 351 sayl Kanunun 2 nci maddesinde yer alan Kurumun amac; ibaresinden sonra gelmek zere yurt iinde ve dnda ibaresi eklenmitir.

MADDE 4 351 sayl Kanunun 4 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

"Genel Kurul ve grevleri

MADDE 4 Genel Kurul; Babakan veya Kurumun bal olduu Bakan, Milli Eitim Bakanl Mstear, Talim ve Terbiye Kurulu Bakan ve Yksekretim Genel Mdr, Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mdr ve Genel Mdr Yardmclar, Maliye, ileri, Bayndrlk ve skan ve Salk Bakanlklarndan, Devlet Planlama Tekilat ile Hazine Mstearlklarndan ve Yksekretim Kurulu Bakanlndan birer temsilci, niversite rektrleri veya grevlendirecekleri birer retim yesi, Vakflar Genel Mdr, Genlik ve Spor Genel Mdr, Kzlay Genel Bakan veya grevlendirecekleri birer temsilci ile ynetmelie gre tespit edilecek drt renci temsilcisinden oluur.

Babakan veya Kurumun bal olduu Bakan, Genel Kurulun tabii bakandr.

Genel Kurul, iki ylda bir bakann daveti zerine kasm veya aralk aylar iinde toplanarak gndemdeki ileri grr. Genel Kurulun toplant yeter says ye tamsaysnn salt ounluudur. lk toplantda ounluk salanamazsa iki hafta sonra yaplacak ikinci toplantda ounluk aranmaz. Kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr. Genel Kurul, Babakan veya Kurumun bal olduu Bakan tarafndan olaanst toplantya arlabilir.

Genel Kurulun grevleri unlardr:

a) Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumunun faaliyetleri ile ilgili konular grmek, genel politika ve uygulamaya ilikin ilkeler konusunda gr bildirmek,

b) Seimle gelen Ynetim Kurulu asil ve yedek yelerini semek."

MADDE 5 351 sayl Kanunun 7 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

"Ynetim Kurulu ve grevleri

MADDE 7 Ynetim Kurulu; Babakan veya Kurumun bal olduu Bakan ve Maliye Bakan tarafndan belirlenecek en az daire bakan dzeyinde birer ye, Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mdr, Genel Kurulca Genel Kurul yeleri arasndan seilecek; iki rektr veya retim yesi, bir renci temsilcisi ve bir dier kurum temsilcisi olmak zere yedi yeden oluur.

Seimle gelen yelerin her biri iin birer yedek ye seilir.

Ynetim Kurulu yeleri kendi yeleri arasndan bir bakan seer ve ayda en az bir kere toplanr.

Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi iki yldr. Sresi sona eren yelerin yeniden seilmeleri veya grevlendirilmeleri mmkndr.

stifa, emeklilik, baka bir greve atanma gibi sebeplerle asli grevlerinden ayrlan veya zrsz olarak ylda drt defa toplantya katlmayan Ynetim Kurulu yelerinin Ynetim Kurulu yelii sona erer.

Seimle gelen Ynetim Kurulu yesinin grev sresinin herhangi bir nedenle iki yldan nce sona ermesi halinde, kalan sreyi tamamlamak zere yerine yedei grev yapar. Dier yelerin grevlerinin sona ermesi halinde ise, ilgili bakanlk tarafndan bir ay iinde belirlenecek yeni ye, eski yenin kalan grev sresi kadar grevini yapar.

Ynetim Kurulu bakan ve yelerine her ay iin (20000) gsterge rakamnn memur maa katsays ile arpm sonucu bulunacak miktarda huzur hakk denir. Memuriyet mahalli dndan Ynetim Kurulu yeliklerine grevlendirilenlere de 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanunu hkmlerine gre ayrca harcrah denir.

Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Yurt yapm ve gelitirilmesine ait Genel Mdrlke teklif edilen yatrm projelerini incelemek ve gr bildirmek,

b) Burs/kredi verilecek ve yurtlarda barnacak rencilerin deerlendirilmesine ilikin kstaslar belirlemek,

c) Ynetmelik taslaklarn inceleyip, Babakan veya Kurumun bal olduu Bakan onayna sunmak zere karara balamak,

) Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu adna tanmaz satn alnmas, satlmas, yaptrlmas, trampa yaplmas, irtifak hakk ve benzeri ayni nitelikteki haklarn tesis edilmesi, be yla kadar tanmaz kiralanmas, kiraya verilmesi; binalarn yurt binas, tesis, kre ve benzeri hizmet ve sosyal amalara tahsis edilmesi hususlarnda yaplan teklifleri incelemek ve karara balamak,

d) Kanun ve ynetmelik ile verilen grevleri yapmak.

Ynetim Kurulu, snrlarn ve sresini aka belirtmek artyla yetkilerinden bir ksmn Genel Mdre devredebilir.

Ynetim Kurulunun alma usul ve esaslar ynetmelikle dzenlenir."

MADDE 6 351 sayl Kanunun 11 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

Genel Mdrln yurtdnda kuraca yurtlarla ilgili grevleri yerine getirmek zere, Genel Mdrlke nerilen personel, 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayl Dileri Bakanlnn Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanunun 10 uncu maddesinin altnc fkrasna gre uzman mavir olarak atanr.

MADDE 7 351 sayl Kanunun 14 nc maddesinde yer alan memleket iinde ibaresi karlmtr.

MADDE 8 351 sayl Kanunun 16 nc maddesinin ikinci, nc ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve sekizinci fkrasna aadaki cmle eklenmitir.

renci, borcunu renim grd retim kurumunun normal renim sresinin bitiminden itibaren iki yl (rencinin lisansst eitim yapmas halinde drt yl) sonra balamak zere, kredi ald kadar srede ve aylk dnemler halinde Kuruma demek zorundadr.

Borlunun, Kuruma mracaat esnasnda; Sosyal Gvenlik Kurumu veya sosyal gvenlik kuruluu niteliindeki baka kurulularla ilikisinin bulunmamas halinde, ilgilinin talebi ile borcunu demesi kredi alma sresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile ve birer yllk srelerle Kurumca uzatlr.

Salk sebepleri dnda kendi istei ile retim kurumunu brakan veya herhangi bir sebeple retim kurumundan karlan renciler retim kurumu ile iliiinin kesildii tarihten itibaren iki yl sonra balamak zere kredi ald kadar srede ve aylk dnemler halinde Kuruma demek zorundadr.

Ancak yurtdnda renim gren rencilerden kefil veya dier teminatlar alnr.

MADDE 9 351 sayl Kanunun 20 nci maddesine aadaki fkralar eklenmitir.

"Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumunca gerekli grlen hallerde hizmet binas, yurt binas ve tesisleri, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayl Toplu Konut Kanununun ek 1 inci maddesinin (m) bendine gre yaptrlabilir.

Yaplmasnn gerekli olduuna Yksek Planlama Kurulu tarafndan karar verilen yurt binas ve tesisleri; Kurumca belirlenecek proje ve temel standartlar erevesinde, mlkiyeti kendisine, Kuruma ya da Hazineye ait olup Kuruma tahsis edilen tanmazlarn zerinde ihale ile belirlenecek gerek veya zel hukuk tzel kiilerine krkdokuz yl gememek artyla belirli sre ve bedel zerinden kiralama karl yaptrlabilir.

Bu amala, zerinde bina ve tesis yaplacak Hazineye ait tanmazlarn zerinde Kurumun talebi zerine Maliye Bakanlnca, Kuruma ait tanmazlarn zerinde ise Kurumca gerek veya zel hukuk tzel kiileri lehine krkdokuz yl gememek artyla kira sresi kadar bedelsiz olarak bamsz ve srekli nitelikli st hakk tesis edilebilir. Bu tanmazlarn tapu ktne; st hakkna konu tanmazlarn st hakk sresince amac dnda kullanlamayacana, Maliye Bakanl ve Babakanlk veya Kurumun bal olduu Bakanlktan izin alnmakszn devredilemeyeceine dair erh konulur.

Kira bedeli ve kiralama sresinin tespitinde; tanmazn gerek veya zel hukuk tzel kiilerine ait olup olmad, Kuruma veya Hazineye ait tanmazlar zerinde bedelsiz olarak st hakk tesis edilip edilmedii, yatrmn maliyeti, kiralama konusu tanmazn ve zerindeki tesislerin bir ksmnn veya tamamnn iletilmesinin kiralayana verilip verilmeyecei hususlar dikkate alnr.

Bu ekilde yaplacak kiralama ilemlerine ait kira bedelleri Kurumun btesinden denir.

Bu maddenin yedinci fkras kapsamnda yaplacak yatrmlarla ilgili olarak otuzalt aylk sreyi gememek ve szlemede belirlenecek inaat yapm sresi ile snrl olmak kaydyla, Kurum ile gerek veya zel hukuk tzel kiileri arasnda yaplacak her trl i ve ilemler ile dzenlenecek katlar, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayl Damga Vergisi Kanununa gre alnan damga vergisi ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayl Harlar Kanunu uyarnca alnan harlardan mstesnadr.

Bu maddenin yedinci fkras kapsamnda yaplacak ihalelerde 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanununda belirtilen ihale usullerinden biri uygulanr.

Bu maddenin yedinci fkras kapsamnda yaplacak ihalelere ilikin esas ve usuller; gerek veya zel hukuk tzel kiilerinde aranlacak nitelikler, szlemelerin kapsam ve dier hususlar Babakanlk veya Kurumun bal olduu Bakanlk, Maliye Bakanl ile Devlet Planlama Tekilat ve Hazine Mstearlklar tarafndan mtereken hazrlanarak Bakanlar Kurulu karar ile yrrle konulur."

MADDE 10 351 sayl Kanunun 41 inci maddesinin sonuna ve haczedilemez ibaresi eklenmitir.

MADDE 11 Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mdrlnn merkez tekilatnda kullanlan ekli (1) sayl listede yer alan kadrolar iptal edilmi, merkez ve tara tekilatlarnda kullanlmak zere ekli (2) ve (3) sayl listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayl Genel Kadro ve Usul Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvelin ilgili blmne eklenmitir.

MADDE 12 351 sayl Kanunun 5, 6, 8, 13 ve 43 nc maddeleri ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayl Milli Eitim Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 55 inci maddesinin (b) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 13 351 sayl Kanuna aadaki ek madde eklenmitir.

"EK MADDE 1 Bu Kanun ve Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumunun i ve ilemlerine ilikin dier mevzuatta Milli Eitim Bakanlna yaplm olan atflar Babakanla veya Kurumun bal olduu Bakanla; Milli Eitim Bakanna yaplm olan atflar ise, Babakana veya Kurumun bal olduu Bakana yaplm saylr."

MADDE 14 351 sayl Kanuna aadaki geici maddeler eklenmitir.

"GEC MADDE 5 Bu Kanunun yrrle girmesinden itibaren en ge drt ay ierisinde Genel Kurul olaanst toplanr. Bu toplantda, bu Kanuna gre Ynetim Kurulunun tekili salanr. Bu ekilde oluan Ynetim Kurulu ilk olaan Genel Kurula kadar grevine devam eder. Olaanst Genel Kurul toplantsn takip eden iki yl sonraki Kasm veya Aralk aylar ierisinde ilk Olaan Genel Kurul Toplants yaplr.

Bu Kanuna gre tekil edecek Ynetim Kurulu ilk toplantsn yapncaya kadar mevcut Ynetim Kurulu grevine devam eder.

GEC MADDE 6 Bu Kanunun yrrle girdii tarihte kredi almakta olanlar ile kredi borcunu deme zaman henz balamam olanlar, bu borlarn kredi aldklar srede, kredi deme zaman balayp bor taksitlerini aksatmadan dzenli olarak demekte olanlar ise bakiye borlarn kalan taksit sresinin iki kat srede derler.

MADDE 15 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayl Yksekretim Kurumlar Tekilat Kanununa aadaki ek maddeler eklenmitir.

"ifa niversitesi

EK MADDE 133 zmir'de Trkiye Tabipler Vakf tarafndan 2547 sayl Yksekretim Kanununun vakf yksekretim kurumlarna ilikin hkmlerine tabi olmak zere, kamu tzel kiiliine sahip ifa niversitesi adyla bir vakf niversitesi kurulmutur.

Bu niversite, Rektrle bal olarak;

a) Tp Fakltesinden,

b) Di Hekimlii Fakltesinden,

c) Salk Bilimleri Fakltesinden,

) Salk Bilimleri Enstitsnden,

oluur.

Avrasya niversitesi

EK MADDE 134 Trabzon'da Maka mar Eitim Kltr ve Sosyal Hizmet Vakf tarafndan 2547 sayl Yksekretim Kanununun vakf yksekretim kurumlarna ilikin hkmlerine tabi olmak zere, kamu tzel kiiliine sahip Avrasya niversitesi adyla bir vakf niversitesi kurulmutur.

Bu niversite, Rektrle bal olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakltesinden,

b) ktisadi ve dari Bilimler Fakltesinden,

c) Mhendislik ve Mimarlk Fakltesinden,

) Yabanc Diller Yksekokulundan,

d) Sosyal Bilimler Enstitsnden,

e) Fen Bilimleri Enstitsnden,

oluur."

MADDE 16 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanunun 2 nci maddesinin (i) bendinde yer alan ile mahalli idarelere ibaresi ile kamu tzel kiiliine sahip eitim kurumlar ve mahalli idarelere eklinde deitirilmitir.

MADDE 17 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayl Yksek renim rencilerine Burs Kredi Verilmesine likin Kanunun 1 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan yurt iinde ibaresinden sonra gelmek zere ve dnda ibaresi eklenmitir.

MADDE 18 5102 sayl Kanunun 2 nci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

Yurtdnda yksek renim gren Trk vatanda rencilere, ikinci fkrada belirtilen kurum ve kurulularca burs, kredi verilmemesi halinde, Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumunca burs veya kredi verilebilir.

MADDE 19 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayl zel retim Kurumlar Kanununun 3 nc maddesine aadaki fkra eklenmitir.

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayl Bykehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayl Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi ile 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayl l zel daresi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen izin veya ruhsatlar, bu Kanun kapsamndaki zel retim kurumlarn kapsamaz. zel retim kurumlar mevzuatna uygun olmak kaydyla iyeri ama ve alma ruhsat Bakanlka verilir. Bakanlk bu yetkisini valiliklere devredebilir.

MADDE 20 4/5/2007 tarihli ve 5648 sayl Tarm ve Krsal Kalknmay Destekleme Kurumu Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanunun 14 nc maddesinin drdnc fkrasnda geen 31/12/2010 tarihi 31/12/2012 olarak deitirilmitir.

MADDE 21 Bu Kanun yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 22 Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

9/12/2010

 

(1) SAYILI LSTE

 

 

 

 

 

KURUMU: T.C. BABAKANLIK YKSEK RENM KRED VE YURTLAR KURUMU GENEL MDRL

TEKLAT : MERKEZ

 

 

 

 

 

PTAL EDLEN KADROLAR

 

 

 

 

 

SINIFI

UNVANI

DERECES

SERBEST KADRO

ADED

TOPLAM ADED

GH

PERSONEL VE ETM DARES BAKANI

1

1

1

GH

BLG LEM MDR

1

1

1

 

TOPLAM

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) SAYILI LSTE

 

KURUMU :T.C. BABAKANLIK YKSEK RENM KRED VE YURTLAR KURUMU GENEL MDRL

TEKLAT: MERKEZ

 

HDAS EDLEN KADROLAR

 

 

SINIFI

UNVANI

DERECES

SERBEST

KADRO

ADED

TOPLAM ADED

GH

DI LKLER DARES BAKANI

1

1

1

GH

NSAN KAYNAKLARI DARES BAKANI

1

1

1

GH

NAAT EMLAK DARES BAKANI

1

1

1

GH

ETM DARES BAKANI

1

1

1

GH

BLG TEKNOLOJLER DARES BAKANI

1

1

1

GH

UBE MDR

1

8

8

GH

EF

3

15

15

GH

UZMAN

1

5

5

GH

PROGRAMCI

7

4

4

GH

BLGSAYAR LETMEN

7

13

13

GH

VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN

7

90

90

THS

MHENDS

6

13

13

THS

MATEMATK

6

1

1

YHS

DAITICI

6

3

3

 

                                         TOPLAM

157

157

 

(3)     SAYILI LSTE

HDAS EDLEN KADROLAR

 

KURUMU :T.C BABAKANLIK YKSEK RENM KRED   VE YURTLAR KURUMU GENEL MDRL

TEKLAT: TARA

SINIFI

UNVANI

DERECES

SERBEST

KADRO

ADED

TUTULAN KADRO ADED

TOPLAM

GH

YURT MDR

1

11

 

11

GH

YURT MDR

2

10

 

10

GH

YURT MDR YARDIMCISI

1

20

 

20

GH

YURT MDR YARDIMCISI

2

25

 

25

GH

YURT MDR YARDIMCISI

3

25

 

25

GH

YURT MDR YARDIMCISI

4

10

 

10

GH

YURT YNETM MEMURU

5

50

 

50

GH

YURT YNETM MEMURU

6

100

 

100

GH

YURT YNETM MEMURU

7

300

 

300

GH

YURT YNETM MEMURU

8

250

 

250

GH

YURT YNETM MEMURU

9

100

 

100

GH

SANTRAL MEMURU

5

15

 

15

GH

SANTRAL MEMURU

6

15

 

15

GH

SANTRAL MEMURU

7

15

 

15

GH

SANTRAL MEMURU

8

15

 

15

GH

SANTRAL MEMURU

9

40

 

40

GH

SANTRAL MEMURU

10

40

 

40

GH

OFR

6

20

 

20

GH

OFR

7

20

 

20

GH

OFR

8

20

 

20

GH

BLGSAYAR LETMEN

3

2

 

2

GH

BLGSAYAR LETMEN

4

2

 

2

GH

BLGSAYAR LETMEN

5

5

 

5

GH

BLGSAYAR LETMEN

6

16

 

16

GH

VER HAZ. KONT. L.

3

10

 

10

GH

VER HAZ. KONT. L.

4

10

 

10

GH

VER HAZ. KONT. L.

5

20

 

20

GH

VER HAZ. KONT. L.

6

20

 

20

GH

VER HAZ. KONT. L.

7

10

 

10

GH

VER HAZ. KONT. L.

8

10

 

10

GH

VER HAZ. KONT. L.

9

40

 

40

SHS

PSKOLOG

7

6

 

6

SHS

SOSYAL ALIMACI

7

80

 

80

SHS

DYETSYEN

7

21

 

21

YHS

TEKNSYEN YARDIMCISI

7

10

 

10

YHS

TEKNSYEN YARDIMCISI

8

15

 

15

YHS

TEKNSYEN YARDIMCISI

9

25

 

25

YHS

TEKNSYEN YARDIMCISI

10

50

 

50

 

 

    TOPLAM

 

 

1453