8 Aralık 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27779

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu : Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu

GENELGE

2010/24

             Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) ihalesi gerçekleştirilen Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu Projesinin (Proje) belirlenen süre içerisinde tamamlanabilmesi için aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür:

             1- Proje kapsamında yapılacak kamulaştırmalar için gerekli olacak ödeneklerin serbest bırakma işlemleri işlerin gecikmesine meydan verilmeyecek şekilde yapılacak, yılı ödeneklerinin tamamının ilk üç ayda serbest bırakılması sağlanacaktır.

             2- Proje güzergâhında yapılması gereken imar planı ve değişiklikleri, ilgili idarelerce 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinde belirtilen azami sürelerin sonu beklenmeksizin en kısa sürede neticelendirilecektir.

             3- Proje güzergâhında bulunan su, kanalizasyon, doğalgaz ve petrol boru hatları ile elektrik, haberleşme hatları ve tesislerinin güzergâh dışına taşınması sırasında bunlara ilişkin KGM ilgili birimleri tarafından talep edilecek izin, onay, kabul gibi iş ve işlemler, ilgili kuruluşlar tarafından geciktirilmeksizin yerine getirilecektir.

             4- Projenin yapımı için gerekli olacak taş ocakları, kum-çakıl ocakları ve ariyet ocaklarının kamulaştırma, üretim izni, ruhsat ve tahsis işlemlerinin hızla gerçekleştirilebilmesi için gereken işlemler; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca acele olarak neticelendirilecektir.

             5- Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar ile ormanlık alanlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların KGM’nin talebi doğrultusunda tahsis, izin, irtifak veya yola terkin işlemlerinin hızla yürütülebilmesi için gerekli önlemler ilgili idarelerce alınacak, bunun için gerekirse mevzuatı çerçevesinde ilgili idarelerin taşra birimleri de yetkilendirilerek gecikmeye mahal verilmeyecektir.

             6- Proje güzergâhında, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya il özel idarelerince yapılacak veya yaptırılacak toplulaştırma çalışmalarına öncelik verilecektir.

             7- Proje güzergâhında yapılacak kamulaştırmalar için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca açılan bedel tespit ve tescil davalarının kısa sürede neticelenebilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacak, kamulaştırılacak taşınmazların değer tespitine yönelik olarak, KGM’nin ve mahkemelerin talep edeceği bilgi ve belgeler ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli özen gösterilerek en kısa zamanda gönderilecektir.

             8- Kamulaştırma çalışmalarının sağlıklı ve acele olarak neticelendirilebilmesi için; proje bünyesinde yapılacak çalışmalar sırasında talep edilmesi halinde kamulaştırma planlarının hazırlanmasına ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesine, planların arazi ve büro kontrollerinin yapılmasına ve 2942 sayılı Kanun uyarınca kamulaştırma işlemleri tamamlanan taşınmazların tapuda tescil-terkin edilmesine dair işlemler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince acele olarak gerçekleştirilecektir.

             9- Proje ve projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan malzeme ocakları, bağlantı yolları, enerji nakil hatları, depo alanları, hazır beton tesisleri, asfalt plenti ile alt ve üst yapı imalatları için   gereken  üretim  tesisleri  v.b.  diğer  tesislerin çevresel  etki değerlendirmeleri yapılırken projenin 7 Şubat 1993 tarihinden önce yatırım programına alınmış olması durumu dikkate alınacak ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden muafiyet hususu buna göre değerlendirilecektir.

             10- Proje için çevre mevzuatı gereğince alınması gereken izinlere ilişkin talepler ile bu taleplere ilişkin verilecek görüşler Çevre ve Orman Bakanlığınca ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca acele olarak sonuçlandırılacaktır.

             11- Proje güzergâhı kapsamında bulunan veya yol yapım çalışmaları sırasında ortaya çıkacak taşınır veya taşınmaz tabiat ve kültür varlıklarına konu olan buluntulara rastlanması durumunda, durum ilgili Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bildirilecek ve Kurul konuyu gündemine ivedilikle alacaktır. Bu konudaki Kurul çalışmalarına, sadece üyelere konu hakkında bilgi vermek üzere KGM teknik elemanları da çağrılacak, çalışmaların projenin özellikleri de dikkate alınarak, gecikmesine meydan verilmeden yapılması sağlanacaktır.

             12- Proje kapsamında yer alan ve kule yüksekliği deniz seviyesinden 300 metre yükseklikte yapılması düşünülen İzmit Körfez Geçişi köprüsünün yapımı esnasında, KGM tarafından talep edilen zamanlarda bölgedeki deniz ve hava trafiğiyle ve uçuş emniyetiyle ilgili talepler ilgili ve yetkili idarelerce zaman geçirilmeksizin yerine getirilecek, bu konuda ilgili ve yetkili idarelerce alınması gereken tedbirler zamanında alınacaktır.

             13- Bunların yanında; proje ile ilgili her türlü plan, proje, yapım ve detay çalışmaları sırasında işlerin hızlı ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için KGM merkez birimleri, Karayolları 2. (İzmir), 14. (Bursa) ve 17. (İstanbul) Bölge Müdürlükleri ile KGM’nin görev ve yetki vereceği diğer taşra birimleri, idare adına iş yapan yüklenici ve alt yüklenicilere tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli yardım ve destek sağlanacaktır.

             Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan