7 Aralk 2010 SALI

Resm Gazete

Say : 27778

YNETMELK

Tarm ve Kyileri Bakanlndan:

Y TARIM UYGULAMALARI HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; evre, insan ve hayvan salna zarar vermeyen bir tarmsal retimin yaplmas, doal kaynaklarn korunmas, tarmda izlenebilirlik ve srdrlebilirlik ile gvenilir rn arznn salanmas iin gerekletirilecek iyi tarm uygulamalarnn usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, iyi tarm uygulamalarnn genel kurallar, kontrol ve sertifikasyon sistemi ile komitenin, il mdrlklerinin, reticilerin, retici rgtlerinin, mteebbislerin, kontrol ve sertifikasyon kurulularnn, kontrolrlerin, sertifikerlerin ve i kontrolrlerin grev ve sorumluluklar ile denetim esaslarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayl Tarm Kanununun 4 nc, 5 inci ve 6 nc maddelerine, 7/8/1991 tarihli ve 441 sayl Tarm ve Kyileri Bakanlnn Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (d), (f) ve (h) bentlerine, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun 31 inci ve 43 nc maddeleri ile 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayl Su rnleri Kanununun 13 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda;

a) Bakan: Tarm ve Kyileri Bakann,

b) Bakanlk: Tarm ve Kyileri Bakanln,

c) Bireysel sertifikasyon: Gerek veya tzel kiilerin kendi tasarrufu altndaki alanlarda rettikleri rnlerin, kendi adlarna sertifikalandrlmasn,

) Denetim: yi tarm uygulamalar faaliyetlerinin bu Ynetmelie uygun olarak yaplp yaplmadn tespit etmek amacyla, KSKlar, kontrolrler, i kontrolrler, sertifikerler, reticiler, retici rgtleri ve mteebbislerin Bakanlk veya Bakanlk tarafndan denetim yetkisi verilen kurulularca yaplan her trl denetimini,

d) Dzeltici faaliyet: Uygunsuzluun dzeltilmesi ve artlarn uygunluk kriterlerini tam olarak karlar hale getirilmesi iin yaplan i ve ilemleri,

e) Entegre mcadele: Kltr bitkilerinde zararl trlerin poplasyon dinamikleri ve evre ile ilikilerini dikkate alarak, uygun olan mcadele metotlarn ve tekniklerini uyumlu bir ekilde kullanarak, bunlarn poplasyonlarn ekonomik zarar seviyesinin altnda tutan zararl ynetimi sistemini,

f) Entegre rn ynetimi: Srdrlebilirlik ilkesi erevesinde evreye kar sorumlu ve duyarl, ayn zamanda ekonomik bir tarmsal retim sistemini,

g) Grup sertifikasyonu: retici rgt veya mteebbis ats altnda szlemeyle bir araya gelen gerek kiilerin rettii rnlerin, retici rgt veya mteebbis adna sertifikalandrlmasn,

) kontrol: Kontrol ncesinde iyi tarm uygulamalar faaliyetlerinin bu Ynetmelie uygunluunu kontrol etmek zere gerekletirilen faaliyeti,

h) kontrolr: Grup sertifikasyonunda, iyi tarm uygulamalar faaliyetlerinin ilgili mevzuata gre uygunluunu kontrol etmek zere grup tarafndan belirlenmi gerek kiiyi,

) l mdrl: Bakanlk il mdrln,

i) yi tarm uygulamalar: Tarmsal retim sistemini sosyal adan yaanabilir, ekonomik adan karl ve verimli, insan saln koruyan, hayvan sal ve refah ile evreye nem veren bir hale getirmek iin uygulanmas gereken ilemleri,

j) Komite: 10 uncu maddeye gre kurulan ve bu Ynetmeliin uygulanmasn takip ve temin eden yi Tarm Uygulamalar Komitesini,

k) Kontrol: yi tarm uygulamalar faaliyetlerinin bu Ynetmelie uygun olarak yaplp yaplmadn belirlemek, kaytlar tutmak, sonular rapor etmek zere kontrolr tarafndan gerekletirilen ilemleri,

l) Kontrolr: lgili mevzuata gre iyi tarm uygulamalar faaliyetlerinin uygunluunu KSK adna kontrol etmek zere Bakanlk tarafndan yetkilendirilen gerek kiiyi,

m) Kontrol noktalar: evre, insan ve hayvan salna zarar vermeyen bir tarmsal retimin yaplmas, doal kaynaklarn korunmas, tarmda izlenebilirlik ve srdrlebilirlik ile gvenilir rn arzn salamaya ynelik risk deerlendirmesi sonucu belirlenen ve kontrol edilen aamalar,

n) Kontrol ve sertifikasyon kuruluu: Bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslar erevesinde, tarmsal rnlerin kontrol ve sertifikasyon ilemlerini yapmak zere Bakanlk tarafndan yetkilendirilen tzel kiileri,

o) KSK: Kontrol ve sertifikasyon kuruluunu,

) Mteebbis: Bu Ynetmelik hkmlerine uygun olarak retilmi tarmsal rn ileyen, muhafaza eden, depolayan veya pazarlayan gerek veya tzel kiileri,

p) Sertifika: Tarmsal rnn bu Ynetmelie uygunluunu gsteren Ek-1e uygun olarak dzenlenmi belgeyi,

r) Sertifikasyon: Kontrol faaliyetleri sonucu bu Ynetmelie uygunluu belirlenen tarmsal rnn, retici veya retici grubu adna belgelendirilmesini,

s) Sertifiker: KSK adna kontrol tamamlanm rnn, bu Ynetmelie uygunluunu onaylamak zere Bakanlk tarafndan yetki verilmi gerek kiiyi,

) Uygunluk kriterleri: Kontrol noktalarna uyum iin ihtiya duyulan uygunluk dzeyini,

t) Uygunsuzluk: Kontrol noktalarna uyum iin ihtiya duyulan uygunluk dzeyinin tam olarak salanamad durumlar,

u) retici: Tarmsal faaliyetlerini bu Ynetmelik hkmlerine uygun olarak yapan gerek veya tzel kiileri,

) retici rgtleri: yi tarm uygulamalar faaliyetlerini gerekletirmek zere tzel kiilik olarak bir araya gelen retici organizasyonlarn,

v) retim alan: yi tarm uygulamalarnn gerekletirildii alan,

y) rn: Bitkisel retim, hayvanclk ve su rnleri alannda elde edilen her trl ilenmemi ham rnler ile bunlarn birinci derece ilenmesi ile elde edilmi rnleri,

z) Yetki belgesi: Kontrol ve sertifikasyon faaliyetinde bulunmak zere yetkilendirilen kurulua Ek-2ye uygun olarak Bakanlka dzenlenen belgeyi,

ifade eder.

KNC BLM

yi Tarm Uygulamalarnn Genel Kurallar,

Kontrol ve Sertifikasyon Sistemi

yi tarm uygulamalarnn genel kurallar

MADDE 5 (1) yi tarm uygulamalarnda aadaki genel kurallara uyulur.

a) yi tarm uygulamalar, Bakanlka belirlenen uygunluk kriterleri ve kontrol noktalar dorultusunda gerekletirilir.

b) Kontrol ve sertifikasyon ilemleri Bakanlka veya Bakanln yetkilendirdii kontrol ve sertifikasyon kurulularnca yaplr. Bu kurulular, TS EN 45011 veya edeeri uluslararas standartlara gre kontrol ve sertifikasyon faaliyetinde bulunur. Kontrol ilemleri kontrolr, sertifikasyon ilemleri sertifiker tarafndan gerekletirilir.

c) retilen tarmsal rnler, kontrol edilerek sertifikalandrlr.

) yi tarm uygulamalar; retici, retici rgt veya mteebbis ile KSK arasnda taraflarn sorumluluklar, haklar ve anlamazlklarn dzenleyen szleme dorultusunda yrtlr.

d) Sertifikal rnn, bu Ynetmelie uygunluundan retici, retici rgtleri ve mteebbisler mteselsilen sorumludur.

Kontrol ve sertifikasyon sistemi

MADDE 6 (1) Tarmsal rnlerin kontrol ve sertifikasyonu, bireysel sertifikasyon ve grup sertifikasyonu olmak zere iki ekilde yaplr.

(2) Gerek veya tzel kiilerin malik veya kiraclk sfatyla tasarrufu altnda bulunan alanlarda retim yapmalar halinde bireysel sertifikasyon yaplr. Sertifikasyon kapsamndaki rnn retiminin yapld tm alanlar, ylda en az bir kez KSK tarafndan kontrol edilir.

(3) retici rgt veya mteebbis ats altnda szlemeyle bir araya gelen gerek kiilerin malik veya kiraclk sfatyla tasarrufu altnda bulunan alanlarda retim yapmas halinde grup sertifikasyonu yaplarak retici rgt veya mteebbis adna aadaki ekilde sertifikalandrlr:

a) Grup sertifikasyonu kapsamndaki reticiler, bu Ynetmelik kapsamnda iyi tarm uygulamalar faaliyetlerinde bulunacaklarna ilikin taahhtnameyi retici rgtnn idari organna verir. Mteebbis ats altnda bir araya gelen reticiler ise mteebbis ile ayr ayr szleme yapar.

b) Grup sertifikasnn kullanm hakk, retici rgtne veya mteebbise aittir. Sertifikasyon kapsamndaki reticiler, retici rgt veya mteebbisin izni dnda sertifikay kullanamaz. Ancak iyi tarm uygulamalar yapanlara ynelik destek ve hizmetlerden bireysel olarak yararlanabilir.

c) retici rgtleri ve mteebbisler, iyi tarm uygulamalarna ilikin bir kalite ynetim sistemi kurmak ve yrtmekle ykmldr.

) retici rgtleri veya mteebbisler ylda en az bir kez KSK tarafndan kontrol edilir. Bu kontrollerde kalite ynetim sistemi ile gruba dahil reticilerden rnekleme yntemi ile KSKca belirlenen reticilerin sertifikasyon kapsamndaki tm retim alanlarnn kontrolleri yaplr.

d) rnekleme yntemi ile kontrol edilecek retici says; rn ve retim sistemleri dikkate alnarak gruba dahil retici saysnn ayr ayr karekklerinin toplamnn alnmas ile belirlenir. Mteakip kontrollerde farkl reticiler seilir.

Kontrol ilemleri

MADDE 7 (1) KSK, kontrol ilemlerini aadaki ekilde gerekletirir:

a) Szleme yaplmasn mteakip, 6 nc madde erevesinde kontrol plan hazrlar. Bu kontrol plan; retici, retici rgt veya mteebbisin ad ve adresi, kontrol tarihi, kontrol sresi ile kontrolr adn ierir.

b) Kontrol planna gre, hasat ve kesim gibi retimin tm aamalarnn kontrolne izin verecek dnemlerde kontrol faaliyetinde bulunur.

c) Ayn iletmede bitkisel retim, hayvanclk ve su rnleri yetitiricilii kapsamlarnn her hangi birinde birden fazla rnn kontrol ve sertifikasyonunu aadaki ekilde yapar:

1) lk kez szleme yapt retici, retici rgt veya mteebbislerin kontrolnde, tm rnler iin retimin tm aamalarnn kontrol faaliyetlerini gerekletirir.

2) kinci yldan itibaren, ayn kapsamda olan fakat farkl hasat veya kesim dnemine sahip birden fazla rnn mteakip kontrollerinde; retim alan en ok olan rnn hasat veya kesim dnemini dikkate alarak kontrol faaliyetini gerekletirir. Sertifika kapsamndaki dier rnler iin evre, insan ve hayvan sal asndan risk deerlendirmesi yaparak tm kontrol noktalar iin objektif delilleri elde etmesi durumunda, yerinde kontrol yapmadan kontrol faaliyetini tamamlayabilir.

) Kontrol noktalarnda deiiklie gidilmesi, sertifikasyon kapsamna yeni bir rnn, reticinin veya retim alannn dahil edilmesi veya sertifikal retime ara verilmesi durumlarnda (c) bendinin (1) numaral alt bendine gre kontrol faaliyetlerini gerekletirir.

d) Grup sertifikasyonu kapsamnda ilk kez szleme yapt retici rgt veya mteebbislerin ilk sertifikalarnn geerlilik dneminde; kontrol ettii retici saysnn %50si kadar reticiye ilave olarak habersiz kontrol yapar.

e) Bu kontrollere ilaveten, ylda en az bir kez her sertifikasyon seeneindeki szleme yapt taraflarn en az % 10unu habersiz olarak kontrol eder. KSKlar bu habersiz kontrollerde, retici gruplarnn ncelikle kalite ynetim sistemini kontrol eder, herhangi bir uygunsuzluk grmesi durumunda gruba dahil reticileri, 6 nc maddenin nc fkras erevesinde kontrol eder.

f) Habersiz kontrollerde; kontrolden en fazla krksekiz saat ncesinde retici, retici rgt veya mteebbise bildirimde bulunur. retici, retici rgt veya mteebbisler geerli bir mazeret bildirmek suretiyle habersiz kontroln bir defaya mahsus ertelenmesini talep edebilir.

g) KSK, bu Ynetmelik hkmlerine uymayan retim teknikleri veya girdilerin kullanldndan phe duyduu durumlarda, analiz amal numune alarak analiz yaptrabilir. Bununla birlikte Bakanlk da, gda gvenilirlii asndan riskli grd rnlerde, numune alnarak analiz yaptrlmasn talep edebilir. rn analizleri, Bakanlka yetkilendirilen laboratuvarlarda yaptrlr. Yurt dnda analiz yaptrlmas halinde bu laboratuarlar, TS EN ISO/IEC 17025 veya edeeri uluslararas standartlarda Trk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birlii karlkl tanma anlamasna gre geerlilii mevcut uluslararas akreditasyon kurumlarndan akredite olmaldr.

) Kontroln tamamlanmasn mteakip, retim alanlarnda retici, retici rgt, mteebbis veya temsilcileri ile kontrolrn imzasn tayan kontrol raporunun hazrlanmasn salayarak, kontrol sonucunu rapor tarihinden itibaren bir ay ierisinde bilgi iin faaliyet gsterdikleri ildeki il mdrlne gnderir.

Kontrol sresi

MADDE 8 (1) KSK, rn cinsi, yetitirme ortam ve alan geniliini dikkate alarak asgari aadaki srelerde kontrol faaliyetlerini gerekletirir.

a) Bireysel sertifikasyonda bir gn,

b) Grup sertifikasyonunda; kalite ynetim sistemi kontrolleri iin bir gn, ayrca retici kontrolleri iin aadaki srelere uyar.

1) Grubu oluturan yelerin tarm arazilerinin bir hektardan kk olmas ve ayn il snrlar ierisinde yer almas durumunda bir gnde en fazla drt retici,

2) Grubu oluturan yelerin tarm arazilerinin birbe hektar olmas ve ayn il snrlar ierisinde yer almas durumunda bir gnde en fazla retici,

3) Grubu oluturan yelerin tarm arazilerinin be hektardan byk olmas ve ayn il snrlar ierisinde yer almas durumunda bir gnde en fazla iki retici,

4) reticilere ait tarm arazilerinin farkl il snrlarnda olmas durumunda arazi byklne baklmakszn her gn iin bir retici,

5) Bitkisel retim alanlar dndaki dier faaliyet kapsamlar iin ayn il snrlar ierisinde yer almas durumunda bir gnde en fazla drt retici,

6) Kontrolr saysnn birden fazla olmas durumunda, reticilerin kontrol sreleri yukarda belirtilen esaslara gre her kontrolr iin oranlanarak,

kontrol edilir.

Sertifikasyon ilemleri

MADDE 9 (1) KSK, kontroln yapld veya dzeltici faaliyetlerin tamamland tarihten itibaren en ge on drt gn ierisinde sertifikasyona ilikin kararn verir. Kontrol faaliyetleri sonucu bu Ynetmelie uygunluu belirlenen tarmsal rn, retici veya retici grubu adna Ek-1e uygun olarak sertifikalandrlr.

(2) Sertifikada aadaki bilgiler yer alr.

a) Kurulu ad, adresi, Bakanlka verilen kodu ve varsa logosu,

b) Akreditasyon Kurumunun markas,

c) Sertifika numaras,

) retici veya retici rgt ya da mteebbis ad ve retim yeri ile birlikte sertifikasyon seenei, ayrca grup sertifikasyonunda gruba dahil retici listesi,

d) Kontrol edilerek 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayl Resm Gazetede yaymlanan yi Tarm Uygulamalar Hakknda Ynetmelik hkmlerine uygunluu tespit edilmitir ibaresi,

e) Kontrol tarihi,

f) Sertifikann kapsad rn,

g) Birincil retimin/ilenmemi ham rn veya rn ilemenin dahil olup olmadna dair bilgi,

) Sertifikann geerlilik tarihi,

h) Sertifikann yaynland yer ve tarih,

) Sertifikerin ad, soyad ve imzas.

(3) Bitkisel retim, hayvanclk ve su rnleri kapsamlarnn herhangi birinde yer alan birden fazla rn ayn sertifikada yer alabilir. Ancak farkl kapsamlarda olan rnler iin ayr ayr sertifika dzenlenir.

(4) Sertifikann geerlilik sresi, dzenlendii tarihten itibaren en fazla on iki aydr.

(5) Sertifikann yaynlanmasndan sonra sertifika geerlilik sresi ierisinde ayn kapsamdaki yeni rn veya rnlerin kontrolnn tamamlanmas durumunda, nce yaynlanan sertifika revize edilerek yeni rnler sertifika kapsamna alnabilir. Sertifikann revize edilmesi durumunda, sertifika geerlilik sresi uzatlamaz.

NC BLM

Komitenin Oluumu, alma Usul ve Esaslar ile Grevleri

Komitenin oluumu

MADDE 10 (1) Komite; Tarmsal retim ve Gelitirme Genel Mdr veya grevlendirecei Genel Mdr Yardmcs veya ilgili Daire Bakan Bakanlnda; Tarmsal retim ve Gelitirme Genel Mdrlnden kii, Koruma ve Kontrol Genel Mdrlnden bir kii, Bakanlk Hukuk Mavirliinden bir hukuk maviri ve Bakanlk Tefti Kurulu Bakanlndan bir mfetti olmak zere toplam yedi kiiden oluur.

(2) htiya duyulmas halinde kamu veya kamu d kurum ve kurululardan komiteye temsilci davet edilebilir. Ancak toplantlara bu ekilde katlanlarn oy hakk bulunmaz.

(3) Raportrlk, Tarmsal retim ve Gelitirme Genel Mdrl temsilcilerinden seilen sekreter ye tarafndan yrtlr.

Komitenin alma usul ve esaslar

MADDE 11 (1) Komitenin alma usul ve esaslar aada belirtilmitir.

a) Komite, Bakan onay ile oluturulur.

b) Komite sekreteryas, Tarmsal retim ve Gelitirme Genel Mdrl tarafndan yrtlr.

c) Komite, ylda en az iki kez olaan, komite bakannn gerekli grd hallerde ise olaanst olarak toplanr.

) Komite, ye tam saysnn ounluu ile toplanr ve ye tam saysnn ounluu ile karar alr. Oylarn eitlii halinde Bakann oyu iki oy saylr.

d) Kararlar, toplant tarihinden itibaren en ge bir ay iinde toplantya katlan yeler tarafndan imzalanarak Mstearlk onayna sunulur ve onay tarihinden itibaren yrrle girer.

Komitenin grevleri

MADDE 12 (1) Komitenin grevleri aada belirtilmitir.

a) Bu Ynetmelik hkmlerini uygulamak ve uygulanmas iin gerektiinde ilgili kurum veya kiileri yetkilendirmek.

b) KSKlarn, iyi tarm uygulamalar konusunda yetkilendirilmek zere yapt bavuruyu deerlendirerek, bavuruyu Bakanla ulat tarihten itibaren doksan gn iinde sonulandrmak.

c) KSKlar yetkilendirmek, gerektiinde yetkilerini askya almak veya iptal etmek.

) KSKlarn, kontrolrlerin, sertifikerlerin, i kontrolrlerin, reticilerin, retici rgtlerinin ve mteebbislerin ilgili mevzuata uymad tespit edildiinde, gerekli ilemleri uygulamak veya uygulatmak.

d) KSKlardan; reticiye, retici rgtne, mteebbise, rne, retime, kontrol ilemine, sertifikasyon ilemine, kuruluun kendisine, alanna ve meneine dair her trl bilgi ve belgeleri gerektiinde istemek.

e) Bu Ynetmelie aykr dzenlendii tespit edilen sertifikalar iptal etmek veya ettirmek.

DRDNC BLM

l Mdrlklerinin Grev ve Sorumluluklar, reticilerin,

retici rgtlerinin ve Mteebbislerin Ykmllkleri

ile Kontrol ve Sertifikasyon Szlemesi

l mdrlklerinin grev ve sorumluluklar

MADDE 13 (1) l mdrlklerinin grev ve sorumluluklar aada belirtilmitir.

a) reticilere, retici rgtlerine, mteebbislere ve tketicilere iyi tarm uygulamalar konusunda eitim ve yaym hizmeti vermek.

b) KSK tarafndan iyi tarm uygulamalarna balad bildirilen retici, retici rgtleri veya mteebbislerin entegre mcadele ve entegre rn ynetimi prensiplerinde retim yapmasn salamak zere rn veya rn grubu baznda entegre mcadele ve entegre rn ynetimi programlar hazrlamak, bu programlar erevesinde eitimler dzenlemek ve eitime katlanlar kayt altna almak.

c) yi tarm uygulamalarna balayan veya devam eden retici, retici rgtleri ve mteebbislere ait KSK tarafndan gnderilen her trl bilgiyi kayt altna alarak istenildiinde Bakanla bildirmek.

) Bakanlka iyi tarm uygulamalarna ilikin verilecek dier grevleri yerine getirmek.

reticilerin ykmllkleri

MADDE 14 (1) reticilerin ykmllkleri aada belirtilmitir.

a) yi tarm uygulamalar faaliyetinde bulunacak tm reticiler bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen iyi tarm uygulamalarnn genel kurallarna uygun faaliyette bulunur.

b) Bireysel sertifikasyon kapsamndaki reticiler bireysel sertifikasyon artlarnda, grup sertifikasyonu kapsamndaki reticiler ise grup sertifikasyonu artlarnda kontrol edilerek sertifikalandrlr.

c) retici tarafndan retilen ayn trdeki rnlerin tamam, kontrol ve sertifikasyon kapsamna alnr.

retici rgtlerinin ykmllkleri

MADDE 15 (1) retici rgtlerinin ykmllkleri aada belirtilmitir.

a) 5200 sayl Tarmsal retici Birlikleri Kanunu erevesinde kurulan retici birlikleri dndaki retici rgtlerinin; kendi zel mevzuat veya ana szlemelerinde tarmsal rnlerin retimi ve ticaretine ilikin faaliyette bulunmay dzenleyen hkmler aka yer alr.

b) Grup sertifikasyonu artlarnda kontrol edilerek sertifikalandrlr.

c) Bu Ynetmelik hkmlerine, kalite ynetim sistemi artlarna veya KSK ile yaplan szleme esaslarna uymadn tespit ettii yesini veya yeye ait rn sertifikasyon kapsamndan karr. karlan yeyi KSKya en fazla bir ay ierisinde bildirir.

Mteebbislerin ykmllkleri

MADDE 16 (1) Mteebbislerin ykmllkleri aada belirtilmitir.

a) Kendi zel mevzuat veya ana szlemelerinde tarmsal rnlerin retimi ve ticaretine ilikin faaliyette bulunmay dzenleyen hkmler aka yer alr.

b) Bitki koruma ve bitki besleme rnleri ile hayvan sal ve hayvan besleme rnlerine ait retim, sat, pazarlama ve reklam faaliyetlerinde bulunamaz. Ayrca tarmsal danmanlk yapamaz.

c) Bitkisel retim, hayvanclk ve su rnleri alannda elde edilen her trl ilenmemi ham rnleri kendi adna sertifikalandracak mteebbisler, grup sertifikasyonu artlarnda kontrol edilerek sertifikalandrlr. Sertifikal rnlerin, iyi tarm uygulamalar sertifikas olmayan rnlerle karmasn engelleyecek her trl tedbiri almak suretiyle izlenebilirlik sistemi oluturur.

) Bu Ynetmelik hkmlerine, kalite ynetim sistemi artlarna veya KSK ile yaplan szleme esaslarna uymadn tespit ettii reticisini sertifikasyon kapsamndan karr. karlan reticiyi KSKya en ge bir ay ierisinde bildirir.

d) Bitkisel retim, hayvanclk ve su rnleri alannda elde edilen her trl ilenmemi ham rnleri kendi adna sertifikalandrmayan, ancak iyi tarm uygulamalar sertifikasna sahip tarmsal rnleri satn alarak ileyen, ambalajlayan veya paketleyen mteebbisler; iyi tarm uygulamalarna uygun faaliyette bulunarak bireysel sertifikasyon artlarnda sertifikalandrlr. Bu ekilde sertifikalandrlan mteebbislerin ayn trdeki rnlerinin tamam, kontrol ve sertifikasyon kapsamnda olmaldr.

Kontrol ve sertifikasyon szlemesi

MADDE 17 (1) KSK; retici, retici rgt veya mteebbisler ile szleme yapmak suretiyle kontrol ve sertifikasyon faaliyetinde bulunur. Bu szlemede, taraflarn sorumluluklar, haklar ve anlamazlklarn dzenleyen hususlar yer alr. Bunun yannda, bu Ynetmelie aykr faaliyette bulunulmas veya taraflar arasnda anlamazln vuku bulmas durumlarnda, uygulanacak ilemler ile gerekli hallerde bavurulmas maksadyla retim blgesi ierisinde olan bir mahkeme yeri belirtilir.

(2) retici, retici rgt ve mteebbisler Bakanlka yetkilendirilen KSK arasndan istediini seme hakkna sahiptir.

(3) retici, retici rgt ve mteebbisler; ayn dnemde ayn rn iin sadece bir KSK ile szleme yapar ve szleme devam ettii srece baka bir KSK ile szleme yapamaz.

(4) reticiler, ayn dnemde ayn rn iin bireysel veya grup seeneklerinin sadece birinde iyi tarm uygulamalar faaliyetinde bulunur.

(5) Szleme yaplan KSKnn yetkisinin Bakanlk tarafndan iptali veya askya alnmas durumunda, retici baka bir KSK ile szleme yapma hakkna sahiptir.

(6) retici, retici rgt ve mteebbisler; hukuki yaplarnda, tarmsal faaliyetlerinde veya retim alanlarnda yapt her trl deiiklii, ilgili KSKya en ge bir ay ierisinde bildirir.

(7) retici, retici rgt ve mteebbisler; KSK ile yapt szlemedeki hak ve ykmllkleri sakl kalmak kouluyla, sertifikasyon kapsamndaki rn veya rnlerini geici veya srekli olarak iyi tarm uygulamalar kapsamndan karma hakkna sahiptir.

(8) yi tarm uygulamalarna balayan retici, retici rgt veya mteebbisler bu Ynetmelikte belirtilen hususlara dair her trl kaytlarn Bakanlk yetkililerine ve szleme yapt KSKya ibraz eder, retim alanlarn denetime ve kontrole aar.

BENC BLM

Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluu, Kontrolr, Sertifiker ve

Kontrolrlerde Aranan artlar ile

alma Usul ve Esaslar

KSK'da aranan artlar

MADDE 18 (1) KSK aadaki artlar haiz olmaldr.

a) Yeterli ve tecrbeli personel ile teknik alt yapya sahip olmal ve en az bir kontrolr ve bir sertifiker istihdam etmelidir. Kontrolr ve sertifikerin says; KSKnn mteri says, kontrol edilecek iletme, retici ve retim alanlar iin yeterli olmaldr.

b) Kontrol ve sertifikasyon ileminin sonularn etkileyebilecek ticari, mali ve dier basklardan bamsz ve tarafsz olmaldr.

c) Kendilerine verilen yetkiyi kullanrken herhangi bir kar atmas yaratacak faaliyette bulunamaz. Belgelendirdii rnlerin veya tarmsal girdilerin; retim, tedarik, reklam ve pazarlamasn yapamaz. Danmanlk hizmeti veremez.

) Srekli irtibat salanabilecek her trl alt yapy oluturur.

d) Kontrol ve sertifikasyon olmak zere iki ayr birimden oluur. Kontrol biriminde grev yapanlar sertifikasyon biriminde, sertifikasyon biriminde grev yapanlar kontrol biriminde grev yapamazlar. Kontrol ve sertifikasyon ayn kii tarafndan yaplamaz.

e) Yneticileri, ortaklar ve alanlar baka bir KSKda herhangi bir grev alamaz.

f) Yneticileri, ortaklar ve alanlar ile bunlarn birinci derece yaknlar tarafndan retilen tarmsal rnlerin kontrol ve sertifikasyonunu yapamaz.

g) lk yetkilendirilmesinden itibaren iki yl ierisinde, TS EN 45011 veya edeeri uluslararas standartlarda Trk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birlii karlkl tanma anlamasna gre geerlilii mevcut uluslararas akreditasyon kurumlarndan akredite olmak ve akreditasyon belgesini Bakanla ibraz etmek zorundadr. Akreditasyon kapsam, bu Ynetmelie veya Bakanlka kabul edilen iyi tarm uygulamalarna dair standartlara gre olmaldr. Belirtilen srede akreditasyon belgesini Bakanla ibraz etmeyen KSKnn yetkisi Bakanlka iptal edilir.

) Yabanc bir kuruluun Trkiyedeki ubesi ise tm yasal izin ilemlerini tamamlayarak ubeyi de kapsayan merkezine ait akreditasyon belgesini mracaatta Bakanla ibraz eder.

h) Akredite olmayan KSK, akreditasyon belgesini Bakanla ibraz edinceye kadar bireysel ve grup sertifikasyonu seeneklerinde toplam en fazla on retici iin sertifika dzenler.

) TS EN 45011 veya edeeri uluslararas standartlara gre akredite olmakla birlikte, akreditasyon kapsam bu Ynetmelie veya Bakanlka kabul edilen iyi tarm uygulamalarna dair standartlar kapsamayan KSK; belirtilen kapsamdaki akreditasyon belgesini Bakanla ibraz edinceye kadar bireysel ve grup sertifikasyonu seeneklerinde toplam en fazla yirmi retici iin sertifika dzenler.

i) Bu Ynetmelik kapsamnda akredite olarak faaliyette bulunmakta iken akredite olmad kapsamda yetkisini geniletmek isteyen KSK, kapsam geniletmenin yapld tarihten itibaren alt ay ierisinde, kapsam geniletmeyi ieren akreditasyon belgesini Bakanla ibraz eder. Bu sre ierisinde kapsam geniletme talep edilen rn grubunda dzenleyecekleri sertifika says, bu fkrann () bendinde belirtilen saylarn zerinde olamaz.

KSKlarn yetkilendirilmesi iin istenen belgeler

MADDE 19 (1) KSK, Bakanla yapaca bavuru dosyasnda aadaki belgeleri ibraz eder.

a) Ek-3e uygun bavuru dilekesi.

b) Kurulu yetkililerine ait noter onayl imza sirkleri.

c) irketler iin Ticaret Sicili Gazetesi veya onayl sureti ile son alt ay ierisinde kaytl olduu ticaret odasndan alnm oda sicil kayt belgesi.

) yi tarm uygulamalar kontrol ve sertifikasyon faaliyeti yapabileceini gsterir kendi zel mevzuat veya ana szlemesi.

d) letiim bilgileri ile var ise logosuna ait belgeler.

e) Kurulu ortaklar, yneticileri ve temsilcilerinin kimlik belgelerinin onayl sureti, kuruluun ortaklar arasnda tzel kiilik olmas durumunda ortak tzel kiilie ait son alt ay ierisinde kaytl olduu ticaret odasndan alnm oda sicil kayt belgesi, anonim irketler iin kurulu yneticileri ve temsilcilerinin kimlik belgelerinin onayl sureti.

f) Organizasyon emas ve grev tanmlar.

g) Yabanc kurulularn ubeleri iin akreditasyon belgesi.

) Yetkisi sresince veya Bakanlka yetkisinin askya alnmas veya iptali nedeniyle, szleme yapt taraflara, Bakanla veya nc ahslara kar doabilecek her trl zarardan tek bana sorumlu olduunu gsterir Ek-4e uygun, noter onayl taahhtname.

h) alanlarn sosyal gvenlik kurumu kaytlarn gsterir belgeler.

) 24 nc maddede belirtilen artlar tayan kontrolre ait belgeler.

i) 25 inci maddede belirtilen artlar tayan sertifikere ait belgeler.

j) Bu Ynetmelie uygun olarak yrtecei kalite ynetim sistemini, kontrol ve sertifikasyon kriterlerini, izlenebilirlik ve numune alma yntemlerini, bu Ynetmelie veya szleme hkmlerine aykrl bulunan retici, retici rgt veya mteebbislere uygulayaca ilemleri ieren kalite el kitabyla birlikte kontrol ve sertifikasyon cretlendirme yntemi ve birim fiyatlarna ait dokmanlar.

k) Mterisi ile yapaca szleme rnei.

l) Asgari olarak Ek1de belirtilen bilgileri ieren sertifika rnei.

(2) Bavuruda istenilen belgeler Bakanlka incelenir, ilgili mevzuat hkmlerine uygun olmayan belgeler ile yaplan bavurular reddedilir.

KSKlarn alma usul ve esaslar

MADDE 20 (1) KSK aadaki esaslar dahilinde faaliyette bulunur.

a) Bakanlka ikier yllk sre ile yetkilendirilirler. Yetki sreleri dolmadan en az bir ay nce yetki srelerini uzatmak zere bavurmaldr.

b) Faaliyet konusuna gre yetkilendirildii alanda alr ve yetkilerini devredemez.

c) retici, retici rgt veya mteebbis ile szleme yapar.

) Szleme yapaca taraflardan, sertifikasyon kapsamndaki reticiye ait Bakanlk ifti kayt sistemi belgesi veya faaliyet konusu ile ilgili Bakanlktaki dier kaytlara ilikin belgeleri ister.

d) Szlemeyi mteakip kontrol plan hazrlar.

e) Szleme yapt retici, retici rgt ve mteebbislere ait bilgileri szleme tarihinden itibaren en ge on be gn ierisinde Bakanla bildirir. Bu bildirimleri kontrol tarihinden en az yedi gn nce tamamlar.

f) Bakanlka dzenlenecek toplantlara ve eitimlere istenilen dzeyde katlm salar.

g) reticiye, retici rgtne, mteebbise, rne, retime, kontrol ilemine, sertifikasyon ilemine, kuruluun kendisine, alanna ve meneine dair her trl bilgi ile belgeleri Bakanlka belirlenecek sre ve formatta Bakanla ibraz eder.

) Akreditasyon kurulularnca yaplan denetimlere ilikin raporlar ve yaptrmlar rapor tarihinden itibaren en ge bir ay ierisinde Bakanla bildirir.

(2) Sertifika dzenlenebilmesi iin birinci derece kontrol noktalarnn tamamna, ikinci derece kontrol noktalarnn en az yzde doksan beine ve taraflar arasnda yaplan szleme esaslarna uyulmas gerekmektedir. KSK uygunsuzluk halinde; retici, retici rgt veya mteebbise aadaki ilemleri uygular.

a) Birinci derece kontrol noktalarnn her hangi birine veya ikinci derece kontrol noktalarnn yzde beinden fazlasna uymayanlara dzeltici faaliyet talebinde bulunarak uyar, komple veya ksmi askya alma ile sertifikann iptali ilemlerinden birini uygular.

b) Kontrol sonucu talep edilen dzeltici faaliyetlerin en fazla yirmi sekiz gn ierisinde kapatlmas iin retici, retici rgt veya mteebbise uyar ilemini uygular.

c) Kontrolde tespit edilen uygunsuzluun evre, insan ve hayvan sal asndan tehlike arz ettii veya uyar ileminden sonra bu uygunsuzluklarn yirmi sekiz gn ierisinde kapatlmad durumlarda, sertifikann kullanm hakkn durduran veya sertifika yaynlanmasn geciktiren askya alma ilemini uygular. Askya alma ilemi, tespit edilen uygunsuzlua ait kontrol noktasnn yer ald kapsama gre ksmi veya komple askya alma eklinde uygulanabilir. Ksmi askya almada, sertifika kapsamndaki bir veya birden fazla rn askya alnr. Komple askya almada ise sertifika kapsamndaki tm rnler askya alnr. Askya alma alt aydan fazla olamaz.

) Askya alma sresi sonunda uygunsuzluun kapatlmadn tespit etmesi durumunda, sertifikann ve szlemenin iptali ilemini uygular. ptal ilemine maruz kalan retici, retici rgt veya mteebbisler, iptal ilemine ait kararnn verildii tarihten itibaren on iki ay sre ile kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerine dahil edilmez, her hangi bir KSK ile szleme yapamaz. Grup sertifikasyonuna dahil retici/reticilerin yapaca uygunsuzluklarn sonular, kontrolr tarafndan hazrlanacak gerekeli raporda belirtilmek suretiyle sadece uygunsuzluu yapan retici/reticileri etkiledii durumda iptal ilemini; sadece uygunsuzlua neden olan retici/reticilere uygulayabilir.

d) lk kez szleme yapt retici, retici rgt veya mteebbislerin kontrolnde veya ilk kez sertifikasyon kapsamna alnan rnlerin kontrolnde, istenilen dzeltici faaliyetlerin aydan daha fazla bir srede kapatlmas durumunda, yeniden yerinde kontrol yapar.

e) retici, retici rgt veya mteebbisler ile yapt szleme hkmlerine aykrln olmas durumunda; szleme hkmleri dorultusunda kalite el kitabnda yer alan uyar, askya alma veya iptal ilemlerini uygular.

f) Askya alma ve sertifikann iptali ilemi uyguladklar retici, retici rgt veya mteebbisleri, karardan itibaren en ge bir ay iinde Bakanla bildirir. Ayn zamanda, iptal ilemi uygulad retici, retici rgt veya mteebbisleri dier KSKlara bildirir. retici, retici rgt veya mteebbisler kendilerine uygulanan ilemlerle ilgili olarak KSK tarafndan yaplan tebli tarihinden itibaren bir ay ierisinde Komiteye itiraz edebilir.

(3) KSK, szleme yapt reticiye, retici rgtne ve mteebbise uygulad ilemler ile rn, sertifika, kontrol, retim, alan personelin durumu ile ilgili tm bilgileri, Bakanlka belirlenecek sre ve formatta Bakanla bildirir.

KSKlarn ube amas

MADDE 21 (1) KSK gerekli grd durumda ube aabilir. Aacaklar ube saysnda snrlama yoktur.

(2) ubeler, bu Ynetmelikte KSKlar iin aranan artlar ile KSKlarn alma usul ve esaslarna tabidir. ubelerin yetkilendirilmesi iin KSKlar bu Ynetmeliin 19 uncu maddesinde istenilen belgelerden ubeyle ilgili olanlar Bakanla ibraz eder.

(3) Her ubede en az bir kontrolr istihdam edilir. Ancak, sertifiker istihdam zorunlu deildir.

(4) KSK, ubenin yapt tm ilemlerden sorumludur.

Askya alnan KSKlarn alma usul ve esaslar

MADDE 22 (1) Bakanlka yetkisi askya alnan KSK aadaki usul ve esaslar erevesinde faaliyette bulunur.

a) Askya alnd tarihten itibaren retici, retici rgtleri veya mteebbisler ile szleme yapamaz ve mevcut szlemelerini uzatamaz.

b) Askya alnd tarihten itibaren kontrol ve sertifikasyon faaliyetinde bulunamaz. Ancak, askya alnma tarihinden nce 7 nci madde hkmlerince kontroln gerekletirdii halde henz yaynlamad sertifikalar yaynlayabilir.

c) Askya alnma tarihi itibari ile geerlilik sresi devam eden sertifikalara ilikin grev ve sorumluluklarn yerine getirir, ancak bu sertifikalarda hibir ekilde yeni sre uzatmna gidemez.

Yetkisi iptal edilen KSKlarn sorumluluklar

MADDE 23 (1) Bakanlka kontrol ve sertifikasyon yetkisi iptal edilen kurulular, iptal edilme tarihi itibari ile geerlilik sresi devam eden sertifikalara ilikin grev ve sorumluluklarn yerine getirir, ancak bu sertifikalarda hibir ekilde yeni sre uzatmna gidemez.

Kontrolrlerde aranan artlar ile alma usul ve esaslar

MADDE 24 (1) Kontrolrlerde aranan artlar ve yetki talebinde istenilen belgeler aada belirtilmitir.

a) KSK adna, kontrolr olarak yetkilendirme talebini ieren Ek-5e uygun dzenlenmi bavuru belgesi,

b) Kontrolrlk yapaca alanla ilgili olarak, ziraat mhendisi, gda mhendisi, su rnleri mhendisi, balklk teknolojisi mhendisi veya veteriner hekim olduuna dair onayl eitim belgesi,

c) Bakanlka alacak veya atrlacak kontrolrlk eitimine katlarak, eitim sonunda yaplan snavlardan baarl olduuna dair belge,

) Her ylda en az bir defa iyi tarm uygulamalarndaki yeni gelimeleri takip etmek amacyla Bakanlka alacak veya atrlacak gncelleme eitimlerine katldna dair belge,

d) Onayl kimlik belgesi,

e) Noter onayl imza beyannamesi,

f) lgili meslek odas veya kuruluuna kaytl olduuna dair belge,

g) Sosyal gvenlik kurumu kayd.

(2) Kontrolr alma yetkisi, yetki talebinde bulunan KSK adna, kontrol faaliyetinde bulunmak zere Bakanlk tarafndan kiiye verilir.

(3) Kontrolrler, 7 nci ve 8 inci maddeler kapsamnda gerekletirdikleri kontrollere ilikin hazrladklar raporlar, kontrol takip eden yedi gn iinde KSKya teslim etmek zorundadr.

(4) Kontrolrler, yetkilerini kullanrken herhangi bir kar atmas yaratacak faaliyette bulunamaz. Kontroln yaptklar rnlerin veya tarmsal girdilerin; retim, tedarik, reklam ve pazarlamasn yapamaz. Danmanlk hizmeti veremez.

Sertifikerlerde aranan artlar ile alma usul ve esaslar

MADDE 25 (1) Sertifikerlerde aranan artlar ve yetki talebinde istenilen belgeler aada belirtilmitir.

a) KSK adna, sertifiker olarak yetkilendirme talebini ieren Ek-6ya uygun dzenlenmi bavuru belgesi,

b) Ziraat mhendisi, gda mhendisi, su rnleri mhendisi, balklk teknolojisi mhendisi veya veteriner hekim olduuna dair onayl eitim belgesi,

c) Bakanlka alacak veya atrlacak kontrolrlk eitimine katlarak, eitim sonunda yaplan snavlardan baarl olduuna dair belge,

) Her ylda en az bir defa iyi tarm uygulamalarndaki yeni gelimeleri takip etmek amacyla Bakanlka alacak veya atrlacak gncelleme eitimlerine katldna dair belge,

d) Aadaki konularn birinde en az iki yllk deneyime sahip olduunu gsterir, sosyal gvenlik kurumu kayd ile desteklenen ilgili kurum veya kurulu tarafndan dzenlenmi deneyim belgesi;

1) Kalite ynetim sistemi kapsamnda rn veya sistem belgelendirme konularnda kontrolr, sertifiker, deneti veya ba deneti olarak alm olmak,

2) yi tarm uygulamalar veya organik tarmda KSKlarn yetkilendirilmelerinde alm olmak.

e) Onayl kimlik belgesi,

f) Noter onayl imza beyannamesi,

g) lgili meslek odas veya kuruluuna kaytl olduuna dair belge,

) Sosyal gvenlik kurumu kayd.

(2) Sertifikerin alma yetkisi, yetki talebinde bulunan KSK adna, kontrol tamamlanm rnn bu Ynetmelie uygunluunu onaylamak zere Bakanlk tarafndan kiiye verilir.

(3) Sertifikerler, 9 uncu madde kapsamnda sertifikasyon faaliyetlerini gerekletirir.

(4) Sertifikerler, yetkilerini kullanrken herhangi bir kar atmas yaratacak faaliyette bulunamaz. Sertifikalandrdklar rnlerin veya tarmsal girdilerin; retim, tedarik, reklam ve pazarlamasn yapamaz. Danmanlk hizmeti veremez.

kontrolrde aranan artlar ile alma usul ve esaslar

MADDE 26 (1) kontrolrlerde aranan artlar aada belirtilmitir:

a) kontrolrlk yapaca alanla ilgili olarak lisans, n lisans veya meslek lisesi mezunu olmak.

b) Bakanlka alacak veya atrlacak i kontrolrlk eitimine katlarak, eitim sonunda yaplan snavlardan baarl olmak.

(2) Bakanlka alan veya atrlan kontrolrlk eitimine katlarak eitim sonunda yaplan snavlardan baarl olanlar, ayrca i kontrolrlk eitimine katlmayabilirler.

(3) kontrolrler, i kontroln yaptklar retici, retici rgtleri veya mteebbisler ile herhangi bir kar atmas yaratacak faaliyette bulunamaz, danmanln yapamaz.

(4) KSKlar yaptklar kontrollerde, i kontrolrlerin birinci fkrada belirtilen artlar tayp tamadn kontrol eder.

(5) kontrolrler, iyi tarm uygulamalar faaliyetlerini bu Ynetmelie gre kontrol ederek, hazrlad raporu, kontroln gerekletirdii retici, retici rgt veya mteebbise yedi gn ierisinde teslim eder.

ALTINCI BLM

Denetim ve Bakanlka Verilen Yetkilerin Geri Alnmas

Denetim

MADDE 27 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda; KSK, kontrolrler, i kontrolrler, sertifikerler, reticiler, retici rgtleri ile mteebbislerin her trl denetimi Bakanlk tarafndan yaplr.

(2) Bakanlk gerekli grd hallerde denetim yetkisini ksmen veya tamamen kamu kurum ve kurulularna, zel sektr tzel kiilerine veya niversitelere devredebilir. Bakanlk, yetki devri yapt kurulular ayrca denetler.

Bakanlka verilen yetkilerin geri alnmas

MADDE 28 (1) KSKya, kontrolrlere ve sertifikerlere, ilgili kanunlar ile dzenlenmi cezai hkmlerin dnda, bu Ynetmelie aykr davranlar nedeniyle aadaki ilemler uygulanr.

a) KSK tarafndan Bakanla sunulan kalite el kitabnda yer alan hususlarn veya bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslarn eksik veya yanl yerine getirildiinin anlalmas durumunda eksikliklerin tamamlanmas ve/veya yanllklarn dzeltilmesi iin ilgililer ikaz edilerek sre verilir. Ayrca aslsz ihbar veya ikyette bulunanlar ikaz edilir.

b) Eksikliklerin veya yanl uygulamalarn verilen sre ierisinde giderilmemesi durumunda veya Bakanlka yerinde yaplan denetimlerde gerek grlmesi halinde ilgililerin yetkileri askya alnr. Yetkinin askya alnmas alt aydan fazla olamaz.

c) Grev ve yetkilerin yrtlmesinde yetersiz veya eksik olduu tespit edilenlerin, geree aykr kontrol veya sertifikasyon faaliyetinde bulunanlarn, askya alma sresi sonunda eksiklikleri ve yanl uygulamalarn gidermeyenlerin veya yetkilendirilmede aranan artlar tamad anlalanlarn Bakanlka verilen yetkileri iptal edilir.

(2) ki yllk dnem iinde, ayn eylemin tekrar durumunda ikaz veya askya alma ilemlerinden bir derece st uygulanr.

(3) Bu maddede belirtilen ilemlere, Komite karar verir. Komite, uygulad ilemleri kamuoyuna ilan etme hakkna sahiptir.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Sertifikal rnlerin pazarlanmas ve etiket bilgileri

MADDE 29 (1) yi tarm uygulamalar sertifikasna sahip olmayan hibir rn iyi tarm uygulamalar ad altnda satlamaz. Sertifikal rnlerin dier rnlerle karmasn engelleyecek her trl tedbirin alnmasndan mteebbisler ve sat yerleri sorumludur.

(2) Piyasaya arz edilen son haliyle kontrol edilmeyen ve sertifikalandrlmayan hibir rn, sat yerinde iyi tarm uygulamalar sertifikas ve logosunu kullanarak satlamaz. yi tarm uygulamalar logosunun format ve kullanmna ilikin usul ve esaslar Bakanlka karlacak tebli ile belirlenir.

(3) KSK tarafndan sertifikalandrlan rnlerin ambalajlanmas, etiketlenmesi ve iaretlenmesi, 16/11/1997 tarihli ve 23172 Mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Ynetmeliinin Ambalajlama ve Etiketleme - aretleme Blm ile Bakanln ilgili mevzuatnda yer alan hkmler erevesinde yaplr. Ayrca, etiketlemede aadaki bilgiler yer alr.

a) rnn kime ait olduu,

b) Bu Ynetmelie uygun olarak retildii,

c) Yetkilendirilmi KSK ad, kod numaras ve rnn sertifika numaras.

Uygunluk kriterleri ve kontrol noktalar

MADDE 30 (1) KSK tarafndan gerekletirilecek kontroller ve i kontrollerde kullanlacak uygunluk kriterleri ile kontrol noktalar Bakanlka belirlenir.

(2) Kontrol noktalar, sertifikasyon iin gerekli uyum seviyesine gre derecelendirilir. Sertifikasyonun yaplabilmesi iin birinci derece kontrol noktalarnn yzde yzne, ikinci derece kontrol noktalarnn ise en az yzde doksan beine uyulmas gerekir.

Genel hkmler

MADDE 31 (1) Yasalarla belirlenmi haklar sakl kalmak kaydyla Bakanlk ile KSK; reticilere, retici rgtlerine ve mteebbislere ait ticari sr niteliindeki bilgilerin gizliliini salamakla ykmldr.

(2) Bakanlk ticari sr niteliindeki bilgiler hari olmak zere, rnlerde izlenebilirlii salayacak sertifikaya esas bilgileri nc taraflara ilan edebilir.

(3) Ayrca reticiler, retici rgtleri ve mteebbisler KSK ile yapacaklar szlemede yazl muvafakatta bulunmak veya Bakanla bildirmek suretiyle, ikinci fkra dndaki ilave bilgilerin nc kiilere ilanna izin verebilir.

Kontrolr geici alma yetkisi

GEC MADDE 1 (1) Su rnleri ve hayvanclk kapsamlarnda Bakanlka alacak veya atrlacak kontrolrlk eitimine kadar 24 nc maddenin birinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen lisans eitimine sahip olanlardan gda gvenilirlii ynetim sistemi konularnda eitim aldn belgelendirenlere, kontrolr olarak geici alma yetkisi verilir. Ancak bu ekilde alma yetkisi verilenler, faaliyet alan ile ilgili olarak Bakanlka alacak veya atrlacak ilk kontrolrlk eitiminden itibaren en ge bir yl ierisinde eitime katlmak zorunda olup, bu sre ierisinde eitime katlmayanlarn alma yetkisi iptal edilir. Bu maddeye dayanlarak yetkilendirilenler, su rnleri veya hayvanclk kapsamlarnda alacak veya atrlacak ilk kontrolrlk eitimine ncelikle kabul edilir.

(2) Bu Ynetmeliin 26 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde aranan artlara sahip olanlardan; kalite ynetimi sistemlerinin i tetkiki konularnda eitim alanlar veya Bakanlka dzenlenen be gn sreli iyi tarm uygulamalar eitimine katlanlar 1/1/2012 tarihine kadar i kontrolr olarak grev alabilirler.

KSKlar ile sertifikerlerin durumu

GEC MADDE 2 (1) 8/9/2004 tarihli ve 25577 sayl Resm Gazetede yaymlanan yi Tarm Uygulamalarna likin Ynetmelie gre yetkisi devam eden kontrol, sertifikasyon veya kontrol ve sertifikasyon kurulular alma yetkilerinin bitimine kadar anlan Ynetmelik erevesinde faaliyetlerini srdrrler. Bu kurululardan henz akredite olmayanlar iin 18 inci maddenin birinci fkrasnn (g) bendinin uygulanmasnda, yi Tarm Uygulamalarna likin Ynetmelie gre ilk yetkinin verildii tarih esas alnr. Ayrca akredite olmayanlar iin 18 inci maddenin birinci fkrasnn (h) ve () bentlerinin uygulanmasnda, bu Ynetmelie dayanlarak yetki srelerinin uzatld tarih dikkate alnr.

(2) yi Tarm Uygulamalarna likin Ynetmelie gre bir kurulu adna yetkilendirilen sertifikerlerin yetkileri, ayn kurulu adna sertifiker olarak grev yapt srece devam eder.

Geici uygunluk kriterleri ve kontrol noktalar

GEC MADDE 3 (1) 30 uncu maddede belirtilen uygunluk kriterleri ve kontrol noktalar yaymlanncaya kadar, KSK tarafndan Bakanla sunulan iyi tarm uygulamalarna dair ulusal veya uluslararas standartlar, Bakanlka uygun grld takdirde uygunluk kriterleri ve kontrol noktalar olarak kullanlr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 32 (1) 8/9/2004 tarihli ve 25577 sayl Resm Gazetede yaymlanan yi Tarm Uygulamalarna likin Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 33 (1) Bu Ynetmelik 1/1/2011 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 34 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Tarm ve Kyileri Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz