13 Kasım 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27758

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/988

             Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri ile ilgili kurum ve kuruluşların teklifleri üzerine, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           B. ARINÇ                                B. ARINÇ                             A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                              C. YILMAZ                       M. Z. ÇAĞLAYAN                         F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                        Devlet Bakanı V.                        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı

          M. AYDIN                             S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                               S. ERGİN

     Devlet Bakanı V.                        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                             H. YAZICI                              M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                      Dışişleri Bakanı V.                      Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                          S. A. KAVAF                             R. AKDAĞ                            B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı         Bayındırlık ve İskân Bakanı V.              Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                              Ö. DİNÇER                              T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı    Sanayi ve Ticaret Bakanı V. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                          B. YILDIRIM

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                      Çevre ve Orman Bakanı V.

 

30/9/2010 TARİHLİ VE 2010/988 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

             MADDE 1 – (1) 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere, ekli listede belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait tutulan kadrolardan, ekli (2) sayılı cetvellerde belirtilenler serbest bırakılmıştır.

             (2) Ekli listede belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ile ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kararın ekini görmek için tıklayınız