13 Kasm 2010 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 27758

KURUL KARARI

Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Says: 3930 Karar Tarihi: 11/11/2010

Kurul Bakanlnn 10/11/2010 tarihli yazs ekinde gnderilen 8/11/2010 tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00/71.1-23002 sayl yaz ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Denizbank A..nin (Banka) 5411 sayl Bankaclk Kanunu (Kanun) ve ilgili dier mevzuattan kaynaklanan ykmllklerinden doan sorumluluklar sakl kalmak kaydyla, Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (v) bendi ile geici 3 nc maddesi uyarnca, Bankaya;

- Denizbank Finansal Hizmetler Grubu itiraklerine, hukuki mavirlik, teminat alm, ynetim kurulu kararlarnn takibi, gerektiinde tescil ve ilan, genel kurul faaliyetlerinin yrtlmesi konularnda, hizmet verilen irketin ilemlerinin yrtlmemesi ve hizmeti yrtecek birimlerin ya da sz konusu faaliyetlerin yrtlmesinden sorumlu personelin irketlerin bnyesinde bulunmas kaydyla, Kanunun 73 nc maddesinin son fkras hkmleri sakl kalmak zere; sadece gr vermek, tek tip szleme hazrlanmasna yardmc olmak ve sair amala mavirlik/danmanlk hizmeti sunulmas,

- Hizmet verilecek irketlerin bnyesinde ilerlik ve etkinlik kazanm uygun hizmet birimleri ile i denetim sisteminin kurulmu, bu birimler iin yeterli personel kadrosunun oluturulmu, personelin buna uygun grev tanmlar ile yetki ve sorumluluklarnn belirlenmi olmas, verilecek hizmetlerin anlan irketler adna ana faaliyet konusu niteliinde yrtlmemesi ve Banka faaliyetlerini aksatmayacak bir ekilde yaplandrlm olmas artyla itiraklerine ve bal ortaklklarna i denetime ilikin destek/danmanlk hizmeti sunulmas,

- Bilgi sistemleri konusunda itirak, bal ortaklk ve grup irketlerine destek hizmeti sunulmas

hususlarnda izin verilmesine karar verilmitir.