13 Kasm 2010 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 27758

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan:

KAYDLETRLEN SERMAYE PYASASI ARALARINA LKN

KAYITLARIN TUTULMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA

TEBLDE DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(SER: IV, NO: 49)

MADDE 1 22/12/2002 tarihli ve 24971 sayl Resm Gazetede yaymlanan Seri: IV, No: 28 sayl Kaydiletirilen Sermaye Piyasas Aralarna likin Kaytlarn Tutulmasnn Usul ve Esaslar Hakknda Tebliin 6 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Hak sahiplerinin adna hesaplar ise, kimlik bilgilerinin MKKya bildirilmesi zerine alr ve szkonusu hesaplar zerinde ilem yapmaya yetkili yeler ile balants kurulur. Ancak TCMB ile yetkili takas ve saklama kurulular, herhangi bir ye ile balant kurmakszn, dorudan doruya MKKda hesap atrabilir. Yabanc merkezi saklama kurulularnn MKK nezdinde, MKKnn yabanc saklama kurulular nezdinde hesap atrmas ve hesaplarn tutulmasna ilikin usul ve esaslar MKK tarafndan belirlenir.

MADDE 2 Ayn Tebliin 9 uncu maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

DBSler dahil, yatrmclara ait kaydi sermaye piyasas aralar yatrmc hesaplarnda izlenir. Bununla birlikte, Kurul tarafndan her bir sermaye piyasas aracnn ve/veya bu aracn konu edildii ilemin niteliine gre ye baznda izleme karar da verilebilir.

MADDE 3 Ayn Teblie 18 inci maddeden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

Yabanc sermaye piyasas aralarna ilikin kaytlar

MADDE 18/A 23/10/2010 tarihli ve 27738 sayl Resm Gazetede yaymlanan Seri: III, No: 44 sayl Yabanc Sermaye Piyasas Aralarnn ve Depo Sertifikalarnn Kurul Kaydna Alnmasna ve Satna likin Esaslar Teblii uyarnca ihra edilen yabanc sermaye piyasas aralarna ilikin olarak bu Tebliin ihra ve satta bildirime ilikin 14 nc, mali haklarn kullanlmas ve kaydna ilikin 16 nc ve ynetimsel haklarn kullanlmas ve genel kurul blokajna ilikin 18 inci maddesinde belirlenmi olandan farkl usul ve esaslar belirlemeye Kurul yetkilidir.

MADDE 4 Ayn Tebliin Geici 3 nc maddesine son fkra olarak aadaki fkra eklenmitir.

Trkiyede ihra ve sat yaplacak yabanc sermaye piyasas aralarnn ilgili lke dzenlemeleri uyarnca saklamac kurulu nezdinde tutuluyor olmas halinde bunlarn ayrca MKKya teslimi zorunlu deildir.

MADDE 5 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Tebli hkmlerini Sermaye Piyasas Kurulu yrtr.