13 Kasım 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27758

TEBLİĞ

Çevre ve Orman Bakanlığından:

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ NUMUNE ALMA VE ANALİZ

METODLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 − 10/10/2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“(3) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği tablolarında tanımlanan sektörler, atıksularında veya arıtma tesislerinin çıkış sularında atıksu deşarjı ve/veya derin deniz deşarjı konulu çevre izin belgesi eklerinde belirtilen aralıklarla numune almakla, ölçüm ve analiz yapmak suretiyle kontrol etmekle, atıksuların özellik ve miktarlarına ilişkin bilgileri sürekli veya belli aralıklarla belirlemek ve belgelemekle yükümlüdürler. Debi değerlerine bağlı olarak gerekli debi ölçüm ve numune alma sıklığı aşağıda yer alan Tablo 1’e göre yapılır.

 

Tablo 1: Debiye göre numune alma sıklığı

1.a.ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ ATIKSULAR İÇİN NUMUNE ALMA SIKLIĞI*

Debi (m³/gün)

Endüstriyel atık sular için iç izleme esas numune alma sıklığı**

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari numune alma sıklığı

≤ 50

Dört ayda bir

Yılda bir

51-200

İki ayda bir

Altı Ayda bir

201-1000

Ayda bir

Dört Ayda bir

1001-10000

Onbeş günde bir

Üç Ayda bir

>10000

Haftada iki

İki Ayda bir

*- Evsel nitelikli atıksuyu olan endüstriyel tesislerde bu tablo kullanılacaktır.

**- Eğer ilk yıl boyunca üç ardışık numune analiz sonuçlarının deşarj standartlarına uyulduğu gösterilebilirse, izleyen yıllarda ilgili sektör tablosunda yer alan pH, KOI, BOI, Yağ-Gres, AKM parametreleri dışındaki diğer parametrelere İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü yazıyla bilgilendirmek kaydıyla yılda bir kez bakılması yeterlidir. Eğer parametrelerden biri deşarj standartlarına uymazsa takip eden yıl içerisinde tabloya göre numune alınmalıdır.

 

1.b.KENTSEL - EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULAR İÇİN NUMUNE ALMA SIKLIĞI

Kentsel-Evsel debi

E.N.

(Eşdeğer Nüfus)

Kentsel – Evsel atıksular için iç izlemeye esas numune alma sıklığı

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari numune alma sıklığı

2000-9999

Ayda bir ***

Yılda bir

10000-49999

Ayda bir

Üç Ayda bir

50000-99999

15 günde bir

İki Ayda bir

≥100000

Haftada iki

Ayda bir

***-Eğer ilk yıl boyunca deşarj standartlarına uyulduğu gösterilebilirse, izleyen yıllarda dört örnek; eğer dört örnekten birisi deşarj standartlarına uymazsa, takip eden yıl içinde 12 örnek alınmalıdır.

a) Günlük atık su debisi 10000 m3/gün üzerinde olan Arıtma tesislerinin çıkışlarına;

1) GPRS modem veya buna benzer uzaktan izleme özelliği olan cihazlar konulması,

2) Cihazın hafızası olmalı ve en az 1 aylık ölçümleri hafızasında saklayabilmeli ve bu cihazlar Bakanlık VPN ağına bağlanabilecek yapıda olması,

3) Bu cihazlara debi, pH, Sıcaklık, Çözünmüş Oksijen ve İletkenlik sensorları bağlanarak online olarak izlenme sağlanması,

4) İşletmeci, elde edilen verilerin Bakanlık veri toplama merkezinde toplanması için gereklilikleri yerine getirmesi,

gerekir.’’

MADDE 2 − Aynı Tebliğin geçici 2 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Tebliğin yayımlanması tarihinden itibaren işletmeler 10/10/2011 tarihine kadar 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan hükümleri yerine getirmek zorundadırlar.’’

MADDE 3 − Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 − Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.