13 Kasım 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27758

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2010/1002

             29 Haziran 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Endonezya Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında 2010-2012 Yıllarına İlişkin Kültürel Değişim Programı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 17/9/2010 tarihli ve HUMŞ/521093 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                         A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                   M. Z. ÇAĞLAYAN                             F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                                   S. ERGİN

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

          H. YAZICI                              B. ATALAY                    A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                İçişleri Bakanı                    Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                           R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                                   T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı  Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

İLE ENDONEZYA CUMHURİYETİ KÜLTÜR VE TURİZM

BAKANLIĞI ARASINDA 2010-2012 YILLARINA

İLİŞKİN KÜLTÜREL DEĞİŞİM PROGRAMI

             Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Endonezya Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, bundan böyle “Taraflar” olarak anılacaktır,

             Türk ve Endonezya halkları arasında halihazırda mevcut dostane ilişkileri güçlendirmek ve derinleştirmek hususunda ortak arzularından ilham alarak,

             Kültür sahalarında temasların, değişimlerin ve işbirliğinin, tarih, gelenek ve kültürlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağına inanarak,

             18 Ağustos 1973 tarihinde Cakarta'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür Anlaşmasına atıfla,

             Ülkelerindeki mevcut mevzuat ve düzenlemeler uyarınca,

             Uygulanabilir bir çerçeve sunduğuna ve bütün ikili ilişkilerin genelinde ilerleme ve sağlam bir temel oluşturduğuna inandıkları 2010-2012 yılları için aşağıdaki Kültürel Değişim Programı üzerinde mutabakata varmışlardır:

MADDE 1

Sinema

             Taraflar,

             (1) Karşılıklı kültürel değerlerini desteklemek yoluyla evrensel kültüre katkıda bulunmak amacıyla kültür sahalarında işbirliğini güçlendirecek;

             (2) Sinema alanında bir ila üç (1-3) uzmanın değişiminde bulunulması dahil olmak üzere, film haftalarının düzenlenmesini teşvik edecek;

             (3) Film yapımcıları tarafından müşterek film yapımını gerçekleştirebilmek amacıyla ilgili film kurumları arasında işbirliğini teşvik edecek;

             (4) Ülkelerinde düzenlenecek uluslararası film festivallerine profesyonel kısa ve uzun filmlerin ve sinematografların (yönetmenler, oyuncular ve senaristler) katılımını kolaylaştıracak ve konuyla ilgili bilgi sağlayacak;

             (5) Sinematografi alanında işbirliğini destekleyecek ve yekdiğerini uluslararası konferans, kongre, atölye ve sempozyumlarla ilgili bilgilendirecek;

             (6) Sinematografi ile ilgili bilgi, yayın ve belgelerin değişiminde bulunacaktır.

MADDE 2

Sergiler

             Taraflar,

             (1) Ülkelerinde sanat alanında düzenlenecek uluslararası sergiler, bienaller, sempozyumlar ve benzeri diğer etkinliklere karşılıklı katılımı özendirecek;

             (2) Halk kültürü alanında yayınların (kitaplar, kataloglar ve broşürler) değişiminde bulunulmasını teşvik edecek;

             (3) Geleneksel el sanatları ve halk kültürü alanında karşılıklı sergilerin düzenlenmesini özendirecek ve konuyla ilgili yayınların değişiminde bulunacak;

             (4) Taşınmaz kültürel anıtların, arkeolojik ve doğal sit alanlarının, korunması ve yenilenmesi alanında sergilerin düzenlenmesini ve uzmanlarının ve bilim insanlarının bu konuda düzenlenecek uluslararası kongre, konferans ve sempozyumlara katılımını karşılıklı olarak teşvik edecektir.

MADDE 3

Arkeoloji ve Müzecilik

             Taraflar,

             (1) Arkeoloji, tarih, müzecilik alanlarında işbirliği yapacak ve yayın ve uzmanların değişiminde bulunacak;

             (2) İlgili UNESCO sözleşmeleri ve imzacı oldukları diğer uluslararası anlaşmalar uyarınca kültürel ve tarihsel mirasın araştırılması, korunması ve muhafazası alanlarında işbirliği yapacak;

             (3) Taşınmaz kültürel anıtlar, arkeolojik ve doğal sit alanlarının belirlenmesi, korunması, muhafazası ve restorasyonu alanında uzmanların, uzmanlığın ve yayınların değişiminde bulunacak;

             (4) Taraflar arasındaki kültürel ve tarihsel bağlara ilişkin olarak ilki 2011 yılına kadar Endonezya tarafından Aceh'de (NAD) düzenlenmek üzere iki ülkede seminerler düzenlenmesi hususunda işbirliği yapacaktır.

MADDE 4

Sahne Sanatları

             (4.1) Taraflar,

             (1) Tiyatro, müzik ve dans alanında, oyun yazarlarının belirlenecek oyunlarının tercümesi, tiyatro idarelerinin, yönetmenlerin, oyuncu ve dansçıların değişiminde bulunulması da dahil olmak üzere işbirliğini,

             (2) Mali imkânları ölçüsünde, sahne sanatları eğitimi alanında tiyatro atölyeleri ve müşterek seminerler düzenlenmesini ve ülkelerinde düzenlenecek sahne sanatları festivallerine    katılımı teşvik edeceklerdir.

             (4.2) Taraflar  sahne sanatları alanında müşterek kültür yaratılması amacıyla ortak bir araştırma yürütebilirler.

MADDE 5

Fikri Mülkiyet Hakları

             İşbu Program kapsamında bilim, sanat ve edebiyat alanlarında gerçekleştirilecek etkinliklerin sonuçları Tarafların ülkelerinde fikri mülkiyetin korunmasına ilişkin yasa ve düzenlemelere tabi olacaktır.

             Taraflar, ulusal mevzuatları ve ayrıca her ikisinin de akit Taraf oldukları uluslararası anlaşmalara uygun olarak, sözkonusu haklar bu Program kapsamında yürütülen etkinliklerle ilgili olduğu ölçüde, diğer Tarafın vatandaşlarının ve kurumlarının fikri mülkiyet haklarını karşılıklı olarak koruyacaktır.

             Taraflar, fikri mülkiyet haklarının korunması alanındaki ortak menfaat içeren konulara ilişkin olarak, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ve diğer ilgili uluslararası örgütler çerçevesinde uygun olduğu ölçüde istişarelerde bulunacak ve işbirliği yapacaktır.

MADDE 6

Kültürel Varlık Kaçakçılığının Önlenmesi

             Taraflar, sanat eserlerinin ve kültürel varlıklarının yasadışı ithalat, ihracat ve nakliyatının önlenmesi konusunda işbirliği yapacak ve kültürel varlıklarının yasadışı ticaretini önlemek anlayışıyla gümrük makamları yoluyla gerekli önleyici tedbirleri alacaklardır.

MADDE 7

İhtilafların Halli

             İşbu Kültürel Değişim Programının yorumlanmasında veya uygulanmasında ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf, Taraflar arasında dostane yollarla istişareler ve/veya müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulacaktır.

MADDE 8

Genel ve Mali Hükümler

             (8.1) İşbu Program çerçevesinde öngörülen tüm değişim ve etkinlikler, Tarafların ulusal mevzuatları uyarınca, mevcut mali kaynaklar dahilinde ve diplomatik yollarla uygulanacaktır.               (8.2) İşbu Program, Taraflar arasında diplomatik yollardan kararlaştırılacak diğer kültürel etkinlik veya değişimlerin icrasına veya bunlara iştirake engel teşkil etmeyecektir.

             (8.3) Taraflar, işbu Programda öngörülen etkinliklerin ve değişimlerin iyi biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla, heyetlerin, grupların ve kişilerin planlanan ziyaretlerini, adları ve seyahat programlarıyla birlikte en az bir ay önceden birbirlerine bildireceklerdir. Kesin varış ve ayrılış tarihleri en az iki hafta önceden iletilecektir.

             (8.4) Taraflar, bilimsel araştırma ve çalışma taleplerini, Tarafların ulusal mevzuatları çerçevesinde iletecek ve sonuçlandıracaklardır.

             (8.5) Başka şekilde belirtilmedikçe, Gönderen Taraf, heyet üyelerinin veya kişilerin uluslararası gidiş-dönüş (varış noktasına gidiş ve dönüş) ulaşım masraflarını, Kabul Eden Taraf ise ziyaretçinin kalışıyla ilgili olarak işbu Programda öngörülen iaşe, ibate ve dahili ulaşım masraflarını karşılayacaktır.

             (8.6) Kabul Eden Taraf, ziyaretçilerin ve bursiyerlerin acil durumlarda ve ani hastalıkları halinde bir devlet hastanesinde ücretsiz tıbbi tedavi sağlayacaktır. Uzun vadeli hastane tedavisi durumunda verilen tıbbi yardım, acil olmayan ameliyatlar ve diş protezleri masrafları karşılanmayacaktır.

             (8.7) Tarihi belgelerin filmlerinin, mikrofilmlerinin ve fotostatlarının hazırlanma masrafları talep eden tarafça karşılanacaktır.

             (8.8) Gönderen Taraf, hazırlık aşamasındaki sergilere ilişkin olarak tarih ve serginin konusunu Kabul Eden Tarafa en az on iki (12) ay öncesinden bildirecektir. Sergi için gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için Gönderen Taraf, öngörülen sergiye ilişkin olarak temel teknik bilgi ve katalogun basılması için gerekli malzemeyi (önsöz, objelerin listesi, fotoğraflar vb.) sergi açılışından en az üç (3)  ay öncesinden sağlamış olacaktır. Sergiler, açılışlarından en az on beş (15) gün öncesinden varış noktalarına varmış olacaktır.

             (8.9) Gönderen Taraf, sergi malzemesinin Kabul Eden Tarafa ve Kabul Eden Taraftan gönderilmesine ilişkin nakil ve sigorta masraflarını karşılayacaktır. Kabul Eden Taraf, sergi malzemesinin yerel nakil ve sigorta masrafları ile sergileme alanına ilişkin giderleri karşılayacaktır.

             (8.10) Taraflar, işbu Programda öngörülen değişimlere katılacak kişiler için uygun vizelerin sağlanması konusunda ulusal mevzuatları uyarınca kolaylık sağlayacaktır.

MADDE 9

Yürürlük, Değişiklik, Süre ve Fesih Hükümleri

             (1) İşbu Program, anılan belgenin yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal usullerinin tamamlandığını birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

             (2) İşbu Program, Tarafların karşılıklı rızasıyla değiştirilebilir. Değişiklikler işbu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreç uyarınca yürürlüğe girecektir.

             (3) İşbu Program, yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 3 yıllık süre için yürürlükte kalacak ve süresinin bitiminden 6 ay önce Akit Taraflardan biri Programı sona erdirme niyetini diğer tarafa diplomatik yollarla yazılı olarak bildirmediği takdirde, 1 yıllık süreler için kendiliğinden uzayacaktır.

             İşbu Program, Ankara'da, 29 Haziran 2010’da, iki takım halinde, Türkçe, Endonezce ve İngilizce dillerinde, her üç metin de eşit derecede geçerli olmak üzere imzalanmıştır. Yorumunda farklılık olması halinde, İngilizce metin esas alınacaktır.

 

 

                 TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                            ENDONEZYA CUMHURİYETİ

                     KÜLTÜR VE TURİZM                                                                       KÜLTÜR VE TURİZM

                             BAKANLIĞI                                                                                        BAKANLIĞI

                                  ADINA                                                                                                 ADINA

                                       

 

                               Nihat Ergün                                                                                            Jero Wacik

                        Türkiye Cumhuriyeti                                                                          Endonezya Cumhuriyeti

                     Sanayi ve Ticaret Bakanı                                                                       Kültür ve Turizm Bakanı

Andlaşmanın yabancı dil metnini görmek için tıklayınız