13 Kasım 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27758

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2010/997

             31 Mart 2010 tarihinde İslamabad’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarıma Dayalı Endüstriler Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 27/8/2010 tarihli ve HUMŞ/326966 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                             A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                         F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet  Bakanı

   M. Z. ÇAĞLAYAN                      S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                               S. ERGİN

     Devlet Bakanı V.                        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                        Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                               R. AKDAĞ                            B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı      Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA TARIMA DAYALI ENDÜSTRİLER

ALANINDA İŞBİRLİĞİ KONULU MUTABAKAT ZAPTI

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti, bundan böyle münferit olarak "Taraf" ve topluca "Taraflar" olarak anılacaktır,

             Karşılıklı fayda temelinde tarıma dayalı endüstriler alanında işbirliğini güçlendirmeyi arzu ederek,

             Tarım ve ilgili alanlarda karşılıklı işbirliğinin önemini kabul ederek,

             Üretim, işleme ve pazarlama konusunda daha yüksek verimlilik elde etmek için işbirliği yapmak isteyerek,

             29 Temmuz 2004 tarihinde Ankara, Türkiye'de iki hükümet arasında imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolü”nü hatırlayarak (bundan böyle "Protokol" olarak anılacaktır)

             Tarımsal pazarlama konulu Protokole "Taraf" olan özel sektörler arasında ortak teşebbüsler kurulması ile ilgili alt madde (h)'ye özel atıfla, "Protokol"ün "I. Maddesi"nde tanımlanan işbirliği alanlarına atıfta bulunarak,

             Taraflar aşağıdaki şekilde mutabakata varmıştır:

MADDE-1

             Taraflar, ihracat işleme bölgeleri, diğer mutabık kalınan mahaller ve Pakistan'da mevcut gruplar dahilindeki kırsal alanlarda endüstriyel birimler dâhil yegâne mülkiyetli işletmeler ve ortak teşebbüsler kurmaları yönünde Tarafların özel sektörlerini teşvik eder, cesaretlendirir ve Türkiye'deki ve Pakistan'daki müteşebbisler ve yatırımcıların aşağıdaki alanlarda yatırım yapmasını teşvik eder. Taraflar aşağıda yer alan tarımın alt sektörlerine ilişkin yatırım fırsatları ve teşvikler hakkında özel sektör temsilcilerini bilgilendirir:

             a. Meyve suyu, posa süzme, taze meyve paketleme ve konserve meyve, özellikle mango, elma, narenciye, guava, çilek, üzüm, vb. dâhil meyve işleme birimleri;

             b. Sebze hidratlama ekipmanı ve teknolojisi, sebze teknolojisi, soğuk zincir ve sebze, özellikle soğan, patates, domates, vb. işleme sanayi dâhil gıda işleme birimleri;

             c. Tarafların ihracat yapılacak üçüncü ülkeler karşısında daha avantajlı ve rekabet gücüne sahip oldukları meyve, sebze, çiçek ve diğer bahçe ürünlerinin işlenmesi;

             d. Yerel Pazar ve dış pazarlar için zeytin ve zeytin ürünlerinin ticari üretimi;

             e. Et üretimi için ortak hayvancılık ve besicilik ve ilgili et işleme sanayi;

             f. Süt toplama ve soğutma, küçük ölçekli süt pastörizasyon birimleri, peynir imalatı ve diğer süt ürünleri dâhil süt sanayi;

             g. Kıyı, iç su ve soğuk su balıkçılığı, karides ve balık üretimi, ticari alabalık ve diğer soğuk su balıkları üretimi ve ilgili balık işleme sanayi ve alt yapısı dâhil balıkçılık endüstrisi;

             h. Tavuk yetiştirme/ihracat ve yerel Pazar için üretim ve tavuk eti ve diğer tavuk ürünleri için ilgili işleme sanayi ve alt yapı;

             i. Soğuk hava depoları;

             j. Meyve, sebze, çiçek, yumru kök, yağlı tohum, tahıl bitkileri ve lif bitkileri için ticari tohum ve fide üretimi;

             k. Çiçek, yumru kök, süs bitkileri, baharatlar, tıbbi bitkiler ve diğer bitkilerin ticari amaçlı üretimi ve ilgili geliştirme ve pazarlama.

MADDE-2

             Türkiye ve Pakistan'daki müteşebbisler ve yatırımcılar tüzel kişilik olarak % 100 hisseye sahip olmaya veya dönüşümlü olarak ortak teşebbüslere girmeye teşvik edilecektir. Müteşebbisler ve yatırımcılar ev sahibi ülkenin kanunları uyarınca ortak teşebbüsteki hisselerini satmak veya elden çıkarmak konusunda serbesttir. Bir Türk müteşebbis veya yatırımcı tarafından ortak teşebbüs(ler)deki mülkiyet hakkının devri durumunda, ilgili bilgi Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Yatırım Kuruluna (BOI) ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna bildirilir.

MADDE-3

             Bu Mutabakat zaptının uygulanmasından sorumlu yürütme organları:

             1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

             2. Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti adına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

MADDE-4

             Bu Mutabakat Zaptı Tarafların karşılıklı yazılı rızası ile her zaman değiştirilebilir.

             Değişiklikler bu Mutabakat Zaptı'nın 5. Maddesinde öngörülen aynı yasal prosedür uyarınca yürürlüğe girer.

MADDE-5

             İşbu Mutabakat Zaptı, Tarafların Bu Zaptın yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal prosedürü tamamladıklarını diplomatik kanallar vasıtasıyla birbirlerine yazılı olarak bildirdikleri son yazılı tebligatın alındığı tarihte yürürlüğe girer.

             İşbu Mutabakat Zaptı, beş yıl süreyle yürürlükte kalır ve sonraki beş yıllık dönemler için otomatik olarak uzatılır. Taraflardan biri, bu Zaptın sona erme tarihinden 3 ay önce Bu Zaptı sona erdirme niyetini diplomatik kanallar vasıtasıyla yazılı olarak karşı tarafa bildirdiğinde bu Mutabakat Zaptı sona erdirilebilir. İşbu Mutabakat Zaptı’nın sona ermesi hali hazırda devam eden veya yürütülen faaliyet ve projeleri etkilemez.

             YUKARIDAKİ HUSUSLAR MUVACEHESİNDE, aşağıdaki imzası bulunan kişiler, bu Mutabakat Zaptını imzalamışlardır.

             İslamabad'da 31 Mart 2010 tarihinde her biri eşit derecede geçerli olan, ikişer orijinal nüsha halinde Türkçe, Urduca ve İngilizce dillerinde imzalanmıştır. Yorumlamada herhangi bir farklılık olması halinde, İngilizce metin geçerli olur.

 

              Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti                                                    Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti

                                     adına                                                                                                       adına

 

                       Mehmet Mehdi EKER                                                                    Nazar Muhammad GONDAL

                   Tarım ve Köyişleri Bakanı                                                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Andlaşmanın yabancı dil metnini görmek için tıklayınız