12 Kasım 2010 Tarihli ve 27757 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2010/1014    Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/991      Aziziye Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Kamulaştırılması Hakkında Karar

2010/1007   Uygulama Alanı Olarak İlan Edilen Şanlıurfa İlinde, Köy Altı Birimlerinin Ana Köyden Ayrılarak Bağımsız Köy Olması Hakkında Karar

2010/1043    Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’e, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Ulaştırma Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Kültür ve Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik

—  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 401)

—  Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verilebilecek Şirket/Kurum/ Kuruluşların Seçimine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/3)

—  İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 49)

—  Doğal Çiçek Soğanlarının 2011 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2010/54)

—  Çevre Denetimi Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Çevre Görevlilerine, Çevre Danışmanlık Kurum ve Kuruluşlarına Yeterlik Verilmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

—  Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/10)

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/11/2010 Tarihli ve 2010/ÖİB-K-18 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARI

—  Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2011) ile İlgili 25/10/2010 Tarihli ve 2010/35 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri