12 Kasım 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27757

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan:

TASFİYE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasfiye Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

             “i) Satış bedeli; İhale yoluyla satılan eşyanın ihale bedelinden, diğer yollarla yapılan tasfiyede ise tasfiye idaresince tespit edilen bedelden, yürürlükteki mevzuat uyarınca ayrılması gereken vergi ve diğer yükümlülüklerin ayrılmasından sonra kalan tutarı,”

             “m) İhale bedeli; eşyanın ihalede bulduğu bedeli,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin altıncı ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(6) Bekleme süresi dolmamış olmakla beraber bekletilmeyecek eşya olduğu belgelerinden veya fiili durumundan anlaşılan eşya için derhal tasfiye listesi düzenlenerek ilgili gümrük birimine gönderilir. Gümrük birimince de derhal tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenir.

             (9) Tasfiyelik eşya, belgelerin geliş tarihinden itibaren otuz gün içinde tasfiye idaresince teslim alınır. Ancak taşınması güç veya masraflı, ekonomik olmayan ya da hacimce büyük olan eşya ile bekletilmeyecek eşya öncelikle bulundukları yerde tasfiye edilir. İmhalık hale gelmiş eşya tasfiye idaresince teslim alınmaz. Yerinde tasfiye edilecek eşyanın tasfiye süresi bir yılı geçemez. Bu sürede tasfiye edilemeyenler fiziken mümkün olması halinde tasfiye idaresince teslim alınır. Özel tesis ve tertibat gerektirenler yerinde tasfiye edilir.

             (12) Tespit ve tahakkuk belgesinin elektronik ortamda üretilmesi halinde, tasfiye listesi düzenlenmesine ilişkin hükümler uygulanmaz.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin birinci cümlesinde yer alan “ilk satışta” ibaresi “birinci ve ikinci satışta” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 4 – Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(2) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde belirtilen tasfiye yolları elektronik veya konsinye satış suretiyle de yapılabilir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “satış bedeline” ibaresi “ihale bedelinden”, ikinci cümlesinde yer alan “satış bedelinin” ibaresi “ihale bedelinin” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “İhale yoluyla yapılacak satışlarda,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (ç) bendine son cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             “(1) İhale yoluyla yapılacak satışlar, bir başkan ile en az iki üyeden oluşan satış komisyonu tarafından yürütülür. İhaleler açık artırma usulüyle yapılır. Bu Yönetmeliğin ihaleli satışlara ilişkin hükümleri ve mevzuata uygun olarak idarece belirlenecek diğer kurallar şartnamelerde gösterilir. İmzalanan şartnameler sözleşme yerine geçer. Katılımı ve rekabeti artırmak amacıyla miktarı çok olan ve bölünmesi mümkün bulunan eşya, gruplar halinde satılabilir.”

             “Ancak, tasfiye idaresince gerek görülmesi halinde ikinci satıştan sonra 5 inci maddenin (e) bendi uyarınca işlem yapılır.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “Bunların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu veya yönetim kurulunda görev aldığı tespit edilen tüzel kişilere de aynı müeyyide uygulanır.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

             “(2) Birinci fıkrada belirtilen fiilleri bizzat veya bilvekale işleyenlerle bu işteki vekil veya müvekkilleri hakkında fiilin özelliğine göre Müsteşarlık tarafından bir yıla kadar tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı alınır. Bunların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu veya yönetim kurulunda görev aldığı tespit edilen tüzel kişiler için de yasaklama kararı alınır.

             (3) Bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelerde bir yıl içinde iki defa ihale bedelini ödemeyenler ile vekilleri üç ay süresince tasfiye idaresince yapılan ihalelere alınmazlar. Tekrarı halinde Müsteşarlık tarafından bir yıla kadar tüm kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı alınır.

             (4) İkinci ve üçüncü fıkrada belirtilen yasaklama kararları fiil ve davranışların tespit edildiği tarihi izleyen kırk beş gün içinde alınır. Kararlar, Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere on beş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “satışta bulduğu değerin” ibaresi “satış bedelinin” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde; (ç) bendinin birinci cümlesinde yer alan “satış” ibaresi “ihale” olarak değiştirilmiştir.

             “b) Satışın tamamlanmasını izleyen yedi gün içinde, ihale bedelinin ödenmesi zorunludur. Bu süre içinde ihale bedelinin ödenmemesi halinde satış bozularak güvence döner sermayeye gelir kaydedilir. İhale bedelinin yedi günlük sürede yatırılmaması halinde varsa satıştan son çekilene yazılı tebligat yapılarak ihalede verdiği teklif üzerinden eşyayı satın alabileceği bildirilir. Bu bildirimin yapılması ile ilgili olarak, parasal tutarlar ve eşya konusunda sınırlama getirmeye Genel Müdürlük yetkilidir. Bildirimin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde kabul etmesi halinde, 11 inci madde hükümlerine göre güvence alınmak, satış kâğıdı ve şartname imzalattırılmak suretiyle eşya, satıştan son çekilene satılır. Son çekilenin kabul etmemesi durumunda ise eşya yeniden satışa çıkarılır.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Satış bedelinin” ibaresi “İhale bedelinin” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üçüncü” ibaresi “ikinci” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Bu yolla da tasfiye edilemeyen eşya kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere bedelsiz verilir. Tasfiyenin gerçekleşmemesi halinde 24 ve 25 inci madde hükümleri uygulanır.

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

             “b) Satışa çıkarılıp da alıcısı çıkmayan veya satılamayan eşya, bu eşyayı kullanabilecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere uyuşulacak bedelle veya bedelsiz,”

             “ç) Müsteşarlıkça belirlenen usul ve esaslara göre; yetkili mercii tarafından tabii afet, bulaşıcı hastalık ve sair sebeplerle olağanüstü durumun oluştuğunun karar altına alınması halinde, ilgili idare, kurum veya yetkili birimlere bedelsiz,”

             “d) İhtiyaç duyulan eşya Müsteşarlığa bedelsiz,”

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             “b) Gümrük birimleri ambarları veya işletmecilerin ambarlarında ise gümrük birimlerince,”

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası ve beşinci fıkrasının (a) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Kanunun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (e), (f), (g) ve (k) bentlerinde belirtilen eşyanın ihale bedelinden;

             a) Eşyanın teslim tarihine kadar oluşan ardiye ve diğer hizmetler karşılığı olarak satış bedelinin yüzde on beşi,

             b) Satış için yapılmış masraflar karşılığı olarak satış bedelinin yüzde ellisi,

             c) İthalat vergileri,

             ç) Para cezaları,

             d) 16/5/1984 tarihli ve 3007 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen işletme geliri, ayrılarak hak sahiplerine dağıtılır. İhale bedeli alacakların tamamını karşılamazsa alacaklar oranına göre dağıtım yapılır.”

             “a) Kaçak eşya naklinde kullanılması nedeniyle alıkonulan taşıtlardan ihale yoluyla satılanların satış bedelinden birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutar ile ihale yoluyla satılan kaçak eşyanın satış bedeli hazine emanetine alınır.”

             “g) Tasfiye edilmemiş ve mahkemesince sahibine iadesine karar verilen kaçak eşyanın ardiye ve diğer hizmet ücretleri, 5607 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları uyarınca gümrük birimince ödenir.”

             MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/10/2009

27369 (Mükerrer)