12 Kasım 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27757

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

             Tarih        : 25/10/2010

             Karar No : 2010/35

             Konu        : Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2011)

             Yüksek Planlama Kurulunca;

             Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 1/9/2010 tarih ve MY-56 sayılı yazısı ile Kurula intikal ettirilen Özürlüler İdaresi Başkanlığının 6/5/2010 tarih ve 954 sayılı yazısı dikkate alınarak; Özürlüler İdaresi Başkanlığının koordinatörlüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan ekli “Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2011)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

Kararın ekini görmek için tıklayınız