12 Kasım 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27757

TEBLİĞ

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

             TARİH                 :   11/11/2010

             KARAR NO        :   2010/ÖİB-K-18

             KONU                  :   T. Halk Bankası A.Ş. nin ortaklık portföyünde

                                               yer alan bazı şirketlerdeki iştirak hisselerinin satışı.

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca,

             Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/12/2009 tarih, 2009/73 sayılı Kararı ile verilen yetkiye istinaden Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Halkbank)'nin ortaklık portföyünde yer alan bazı şirketlerdeki iştirak hisselerin satış yöntemi ile özelleştirilmesini teminen Halkbank tarafından gerçekleştirilen ihalenin sonucu dikkate alınarak,

             1 – T. Vakıflar Bankası T.A.O hissesinin toplam 305.472,10 TL. ve T. Kalkınma Bankası A.Ş. hissesinin toplam 721,07 TL tutar ile 27/10/2010 tarihinde Borsa'da satışına,

             2 – Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'deki Halkbankası payının 24.000,-TL karşılığında Sayın Armağan Yücel SAMANCI'ya, ASBAŞ-Antalya Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.'deki Halkbankası payının 69.500,-TL karşılığında Sayın Ümit İsmail ERDEM'e, Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.'deki Halkbankası payının 3.000,-TL karşılığında Sayın Armağan Yücel SAMANCI'ya satışına, adı geçen teklif sahiplerinin ihale şartları belgesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatlarının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

             3 – MESBAŞ-Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.'ye referans satış değerinin altında teklif geldiğinden ve Macar Halk Bankası, Uluslararası Garagum Ortaklar Bankası, ALİDAŞ-Alanya Liman İşletmeleri Denizcilik Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Gelişen Bilgi Teknolojileri A.Ş.’ye teklif gelmediğinden hisselerinin ihale usul ve esasları doğrultusunda satış imkanlarının olmadığına,

             4 – İş bu Karar gerekleri ile söz konusu iştiraklerin devir işlemlerinin Halkbankası tarafından yerine getirilmesine

             karar verilmiştir.