12 Kasım 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27757

TEBLİĞ

Çevre ve Orman Bakanlığından:

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ VE ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI

GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA

ÇEVRE GÖREVLİLERİNE, ÇEVRE DANIŞMANLIK KURUM VE

KURULUŞLARINA YETERLİK VERİLMESİ HAKKINDA

TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 4/11/2009 tarihli ve 27396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Çevre Görevlilerine, Çevre Danışmanlık Kurum ve Kuruluşlarına Yeterlik Verilmesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.