12 Kasım 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27757

TEBLİĞ

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ 2011 YILI

İHRACAT LİSTESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/54)

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ihracat amacıyla gerek doğadan sökülerek gerekse büyütme ve/veya üretim yoluyla elde edilerek 2011 yılında ihraç edilecek doğal çiçek soğanlarının cins, tür, çevre uzunluğu ve ihracat kontenjanları ile ihracatı yasak olan doğal çiçek soğanı türlerini belirtmektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 24/8/2004 tarihli ve 25563 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve Ticaretine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

             a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

             b) CITES: 1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri Washington DC.’de imzalanan, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmeyi,

             c) Çiçek soğanı: Doğada bulunan bazı bitkilerin yumru, rizom, pençe ve soğanlarını,

             ç) Danışma Kurulu: Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen kuruluş temsilcilerinden oluşan Kurulu,

             d) Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulu: Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen kuruluş temsilcilerinden konu ile ilgili araştırmacı ve bilim adamlarından Bakanlıkça oluşturulan Kurulu,

             e) Firma: Çiçek soğanını ve/veya soğanlı bitkilerin diğer aksamını (yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları) yetiştirerek veya doğadan elde ederek yurtiçinde ve yurtdışında pazarlayan kuruluşu,

             f) GTİP Numarası: Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonu Numarasını,

             g) Bakanlık il müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlüğünü,

             ğ) Kontenjan: Her yıl tebliğ ile ilan edilen türler için belirlenen toplam kotanın ihracat yeterliliği almış firmalara kg veya adet olarak tahsis edilen miktarlarını,

             h) Kota: Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereği tebliğ ile ilan edilen, Türkiye’den yıllık olarak ihraç edilebilecek türlere ait çiçek soğanlarının azami miktarlarını,

             ı) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

             i) Teknik Komite: Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen kuruluş temsilcilerinden oluşan Doğal Çiçek Soğanı Teknik Komitesini,

             j) Yönetmelik: 24/8/2004 tarihli ve 25563 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve Ticaretine İlişkin Yönetmeliği ifade eder.

             Uygulama

             MADDE 4 – (1) 2011 yılında ihraç edilecek olan, gerek doğadan sökülerek gerekse büyütme ve/veya üretim yoluyla elde edilen doğal çiçek soğanlarının cins, tür, çevre uzunluğu ve ihracat kontenjanları ile ihracatı yasak olan doğal çiçek soğanlarının türleri ekteki Tablo'da gösterilmiştir.

             a) Ekteki tablonun (I) numaralı sütununda yer alan türlerin ihracatı yasaktır. 18/9/2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmî Gazete'de Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanan, İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde (İhracat 96/31) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2009/11) gereğince; Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyon (GTİP) Numarası 0714 90110012, 0714 90190012 ve 1106 20900011 olan Orchidaceae (salep) türlerinin yumru ve droglarının da (toz, tablet ve her türlü formda) ihracatı yasaktır.

             b) Ekteki tablonun (II) numaralı sütununda yer alan türlerin firmalar bazında ihracat kontenjanı, Teknik Komite tarafından tespit edilecek, Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde yürürlüğe konulacaktır. Tespit edilen ihracat kontenjanları Bakanlık tarafından firmalara bildirilecektir. Bu Tebliğ kapsamındaki tüm türlerin firmalar arasında kontenjan devri yapılamaz.

             c) Firmalar, ekteki tablonun (II) numaralı sütununda yer alan türlere ait doğa kontenjanlarını, Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatları ve/veya Bakanlık il müdürlüklerince düzenlenecek Menşei Belgesi karşılığında doğadan; büyütme ve üretim kontenjanlarını ise Bakanlık il müdürlüklerince verilen Hasat Belgesi karşılığında, kendilerine kayıtlı tarlalardan veya kendi adlarına sözleşme yapılmış çiftçilere ait tarlalardan temin edeceklerdir.

             ç) Ekteki tablonun her üç sütununda yer alan türlerin aksamlarının (yaprak, tohum, çiçek, yumru, vs.) ihraç edilebilmesi için Bakanlıktan ihraç müsaadesi alınması şarttır.

             d) Ekteki tablonun (III) numaralı sütunundaki kültüre alınan türlere, Bakanlık il müdürlüklerinden alınan Hasat Belgesine istinaden, Sternbergia lutea türü için TÜGEM tarafından, Lilium candidum, Iris tuberosum, Calla aethiopica, Polyanthus tuberosa türleri için Bakanlık il müdürlüklerince ihraç izni verilecektir.

             e) Bu Tebliğ kapsamındaki türlerin soğanları ve yeşil aksamı; karayolu açılan, yeni baraj gölü tesis edilecek olan, yeni iskana açılan alanlar ile tapulu arazilerden, sökülebilir veya biçilebilir. Bunun için sahanın bu kabil bir alan olduğunun ilgili devlet kuruluşlarınca kanıtlanması, sökülecek veya biçilecek miktar ile saha tayininin ise Bakanlık il müdürlüklerince yapılması ve bunların resmi belgelerle tespit edilmesi gerekir. Bakanlık il müdürlükleri tarafından belgelenen bu soğanlar yurt içinde üretim materyali olarak kullanılabilir.

             (2) Kültürü yapılan ve herhangi bir genetik ıslah metoduyla ıslah edilmiş ve doğal türlerinden farklılaştırılmış tür ve çeşitler hariç olmak üzere, bu Tebliğ kapsamında yer alan doğal çiçek soğanlarının re-eksport amaçlı ithalat ve ihracat izinleri TÜGEM’ in yetkisindedir.

             (3) Bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere Cyclamen cilicium ve Cyclamen graecum türlerinden 75’er adet yumru ve bu türlerden kurutulmuş halde 100’er adet çiçek ve yaprak örneğinin ihracatına TÜGEM yetkilidir.

             Doğal çiçek soğanlarının GTİP numarası

             MADDE 5 – (1) Doğal çiçek soğanlarının GTİP Numarası 0601 10901000 dır.

             Kısıtlama ve yasaklamalar

             MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen yerlerde, populasyonların durumu ve münavebe esaslarına göre belirlenen türlerde söküm yapılması yasaktır.

             a) Isparta-Muğla-Mersin il sınırları içerisinden Cyclamen türlerinin toplanması yasaktır.

             b) Antalya ili Akseki ve İbradı ilçe sınırları içerisinde Galanthus elwesii (Toros kardeleni) türünde doğadan söküm yapılması yasaktır.

             c) Sakarya ili Karasu ve Kaynarca ilçelerinden doğadan Leucojum aestivum soğan sökümü yasaktır. İlgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması durumunda doğadan ve üretim alanlarından Leucojum aestivum yaprağı hasadı yapılabilir.

             Yürürlük

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 


2011 YILI DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ İHRACAT LİSTESİ TABLOSU

 

(I)

(II)

(III)

Doğadan Toplanarak İhracatı Yasak Olan

Çiçek Soğanları

İhracatı Kotayla veya Başka Herhangi Bir Kayıtla Sınırlandırılan Çiçek Soğanları

İhracatı Üretimden Serbest

Olan Çiçek Soğanları

Tür İsmi

Tür İsmi

Yıllık Limit (Adet)

Çevre

Uzunluğu

(cm)

Tür İsmi

Doğa

Büyütme

Üretim

 1. Allium (Yabani soğan) türlerinin  hepsi

 2. Crocus (Çiğdem) türlerinin hepsi

 3. Fritillaria türleri (F. persica, F. imperalis hariç)

 4. Lilium (Zambak) türleri (L.candidum ve L. martagon hariç)

 5. Muscari (Muskari) türlerinin hepsi

 6. Sternbergia (Kara çiğdem) türleri 

    (S.lutea hariç)

 7. Tulipa (Lale) türlerinin hepsi

 8. Eminium türlerinin hepsi

 9. Biarum türlerinin hepsi

10. Nympheaceae (Nilüfer) türlerinin hepsi

11. Orchidaceae (Salep) türlerinin hepsi

12. Arum (Yılan yastığı) türlerinin hepsi (Arum italicum, Arum dioscorides hariç)

13. Pancratium maritimum (Kum zambağı)

14. Hyacinthus orientalis (Şark sümbülü)

15. Gentiana lutea (Censiyan)

16. Cyclamen (Sıklamen) türleri (C. coum,

      C. cilicium ve C. hederefolium hariç)

17. Galanthus (Kardelen) türleri

      (G. elwesii ve G. woronowii hariç)

18. İris (Süsen) türleri                                

19. Paeonia ( Şakayık ) Türleri

20. Diğer yumrulu ve soğanlı türler

 1. Anemone blanda (Yoğurt çiçeği)

6.000.000

-

-

4

1. Lilium candidum (Miszambağı)

2. Sternbergia lutea (Karaçiğdem)

3. Iris tuberosum (Süsen)*

4. Calla aethiopica (Kalla)*

5. Polyanthus tuberosa (Sümbülteber)*

 2. Arum italicum (Yılan yastığı)

50.000

-

300.000

6

    Arum dioscorides

50.000

-

200.000

6

 3. Cyclamen cilicium (Sıklamen)

100.000

-

200.000

8

    Cyclamen coum (Sıklamen)

600.000

-

150.000

8

    Cyclamen hederefolium  (Sıklamen)**

-

-

2.000.000

10

 4. Dracunculus vulgaris (Yılan bıçağı)

50.000

-

300.000

10

 5. Eranthis hyemalis (Sarı kar çiçeği)

3.500.000

-

-

3,5

 6. Galanthus elwesii (Toros kardeleni)

4.000.000

1.250.000

750.000

4

    Galanthus woronowii (Karadeniz kardeleni)

2.500.000

500.000

-

4

 7. Leucojum aestivum (Göl soğanı)

-

-

4.000.000

7,5

 8. Scilla bifolia (Silla)

50.000

-

-

4

 9. Urginea maritima (Ada soğanı)

10.000

5.000

-

20

10. Ornithogalum nutans (Tükrük otu)

100.000

-

-

7

11. Geranium tuberosum (Deve tabanı)

700.000

-

300.000

5

12. Fritillaria persica (Adıyaman lalesi)

-

-

300.000

10+

      Fritillaria imperalis (Ters lale)

-

-

-

10+

13. Lilium martagon (Türk zambağı)

-

-

2.500

10+

 

 

 

 

 

* Üretimi yapılan egzotik türler.

** Doğadan sökülen materyalin çevre uzunluğu 20 cm ve üzeri olacaktır.