12 Kasım 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27757

TEBLİĞ

Ulaştırma Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından:

DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE

KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE GÖREVİ

VERİLEBİLECEK ŞİRKET/KURUM/KURULUŞLARIN

SEÇİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/3)

             MADDE 1 – 30/10/2009  tarihli ve 27391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verilebilecek Şirket/Kurum/Kuruluşların Seçimine İlişkin Tebliğ’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

             “g) Kıyı tesisi: Açık deniz tesisleri ve boru hatları da dahil, kıyıda veya kıyıya yakın bölgelerde denizlerin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesine yol açabilecek faaliyetleri icra eden tesisi,”

             MADDE 2 – Aynı Tebliğ’in 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 6 – (1) Kirliliğe müdahalede bulunmak amacıyla yetki belgesi alan şirket/kurum/kuruluşlar bu yeterliliğini 5312 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında olan tüm deniz ve kıyı alanlarında ve her seviyede yerine getirir.

             (2) Yetki belgesi alan şirket/kurum/kuruluşlar Bakanlığın veya Müsteşarlığın talimatıyla ya da hizmet verdiği kıyı tesisleri adına hareket ettiği durumlarda deniz çevresinde meydana gelen petrol ve diğer zararlı madde kirliliğine seviyesine bakılmaksızın ilk müdahaleyi gerçekleştirir. Kirliliğin seviyesinin Bakanlık ve Müsteşarlıkça ikinci veya üçüncü seviye olarak belirlenmesi durumunda yetki belgesine sahip şirket/kurum/kuruluşlar operasyonlarına Bakanlık ve Müsteşarlığın koordinesinde, koordinatör olarak bir şirket/kurum/kuruluşun görevlendirildiği durumlarda ise koordinatör olarak görevlendirilen şirket/kurum/kuruluşlara bağlı olarak devam eder. Kirlilik mahallinde yetki belgesi alan bir şirket/kurum/kuruluş bulunmaması, geç gelmesi veya yetki belgesi alan şirket/kurum/kuruluşların kapasite ve/veya kabiliyetleri dışında olan bir olay için yetki belgesine bakılmaksızın Bakanlık veya Müsteşarlık tarafından ihtiyaç duyulan mal ve hizmetler karşılanır.

             (3) Denizde ve kıyıda müdahalenin koordineli yapılması esastır. Bu kapsamda, Bakanlık kıyı alanlarında yapılacak temizlik operasyonlarına ilişkin görevlendirmeleri Müsteşarlık ise deniz alanlarında yapılacak müdahale operasyonlarına ilişkin görevlendirmeleri yapar. Görevlendirmeye ilişkin hukukî, malî vb. bütün sorumluluklar görevlendiren kurum tarafından üstlenilir.

             (4) Müsteşarlık tarafından uluslararası yardım talep edildiği durumlarda ülkemizde görev alan yabancı unsurların kirliliğe müdahalesi denizde Müsteşarlık kıyıda Bakanlığın koordinesinde gerçekleştirilir.

             (5) Müdahalede bulunacak şirket/kurum/kuruluşlar kesintisiz 24 saat göreve hazır olurlar ve şirket/kurum/kuruluşların merkezinde veya belirledikleri bir yerde ihbarları 24 saat sürekli alan bir irtibat noktası bulunur. Müdahalede bulunacak şirket/kurum/kuruluşların kıyı tesisleri adına 1. seviye kirlenmelere müdahale amaçlı hareket ettikleri durumlar hariç, bu şirket/kurum/kuruluşlar, kirliliğe müdahale edilmesi için ihbar alındığı zaman kirliliğin durumuna göre imkân ve kabiliyetlerini ihbar alındığı andan sonra en geç bir saat içinde hazırlayarak yola çıkar ve mümkün olan en kısa sürede müdahaleye başlar. Yetkili şirket/kurum/kuruluşlar seviyesine bakılmaksızın müdahale edecekleri olayları kirlilik ihbarının alınmasından itibaren en geç 1 saat içinde Müsteşarlık Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne bildirmek zorundadır. Aksi uygulamalarda yetki belgesi iptal edilir ve yetki belgesi iptal edilen şirket/kurum/kuruluşlar 1 yıl içinde yeniden yetki belgesi almak için başvuramazlar.

             (6) Kıyı tesisleri, Kanundan kaynaklanan görevlerini yerine getirebilmek amacıyla onaylı Acil Müdahale Planları çerçevesinde kendi imkânlarını kullanmak veya bu Tebliğ kapsamında yetki belgesi almış şirket/kurum/kuruluşlar ile anlaşma yapmak zorundadır. Kıyı tesisleri, Acil Müdahale Planlarında 1. seviye riskleri için belirlenen personel ve ekipmanı bulundurmak veya bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilen şirket/kurum/kuruluşlarla sözleşme imzalayarak sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Kıyı tesisleri, Acil Müdahale Planlarına göre 2. seviye veya daha fazla riske sahip olmaları durumunda 2. ve 3. seviye riskleri için bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilen şirket/kurum/kuruluşlarla sözleşme imzalamak zorunda olup, olayın niteliğine ve büyüklüğüne göre yetkilendirilen şirket/kurum/kuruluşlar tüm imkânları ile olaya müdahale etmek zorundadır. Acil müdahale yetkisi alan firmalar, sözleşme yaptıkları kıyı tesislerinin 2. ve 3. seviye risklerinde belirlenen ekipmanları bulundurmak veya tedarik edeceklerini belgelemek zorundadır.

             (7) Planları Bakanlık tarafından onaylanan kıyı tesisleri, Kanun kapsamında yapılan denetimlerinde, onaylı Acil Müdahale Planları’nda 1. seviye için belirlenmiş olan personel, malzeme ve ekipmanları veya bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilen şirket/kurum/kuruluşlarla yaptıkları sözleşmeyi bulundurmak zorundadır. Acil müdahale planlarında belirlenen 2. veya 3. seviye riskleri için bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilen şirket/kurum/kuruluşlarla yaptıkları sözleşmeyi bulundurmak zorundadır. Yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen kıyı tesislerine denetim esnasında tutulan komisyon tutanağına istinaden 3 aya kadar süre verilir; bu süre sonunda yapılan denetimlerde uygunsuzluklarının devam ettiğinin tespiti halinde, tesisin faaliyetleri Bakanlık tarafından durdurulur ve durum Müsteşarlığa bildirilir. Denetimler Bakanlık ve Müsteşarlıkça müştereken yapılır.

             (8) Tebliğ kapsamında yetki belgesi almamış veya Türkiye’de yerleşik olmayan şirket/kurum/kuruluşlar ile sözleşmesi bulunan kıyı tesisleri 1 Ocak 2011 tarihine kadar Tebliğ şartlarına uygun hareket etmek zorundadır. 

             (9) Petrol ve diğer zararlı madde arama ve üretim faaliyetlerinde bulunan sabit ve yüzer yapılar Kanun kapsamında kıyı tesisi olarak değerlendirilir ve bu Tebliğ kapsamında yetki belgesi almış şirket/kurum/kuruluşlar ile acil müdahale planları çerçevesinde sözleşme imzalamak zorundadırlar.

             (10) Başvuruda bulunmak ve yetki belgesi almak için iş ortaklığı yapmak mümkündür. Bu durumda, bu Tebliğde belirtilen yükümlülükler ortaklığın tamamı tarafından yerine getirilir. Ortaklardan biri her türlü temsil görevlerini ve faaliyetlerin icrasından ortaya çıkacak sorumluluğu önceden üstlenir. Sorumluluğu üstlenen ortak, başvuru dosyası ile birlikte bu sorumluluğu üstlendiğine dair Ek-2’de yer alan taahhütnameyi verir.

             (11) Şirket/kurum/kuruluş bünyesinde çalışan personelden müdahalede görev alan ve müdahaleyi yöneten tüm personel, 9/4/2010 tarihli ve 2010/4 sayılı “Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerin Sebep Olduğu Deniz Kirliliğine Müdahale Eğitim Seminerlerinin ve Tatbikat Programlarının Usul ve Esasları Hakkında Genelge”de belirtilen ilgili eğitimleri almak zorundadır.

             (12) Yetkili şirket/kurum/kuruluşlar kirliliğe hazırlıklı olma ve müdahale amacıyla Bakanlık ve Müsteşarlık tarafından bölgesel acil müdahale merkezi olarak görevlendirilebilirler.

             (13) Bakanlık ve Müsteşarlık tarafından kullanılan karar destek sistemlerine ilişkin elektronik formlar, yetki alan firmalar tarafından düzenli ve eksiksiz olarak doldurulur. Bakanlık ve Müsteşarlık tarafından yapılacak planlamalarda öncelik karar destek sistemine göre yapılır.”

             MADDE 3 – Aynı Tebliğ’in 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 7 – (1) Petrol ve diğer zararlı madde kirliliğine müdahale yetki belgesi almak isteyen şirket/kurum/kuruluşların aşağıdaki şartları sağlamaları zorunludur:

             a) Türkiye’de kurulmuş olmak ve merkezi Türkiye’de bulunmak.

             b) Kamu veya özel sektörde çevre kirliliği ve/veya deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan deniz kirliliği ile ilgili olarak en az iki yıl çalışmış ve en az lisans derecesine sahip bir çevre mühendisi, bir kimya mühendisi ve iki deniz biyoloğu veya iki biyolog veya 1 adet biyolog ve 1 adet su ürünleri mühendisi/su ürünleri lisans programı mezunu ziraat mühendisi/balıkçılık teknolojisi mühendisini bünyesinde bulundurmak.

             c) Güverte veya Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans programından mezun olmuş ve en az 2 yıl denizcilik sektöründe tecrübesi olan bir personeli bünyesinde bulundurmak.

             ç) Denizcilik sektöründe en az iki yıl tecrübesi olan Profesyonel Su Altı Adamları Yönetmeliğine göre en az balıkadam ehliyetine sahip yeterli sayıda personeli bünyesinde bulundurmak.

             d) Bu Tebliğin Ek-1’inde belirlenen ilgili ekipman ve donanımın konuşlandırmasında ve kullanımında görev alacak yeterli sayıda personel istihdam etmek ve gerektiğinde ilâve personel sağlamak.

             e) Kirliliğe müdahale etmek için yetki belgesi alan şirket/kurum/kuruluşlar 5312 sayılı Kanun kapsamında yer alan kıyı tesisleri adına her seviyede kirliliğe müdahale eder. Acil müdahalede bulunma görevini yerine getirmeleri için kıyı tesisleri ile sözleşme yapmaları ve söz konusu sözleşmeyi Müsteşarlığa dosyasına eklenmek üzere teslim etmeleri gerekir. Ayrıca bu sözleşmenin bir nüshasını da söz konusu şirket/kurum/kuruluşlar Bakanlığa resmi yazı ekinde gönderir. Sözleşme, kıyı tesislerinin, Kanun ve Yönetmelikte yer alan kirliliğe müdahaleye ilişkin tüm sorumluluk ve görevlerinin acil müdahalede bulunacak şirket/kurum/kuruluş tarafından üstlenildiğine ilişkin bir taahhüt içerir. Görev ve sorumluluklarda paylaşım olması durumunda söz konusu taahhütte paylaşılan görev ve sorumluluklar açıkça ifade edilir. Söz konusu sözleşme kıyı tesislerinin Kanunda yer alan sorumluluklarının ortadan kalktığı anlamı taşımaz. Ayrıca sözleşme, acil müdahalede bulunacak şirket/kurum/kuruluşun görevini zamanında yerine getirememesinden dolayı başka bir şirket/kurum/kuruluş tarafından veya kıyı tesislerinin kendi imkânları ile acil müdahalede bulunduğu durumlarda acil müdahalede bulunması gereken şirket/kurum/kuruluşa gerekli yaptırım uygulanması için hükümler içerir. Sözleşmede bulunması gereken asgari şartlar dışında sözleşmenin şekli ve içeriği taraflarca belirlenir, sözleşmenin iptali ve yenilenmesi durumunda taraflar 5 iş günü içinde Bakanlığa ve Müsteşarlığa bildirimde bulunmak zorundadır.

             f) Kıyı tesisleri adına acil müdahalede bulunacak şirket/kurum/kuruluşların sahip olması gereken Ek-1’de belirlenen malzeme, ekipman ve donanım, söz konusu tesislerin onaylanan acil müdahale planlarında yer alan asgari malzeme, ekipman ve donanım ihtiyacından daha az olamaz.

             g) Kıyı tesisleri adına acil müdahalede bulunacak şirket/kurum/kuruluşlar, malzeme, ekipman ve donanımı ile 1. seviyede en geç bir saat içinde kıyı tesisindeki kirliliğe müdahale edebilecek bir mesafede bulunmak ve istenen süre içinde müdahale edilebilme durumunu yeterli delillerle ispatlamak zorundadır.

             ğ) Bu Tebliğ kapsamında yetki alan şirket/kurum/kuruluşlar mücbir sebepler sonucu kirliliğe müdahalede yaşanabilecek gecikmelerden ve ağır hava ve deniz şartlarında kirliliğe müdahale edilememesi durumlarından sorumlu tutulamazlar.

             h) Birden fazla kıyı tesisi adına hareket edecek olan şirket/kurum/kuruluşlar hizmette bulunacakları kıyı tesislerinde meydana gelen 1. seviyede bir olaya bir saat içinde malzeme, ekipmanları ile müdahale edebilecek bir durumda konuşlanmak zorundadır. Sahip olacakları malzeme, ekipman ve donanım seviyesi, müdahalede bulundukları tesislerden malzeme, ekipman ve donanım için seviyesi en yüksek olana göre belirlenir.

             ı) Bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan malzeme, ekipman ve donanım, Ek-1’in 23 üncü maddesinde yer alan deniz temizlik teknesi hariç yetki belgesi için başvuru yapıldığı tarihten sonra 3 ay içinde, kıyı tesisleri adına hareket edileceği durumlarda ise kıyı tesisleri için kullanılacak malzeme, ekipman ve donanım kıyı tesislerinin planlarının Bakanlıkça onaylanmasından sonra 3 ay içinde şirket/kurum/kuruluşun bünyesinde bulunacak şekilde temin edilir.

             i) Bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan malzeme, ekipman ve donanımın, bu Tebliğ’de belirlenmeyen asgari özellikleri için Müsteşarlık tarafından yayımlanan 18/8/2009 tarih ve 2009/6 sayılı Genelge’de belirlenen asgari standartlar karşılanmak zorundadır.”

             MADDE 4 – Aynı Tebliğ’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasının e bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “e) Bu Tebliğin Ek-1’inde belirtilen malzeme, donanım ve ekipmanların şirket/kurum/ kuruluşun mülkiyetinde olduğunu gösteren belgeler ile bu ekipmanların depolanacağı alanın adresi ve alanın bu iş için tahsis edildiğini gösteren belgeler,”

             MADDE 5 – Aynı Tebliğ’in 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(4) Söz konusu başvuruların değerlendirilmesinde, Bakanlığın görüşünün alınması için komisyonda en az bir asil ve bir yedek olmak üzere Bakanlık personeli de bulunur. Bu personel, başvuru dosyasını komisyonun bulunduğu yerde inceleyerek görüşünü bildirir.”

             MADDE 6 – Aynı Tebliğ’in 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Bakanlık ve Müsteşarlık, bu Tebliğde istenilen bilgi ve belgeleri sağlayan ve başvuruları kabul edilen şirket/kurum/kuruluşların Ek-1’de yer alan ekipmanlarının yerinde görülmesi için, Komisyonun teklifi ile, en az birer personelini görevlendirir ve yapılan denetimin raporu Komisyona sunulur. Komisyon tarafından denetim raporunda eksik veya uygun olmayan bir hususun tespit edildiği yer alıyorsa eksik veya uygun olmayan hususun düzeltilmesi için Komisyon tarafından 15 gün ek süre verilebilir. Komisyon tarafından verilen süre sonunda eksik veya uygun olmayan hususların düzeltilmemesi durumunda başvuru iptal edilir.”

             MADDE 7 – Aynı Tebliğ’in 12 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(5) Şirket/kurum/kuruluşlar kirliliğe müdahale tatbikatlarını, 9/4/2010 tarihli ve 2010/4 sayılı “Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Hazırlıklı Olma ve Müdahale ile İlgili Eğitim Seminerlerinin ve Tatbikat Programlarının Usul ve Esasları Hakkında Genelge” çerçevesinde hazırlar ve Müsteşarlığa bildirir. Bakanlık ve Müsteşarlık tarafından tatbikatı izlemesi için personel görevlendirilir.”

             MADDE 8 – Aynı Tebliğ’in 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Bakanlık ve Müsteşarlık deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı madde kirliliğine müdahalede bulunmak amacıyla yetki belgesi alan şirket/kurum/kuruluşları önceden haber vermeksizin müştereken denetler.

             (2) Petrol ve diğer zararlı madde kirlenmesine müdahale yetki belgesi alan şirket/kurum/kuruluşlar, yeterlik koşullarının sürüp sürmediğinin denetlenmesi sırasında görevlilere gerekli bilgi ve belgeyi sunmakla yükümlüdür. Denetim esnasında yetkili bulundurmayan, istenilen bilgi ve belgeleri vermekten kaçınan şirket/kurum/kuruluşlar Müsteşarlıkça yazılı olarak uyarılır. Durumun sonraki denetimlerde de tekrarı durumunda yetki belgesi iptal edilir. Yapılacak denetimler sonucunda şirket/kurum ve kuruluşların, yeterlik koşullarını taşımadıkları veya başvuruda beyan edilen taahhütlere uymadıkları ve yükümlülüklerini yerine getirmedikleri tespit edilmesi halinde verilen yetki belgesi iptal edilir.”

             MADDE 9 – Aynı Tebliğ’in 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini, Çevre ve Orman Bakanı ile Denizcilik Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.”

             MADDE 10 – Aynı Tebliğ’in Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 11 – Aynı Tebliğ’in Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 12 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 13 – Bu Tebliğ hükümlerini, Çevre ve Orman Bakanı ile Denizcilik Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

EKLER

 

EK-1

EKİPMAN VE DONANIM LİSTESİ

             1- Açık Deniz Bariyeri; en az  40 cm fribord yüksekliğine ve fribordundan az olmayan su çekimine sahip, şişirilebilir veya perde tipi olmayan silindirik katı tipte, ağır deniz şartlarında kullanılabilecek nitelikte en az 1000 metre uzunluğunda açık deniz bariyeri (bariyer ekipmanları dâhil)

             2- Liman Bariyeri; en az 30 cm fribord ve fribordundan az olmayan su çekimine sahip,  en az 500 metre uzunluğunda liman bariyeri (bariyer ekipmanları dâhil)

             3- Kıyı Bariyeri; en az 30 cm fribord ve fribordundan az olmayan su çekimine sahip, şişirilebilir, su balastlı bölümü en az 50 metre uzunluğunda toplam 500 metre liman bariyeri (bariyer ekipmanları dâhil)

             4- Emici (sorbent) Bariyer; en az 10 cm çapında, emme kapasitesi ağırlığının en az 10 katı olan, en az 1000 metre uzunluğunda emici (sorbent) bariyer (bariyer ekipmanları dâhil)

             5- Emici Ped; en az 45x45 cm ebadında ve 200g/m2 ağırlıktan az olmayan özellikte, en az 5000 adet emici ped

             6- Yağ toplayıcı; en az 20 m³/saat kapasiteli, tüm petrol çeşitlerinde kullanılabilecek en az 3 adet yağ toplayıcı (güç ünitesi, pompası, hortumları ve gerekli tüm ekipmanları dahil)

             7- Yüzer Depolama Tankı; en az 150 m³ toplam kapasiteli, deniz ve hava şartlarına dayanıklı yüzebilir özellikte depolama tankları (kendinden hareket edebilme veya tekne yardımı ile hareket ettirilebilme özellikli veya yüzer vasıtaların tankları veya yüzer vasıtaların üzerlerine yerleştirilebilir, bünyesinde biriken atığı gereken yere tahliye edebilecek şekilde ekipman ile donatılmış)

             8- Portatif Depolama Tankı; en az 150 m³ toplam kapasiteli, petrol ve türevlerini bulundurmaktan deforme olmayacak, dayanıklı malzemeden yapılmış, taşınabilir ve kolay kurulumlu portatif depolama tankları

             9- Vidanjör; en az 10 m³ tank kapasiteli, mobil, en az 2 adet vidanjör (kiralama yolu ile lisanslı vidanjör temin edilecektir.)

             10- Solunum Cihazlı Kimyasal Elbise; Gerekli durumlarda müdahale personelinin kullanacağı, kimyasal maddelere ve petrole dirençli, tüplü solunum cihazı ile giyilebilen solunum cihazlı en az 2 adet kimyasal elbise seti (her set için 2 adet yedek solunum tüpü ve gerekli ekipmanlar olacak)

             11- Koruyucu Giysi Seti; petrol ve kimyasal maddelere dirençli eldiven, tulum, güvenlik ayakkabısı ve baretten oluşan en az şirket/kurum/kuruluşta müdahalede görevli personel sayısı kadar kişisel koruyucu giysi seti

             12- İlk Yardım Ünitesi; Petrol ve kimyasal maddelerin olumsuz etkilerine karşı ve diğer ilk yardım hizmetleri için uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanmış en az 2 adet ilk yardım ünitesi

             13- Gaz Ölçüm Cihazı; Hidrokarbon gaz miktarının parlama noktası alt limitinin %1’ini aşmadığını, toksik gaz miktarının insan sağlığını tehdit etmeyecek seviyede olduğunu doğrulayacak kombine veya ayrı ayrı en az 2 adet gaz ölçüm cihazı (Ölçüm cihazları 4 ayda bir defa üretici talimatlarına göre şirket/kurum/kuruluştaki yetkili personel tarafından uygun ekipmanla kalibre edilecek ve kayıtları tutulacaktır. Ayrıca ölçüm cihazlarının yılda bir defa uluslararası uygunluğu bulunan bir laboratuarda kalibre edilmesi sağlanarak, geçerli kalibrasyon sertifikaları şirket/kurum/kuruluşta saklanacaktır.)

             14- Gaz Geçirmez El Feneri; En az 10 adet onaylı gaz geçirmez el feneri

             15- Gaz Geçirmez El Telsizi; En az 5 adet onaylı gaz geçirmez deniz tipi el telsizi (her  telsiz için yedek batarya ve şarj cihazı bulunacak)

             16- Kıyı Temizlik Ekipman Seti; Acil müdahalede bulunulacak bölgede kullanıma yeterli  olacak kadar, kürek, tırmık, kazma, sızdırmaz naylon torba, emici ped, boş varil, lastik çizme, tulum, eldiven, ekipman temizliği için solventden oluşan kıyı temizlik ekipman seti

             17- Basınçlı Yıkama Makinası; Sıcak/soğuk suyla yıkama özelliğine sahip en az 5 adet basınçlı yıkama makinası

             18-Aydınlatma Cihazı; Müdahale operasyonlarının gece de yürütülebilmesi için, en az 4 adet aydınlatma cihazı

             19- Seyyar Jeneratör; Elektrikle çalışan ekipmanların ve aydınlatmanın sağlanabilmesi için uygun güçte seyyar jeneratör

             20- Kara Taşıtları; Müdahale ekipmanlarının sahaya taşınması ve konuşlandırılması için uygun özelliklerde en az bir adet, ekipmanların elleçlenmesi için en az bir adet araç ve ayrıca arazide çalışabilmek için arazi şartlarına uyumlu araç, (ekipman elleçlenmesinde kullanılacak araç/araçların kiralama yolu ile bulundurulduğu durumlarda araçların her an kullanıma hazır halde olmaları gerekir.)

             21- Tüm malzeme, ekipmanların depolanacağı, bakım onarım ve temizliklerinin yapılabileceği bir alan (kapalı alan içinde veya konteynırlar içinde olabilir)

             22- Bariyer Serme Teknesi; Bariyer serebilecek nitelikte en az 2 adet tekne

             23- Deniz Temizlik Teknesi; Üzerinde, en az 20 m³/saat kapasiteli, tüm petrol çeşitlerinde kullanılabilecek en az 2 adet yağ toplayıcı (güç ünitesi, pompası, hortumları ve gerekli tüm ekipmanları dahil), ısıtmalı en az 25 m³ kapasiteli depolama tankı, depoladığı atığı tahliye edebilecek pompa, en az 40 cm fribord ve fribordundan az olmayan su çekimine sahip, şişirilebilir en az 300 metre uzunluğunda açık deniz bariyeri (bariyer ekipmanları dâhil) ve bu bariyeri denize serip toplayacak ekipmanı kullanabilecek özellikte, gerektiğinde dispersant uygulamasında kullanılacak taşınabilir sprey sistemi, yangına müdahale için kullanılmak üzere 60m3/saat kapasiteli 2 adet yangın monitörü bulunan manevra yeteneği güçlü uygun ölçülerde 1 adet deniz temizlik teknesi

 

EK-2

TAAHHÜTNAME

             Denizcilik Müsteşarlığı'na         ........................................................................................... ............................................'de mukim......................................................................................... ....................................(bundan sonra Şirket/Kurum/Kuruluş diye anılacaktır), Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verilebilecek Şirket/kurum/kuruluşların Asgari Özelliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ (bundan sonra Tebliğ diye anılacaktır) çerçevesinde denizde meydana gelen petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklı kirliliğe müdahale görevi verilebilmesi için yetki belgesi almak üzere başvurmuştur. Adı geçen hizmetin ifasına katılan ve aşağıda temsilen imzası bulunan Şirket/Kurum/Kuruluş olarak söz konusu Tebliğ'de ve işbu Taahhütnamede yer alan sorumluluklarımızı yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.

             Şirket/kurum/kuruluş işbu deniz çevresinde meydana gelen petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklı kirliliğe müdahale görevi hizmetinin ifasında almış olduğu görevi Tebliğ'in petrol ve diğer zararlı maddelerin sebep olduğu kirliliğe müdahale, alt yüklenici kullandığı ve iş ortaklığı yaptığı durumlarda sorumluluğu tamamen üzerine aldığı, bu Tebliğ kapsamında Çevre ve Orman Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığı tarafından verilecek görevleri her yerde ve her alanda gerçekleştirmek başta olmak üzere tüm hükümleri ve işbu Taahhütname doğrultusunda tam ve eksiksiz şekilde yerine getirecektir. İşbu hizmetin ifasında, Şirket/Kurum/Kuruluşun her türlü keyfi davranıştan ve her ne sebeple olursa olsun tercihe dayalı muameleden kaçınacağını, hukuka, mevzuata uygun hareket edeceğini beyan ederiz.

             Şirket/Kurum/Kuruluşun, deniz çevresinde meydana gelen petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklı kirliliğe müdahale görevi hizmetine ilişkin taahhütlerinin tam ve eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin Çevre ve Orman Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığının gözetimine tabi olduğunu, gözlemcinin yapacağı inceleme sonunda tespit ettiği uygunsuzluklar nedeniyle yetki belgesinin iptali şeklindeki Tebliğde hükmolunan tüm yaptırımların ve gözetim sonuçlarının tarafımızı bağladığını kabul ederiz.

             Çevre ve Orman Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yapılacak olan tüm incelemelerde Şirket/Kurum/Kuruluşun beyanının aksine bir durum ortaya çıkar ve Tebliğ veya işbu taahhütnameye uygun olmayan durumlar tespit edilirse Çevre ve Orman Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığının Şirket/Kurum/Kuruluşa Tebliğ hükümlerine istinaden uygulayacağı yaptırımlara muvafakat ederek bunları derhal yerine getireceğimizi, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığı aleyhine herhangi bir dava açmayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

             Deniz çevresinde meydana gelen petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklı kirliliğe müdahale görevi hizmetinin ifası için yetki belgesi almak üzere ibraz etmiş olduğumuz belgelerin gerçeği yansıttığını, belgelerin sahte ve/veya üzerinde tahrifat yapıldığı ve/veya sonradan üretilen belge niteliğinde olup geçerliliğinin bulunmadığı ve benzeri nedenlerle hukuka, mevzuata ve/veya gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması halinde doğacak her türlü hukuki, mali ve cezai tüm sorumluluğun tarafımıza ait olacağını ayrıca kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

             Şirket/Kurum/Kuruluşun, deniz çevresinde meydana gelen petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklı kirliliğe müdahale görevi hizmetinin ifası için ve ifası amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığının görevlendirdiği durumlar dışında, Denizcilik Müsteşarlığından herhangi bir hak ve alacağı olmadığını beyan ve kabul ederiz.

             Şirket/Kurum/Kuruluşun, deniz çevresinde meydana gelen petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklı kirliliğe müdahale görevi hizmetinin ifası için ve ifası amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığının görevlendirdiği durumlar dışında, Çevre ve Orman Bakanlığından ve Denizcilik Müsteşarlığından herhangi bir hak ve alacağı olmadığını beyan ve kabul ederiz.

             İmza           :

             İsim            :

             Tarih          :

             Şirket/Kurum/Kuruluşun Adı :

             Şirket/Kurum/Kuruluşun Telefon Numarası :

             Şirket/Kurum/Kuruluşun Fax Numarası :