12 Kasım 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27757

YÖNETMELİK

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK

SINIFLARI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülen eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesinde yürütülen yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretim programında uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bir akademik yıl: İki yarıyılı,

             b) İlgili birim: Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Müdür/Müdürlük: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü/Müdürlüğünü,

             ç) Rektör/Rektörlük: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,

             d) Senato: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,

             e) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

             f) Yaz okulu: Yabancı dil hazırlık destek programını,

             g) Yeterlik sınavı: Müdürlük tarafından hazırlanan ve uygulanan hazırlık eğitimi muafiyet sınavını

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

             Hazırlık eğitim-öğretiminin amacı

             MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretiminin amacı; öğrencilere aldığı yabancı dilde ileri derecede bilgi ve beceri kazandırarak kabul edildikleri programları izleyebilme, okuduğunu ve duyduğunu anlama, duygularını, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme, mesleki ve sosyal hayatta gerekli olan yabancı dil becerisini etkili bir şekilde gerçekleştirebilme yeterliği kazandırmaktır.

             Hazırlık eğitim-öğretimi öğrencileri

             MADDE 6 – (1) Hazırlık eğitim-öğretimine tabi öğrenciler; tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlara kaydolmuş ve akademik yıl başında yapılan yeterlik sınavına katılmamış veya katılıp bu sınavda başarısız olan öğrencilerdir.

             Öğrenim süresi

             MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfında normal öğretim süresi iki yarıyıldır. Bu süre gerektiğinde lisans ve önlisans öğrencileri için en çok iki yarıyıla kadar uzatılabilir. Lisansüstü öğrencileri için bu süre bir yılı aşamaz.

             (2) Hazırlık sınıfında geçirilen öğrenim süresi; önlisans, lisans ve lisansüstü programlar için öngörülen sürelerin dışındadır.

             Yeterlik sınavı ve muafiyet

             MADDE 8 – (1) Tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlara kaydolan öğrenciler akademik yıl başında yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavında başarılı olan veya bu sınavdan muaf tutulan öğrenciler kaydoldukları esas programlarda eğitime başlama hakkı elde eder. Yeterlik sınavında başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 60 puandır. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfına alınır.

             (2) Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler yeterlik sınavından muaf tutulur:

             a) Senato tarafından eşdeğer kabul edilen sınavların herhangi birinden son üç yıl içinde; First Certificate in English (FCE) C, Test of English as a Foreign Language (TOEFL-CBT) 183,  International English Language Testing System (IELTS) 5.5, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) 60, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan 60 puan almış olduğunu belgeleyenler,

             b) Hazırlık eğitimi veren diğer üniversitelerin yapmış oldukları yeterlik sınavından son üç yıl içerisinde 60 ve üzeri not almış olduğunu belgeleyenler,

             c) Son üç yıl içerisinde Müdürlükçe yapılan yeterlik sınavından başarılı olup bölüm değiştirenler,

             ç) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki koşulları son üç yıl içerisinde yerine getirenler.

             (3) Bu maddede belirtilen, muafiyet için istenen belgelerin, yeterlik sınavından en geç bir hafta önce Müdürlüğe teslim edilmesi gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenim Programları, Dersler, Sınavlar ve

Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

             Hazırlık sınıfı programı

             MADDE 9 – (1) Üniversitenin hazırlık sınıflarında İngilizce eğitimi, Avrupa Birliği dil yeterlik ölçütleri doğrultusunda modüler yöntemle verilir. Hazırlık sınıfı programı Müdürlük tarafından belirlenen seviyelerden oluşur. Seviyeler öğrencilerin dil yeterlik ölçütlerine göre; A1, A2, B1, B2 ve Avrupa Birliği dil yeterlik ölçütleri doğrultusunda Advanced Foreign Language for College Studies (AFLCS) olarak düzenlenir. Her bir seviyenin süresi, haftalık ders saatleri en az 20 en fazla 32 olacak şekilde Müdürlük tarafından belirlenir. Hazırlık sınıfında öğrencilerin yabancı dil eğitimine hangi seviyeden başlayacakları, yeterlik ya da yerleştirme sınavı ile belirlenir. Sınav sonucuna göre öğrenciler düzeylerine uygun hazırlık eğitim programlarına yerleştirilir. Her seviye sonunda öğrencilerin göstermiş oldukları başarıya bağlı olarak yeni seviye düzenlemeleri yapılır. Seviye düzenlemelerinde öğrencinin seviyenin gerektirdiği sınav ve çalışmalardan almış oldukları puanlar dikkate alınır.

             Devam zorunluluğu

             MADDE 10 – (1) Öğrencilerin devam ettikleri yoğun programda başarılı olmak için her seviyenin gerektirdiği sınıf içi ders ve uygulamaların  %80’ine katılmaları gerekir. Öğrenciler devam ettikleri seviye için belirlenen devamsızlık limitini aşarlarsa notlarına bakılmadan devam ettiği seviye derslerine ve sınavlarına giremez ve o seviyede başarısız sayılırlar.

             Seviye başarı değerlendirmesi ve seviye atlama

             MADDE 11 – (1) Bir öğrencinin devam ettiği seviyeyi başarı ile tamamlaması ve bir üst seviyeye geçebilmesi için seviye devamsızlık sınırını aşmaması ve seviye boyunca almış olduğu puanların ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Eğer öğrenci seviye sonu sınavında 100 tam puan üzerinden 50’den daha düşük bir puan alır ise aynı seviyeyi tekrar etmesi gerekir.

             (2) Öğrenciler bir akademik yıl içerisinde aynı veya farklı seviyede en fazla iki defa seviye tekrarı yapabilir. Bir akademik yıl içerisinde ikiden fazla seviye tekrarı yapan öğrenciler derslere devam edemez ancak yeterlik sınavına girebilir. Bu öğrenciler eğer yeterlik sınavında başarısız olurlarsa, takip eden akademik yılda başarısız oldukları seviyeden öğrenimlerine devam etmeleri gerekir.

             (3) Seviye ortalamasını oluşturan değerlendirme birimleri ve oranları aşağıda belirtilmiştir:

             a) Derse katılım: Öğrencilerin gerekli ders materyalleri ile derslere düzenli bir şekilde katılmaları gerekir. Derse devam notunun seviye ortalamasına katkısı %10’dur. Bir öğrenci her seviyedeki toplam ders saatinin %20’sini geçmeyecek şekilde derslere katılmayabilir. Derse devam notu belirlenirken öğrencinin devam ettiği seviyedeki toplam ders saatinin %1’lik dilimleri dikkate alınır. Toplam ders saatinin %20’sinden daha fazla derse devam etmeyen öğrenci devamsızlıktan kalmış sayılır.

             b) Kazanım sınavları: Bu sınavlar her seviyede uygulanan seviye sonu sınavları dışında kalan ve haberli ya da habersiz yapılan kısa sınavlardır. Bu sınavların sayısı ve uygulanacağı tarihler Müdürlük tarafından belirlenir. Seviye ortalaması hesaplanırken öğrencilerin bu sınavlardan almış oldukları puanların ortalamasının %20’si dikkate alınır.

             c) Öğrenci etkinlik dosyası: Her bir seviye için öğrencilerin hazırlamış oldukları ödev, proje ve sunumları içeren öğrenci etkinlik dosyasıdır. İlgili öğretim elemanları tarafından değerlendirilir. Seviye sonu ortalamasına katkısı %20’dir.

             ç) Seviye sonu sınavı: Her seviyenin sonunda yapılır. Bu sınav kapsamının öğrencinin seviye süresince edindiği İngilizce bilgisinin yeterli olup olmadığını ölçecek şekilde olması gerekir. Seviye sonu sınavının seviye sonu ortalamasına katkısı %50’dir. Öğrencilerin seviye sonu sınavında 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almaları gerekir.

             Hazırlık sınıfı genel başarı ve yeterlik sınavı

             MADDE 12 – (1) Öğrencilerin hazırlık sınıfını başarı ile tamamlama esasları aşağıda belirtilmiştir:

             a) Öğrencilerin hazırlık sınıfında başarılı olma kriteri sayılan yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden 60 puan almaları gerekir. Yeterlik sınavları akademik yılbaşında ve her yarıyıl sonunda yapılır. Ancak, öğrenci AFLCS seviyesini 100 tam puan üzerinden 70 puan ortalaması ile tamamlarsa başarılı sayılır ve yeterlik sınavını almasına gerek kalmaz.

             b) AFLCS dahil olmak üzere bütün seviyelerde başarılı olan, ancak yeterlik sınavında başarısız olan öğrencilerde takip eden akademik yıl için derse devam koşulu aranmaz. Bu öğrencilerin hazırlık sınıfında başarılı olmak için Müdürlükçe akademik yılbaşında ve yarıyıl sonlarında yapılan yeterlik sınavlarına girmeleri gerekir. Bu süre içerisindeki sınavlarda başarısız olan öğrenciler hazırlık programında başarısız kabul edilir.

             Yaz okulu

             MADDE 13 – (1) Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler için Müdürlüğün teklifi ve Senatonun onayı ile hazırlık sınıfı yaz okulu açılabilir. Hazırlık sınıfında yaz okulu zorunlu değildir. 

             (2) Hazırlık sınıfı yaz okuluna katılması gereken öğrenciler aşağıda belirtilmiştir:

             a) AFLCS seviyesini 60 puan ve üzeri ortalama ile tamamlayan fakat yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler,

             b) AFLCS seviyesinde eğitim görüp başarısız olan öğrenciler,

             c) B2 seviyesini başarı ile tamamlamış olan öğrenciler.

             (3) Diğer seviyelerde başarısız olan öğrenciler de başarısız oldukları seviyede yaz okulunda sınıf açmak için yeterli sayı oluşması şartı ile yaz okuluna devam edebilirler.

             (4) Yaz okuluna ilişkin diğer hususlar, 13/5/2008 tarihli ve 26875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararlarına göre yürütülür.

             Mazeretler

             MADDE 14 – (1) Devamsızlık süresini aşmamak koşuluyla, öğrencinin haklı ve geçerli mazereti nedeniyle katılmadığı seviye sonu sınavlarını telafi etmek üzere mazeret sınavları yapılabilir. Öğrencinin sağlık mazeretini sağlık raporu ile diğer mazeretlerini ise belgeleriyle birlikte ilgili birime bildirmesi gerekir. Mazeretlerini belgelendirmeyen öğrencilerin ilgili sınavdan başarısız oldukları kabul edilir. Mazeret sınav tarihleri genel bir duyuruyla öğrencilere önceden ilan edilir. Seviye sonu sınavının yapılacağı gün veya günler için mazeret bildiren öğrenciler, seviye sonu sınavına alınmaz.

             (2) Kazanım sınavları ve İngilizce yeterlik sınavı için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz. Öğrenciler katılmadıkları bu sınavlarda başarısız kabul edilir.

             (3) Sağlık raporları hakkında, 23/8/1993 tarihli ve 21677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             Sınav sonuçlarına itiraz

             MADDE 15 – (1) Öğrenciler sadece İngilizce yeterlik sınavı sonuçlarına maddi hata yönünden itirazda bulunabilir. İtiraz başvurularının yeterlik sınavı sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içerisinde bir dilekçe ile yazılı olarak Müdürlüğe yapılması gerekir. Yapılacak inceleme sonunda maddi hata bulunursa, gerekli düzeltme yapılır ve itiraz sonuçları en geç onbeş gün içinde öğrencilere duyurulur.

             Kayıt dondurma ve disiplin işlemleri

             MADDE 16 – (1) Hazırlık eğitimi sırasında yıl tekrarını gerektirecek kayıt dondurma talepleri öğrencilerin bölümlerinin bağlı bulunduğu fakülte ve yüksekokullar tarafından yürütülür. Hazırlık eğitiminde kayıt dondurma iki yarıyıl için yapılır.

             (2) Disiplin iş ve işlemleri öğrencilerin bölümlerinin bağlı bulunduğu fakülte ve yüksekokullar tarafından karara bağlanır. Disiplin iş ve işlemlerinde, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             İlişik kesme             

             MADDE 17 – (1) Hazırlık sınıfında ilişik kesme, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 19 – (1) 31/10/2005 tarihli ve 25982 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.