11 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27756

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

2007/25 SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

             MADDE 1 – 3/7/2007 tarihli ve 26571 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/25 sayılı Tebliğ'in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 G.T.P.

Eşyanın Tanımı

      CIF Kıymet         

4015.11

Cerrahide kullanılan eldivenler

4,5 ABD Doları/Kg*

4015.19.00.00.11

Ev işlerinde kullanılan eldivenler

0,18 ABD Doları/Çift

* Kg: Brüt ağırlık

 

             MADDE 2 – Bu Tebliğ  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.