11 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27756

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

BAZI MADDELERİN İTHALATININ İZLENMESİNE İLİŞKİN

2010/20 SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin 2010/20 sayılı Tebliğ’in EK-1 inde yer alan 4015.19.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonlu “ev işlerinde kullanılan eldivenler” Tebliğ kapsamından çıkarılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.