11 Kasm 2010 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27756

YNETMELK

Bitlis Eren niversitesinden:

BTLS EREN NVERSTES KADIN VE GEN GRMCLER

DESTEKLEME ETM, UYGULAMA VE ARATIRMA

MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Bitlis Eren niversitesi Kadn ve Gen Giriimcileri Destekleme Eitim, Uygulama ve Aratrma Merkezinin ynetim, alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Bitlis Eren niversitesine bal olarak kurulan Bitlis Eren niversitesi Kadn ve Gen Giriimcileri Destekleme Eitim, Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AB: Avrupa Birliini,

b) BEBAP: Bitlis Eren niversitesi Bilimsel Aratrma Projeleri Koordinatrln,

c) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

) Merkez (BEKGEM): Bitlis Eren niversitesi Kadn ve Gen Giriimcileri Destekleme Eitim, Uygulama ve Aratrma Merkezini,

d) Merkez Mdr: Merkezin Mdrn,

e) Rektr: Bitlis Eren niversitesi Rektrn,

f) niversite: Bitlis Eren niversitesini,

g) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar, Faaliyet Alanlar, Ynetim Organlar ve Grevleri

MADDE 5 (1) Merkezin ama ve faaliyet alanlar unlardr:

a) Blgedeki farkl eitim dzeyindeki kadn ve genlerin giriimciliini desteklemek amacyla mesleki eitimlerini piyasa koullarna uygun biimde gelitirmek,

b) Kalknmada ncelikli bir yre olan ilimizde kadn istihdamna olumlu ynde katkda bulunmak,

c) Blgede kadn ve genlerin istihdam alanlarn geniletmeye ynelik eitim almalar yapmak,

) Blgedeki kadn ve gen giriimciliini tevik etmek ve kadn ve genlere ait vasflar ne kararak onlar avantajl konuma getirmek,

d) Kadn ve gen giriimcilerin cinsiyetlerinden ve yalarndan dolay igcne katlmlarn olumsuz etkileyen toplumsal etkenleri olumluya dntrc faaliyetler yapmak,

e) Kadn ve genlerin ekonomik hayata giriini salayarak, Bitlisde sosyal ve ekonomik gelimeye katk salamak,

f) Yeniliki ve ortak alma gruplarn ieren bir eitim ve aratrma ortam oluturmak,

g) Sosyal alanda bilimsel faaliyetleri gelitirmek,

) niversite ile yaplacak ortak projeler iin dier aratrmaclara da Merkezde alma imkn salayarak niversite ile dier niversiteler arasnda ortak aratrma faaliyetlerini arttrmak,

h) Yaplacak eitim ve aratrmalarda uluslararas ibirliini tevik etmek,

) AB, BEBAP, dier ilgili kamu kurum ve kurulular ve zel sektrn destei ile yrtlen proje almalarna uygun ortam oluturmak,

i) niversiteler, aratrma merkezleri, kamu kurum ve kurulular ile zel sektrden gelecek eitim, aratrma ve altaylara ilikin faaliyetlerin Merkezin imkanlar lsnde gereklemesini salamak,

j) dnyas ile istihdama ynelik ortak almalarn yaplabilmesi iin uygun ortam oluturmak,

k) verenler ile kadn ve gen igc arasnda koordinatrlk yapmak.

Ynetim organlar

MADDE 6 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr.

a) Merkez Mdr ve mdr yardmclar,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Merkez mdr, mdr yardmclar ve grevleri

MADDE 7 (1) Merkez Mdr, Merkezin alma alan ile ilgili niversitenin retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilir. Sresi dolan Merkez Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Merkez Mdr, Merkezin amalar dorultusundaki almalarn dzenli bir biimde yrtlmesinden, Merkezin btn etkinliklerinin gzetim ve denetiminin yaplmasndan ve sonularnn alnmasndan Rektre ve Ynetim Kuruluna kar birinci derecede sorumludur.

(3) Merkez Mdrnn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez almalarnn dzenli ve etkin bir biimde yrtlmesi ve denetimi ile ilgili gerekli nlemleri almak,

c) Ynetim Kurulunda alnan kararlar uygulamak.

(4) Merkez Mdr; Ynetim Kurulu tarafndan kararlatrlm ilerin uygulanmasn salar ve Ynetim Kurulu sekreteryasn yrtr.

(5) Merkez Mdrnn nerisi ile Rektr tarafndan niversitenin ilgili retim yeleri arasndan iki kii mdr yardmcs olarak grevlendirilebilir.

(6) Merkez mdr yardmclar; eitim ve aratrma almalarnda koordinasyonu salamak ve Merkez Mdrne yardmc olmak zere grevlendirilirler. Merkez Mdrnn grevi banda bulunmad durumlarda mdr yardmclarndan biri veklet eder.

(7) Merkez Mdr ve mdr yardmclarnn niversite dnda grevlendirme srelerinin alt ay gemesi halinde Merkeze yeni bir Merkez Mdr ve mdr yardmcs grevlendirilir.

Ynetim kurulu

MADDE 8 (1) Ynetim Kurulu; Merkez Mdr, BEBAP Koordinatr, Bilim ve Teknolojik Aratrma Merkezi Mdr, faklte ve yksekokullar temsilen iki, meslek yksekokullarn temsilen iki kiiden oluur.

(2) Ynetim Kurulu bakan Rektr veya Rektrn grevlendirecei rektr yardmcsdr.

(3) Ynetim Kurulu; Ynetim Kurulu Bakan, Merkez Mdr veya Ynetim Kurulu yelerinin 2/3nn ars ile toplanr. Ynetim Kurulu, gerekli grd durumlarda geici alma gruplar kurabilir ve bunlarn grevlerini dzenler.

(4) Ynetim Kurulu salt ounlukla karar alr, oylarn eitlii durumunda Ynetim Kurulu Bakannn oyu ynnde ounluk salanm saylr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu, Merkezin ynetimi ile ilgili konularda aadaki grevleri yapar:

a) Merkezin, bu Ynetmelie ve kurulu amacna gre almas ile ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak,

b) Merkezin ada artlara uygun olarak gelimesini salamak iin gerekli nlemleri almak,

c) Merkezin alma alanlarnda yararlanclarndan alnan geri bildirimleri deerlendirip stratejiler gelitirmek,

) Sunulan projelerin Merkezin amalarna uygun olup olmadna karar vermek ve uygun projeler iin alma ortam salamak,

d) Kadn ve genlerin ncelikli istihdam alanlarna uygun proje konularn tespit etmek,

e) Merkez Mdrnn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei btn konularda karar almak,

f) Danma Kurulundan gelen raporlar deerlendirip kararlar almak,

g) Merkezde ihtiya duyulan eitim ara ve gerelerinin temin edilmesini salamak,

) Merkezin btesini hazrlamak,

h) Merkezde alacak kurslar belirleyip, bunlarn cretlerini tespit ederek niversite Ynetim Kuruluna sunmak,

) Merkezin internet sayfasn oluturmak,

i) Merkeze alnacak her trl malzeme almna karar vermek,

j) Merkezde cretli olarak alacak renci saylarn ve bunlarn alma esaslarn belirlemek ve karar almak,

k) Merkezin gelir-giderlerini kontrol etmek ve gerekli nlemler alarak Merkezin srekliliini salamak.

Danma kurulu

MADDE 10 (1) Danma Kurulu; giriimcilik ve istihdama ynelik aratrma ve uygulamalarla dorudan ilgisi olan ve sahip olduu birikim ve tecrbelerinden yararlanlabilecek niversite elemanlarndan olumak zere, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen en az be kiiden oluur.

Danma kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Danma Kurulu; Rektr ya da grevlendirecei bir Rektr Yardmcsnn bakanlnda ylda en az iki kez toplanr. Danma Kurulu; Merkezin ileyii konusunda gr, neri ve tavsiyelerde bulunur ve konuya ilikin dzenledii raporu Rektre sunar. Rektr de bu rapor konusunda grn ekleyerek gereinin yaplmas iin Ynetim Kuruluna gnderir.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Ekipman ve demirbalar

MADDE 12 (1) Merkezin alma amacna dayal olarak alnan her trl alet, ekipman ve demirbalar Merkezin hizmetlerinde kullanlr.

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik hizmetleri Merkez Mdrnn nerdii ve Ynetim Kurulunun olumlu gr bildirdii adaylar arasndan Rektrn grevlendirecei elemanlarca yrtlr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bitlis Eren niversitesi Rektr yrtr.