11 Kasm 2010 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27756

YNETMELK

Bitlis Eren niversitesinden:

BTLS EREN NVERSTES DL ETM UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Bitlis Eren niversitesi Dil Eitimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin ynetim, alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Bitlis Eren niversitesine bal olarak kurulan Bitlis Eren niversitesi Dil Eitimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AB: Avrupa Birliini,

b) BEBAP: Bitlis Eren niversitesi Bilimsel Aratrma Projeleri Koordinatrln,

c) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

) Merkez (BEDEM): Bitlis Eren niversitesi Dil Eitimi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

d) Merkez Mdr: Merkezin Mdrn,

e) Rektr: Bitlis Eren niversitesi Rektrn,

f) niversite: Bitlis Eren niversitesini,

g) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar, Faaliyet Alanlar, Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin amalar ve faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar ve faaliyet alanlar unlardr:

a) niversitedeki retim eleman, idari personel ve rencilerin yabanc dil dzeylerini piyasa koullarna uygun biimde gelitirmek,

b) niversiteye gelen yabanclarn Trkeyi ihtiyalar dzeyinde renmelerini salamak,

c) niversiteden mezun olanlarn istihdam alanlarn geniletmeye ynelik dil eitimi almalar yapmak,

) niversite ile Avrupa niversiteleri arasnda retim eleman ve renci hareketliliini arttrmak iin dil sorununun ortadan kaldrlmasna yardmc olmak,

d) niversite rencilerinin dil renmelerini tevik etmek ve mezunlarn en iyi ekilde dil renmelerini salayarak i bulmalarn kolaylatrmak,

e) niversitede dil konusunda gerekli eitimi alan aratrmac veya bilim adamlaryla AB fonlarndan proje alabilecek ortak alma gruplarn ieren bir eitim ve aratrma ortam oluturmak,

f) Uluslararas bilimsel faaliyetleri gelitirmek,

g) niversite ile Avrupa niversiteleri arasnda ortak projeler yapmak,

) Yaplacak eitim ve aratrmalarda salanacak dil formasyonu ile her ynl uluslararas ibirliini tevik etmek,

h) AB, BEBAP, dier ilgili kamu kurum ve kurulular ve zel sektrn destei ile yrtlecek uluslararas proje almalarna uygun dil bilgisine sahip insan kaynaklar yetitirmek,

) Uluslararas dzeyde niversiteler, aratrma merkezleri, kamu kurum ve kurulular ile zel sektrden gelecek eitim, aratrma ve altaylara ilikin faaliyetlerin gereklemesini salamak,

i) Turizm kurum ve kurulular ile dil konusunda ortak almalarn yaplabilmesi iin uygun ortam oluturmak,

j) Merkezde, yz yze veya online sistemi ile retim imkanlarn salamak,

k) Genel dil eitimi, konuma, niversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snav (DS), Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snav (KPDS) ve Test of English As A Foreign Language (TOEFL) snavna ynelik dil eitimi vermek.

Ynetim organlar

MADDE 6 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Merkez Mdr ve mdr yardmclar,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Merkez mdr, mdr yardmclar ve grevleri

MADDE 7 (1) Merkez Mdr, Merkezin alma alan ile ilgili niversitenin retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilir. Sresi dolan Merkez Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Merkez Mdr; Merkezin amalar dorultusundaki almalarn dzenli bir biimde yrtlmesinden, Merkezin btn etkinliklerinin gzetim ve denetiminin yaplmasndan ve sonularnn alnmasndan Rektre ve Ynetim Kuruluna kar birinci derecede sorumludur.

(3) Merkez Mdrnn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez almalarnn dzenli ve etkin bir biimde yrtlmesi ve denetimi ile ilgili gerekli nlemleri almak,

c) Ynetim Kurulunda alnan kararlar uygulamak.

(4) Merkez Mdr, Ynetim Kurulu tarafndan kararlatrlm ilerin uygulanmasn salar ve Ynetim Kurulunun sekreteryasn yrtr.

(5) Merkez Mdrnn nerisi ile Rektr tarafndan niversitenin ilgili retim yeleri arasndan iki kii mdr yardmcs olarak grevlendirilebilir.

(6) Mdr yardmclar, eitim ve aratrma almalarnda koordinasyonu salamak ve Merkez Mdrne yardmc olmak zere grevlendirilir. Merkez Mdrnn grevi banda bulunmad durumlarda mdr yardmclarndan biri veklet eder.

(7) Merkez Mdr ve mdr yardmclar, niversite dnda grevlendirilmeleri ve grevlendirme srelerinin de alt ay gemesi halinde Merkeze yeni bir Merkez Mdr ve mdr yardmcs grevlendirilir.

Ynetim kurulu

MADDE 8 (1) Ynetim Kurulu; Merkez Mdr, niversite Senatosu tarafndan seilen ilgili faklte ve yksekokullar temsilen en fazla , meslek yksekokullarn temsilen en fazla iki, enstitleri temsilen bir ye ve Ynetim Kurulu Bakan, Rektr veya Rektrn grevlendirecei Rektr yardmcsndan oluturulur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Seilmi yeler tekrar grevlendirilebilir.

(2) Ynetim Kurulu; Ynetim Kurulu Bakan, Merkez Mdr veya Ynetim Kurulu yelerinin 2/3nn ars ile toplanr. Ynetim Kurulu, gerekli grd durumlarda geici alma gruplar kurabilir ve bunlarn grevlerini dzenler.

(3) Ynetim Kurulu salt ounlukla karar alr, oylarn eitlii durumunda Ynetim Kurulu Bakannn oyu ynnde ounluk salanm saylr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu, Merkezin ynetimi ile ilgili konularda aadaki grevleri yapar:

a) Merkezin bu Ynetmelie ve kurulu amacna gre almas ile ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak,

b) Merkezin ada artlara uygun olarak gelimesini salamak iin gerekli nlemleri almak,

c) Merkezin alma alanlarnda yararlanclarndan alnan geri bildirimleri deerlendirip stratejiler gelitirmek,

) Sunulan projelerin Merkez amalarna uygun olup olmadna karar vermek ve uygun projeler iin alma ortam salamak,

d) Etkin dil retim alanlarna uygun proje konularn tespit etmek,

e) Merkez Mdrnn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei btn konularda karar almak,

f) Danma Kurulundan gelen raporlar deerlendirip kararlar almak,

g) Merkezde ihtiya duyulan eitim ara ve gerelerinin temin edilmesini salamak,

) Merkezin btesini hazrlamak,

h) Merkezde alacak kurslar belirleyip, bunlarn cretlerini tespit ederek niversite Ynetim Kuruluna sunmak,

) Merkezin internet sayfasn oluturmak,

i) Merkeze alnacak her trl malzeme almna karar vermek,

j) Merkezde cretli olarak alacak renci saylarn ve bunlarn alma esaslarn belirlemek ve karar almak,

k) Merkezin gelir-giderlerini kontrol etmek ve gerekli nlemler alarak Merkezin srekliliini salamak,

l) Merkezin eitim ve sosyal tesislerini kurmak ve iletmek.

Danma kurulu

MADDE 10 (1) Danma Kurulu; dil eitim ve retimine ynelik aratrma ve uygulamalarla dorudan ilgisi olan ve sahip olduu birikim ve tecrbelerinden yararlanlabilecek niversite retim elemanlar arasndan, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen en az kiiden oluur.

Danma kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Danma Kurulu; Rektr ya da grevlendirecei bir Rektr Yardmcsnn bakanlnda ylda en az iki kez toplanr. Danma Kurulu; Merkezin ileyii konusunda gr, neri ve tavsiyelerde bulunur ve konuya ilikin dzenledii raporu Rektre sunar. Rektr bu rapor dorultusunda grn ekleyerek gereinin yaplmas iin Ynetim Kuruluna gnderir.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Ekipman ve demirbalar

MADDE 12 (1) Merkezin alma amacna dayal olarak alnan her trl alet, ekipman ve demirbalar Merkezin hizmetlerinde kullanlr.

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyac, ilgili mevzuat hkmlerine uygun olarak, Merkez Mdrnn nerdii ve Ynetim Kurulunun olumlu gr bildirdii adaylar arasndan Rektrn grevlendirecei elemanlarca yrtlr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bitlis Eren niversitesi Rektr yrtr.