11 Kasm 2010 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27756

YNETMELK

Sanayi ve Ticaret Bakanlndan:

KARAYOLU DIINDA KULLANILAN HAREKETL MAKNALARA TAKILAN
TEN YANMALI MOTORLARDAN IKAN GAZ VE PARACIK

HALNDEK KRLETC EMSYONLARA KARI ALINACAK

TEDBRLERLE LGL TP ONAYI YNETMELNDE

(97/68/AT) DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayl Resm Gazetede yaymlanan Karayolu Dnda Kullanlan Hareketli Makinalara Taklan ten Yanmal Motorlardan kan Gaz ve Parack Halindeki Kirletici Emisyonlara Kar Alnacak Tedbirlerle lgili Tip Onay Ynetmeliinin (97/68/AT) 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Avrupa Birliinin 16/12/1997 tarihli ve 97/68/EC sayl direktifine ve bu direktifi deitiren 31/3/2010 tarihli ve 2010/26/EU sayl direktifine paralel olarak,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkrasnn;

a) (a) bendinin (4a) numaral alt bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

4a) 10 uncu madde ve birinci fkrann (a) bendinin (3g) ve (3h) numaral alt bentlerinin hkmlerine dokunmakszn, nc lkelere ihracat iin tasarlanan makina ve motorlar hari olmak zere, bu makina ve motorlar sadece bu Ynetmeliin artlarn salyorsa ve sadece motor bu maddenin (a) bendinin (2), (3) ve (3a)dan (3i) ye kadar alt bentlerinde belirtilen kategorilere uygun olarak onaylanyorsa, makinaya yerletirilmi olsun veya olmasn her bir motor kategorisi iin aada yer alan tarihlerden itibaren ancak belirtilen kategoriye uygun motorlarn piyasaya arzna izin verilir.

Faz III A (sabit devirli motorlar hari)

- H kategorisi: 1/1/2011

- I kategorisi: 1/1/2011

- J kategorisi: 1/1/2011

- K kategorisi: 1/1/2011

Faz III A suyolu teknesi motorlar

- V1:1 kategorisi: 31/12/2009

- V1:2 kategorisi: 31/12/2009

- V1:3 kategorisi: 31/12/2009

- V1:4 kategorisi: 31/12/2009

- V2 kategorileri: 31/12/2009

Faz III A (sabit devirli motorlar)

- H kategorisi: 1/1/2011

- I kategorisi: 1/1/2011

- J kategorisi: 1/1/2012

- K kategorisi: 1/1/2011

Faz III A Demiryolu arac motorlar

RC A kategorisi: 31/12/2009

Faz III A lokomotif motorlar

- RL A kategorisi: 31/12/2009

- RH A kategorisi: 31/12/2009

Faz III B (sabit devirli motorlar hari)

- L kategorisi: 1/1/2011 (stee bal uygulama)

- M kategorisi: 1/1/2012 (stee bal uygulama)

- N kategorisi: 1/1/2012 (stee bal uygulama)

- P kategorisi: 1/1/2013

Faz III B Demiryolu arac motorlar

- RC B kategorisi: 31/12/2011

Faz III B Lokomotif motorlar

- R B kategorisi: 31/12/2011

Faz IV (sabit devirli motorlar hari)

- Q kategorisi: 1/1/2014

- R kategorisi: 1/10/2014

Faz III Adan itibaren, her bir kategori iin yukardaki artlar, bahsedilen tarihten nceki imalat tarihli motorlar iin iki yla kadar ertelenir.

Emisyon snr deerlerinin bir faz iin verilen izin, snr deerlerin bir sonraki faznn zorunlu uygulamasndan itibaren yrrle girmesiyle sona erer. Ancak, sabit devirli motorlar hari Faz III Adaki H, I ve 56 KW zerindeki J kategorisi motorlar ve istee bal olarak uygulanan; sabit devirli motorlar hari Faz III Bdeki L, M ve N kategorisi motorlar iin bir sonraki faz, Faz IVtr.

b) (b) bendinin (7) numaral alt bendinin son paragrafndan sonra gelmek zere aadaki paragraf eklenmitir.

Birinci paragrafn hkmlerine baklmakszn, SH: 2 ve SH: 3 snflarndaki motorlarn monte edildii stten sapl makineler, profesyonel kullanm iin olan, ok konumlu elde tanan bahe makaslar ve stten sapl aa testereleri kategorilerinde derogasyon sresi 31/7/2013 tarihine kadar uzatlmtr.

MADDE 3 Ayn Ynetmelie 13 nc maddeden sonra gelmek zere bal ile birlikte aadaki madde eklenmitir.

Elektronik olarak kumanda edilen motorlar

MADDE 13/A Ek I, Ek II, Ek III, Ek V ve Ek XIIIte 2010/26/EU direktifi ile getirilen artlara uygun, elektronik olarak kumanda edilen motorlara tip onay verilebilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin Ek Iine, bu Ynetmeliin Ek Iinde yer alan 8 inci madde eklenmitir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin Ek IIsinin lave 1inin 2 nci maddesi ile lave 3nn 2 nci maddesi bu Ynetmeliin Ek IIsinde belirtildii ekilde deitirilmitir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin Ek IIInn 1.1, 1.3.2, 3.7.1, 4.3.1 ve 4.5 maddeleri ile ayn ekin lave 3nn 2.1.2.4, 2.1.3.1, 2.1.3.3, 2.2.4, 2.2.5.1, 2.2.5.3 maddeleri, bu Ynetmeliin Ek IIInde belirtildii ekilde deitirilmitir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin Ek Vinde yer alan FAZ III B VE FAZ IV SINIR DEERLER SALAYACAK TP ONAYLI CI MOTORLAR N YOL DII HAREKETL MAKNALAR REFERANS YAKITI bal altndaki izelgenin 2 nci satr bu Ynetmeliin Ek IVnde belirtildii ekilde deitirilmitir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin Ek XIIInde yer alan 1.5 ve 1.6 maddeleri bu Ynetmeliin Ek Vinde belirtildii ekilde deitirilmi, ayn ekin 1.7 maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 9 Bu Ynetmeliin; 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi ile 5 inci, 6 nc, 7 nci ve 8 inci maddeleri 31/3/2011 tarihinde, dier hkmleri yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 10 Bu Ynetmelik hkmlerini Sanayi ve Ticaret Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

20/6/2007

26558

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

31/12/2009

27449 (5. Mkerrer)

Ekler iin tklaynz.