11 Kasm 2010 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27756

MLLETLERARASI SZLEME

Karar Says : 2010/969

Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti adna 1/6/2006 tarihinde imzalanan ve 8/6/2010 tarihli ve 5986 sayl Kanunla onaylanmas uygun bulunan ekli Asya-Pasifik Uzay birlii rgt (APSCO) Szlemesinin onaylanmas; Dileri Bakanlnn 2/8/2010 tarihli ve UKGY/494116 sayl yazs zerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayl Kanunun 3 nc maddesine gre, Bakanlar Kurulunca 27/9/2010 tarihinde kararlatrlmtr.

 

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan

C. EK B. ARIN A. BABACAN M. AYDIN

Devlet Bak. ve Bab. Yrd. Devlet Bak. ve Bab. Yrd. Devlet Bak. ve Bab. Yrd. Devlet Bakan

H. YAZICI F. N. ZAK M. Z. ALAYAN F. ELK

Devlet Bakan Devlet Bakan Devlet Bakan Devlet Bakan

E. BAI S. A. KAVAF C. YILMAZ S. ERGN

Devlet Bakan Devlet Bakan Devlet Bakan Adalet Bakan

M. V. GNL B. ATALAY H. YAZICI M. MEK

Milli Savunma Bakan ileri Bakan Dileri Bakan V. Maliye Bakan

M. M. EKER M. DEMR R. AKDA B. YILDIRIM

Milli Eitim Bakan V. Bayndrlk ve skn Bakan Salk Bakan Ulatrma Bakan

M. M. EKER . DNER N. ERGN T. YILDIZ

Tarm ve Kyileri Bakan alma ve Sos. Gv. Bakan Sanayi ve Ticaret Bakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan

E. GNAY V. EROLU

Kltr ve Turizm Bakan evre ve Orman Bakan

 

ASYA-PASFK UZAY BRL RGT

(APSCO)

SZLEMES

Bu Szlemeye Taraf olan Devletler,

Asya-Pasifik Blgesi'nin ortak refah iin srdrlebilir ekonomik ve sosyal kalknmay artrmak iin uzay teknolojisinin barl amalarla gelitirilmesinin neminin farknda olarak;

Uzay bilim ve teknolojilerinin barl uygulamalarnn salanmas adna Asya-Pasifik Blgesi lkeleri arasnda uzay alannda ok tarafl ibirliini glendirmeyi isteyerek;

Uzay bilim ve teknolojileri uygulamalarn gelitirmek iin gerekli teknik, finansal ve insan kaynaklarnn ne denli yksek nemde olduu gereini ve dolaysyla Asya-Pasifik Blgesi'nde bu faaliyetleri srdrmek iin bu kaynaklarn biraraya getirilmesinin uygun olacan kabul ederek;

Uzay bilimi, uzay teknolojisi ve bunlarn barl uygulamalarnda ye Devletlerin bu alanlarla ilgili programlarn ve faaliyetlerini birlikte gelitirmelerine olanak tanmak iin teknolojik, finansal ve insan kaynaklarn biraraya getirerek blgesel ok tarafl ibirlii kurmalarnn ye Devletlerin yararna olacann farknda olarak;

D uzayn barl kullanmlar, karlkl yarar ve tamamlayclk, eit istiareler ve gelimeler prensiplerine dayanarak uzay bilimi ve teknolojisinin barl uygulamalarnda blgesel ok tarafl ibirlii iin bamsz bir Asya-Pasifik Uzay birlii rgt kurmann, ye Devletlerin uzay bilimi, uzay teknolojisi ve bunlarn barl uygulamalarndaki yeteneklerini etkili olarak gelitireceine ve her bir ye Devlete daha fazla sosyo-ekonomik fayda getireceine inanarak;

Aadaki hususlarda anlamlardr:

BLM-1 GENEL

Madde-1

ASYA-PASFK UZAY BRL RGT'NN KURULUU

1. bu belge ile bir Asya-Pasifik Uzay birlii rgt (bundan sonra "rgt" olarak anlacaktr) kurulmutur.

2. rgt Genel Merkezi in Halk Cumhuriyeti'nde (bundan sonra "Evsahibi Devlet" olarak anlacaktr) kurulacaktr.

3. rgt, Evsahibi Devletin Hkmeti ile istiare ederek, Evsahibi Devlet'de ubeler ve ilgili tesisler kurabilir.

4. rgt, dier ye Devletlerle istiare ederek, dier ye Devletler'de ubeler ve ilgili tesisler kurabilir.

Madde-2

TANIMLAR

Bu Szlemenin amalarna uygun olarak:

a) "rgt" Asya-Pasifik Uzay birlii rgt (APSCO)'n;

b) "Evsahibi Hkmet" rgte evsahiplii yapan in Halk Cumhuriyeti Hkmeti'ni;

c) "ye Devlet" rgt'e ye bir devleti;

d) "Konsey" Asya-Pasifik Uzay birlii rgt'nn, ye Devletlerin yetkili temsilcilerinden oluan st yapsn;

e) "Bakan" Konsey Bakan'n;

f) "Sekreterya" ofisi in Halk Cumhuriyeti'nde yer alan, rgt'n yrtc organn;

g) "Genel Sekreter" cra Bakann ve rgtn yasal temsilcisini,

ifade etmektedir.

Madde-3

YASAL DURUM

rgt hkmetleraras bir kurulu olacaktr. rgt tam bir uluslararas yasal statye sahip kar amac gtmeyen bamsz bir organ olacaktr.

Madde-4

AMALAR

rgt'n amalar aada belirtildii ekilde olacaktr:

1. Uzay bilim ve teknolojisinin barl uygulamalar alannda ibirliinin temellerini tesis ederek ye Devletler arasnda ortak uzay programlarnn gelitirilmesini salamak ve glendirmek;

2. Uzay gelitirme politikalar belirleyerek ve uygulayarak, uzay teknolojik aratrmas ve gelitirmesi, uygulamalar ve eitimi gibi alanlarda ye Devletlere yardmc olacak etkili eylemler yapmak;

3. Blgenin ibirlii potansiyelini harekete geirerek, uzay bilim almalar da dahil olmak zere uzay teknolojisi ve uygulamalar alanlarnda ye Devletler arasnda ibirliini, ortak gelitirmeyi ve kazanmlarn paylamn tevik etmek;

4. ye Devletlerin ilgili kurumlar ve enstitleri arasnda ibirliini gelitirmek ve uzay teknolojisinin ve uygulamalarnn sanayilemesini salamak;

5. Uzay teknolojisi ve uygulamalarnda uluslararas ibirlii faaliyetlerinde d uzayn barl kullanmna katkda bulunmak.

Madde-5

SANAY POLTKASI

1. Konsey sanayi politikasn kendi programlarnn ve faaliyetlerinin yannda ye Devletler ile ibirlii programlarnn da gereksinimlerini karlayacak ekilde, maliyet-etkin bir yaklamla dzenleyecektir.

2. rgt'n programlarnn ve faaliyetlerinin uygulanmas ile ilgili grevlere katlmda ncelik/frsat, mmkn olan en yksek dzeyde tm ye Devletler'deki sanayiye verilecektir.

3. rgt, rgt'n programlarnn ve faaliyetlerinin uygulanmas srecinde ve uzay teknolojileri ve rnlerinin ortak geliiminde, teknolojik girdileri de ierebilecek finansal yatrmlarna orantl olarak, adil bir ekilde, btn ye Devletler'in yer almasn salayacaktr.

4. ye Devletler iin "adil-getiri" kavram, rgt'n sanayi politikasnn temel unsuru olacaktr. rgt, ilk aamada ye Devletler'de var olan sanayi potansiyelin kullanm, uzay teknolojisi ve rnlerinin gelitirilmesi ve srekliliinin salanmas ile piyasa taleplerine uygun bir ekilde sanayi yapnn geliiminin tevik edilmesi yoluyla ye Devletlerin sanayilerinin rekabet gcn artrmak iin aba sarfedecektir.

5. Sanayi politikas u ana hedeflere sahip olacaktr:

a) Serbest rekabeti yapya bavurularak rekabeti Asya-Pasifik sanayiinin gelitirilmesi;

b) rgt'n programlar ve faaliyetleri iin gerekli olan uzmanlamann gerekletirilebilmesi iin ye Devletler arasnda ilgili teknolojilerin yaylmas;

6. Sanayi politikasnn uygulanmasnda, Konsey Bakan Konsey'in direktifleri dorultusunda hareket edecektir.

BLM-2 BRL ALANLARI VE ORTAK FAALYETLER

Madde-6

BRL ALANLARI

rgt aadaki ibirlii alanlarnda faaliyetler srdrecektir:

1. Uzay teknolojisi ve programlar ve uygulamalar;

2. Yer gzlemi, afet ynetimi, evresel koruma, uydu haberlemeleri ve uydu navigasyonu ve konumlandrlmas;

3. Uzay bilimi aratrmas;

4. Bilim insanlarnn/teknoloji uzmanlarnn eitimi, yetitirilmesi ve deiimi;

5. rgt'n programlarnn gelitirilmesi ve rgt'n programlar ve faaliyetleriyle ilgili teknik ve dier bilgilerin yaylmas iin merkezi bir veri bankasnn kurulmas;

6. ye Devletler tarafndan zerinde anlamaya varlan dier ibirlii programlar.

Madde-7

TEMEL FAALYETLER

1. rgt'n temel faaliyetleri unlar ierecektir:

a) rgt'n uzay faaliyetleri ve geliimi konusundaki planlarnn yaplmas;

b) Uzay teknolojisi ve uygulamalarna ilikin temel aratrmalarn yrtlmesi;

c) Gelimi uzay teknolojisi uygulamalarnn yaygnlatrlmas;

d) Uzay bilim ve teknolojisi ve uygulamalarna ilikin eitim ve yetitirme faaliyetlerinin srdrlmesi;

e) rgt'n a sistemlerinin ynetiminin yan sra ube ve ilgili tesislerin idaresi ve korunmas;

f) rgt'n amalarn gerekletirmek iin gerekli dier faaliyetlerin srdrlmesi;

2. Btn ye Devletler bu Madde'nin 1. fkrasnda yer alan temel faaliyetlere katlacaklardr.

Madde-8

STEE BALI FAALYETLER

1. rgt, Madde 7'de belirtilen temel faaliyetlerine ek olarak, bu tr programlara katlmak isteyen ye Devletler'de ortak yrtlmek zere uygun uzay bilim, teknoloji ve uygulama programlar tavsiye edecek ve organize edecektir.

2. Bu tr bir program, yatrm getirisi ilkesine bal olarak gerekletirilecektir. Bir istee bal faaliyetten gelecek getiri, bu faaliyete katlan ye Devletlerin yatrmlar orannda elde edilecektir.

BLM-3 YELKLER

Madde-9

YELER

1. rgt, Birlemi Milletler'in Asya Pasifik Blgesi'ndeki tm yelerine ak olacaktr.

2. ye Devletler tam oylama haklarna sahip olacaktr.

3. Tm ye Devletler, rgt tarafndan izlenen ibirlii programlar ve faaliyetlerine katlmaya hak kazanacaktr.

4. Tm ye Devletler, rgt'n almas iin mali katkda bulunacaktr.

5. rgt'n faaliyetlerine katlm ye Devletler'in mevcut veya gelecekteki ikili ve oklu ibirliklerini hi bir ekilde etkilemeyecektir.

6. Birlemi Milletler yesi herhangi bir devlet veya uzay faaliyetlerinde bulunan herhangi bir uluslararas rgtn yesi olan herhangi bir devlete, Konsey'in oybirlii ile verilmi onay ile rgtle Gzlemci stats verilebilir. Gzlemciler Konsey toplantlarnda oy hakkna sahip olmayacaktr.

7. Asya-Pasifik Blgesi'nin dnda yer alan ve Birlemi Milletlerin yesi olan bir devlet Asosye ye sfatnn verilmesi iin bavurabilir. Konsey, uzlama ile, o devletin rgt'e girii hakknda karar verebilir. Konsey, yine uzlama yoluyla, o devletin kayt ve artlar hakknda da (mali katk, rgt'n temel ve ibirlii faaliyetlerine katlm, vb.) karar verebilir. Asosye ye Konsey toplantlarnda hibir oy hakkna sahip olmayacaktr.

BLM-4 LEVSEL ORGANLAR

Madde-10

RGTN ORGANLARI

1. rgtn organlar:

a) Konsey Bakan tarafndan bakanlk edilecek Konsey'i; ve

b) Genel Sekreter tarafndan bakanlk edilecek Sekreterya'y

kapsayacaktr.

2. rgt, amalarnn performans ve baars iin gerekli grdnde yardmc

kurulular oluturabilir.

BLM-5 RGT KONSEY

Madde-11

KONSEYN OLUUMU

1. Konsey rgt'n en st dzey karar organ olacaktr.

2. Konsey, rgt'n ye Devletler'in ulusal uzay ajanslarnn bakanlar veya bakanlk temsilcilerinden oluacaktr. Her ye Devlet, Konsey'de temsil iin bir bakan veya bakanlk temsilcisi atayacaktr.

3. Konsey grev sresi iki yl olan bir Bakan ve iki Bakan Yardmcs seecektir.

Madde-12

KONSEYN SORUMLULUKLARI

Konsey;

a) rgt tarafndan amalarn izlenmesinde uyulmas gereken Kural, Tzk ve Kanunlar ieren politikay tanmlayacak ve onaylayacaktr;

b) yelie girii, yelikten karlmay ve yelik bitiini onaylayacak ve Gzlemcilerin ve Asosye yelerin kabulne ilikin karar verecektir;

c) Kendi Usul ve Kurallarn kabul edecek ve onaylayacaktr;

d) rgt'n yllk raporlarn ve alma planlarn kabul edecek ve onaylayacaktr;

e) birlii programlarn ve mali btelerini kabul edecek ve onaylayacaktr;

f) ye Devletlerin mali katksnn orann ve rgt'n yllk btesini kabul edecek ve onaylayacaktr;

g) Mali kaynaklarn mevcut durumuna gre ve gelecek be yllk dnem iin rgt'n eriimine sunulacak olan mali kaynaklar belirleyerek be yllk bte plann onaylayacaktr;

h) rgt'n yllk harcamasn ve mali raporunu onaylayacaktr;

i) rgt'n dier tm ynetim koullarn onaylayacaktr;

j) rgt'n yllk denetlenen muhasebesinin raporunu onaylayacak ve yaynlayacaktr;

k) Genel Sekreteri atayacak ve Konsey tarafndan atanan dier yetkilileri onaylayacaktr. Genel Sekreterin atamas her hangi bir zamanda alt aylk bir dnem iin ertelenebilir. Byle bir durumda, Konseyin belirleyecei yetki ve sorumluluklarla grevi yerine getirmekten sorumlu uygun bir kii o dnem iin Konsey tarafndan Genel Sekreter Vekili olarak atanacaktr.

l) Enstit ve ubelerin kurulmasna karar verecek ve Sekreteryann yaps ve alanlarn kotas da dahil olmak zere yaplarn onaylayacaktr;

m) rgt'n faaliyetlerinin etkili performans iin dier grevlileri tayin edecektir;

n) ye Devlet(ler) tarafndan istenilmesi durumunda bu Szleme'yi yorumlayacaktr.

Madde-13

KONSEY TOPLANTILARI

1. Konsey gerektiinde ve ylda en az bir kez toplanacaktr. Konsey aksine bir karar almad srece, toplantlar rgtn Merkezinde yaplacaktr.

2. Herhangi bir Konsey toplantsnda karar yeter says oluturmak iin, tm ye Devletler'in te iki ounluu kadar resmi delegelerin katlm gerekecektir.

Madde-14

OYLAMA

1. Konseyin her ye Devleti bir oya sahip olacaktr;

2. Konsey tarafndan oy birlii ile aksine bir karara varlmad srece Konsey, kararlara uzlama ile varlmas hususunda her trl abay gsterecektir.

BLM- 6 SEKRETERYA

Madde-15

SEKRETERYANIN OLUUMU

1. Sekreterya rgt'n yrtme organ olacaktr;

2. Sekreterya, Genel Sekreter ve Sekreterya personelinden oluacaktr.

Madde-16

GENEL SEKRETER

1. Genel Sekreter, rgt'n ba yneticisi ve yasal temsilcisi olacaktr. rgt'n Sekreterya'sn yrtme konusunda tam yetkiye sahiptir.

2. Konsey, Genel Sekreter'i be yllk bir sre iin atayacak ve bu sreyi be yl daha uzatabilecektir. Ayrca Konsey, Konsey toplantsna katlan ye Devletlerin drtte ounluk oyuyla Genel Sekreteri grevinden alabilir.

3. Genel Sekreter, Konsey'in toplantlarna oy hakk olmadan katlacaktr.

Madde-17

GENEL SEKRETERN SORUMLULUKLARI

1. Konseyin verdii talimatlar dorultusunda Genel Sekreter Konseye rapor verecek ve aadaki konulardan sorumlu olacaktr:

a. Konsey tarafndan arzu edildii ekilde rgt'n tm politikalarnn yrtlmesi ve uygulanmas;

b. rgt'n amalarnn baarlmas;

c. rgt'n iletilmesi ve yrtlmesi;

d. rgt'n yllk raporlarnn, alma planlarnn ve finansal btesinin Konseyin onay iin hazrlanmas;

e. Sekreterya'nn i ynetim hkmlerinin dzenlenmesi ve uygulanmas;

f. rgt'n aktivitelerinin ve programlarnn amalarn gerekletirmek iin belirlenen ltlere ve programlar ve faaliyetlere ilikin Konsey'e neriler sunulmas;

g. Konsey tarafndan dzenlenmi Hizmet Ynetmeliine gre dahili blmlerindeki personelin ye Devletlerden ie alnmas ve ynetimi;

h. rgt'n belirlenen ilerini yapmalar amacyla kadrolu personel olmayan biliminsanlar, teknoloji uzmanlar ve dier uzmanlarn szlemeli olarak ie alnmas;

i. Konsey'in onayyla uluslararas ibirlii anlamalarnn mzakere edilmesi ve imzalanmas.

2. Genel Sekreter'in ve personelin, szlemeli veya kadrolu, rgt'le ilgili sorumluluklar uluslararas nitelikte olmaldr. Grevlerini yerine getirirlerken hibir hkmetten veya rgt dnda herhangi bir otoriteden talimat kabul etmeyeceklerdir. Her bir ye Devlet, Genel Sekreter'in ve personelin uluslararas nitelikteki sorumluluklarna sayg gstermeli ve rgt'le ilgili ileri yrtrken hibir ekilde etkilemeyecektir.

BLM 7 - FNANS

Madde 18

FNANSAL DZENLEMELER

1. rgt fonlar ye Devletlerin katklarndan, Evsahibi Hkmetin ve dier ye Devletlerin gnll balarndan, dier organizasyonlardan alnan balar/sbvansiyonlardan ve rgt'n verdii hizmetlerden salanacaktr.

2. Her bir ye Devlet rgt'n btesine Konsey tarafndan kabul edilmi finansal dzenlemelere gre katkda bulunacaktr.

3. Konsey uzlamayla her bir ye Devletin finansal katk payna karar verecek ve her senede bir gzden geirecektir.

4. Her bir ye Devletin finansal katk pay oran o lkenin ekonomik geliim seviyesi ve kii bana den gayri safi yurt ii haslasyla (GSYH) orantl olarak hesaplanacaktr.

5. Her bir ye Devlet, rgt'e "taban" olarak adlandrlan asgari bir finansal katk yapmak zorunda olacak ve bu oran Konsey tarafndan te iki ounlukla kararlatrlacaktr.

6. Hi bir ye Devlet rgt'n onaylanm btesinin yzde onsekizinden (%18) daha ok finansal katk yapmak zorunda olmayacaktr.

7. Konsey tarafndan verilen talimatlar dorultusunda ve rgt amalaryla elimemesi kouluyla Genel Sekreter rgt'e verilen balar, hediyeleri veya menkulleri kabul edebilir.

BLM 8 - ANLAMAZLIKLAR

Madde 19

ANLAMAZLIKLARIN ZM

Bu Szleme'nin yorumlanmas ve uygulanmasna ynelik iki veya daha ok ye Devlet arasndaki veya herhangi biriyle rgt arasndaki anlamazlk Konsey'de samimi istiareler yoluyla zlecektir. Anlamazln zlememesi durumunda Konsey tarafndan uzlamayla kararlatrlm ek kurallar dahilinde hakemlik yoluyla zlecektir.

BLM 9 - DER HKMLER

Madde 20

PERSONEL DEM

rgt'ten istek olduu takdirde ye Devletler rgt'le ilgili ilerde grevlendirilmi personel deiimini kolaylatracaktr. Bu personel deiimi ye Devletlerin lkeye giri, lkede kal ve lke snrlarndan k kural ve kanunlaryla tutarl olacaktr.

Madde 21

BLG DEM

1. rgt ve ye Devletler uzay bilimleri, uzay teknolojisi ve bunlarn uygulamalarna ynelik alanlarda bilimsel ve teknik bilgi deiimini kolaylatracaktr. Byle bir bilgiyi, bir ye Devlet rgt'e veya rgt bir ye Devlet'e gvenlik karlaryla atmas veya nc bir tarafla olan anlamalarn ihlal etmesi durumunda iletmeyebilir.

2. Bu faaliyetleri yrtrken rgt tarafndan bilimsel veya teknolojik bir aratrma veya almann kamuya duyurulmas veya yaynlanmas ancak rgt'n himayesi altnda ye Devletlerin bilim insanlar veya mhendisleri tarafndan kullanldktan sonra gerekletirilebilir. rgt kendi mlk olabilecek sonular ve veriler zerinde tek hakka sahip olacaktr.

Madde 22

FKR MLKYET HAKLARI

1. rgt'n kaynaklar kullanlarak veya rgt tarafndan yrtlen program veya aktiviteler sonucunda gerekleen icatlar, rnler, teknik veriler veya teknikler ve dier fikri mlkiyetlerin fikri mlkiyet haklar rgt tarafndan sahiplenecektir.

2. Konsey, rgtn sahip olduu icatlar, rnler, teknik veri ve teknikler ile fikri mlkiyetlerin ye Devletler tarafndan kullanmna ilikin usul ve esaslar belirleyecektir.

3. Konsey, bir ye Devletin uygun anlama veya szlemeler yoluyla sahip olduu icat, rn, teknik veri veya teknikler ile dier fikri mlkiyetlerin rgt ve ye Devletler tarafndan kullanm iin usul ve esaslar belirleyecektir. rgt fikri mlkiyetleri korumaya ynelik uluslararas szlemelere uyacaktr.

Madde 23

TEKNOLOJ KORUMA TEDBRLER VE HRACAT KONTROL

1. rgt, gizli belge ve rnlerin korunmas, sakl belge ve rnler ile uygun aralarn oluturulmas, kullanmlarnn gzlemlenmesi, deerlendirilmesi ve zgn teknoloji gvenlik planlarnda uygulanmas ile yetkili olan ye Devlet temsilcilerinin ve personelinin grevlerini tam olarak yerine getirebilmeleri iin sakl bilgi, belge ve ilgili teknolojilere/aralarn izinsiz eriimine msaade etmeyecektir.

2. rgtn ibirlii projeleri, programlar ve faaliyetlerini uygulamasna ynelik olarak ye Devletler teknoloji koruma nlemleri zerine anlamalar imzalayacak ve zel durumlarda bu anlamalarn belirli teknoloji gvenlik planlarn deerlendirmek ve uygulamak amacyla ehil organizasyonlar ve dier belirlenmi organizasyonlar tarafndan yaplmasn tevik edecektir.

3. ye Devletler ihra kontrol listesine dahil edilmi hizmet ve servisleri iin kendi ulusal ynetmeliklerine ve ihra kontrol yasalarna uygun ekilde hareket edecektir.

Madde 24

DER KURUMLARLA BRL

1. rgt Birlemi Milletler sistemindeki rgtlerle, zellikle D Uzayn Barl Kullanm Komitesi ile ibirlii yapacaktr.

2. rgt, rgt yesi olmayan Devletlerle, dier uluslararas organizasyon ve enstitlerle kendi amalar dorultusunda Konseyin belirleyecei uygun ynerge ve prosedrler erevesinde ve Konseyin oybirliiyle ibirlii ortaklklar kurabilir.

Madde 25

MTYAZ VE DOKUNULMAZLIKLAR

1. rgt'n Ana Merkezinin bulunduu ye Devlet'te yer alan lke temsilcileri, personel ve uzmanlar ve rgt tarafndan yararlanlan imtiyaz ve dokunulmazlklar Ana Merkezin bulunduu Devlet ile rgt arasnda sonulandrlan zel bir anlama ile belirlenecektir.

2. rgt, personel ve uzmanlar ve ye Devletlerin temsilcileri herbir ye Devletin topranda, sz konusu imtiyaz ve dokunulmazlklar, rgt'n fonksiyonlarnn yrtlmesi iin gerekli olmas durumunda kullanabilirler. Baka bir ekilde karar verilmedii srece bu imtiyaz ve dokunulmazlklar herbir ye Devlet'in benzer hkmetleraras organizasyonlara ve ilgili personele uygulad ekilde olacaktr.

Madde 26

TESSLERN KULLANIMI

rgt tarafndan kurulmu ve/veya sahiplenilmi tesislerin kullanmna ynelik artnameye gre bu haklar ihlal edilmedii srece rgt talepte bulunan herhangi bir ye Devlet'e tesislerini kullandracaktr. Konsey bu tesislerin ye Devletlerin kullanmna verilmesi iin gereken kurallar, prosedrleri ve pratik dzenlemeleri formle edecektir.

BLM 10 - DEKLKLER

Madde 27

SZLEMEDE YAPILAN DEKLKLER

1. Bu Szleme'de deiiklik yaplmasn isteyen herhangi bir ye Devlet Genel Sekreterlie yazl olarak bildirecek, Genel Sekreterlik de bu teklifi Konsey'de tartlmadan en az ay nce ye Devletler'e bildirecektir. Konsey de, ye Devletler'e Szleme'de yaplabilecek deiiklikler konusunda neriler sunabilir.

2. Szleme'de yaplacak deiiklikler Konsey tarafndan uzlamayla kabul edilecektir.

3. Deiiklik(ler)in Konsey tarafndan kabulnden sonra Genel Sekreter btn ye Devletler'i deiiklik(ler)in kabul konusunda bilgilendirecek ve yerel prosedrleri araclyla resmi onaylarn isteyecektir.

4. Btn ye Devletlerden resmi kabul belgeleri alndktan sonra Genel Sekreter bu kabulleri Konsey'in bilgisine sunacak ve yine ayn belgeleri Evsahibi Hkmet'e de gnderecektir. Buna karlk Evsahibi Hkmet, deiiklik(ler)in yrrle giri tarihini btn ye Devletler'in kabul belgelerinin gelmesini takip eden 30 gn ierisinde tm ye Devletler'e bildirecektir.

BLM 11 - ONAYLAMA, YRRLE GRME VB.

Madde 28

MZA VE ONAY

1. Bu Szleme 31 Temmuz 2006'ya kadar imzaya ak kalacaktr.

2. Bu Szleme, Szlemenin 9. maddesi 1. paragrafnda geen Devletlerin onay veya kabulne tabi olacaktr.

3. Onay veya kabul belgeleri Evsahibi Hkmet tarafndan tutulacaktr.

Madde 29

YRRLE GRME

1. Bu Szleme Asya-Pasifik Blgesinde yer alan ve Birlemi Milletler'e ye olan en az be Devlet'in Szlemeyi imzalayp Evsahibi Hkmet'e onay veya kabul belgelerini gndermesinden sonra yrrle girecektir.

2. Bu Szleme'nin yrrle girmesinden sonra ve kabul ve onay belgeleri askda iken, imzac bir Devlet, Konsey tarafndan kabul edilen usul ve prosedrlere bal olarak, oy verme hakk olmakszn rgt'n ak toplantlarna katlabilir.

Madde 30

KATILMA

1. Bu Szleme'nin yrrle girmesinden veya imza dneminin bitiminden itibaren, hangisi daha sonra ise, herhangi bir Devlet Madde 9 paragraf 1'de tanmland ekilde Konsey'in oybirliiyle onaylamasyla Konvansiyon'a katlabilir.

2. Bu Szleme'ye katlmak isteyen bir Devlet resmi olarak Genel Sekreterlik'e bavurmal, Genel Sekreterlik de bu bavuruyu Konsey'e karar iin sunulmasndan en az ay nce btn ye Devletler'e bildirmelidir.

3. Katlma ilikin belgeler Evsahibi Hkmet tarafndan tutulacaktr.

Madde 31

UYARILAR

Evsahibi Hkmet btn imza atanlar ve katlmda bulunan Devletleri aadaki hususlarda bilgilendirecektir:

a) Onay, kabul veya katlma ait her bir belgenin geli tarihleri;

b) Bu Szleme'nin yrrle giri tarihi ve yaplan dzeltmeler;

c) Bir ye Devlet'in Szleme'den kt tarih.

Madde 32

YOKSUNLUK

Bu Szleme'den doan ykmllklerini yerine getirmeyen herhangi bir ye Devlet Konsey'in te iki ounlukla verecei bir kararla yelikten mahrum braklacaktr.

Madde 33

EKLME

1. Bu Szleme be yl sre iin yrrle girdikten sonra bundan kmak isteyen herhangi bir ye Devlet, bu isteini en az bir takvim yl nceden yazl olarak Genel Sekreterlik'e iletecektir.

2. Genel Sekreter, ye Devlet'in ayrlma bavurusunu acele olarak Konsey Bakan'na ve btn ye Devletler'e bildirecektir. Bakan 90 gn iinde Konsey'i bavuruyu onaylayp onaylamamay grmek iin toplantya aracaktr.

3. ekilmenin resmi onayndan sonra ilgili ye Devlet ekilmenin resmi olarak onayland yl iin kendi payna den onaylanm programlar/faaliyetlere ynelik finansal ve katk payna ilikin ykmllklerini yerine getirmeye devam edecektir.

4. Bu ekilme, sz konusu ye Devlet ve rgt arasnda nceden yaplm szlemelerden veya anlamalardan doan sorumluluklar hibir ekilde ortadan kaldrmayacaktr.

5. Szleme'den ekilen lke, rgt'e yelikle elde ettii haklar ekilmenin yrrle girdii tarihe kadar elinde tutacaktr.

Madde 34

FESH

1. rgt, tm ye Devletler arasndaki uzlamaya varlm anlama sonucunda feshedilecektir.

2. rgt, eer ye says drt ye Devlet'den aa inerse de fesholacaktr.

3. Fesholma durumunda Konsey tasfiye sresinde rgt'n Ana merkezinin ve messeselerinin yer ald ye Devletlerle mzakereleri yrtmek iin bir tasviye sorumlusu atayacaktr. rgt'n yasal danmanlar tasfiye sresi boyunca hazrda bulunacaklardr.

4. Fesih ileminin tamamlanmasndan sonra elde kalan varlklar, ye Devletler arasnda bu Devletlerin yaptklar katklar orannda datlacaktr. Ak verilmesi durumunda bu ak ye Devletler tarafndan tasfiyenin yapld yldaki finansal katk payna gre karlanacaktr.

Madde 35

KAYIT

Bu Szleme'nin yrrle girmesiyle Evsahibi Hkmet Birlemi Milletler Tz'nn 102. maddesine gre Birlemi Milletler Sekreteryas'na bunu kayt ettirmelidir.

Hkmetleri tarafndan yetkili klnm aada imzalar bulunanlar, bu Szlemeyi imzalamtr.

28 Ekim 2005 tarihinde ngilizce olarak tek bir orjinal kopya halinde Pekin, in Halk Cumhuriyeti'nde yaplmtr.

Bu Szlemenin, rgt'e ye Devletler'in resmi dillerinde dzenlenmi metinleri rgt'n ye Devletler'i tarafndan uzlama ile onaylanacaktr. Bu metinler Evsahibi Hkmet'in arivlerinde saklanacak ve bu Devlet tarafndan tasdiklenmi kopyalar btn imza sahibi ve katlmc Devletlere gnderilecektir.

 

Banglade Halk Cumhuriyeti Hkmeti yerine ve adna mza

in Halk Cumhuriyeti Hkmeti yerine ve adna mza

Endenozya Cumhuriyeti Hkmeti yerine ve adna mza

ran slam Cumhuriyeti Hkmeti yerine ve adna mza

Moolistan Hkmeti yerine ve adna mza

Pakistan slam Cumhuriyeti Hkmeti yerine ve adna mza

Peru Hkmeti yerine ve adna mza

Tayland Krall Hkmeti yerine ve adna mza

Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti yerine ve adna mza 01.06.2006

Szlemenin yabanc dil metnini grmek iin tklaynz