11 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27756

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSPANYA KRALLIĞI ARASINDA ULUSAL

SÜRÜCÜ BELGELERİNİN KARŞILIKLI TANINMASI VE DEĞİŞİMİNE

İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6037                                                                                               Kabul Tarihi: 2/11/2010

             MADDE 1 – (1) 5 Nisan 2009 tarihinde İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/11/2010