11 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27756

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE
MO
ĞOLİSTAN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARASINDA PETROL,

DOĞAL GAZ VE MİNERAL KAYNAKLAR ALANINDA İŞBİRLİĞİNE

İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6033                                                                                               Kabul Tarihi: 2/11/2010

             MADDE 1 − (1) 2 Kasım 2006 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Moğolistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında Petrol, Doğal Gaz ve Mineral Kaynaklar Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/11/2010